Nejlepší tipy pro aplikaci OneNote 2007

Nejlepší tipy pro aplikaci OneNote

Při práci s aplikací Microsoft Office OneNote 2007 určitě objevíte mnoho zkratek a postupů šetřících čas. V tomto článku jsou uvedeny některé nejoblíbenější tipy pro úsporu času, které byly získány od uživatelů aplikace OneNote, jako jste vy. Tyto tipy vám mohou pomoci objevit různé užitečné funkce aplikace OneNote, které jste možná přehlédli, a naučit se s těmito funkcemi pracovat.

V tomto článku

Tipy pro začínající uživatele aplikace OneNote

Tipy pro pořizování poznámek

Tipy pro formátování poznámek

Tipy pro uspořádání a vyhledávání poznámek

Tipy pro sdílení poznámek

Tipy pro práci se zdroji informací pomocí aplikace OneNote

Tipy pro ochranu osobních poznámek

Tipy pro vlastní nastavení aplikace OneNote 2007

Tipy pro začínající uživatele aplikace OneNote

 • Chcete-li zvětšit oblast pro pořizování poznámek na malé obrazovce, můžete klepnutím na šipku Sbalit karty stránek ve sloupci karet stránek skrýt názvy karet stránek.

 • Chcete-li maximalizovat místo na obrazovce, které je k dispozici při pořizování poznámek, můžete stisknutím klávesy F11 přejít v aplikaci OneNote do režimu zobrazení celé stránky. (Opětovným stisknutím klávesy F11 režim zobrazení celé stránky ukončíte.)

 • Karty stránek jsou ve výchozím nastavení zobrazeny v pravé části poznámkového bloku. Jestliže je chcete zobrazit v levé části poznámkového bloku, zaškrtněte v kategorii Zobrazit v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje) políčko Zobrazovat karty nalevo.

 • Chcete-li změnit výchozí barvu použitou u nového oddílu, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu v horní části stránky, v místní nabídce přejděte na příkaz Barva sekce a potom klepněte na barvu, kterou chcete použít. Pokud chcete barevné označení oddílu zcela odebrat, klepněte na příkaz Žádné.

 • Chcete-li změnit způsob nastavení aplikace OneNote, můžete jakoukoli položku v nabídkách a na panelech nástrojů upravit tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na panel nástrojů a v místní nabídce potom klepnete na příkaz Vlastní.

 • Používáte-li mikrofon a webovou kameru, spusťte před záznamem zvukových poznámek a videopoznámek Průvodce optimalizací. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti. V dialogovém okně Možnosti klepněte na kategorii Zvuk a video a potom na tlačítko Průvodce optimalizací.

 • Používáte-li zařízení Smartphone či Pocket PC se systémem Microsoft Windows Mobile, můžete nainstalovat aplikaci OneNote Mobile a synchronizovat poznámky mezi svým počítačem a zařízením Smartphone. Připojte mobilní zařízení k počítači se spuštěnými aplikacemi OneNote 2007 a Microsoft ActiveSyn. Aplikaci OneNote Mobile nainstalujte po zobrazení výzvy k její instalaci, případně ji ručně nainstalujte později. (V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti. V dialogovém okně Možnosti klepněte na kategorii OneNote Mobile a potom na tlačítko Instalovat aplikaci OneNote Mobile.)

 • Chcete-li zobrazit seznam užitečných klávesových zkratek usnadňujících a urychlujících přístup k nástrojům, příkazům a dialogovým oknům aplikace OneNote, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz Klávesové zkratky.

Začátek stránky

Tipy pro pořizování poznámek

 • Není-li při kopírování a vkládání textu a grafiky z webové stránky na stránku poznámkového bloku zachováno správné formátování, pokuste se zachytit dané informace ve výřezu obrazovky. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Oříznutí obrazu a přetažením ukazatele vytvořte kolem obsahu na obrazovce, který chcete zachytit, obdélníkový výběr.

 • Čas lze ušetřit vytvořením položek automatických oprav pro opakovaně zadávaná slova a slovní spojení. Pokud na stránku s poznámkami zadáte text položky automatických oprav v krátké podobě, nahradí jej aplikace OneNote automaticky úplným textem, který jste zadali. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti automatických oprav. Do pole Nahrazovat zadejte slovo nebo slovní spojení, které má být v aplikaci OneNote při zadávání automaticky nahrazováno. Do pole Čím zadejte text, který má být zobrazen místo nahrazovaného slova nebo slovního spojení.

 • Chcete-li zjistit, kdy byl určitý blok poznámek vytvořen nebo naposledy aktualizován, klepněte pravým tlačítkem myši na úchyt odstavce Úchyt odstavce zobrazený před textem v kontejneru poznámek. Poslední dvě položky v místní nabídce označují, kdy a kým byl daný text vytvořen nebo aktualizován.

 • Chcete-li určitou položku (například blok textu nebo obrázek) na stránce přesunout tak, aby byla zobrazena před nebo za jinou položkou, podržte při jejím přesouvání klávesu ALT.

 • Chcete-li rychle odebrat značku poznámky, umístěte kurzor do textu se značkou a potom stiskněte klávesovou zkratku pro danou značku poznámky (CTRL+1 až CTRL+9). Pomocí této klávesové zkratky můžete také rychle zaškrtnout značku poznámky Úkol nebo její zaškrtnutí zrušit.

 • Chcete-li skrýt poznámky, které jste již zpracovali a označili jaké dokončené, zaškrtněte v podokně úloh Souhrn značek políčko Zobrazit pouze nezaškrtnuté položky.

 • Šablony obsažené v aplikaci OneNote můžete snadno změnit a vytvořit tak jejich vlastní návrh. Nejdříve použijte u nové prázdné stránky existující šablonu a potom přidejte nebo změňte požadované prvky. V nabídce Formát klepněte na příkaz Šablony. V podokně úloh Šablony klepněte na odkaz Uložit aktuální stránku jako šablonu.

Začátek stránky

Tipy pro formátování poznámek

 • Chcete-li rychle vytvořit číslovaný seznam, zadejte řetězec 1., za ním mezeru a položku seznamu a potom stiskněte klávesu ENTER. Další řádek textu bude automaticky začínat řadovou číslovkou 2.

 • Chcete-li rychle vytvořit seznam s odrážkami, zadejte hvězdičku (*), za ní mezeru a položku seznamu a potom stiskněte klávesu ENTER. Hvězdička se změní na odrážku a další řádek textu bude automaticky začínat odrážkou.

 • Zadáváte-li text v seznamu s odrážkami a chcete v rámci jedné položky seznamu začít nový odstavec textu, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER.

 • Chcete-li číslovaný seznam zapnout nebo vypnout, stiskněte kombinaci kláves CTRL+LOMÍTKO (/). Jestliže chcete zapnout či vypnou seznam s odrážkami, stiskněte kombinaci kláves CTRL+TEČKA.

 • Chcete-li rychle zvětšit nebo zmenšit odsazení řádku textu, umístěte kurzor před text, jehož odsazení chcete změnit, a potom stiskněte kombinaci kláves ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO (zvětšení odsazení) nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO (zmenšení odsazení).

 • Chcete-li vytvořit hypertextový odkaz na jinou stránku poznámkového bloku, otevřete oddíl poznámkového bloku obsahující stránku, na níž chcete odkazovat, pravým tlačítkem myši klepněte na kartu této stránky zobrazenou na bočním okraji, klepněte na příkaz Kopírovat hypertextový odkaz k této stránce a potom vložte daný hypertextový odkaz na libovolné požadované místo poznámek.

 • Chcete-li vytvořit hypertextový odkaz na jiný oddíl poznámkového bloku, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, na nějž chcete odkazovat, klepněte na příkaz Kopírovat hypertextový odkaz k tomuto oddílu a potom vložte daný hypertextový odkaz na libovolné požadované místo poznámek.

 • Chcete-li vytvořit hypertextový odkaz na jiný poznámkový blok aplikace OneNote v počítači, klepněte na navigačním panelu pravým tlačítkem myši na název poznámkového bloku, na nějž chcete odkazovat, klepněte na příkaz Kopírovat hypertextový odkaz k tomuto poznámkovému bloku a potom vložte daný hypertextový odkaz na libovolné požadované místo poznámek.

 • Chcete-li vytvořit hypertextový odkaz na web, jehož adresa URL obsahuje mezery, zadejte adresu URL do lomených závorek (< >) (například <http://wide world importers>).

 • Chcete-li vytvořit hypertextový odkaz na e-mailovou adresu, zadejte řetězec mailto: a potom příslušnou e-mailovou adresu (například mailto:adresa@example.com).

 • Chcete-li v poznámkách vytvořit hypertextový odkaz na určitý dokument v počítači, zadejte řetězec file:// a za ním umístění a název souboru dokumentu (například file://C:\Dokumenty\Životopis.doc). Jestliže název souboru obsahuje mezery, zadejte cestu do lomených závorek (například <file://C:\Dokumenty\Můj životopis.doc>).

Začátek stránky

Tipy pro uspořádání a vyhledávání poznámek

 • Chcete-li změnit uspořádání karet stránek umístěných na bočním okraji aktuální stránky poznámkového bloku, přetáhněte kartu požadované stránky na nové místo.

 • Chcete-li změnit uspořádání karet oddílů umístěných v horní části každého poznámkového bloku, přetáhněte kartu požadovaného oddílu na nové místo.

 • Chcete-li změnit uspořádání poznámkových bloků na navigačním panelu, přetáhněte tlačítko s názvem požadovaného poznámkového bloku na nové místo.

 • Za účelem rychlejšího vyhledávání v poznámkách je možné nainstalovat funkci Okamžité hledání. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti. V dialogovém okně Možnosti klepněte na kategorii Jiné a potom klepněte na tlačítko Instalovat okamžité hledání.

 • Po dokončení vyhledávání v poznámkách můžete výsledky hledání procházet pomocí klávesy ENTER.

Začátek stránky

Tipy pro sdílení poznámek

 • Před sdílením poznámek zkontrolujte, zda neobsahují pravopisné chyby. Stisknutím klávesy F7 otevřete podokno úloh Pravopis a spusťte kontrolu pravopisu. Pokud je toto podokno úloh již otevřeno, klepněte na tlačítko Zahájit kontrolu pravopisu.

 • Chcete-li zachovat vzhled poznámek obsahujících položky se zvláštním nebo složitým formátováním (například diagramy, překrývající se kontejnery poznámek nebo různé rukopisné poznámky) a sdílet je s uživateli, kteří aplikaci OneNote nepoužívají, můžete poznámky uložit jako webovou stránku. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat stránky. V dialogovém okně Publikovat klepněte v rozevíracím seznamu Typ souboru na položku Webová stránka tvořená jedním souborem (*.mht). Po vytvoření souboru jej můžete odeslat e-mailem, zkopírovat jej do sdíleného umístění v síti nebo jej publikovat na webu.

 • Chcete-li poznámky rychle odeslat jinému uživateli v e-mailové zprávě, vyberte klepnutím na příslušné karty jednu či více stránek s poznámkami. Potom klepněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko E-mail a do polí Komu, Kopie a Skrytá zadejte příslušné informace. V případě potřeby změňte informace uvedené v poli Předmět e-mailové zprávy a do pole Úvod zadejte případné komentáře určené pro příjemce. Pokud si to před odesláním zprávy rozmyslíte a budete chtít zprávu zrušit a vrátit se k poznámkám, klepněte na panelu nástrojů Standardní znovu na tlačítko E-mail.

 • Odesíláte-li své poznámky ostatním uživatelům často e-mailem, můžete k poznámkám přidat podpis e-mailu. Podpisy mohou pomoci při identifikaci předmětu či zdroje poznámek, například jména či kontaktních informací. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti. V dialogovém okně Možnosti klepněte na kategorii Odesílání e-mailu. Zaškrtněte políčko Přidat následující podpis k e-mailovým zprávám a webovým stránkám vytvořeným pomocí aplikace OneNote a zadejte text, který má být obsažen v zápatí vašich stránek s poznámkami vytvořených pomocí aplikace OneNote.

 • Chcete-li rychle sdílet vlastní upravenou šablonu s ostatními uživateli aplikace OneNote, použijte ji u nové prázdné stránky, v nabídce Soubor přejděte na příkaz Odeslat a potom klepněte na příkaz Příjemce pošty (jako příloha). Příjemci s nainstalovanou aplikací Office OneNote 2007 si mohou pomocí odkazu Uložit aktuální stránku jako šablonu v podokně úloh Šablony přidat daný návrh do svého seznamu dostupných šablon.

 • Chcete-li identifikovat jednotlivé účastníky relace živého sdílení, používejte různé barvy. Požádejte jednotlivé účastníky, aby při přidávání poznámek na sdílenou stránku používali určitou barvu pera nebo písma. Vy můžete například zadat své poznámky modře a pomocí modrého pera připojit k diagramu komentář. Jiný účastník může použít zelený text nebo zelené pero. Do horní části sdílené stránky s poznámkami přidejte seznam jmen a odpovídajících barev, aby účastníci relace věděli, kdo co zadává nebo píše.

Začátek stránky

Tipy pro práci se zdroji informací pomocí aplikace OneNote

 • Aplikace OneNote vám může pomoci při přípravě na zkoušku. Pokud si děláte poznámky ve formátu osnovy, můžete osnovu sbalit tak, aby byly zobrazeny pouze informace na nejvyšší úrovni, a potom vyzkoušet, zda znáte podrobné informace skryté ve sbalených úrovních. Chcete-li pracovat s osnovami, je třeba zobrazit panel nástrojů Osnova. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Panely nástrojů a potom klepněte na příkaz Osnova.

 • Zvuková funkce v aplikaci OneNote vám můžete pomoci ušetřit čas při vyhledávání informací na webu. Při přetahování informací do okna pro poznámky na okraj můžete opatřit tyto informace nahranými zvukovými poznámkami.

 • Chcete-li zahájit záznam zvuku, aniž byste spustili aplikaci OneNote, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace OneNote v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu) a v místní nabídce potom klepněte na příkaz Zahájit záznam zvuku.

 • Zaznamenáte-li si poznámky pomocí zvukové funkce aplikace OneNote, můžete si vést zvukový seznam úkolů. Jestliže chcete s jednotlivými položkami dále pracovat, přidejte ke každému zvukovému klipu značku poznámky Úkol a po splnění položky zaškrtněte.

 • Chcete-li rychle otevřít poznámku na okraj, aniž by byla spuštěna aplikace OneNote, stiskněte kombinaci kláves WINDOWS+N.

 • Poznámky na okraj jsou automaticky ukládány do zvláštního oddílu s názvem Nezařazené poznámky. Jestliže chcete zobrazit informace zaznamenané jako poznámky na okraj, klepněte na navigačním panelu poznámkového bloku na tlačítko Nezařazené poznámky. Informace zaznamenané jako poznámky na okraj můžete zkopírovat nebo přesunout na libovolnou stránku, do libovolného oddílu či poznámkového bloku.

Začátek stránky

Tipy pro ochranu osobních poznámek

 • Chcete-li poznámky v určitém oddílu ochránit před zraky neoprávněných uživatelů, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu a v místní nabídce potom klepněte na příkaz Ochrana heslem.

 • Chcete-li, aby byl oddíl chráněný heslem v poznámkovém bloku automaticky uzamčen, můžete v kategorii Hesla v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje) nastavit časový interval.

Začátek stránky

Tipy pro vlastní nastavení aplikace OneNote 2007

 • V aplikaci OneNote jsou položky na stránkách (například obrázky nebo kontejnery poznámek) při přesouvání a změně umístění automaticky přichyceny k neviditelné mřížce, čímž je usnadněno jejich vyrovnání. Pokud chcete mřížku dočasně vypnout, podržte při přesouvání položky na aktuální stránce klávesu ALT. Jestliže chcete mřížku stránky zapnout či vypnout trvale, klepněte na příkaz Přichytit k mřížce v nabídce Úpravy.

 • Vypnete-li omylem ikonu aplikace OneNote v oznamovací oblasti hlavního panelu, můžete ji znovu zapnout. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti. V dialogovém okně Možnosti klepněte na kategorii Jiné a potom zaškrtněte políčko Umístit ikonu aplikace OneNote do oznamovací oblasti hlavního panelu.

 • Používáte-li aplikaci OneNote v přenosném počítači nebo počítači Tablet PC, můžete optimalizovat množství energie baterie spotřebované aplikací OneNote. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti. V dialogovém okně Možnosti klepněte na kategorii Jiné a v rozevíracím seznamu Optimalizovat pro následující životnost baterií vyberte požadovanou položku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×