Nastavení uživatelských možností pro aktuální databázi z centrálního umístění

Chcete-li přizpůsobit různá uživatelská nastavení, jako je zobrazení oken objektů, povolení klávesových zkratek a povolení možností automatických oprav pro aktuálně otevřenou databázi aplikace Microsoft Access 2010, použijte možnosti v kategorii Aktuální databáze. Tyto možnosti lze nastavit v aplikaci Access 2010 v klientském režimu.

Co je klientský režim a webový režim?

Klientský režim:    Klientský režim je režim, který slouží k vytváření standardních aplikací Access. V tomto režimu jsou k dispozici všechny standardní funkce (ovládací prvky, datové typy, akce maker, vlastnosti atd.). Pokud k otevření databázové aplikace, která byla vytvořena pomocí dřívější verze aplikace Access, použijete aplikaci Access 2010, otevře se tato aplikace v klientském režimu.

Webový režim:    Webový režim slouží k vytváření webových aplikací Access. V tomto režimu jsou konfigurována prostředí návrhu pro formuláře, tabulky, dotazy atd., aby bylo možné přidávat pouze funkce kompatibilní s webem.

Poznámka : Chcete-li tyto změny provést, databáze musí být otevřená. Některé změny nastavení se projeví až po zavření a opětovném otevření databáze.

Co chcete udělat?

Přizpůsobení možností aktuální databáze

Výběr nastavení zobrazení oken objektů

Povolení používání klávesových zkratek aplikace Access

Nastavení možností správy souborů pro aktuální databázi

Výběr možností navigace pro aktuální databázi

Nastavení možností sledování a oprav názvů polí v aktuální databázi

Nastavení možností filtru pro aktuální databázi

Přizpůsobení možností aktuální databáze

Mezi možnosti, které můžete u aktuální aplikace nebo databáze rychle přizpůsobit, patří způsob zobrazení názvu a loga aplikace, zobrazení oken objektů a správa souborů.

  1. V databázi, která je aktuálně otevřena: Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na položku Možnosti a vyberte nastavení v části Možnosti aplikace.

    Dialogové okno možností aplikace Access s fokusem na možnostech aktuální databáze

Nastavení

Popis

Název aplikace

Zadejte vlastní název, který bude zobrazen v záhlaví systému Windows u aktuální databáze.

Ikona aplikace

Vyberte ikonu pro aktuální databázi. Zadejte název souboru obrázku nebo klikněte na tlačítko Procházet a soubor obrázku vyhledejte. Vybraná ikona bude zobrazena v záhlaví systému Windows.

Použít jako ikonu formuláře a sestavy

Vybraná ikona aplikace bude zobrazena na všech kartách formulářů a sestav aktuální databáze. Pokud karty dokumentů nejsou povoleny, ikona se nezobrazí.

Zobrazit formulář

Zadejte formulář, který se zobrazí při otevření aktuální databáze. Nechcete-li, aby se při otevření databáze zobrazil formulář, ponechte výchozí nastavení (žádný).

Webový formulář pro zobrazení

Pokud je tato možnost vybrána, umožní uživatelům nastavit, změnit nebo odebrat formuláře zobrazené na webu.

Zobrazit stavový řádek

Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí stavový řádek v dolní části pracovního prostoru aplikace Access.

  1. Pokud změněná možnost vyžaduje zavření a opětovné otevření databáze, klikněte na tlačítko Klikněte na kartu Soubor..

  2. Klikněte na tlačítko Zavřít databázi.

  3. Chcete-li databázi znovu otevřít, klikněte na tlačítko Otevřít a vyberte databázi.

Začátek stránky

Výběr nastavení zobrazení oken objektů

Ve starších verzích aplikace Access se všechny objekty otevíraly v samostatných oknech a práce s mnoha okny vyžadovala neustálé změny jejich velikosti. V aplikaci Access 2007 byla obsažena možnost zobrazení všech otevřených objektů na řadě karet v horní části okna objektu. To umožňuje snazší přepínání mezi otevřenými objekty kliknutím na požadovanou kartu. V kategorii Aktuální databáze můžete v oblasti Možnosti okna dokumentu nastavit následující možnosti zobrazení.

Nastavení

Popis

Překrývající se okna

Pokud je tato možnost vybrána, budou se objekty překrývat, pokud bude otevřeno více objektů.

Okna objektů v překryvném zobrazení

Dokumenty s kartami

Pokud je tato možnost vybrána, bude i v případě otevření více objektů zobrazen pouze jeden objekt.

Obrázek zobrazení otevřených objektů, pokud je vybrána možnost zobrazení dokumentu s kartami

Nastavení Dokumenty s kartami můžete také použít bez zobrazení karet dokumentů. Tato možnost může být užitečná, pokud uživatelé potřebují pracovat vždy s jedním objektem. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nezapomeňte vybrat jinou možnost navigace, aby uživatelé mohli přepínat mezi různými objekty.

Zobrazit karty dokumentů

Vyberete-li možnost Dokumenty s kartami, můžete vybrat také tuto možnost, která zobrazí karty všech otevřených objektů.

Použít ve formulářích tematické ovládací prvky systému Windows

Pokud je tato možnost vybrána, bude u ovládacích prvků formulářů a sestav v aktuální databázi použit motiv systému Windows.

Povolit zobrazení rozložení

Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí na stavovém řádku aplikace Access a v místních nabídkách, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na kartu objektu, tlačítko Zobrazení rozložení. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, uživatelé nebudou moci otevírat formuláře a sestavy v zobrazení rozložení.

Poznámka : Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka nebude možnost Zobrazení rozložení k dispozici ve skupině Zobrazení ani v místních nabídkách.

Povolit změny návrhu tabulek v zobrazení Datový list

Pokud je tato možnost vybrána, umožňuje změnit návrh tabulek v zobrazení Datový list.

Kontrolovat zkrácená číselná pole

Pokud je tato možnost vybrána, zobrazuje aplikace Access čísla jako #####, pokud je sloupec příliš úzký na to, aby bylo možné zobrazit celou hodnotu. Pokud tato možnost není vybrána, hodnoty zobrazené ve sloupci jsou zkráceny tak, aby se vešly do sloupce.

Formát ukládání vlastností obrázku

Pokud je tato možnost vybrána, uloží aplikace Access obrázky v jejich původním formátu. Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost databáze.

Převést všechna data obrázků na rastry (kompatibilní s aplikací Access 2003 a dřívějšími verzemi)

Pokud je tato možnost vybrána, vytvoří aplikace Access kopii původního souboru obrázku ve formátu BMP (Windows Bitmap) nebo DIB (Device Independent Bitmap). Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit obrázky v databázích vytvořených v aplikaci Office Access 2003 a dřívějších.

Začátek stránky

Povolení používání klávesových zkratek aplikace Access

Pokud je vybrána možnost Povolit použití speciálních kláves, uživatelé mohou v aktuální databázi používat následující klávesové zkratky:

Klávesy

Výsledek

F11

Zobrazí nebo skryje navigační podokno.

CTRL+G

Zobrazí příkazové podokno v programu Visual Basic Editor.

ALT+F11

Spustí program Visual Basic Editor.

CTRL+BREAK

Při práci v projektu aplikace Access ukončíte stisknutím této kombinace kláves načítání záznamů ze serveru.

Začátek stránky

Nastavení možností správy souborů pro aktuální databázi

Tato nastavení správy souborů se budou platná pouze pro databázi, která je při výběru těchto možností otevřená.

Nastavení

Popis

Komprimovat při zavření

Pokud je tato možnost vybrána, otevřená databáze bude při zavření automaticky zkomprimována.

Při uložení odebrat z vlastností souboru osobní údaje

Pokud je tato možnost vybrána, budou při uložení z vlastností souboru automaticky odebrány osobní údaje.

Začátek stránky

Výběr možností navigace pro aktuální databázi

Navigaci pro aktuální aplikaci můžete přizpůsobit pomocí následujících možností:

Nastavení možností navigace

Nastavení

Popis

Zobrazit navigační podokno

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebude při otevření aktuální databáze zobrazeno navigační podokno.

Možnosti navigace

Pokud je tato možnost vybrána, můžete změnit kategorie a skupiny zobrazené v navigačním podokně a nastavit možnosti otevírání objektů v aktuální databázi.

Název pásu karet

Umožňuje vybrat název vlastní skupiny pásu karet.

Řádek místní nabídky

Umožňuje nastavit nebo změnit výchozí řádek nabídek pro místní nabídky.

Povolit použití úplné nabídky

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, bude na pásu karet zobrazena pouze karta Domů. Také příkazy Uložit a Uložit jako nebudou po kliknutí na tlačítko Klikněte na kartu Soubor. k dispozici.

Povolit výchozí místní nabídky

Zapne nebo vypne místní nabídky, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na databázový objekt v navigačním podokně nebo na ovládací prvek ve formuláři nebo v sestavě. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

Začátek stránky

Nastavení možností sledování a oprav názvů polí v aktuální databázi

Možnost Automatické opravy názvů nastaví v aplikaci Access sledování a opravy odkazů na názvy polí ve formulářích, sestavách a dotazech. Pro aktuální databázi můžete nastavit následující možnosti:

Nastavení

Popis

Sledovat informace o automatických opravách názvů

Pokud je tato možnost vybrána, aplikace Access ukládá informace potřebné k opravám chyb v názvech. Umožňuje použít funkci Závislosti objektů. Aplikace Access však chyby neopraví, dokud nevyberete možnost Provádět automatické opravy názvů.

Provádět automatické opravy názvů

Pokud je tato možnost vybrána, aplikace Access opraví chyby názvů, jakmile se vyskytnou. Pokud vyberete možnost Sledovat informace o automatických opravách názvů a ponecháte tuto možnost prázdnou, aplikace Access bude ukládat data všech chyb, dokud tuto možnost nevyberete.

Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů

Při opravách chyb názvů aplikace Access zaprotokoluje provedené změny databáze. Tato data uloží do tabulky s názvem AutoCorrect.log.

Začátek stránky

Nastavení možností filtru pro aktuální databázi

Informace zobrazené ve formuláři můžete řadit definováním filtru pomocí definice Filtr podle formuláře a výběrem zobrazených hodnot pro okno Filtr podle formuláře pro aktuální databázi.

Možnosti v této části řídí několik funkcí, například velikost seznamu hodnot, který se zobrazí pro dané pole v okně Filtr podle formuláře. Můžete zvolit, zda uživatel může zobrazit hodnoty pro indexovaná nebo neindexovaná pole a u propojené tabulky v externím souboru. Můžete také zvolit, zda mají být při použití možnosti Filtr podle formuláře zobrazeny seznamy hodnot v ovládacích prvcích ve formuláři.

Nastavení

Popis

V lokálních indexovaných polích

Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí hodnoty z lokálních indexovaných polí v seznamech hodnot, které se zobrazí v okně Filtr podle formuláře.

V lokálních neindexovaných polích

Zahrne hodnoty z místních neindexovaných polí do seznamů hodnot, které se zobrazí v okně Filtr podle formuláře.

V polích ODBC

Zahrne hodnoty z tabulek, ke kterým se připojujete pomocí připojení ODBC (Open Database Connectivity).

Nezobrazovat seznam, když je načteno více záznamů než

Zadejte maximální počet záznamů, které má aplikace Access načíst při vytváření seznamu hodnot pro operace v okně Filtr podle formuláře. Seznam hodnot se nezobrazí, pokud je počet záznamů potřebných pro dokončení seznamu vyšší než zadaná hodnota. Všechny seznamy hodnot obsahují pouze jedinečné hodnoty, a to i v případě, že jejich pole nejsou indexována. Výchozí hodnota je 1000.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×