Nastavení prahových hodnot pro cílové hodnoty ukazatele KPI

Poznámka : Prahové hodnoty platí pouze pro Cílové hodnoty ukazatele KPI.

Můžete nastavit prahové hodnoty ukazatele v nástroji PerformancePoint Dashboard Designer pomocí podokna Skutečné a cílové hodnoty na kartě Editor pracovního prostoru ukazatele KPI. Prahová hodnota je hodnota, kterou PerformancePoint Monitoring Server používá k určení, kdy se má změnit indikátor představující stav ukazatele KPI. Pásmo je rozpětí hodnot mezi dvěma prahovými hodnotami. Kolekce prahových hodnot a pásem pro ukazatel KPI se nazývá vzorec hodnocení.

  Proč jsou prahové hodnoty důležité?

Je velmi důležité pečlivě přiřadit prahové hodnoty. Prahové hodnoty ovlivňují dva důležité prvky přehledu výkonnostních metrik:

 • Volbu indikátoru ukazatele KPI

  Indikátor ukazatele KPI zobrazuje, nakolik se skutečná měření výkonu blíží k cílovým hodnotám. Například se zlepšováním výkonu konkrétního ukazatele KPI se indikátor semaforu může změnit z červeného na žlutý nebo ze žlutého na zelený. Návrhář ukazatele KPI nastaví číselné prahové hodnoty, které určují, kdy se indikátor změní. Návrhář může například rozhodnout, že pokud jsou cílové hodnoty ukazatele KPI v rozmezí od 0 % do 75 %, indikátor semaforu bude červený a bude znázorňovat nepřijatelný výkon, ale že se barva indikátoru má změnit na žlutou, jakmile cílové hodnoty překročí 75 %. V této situaci jsou hodnoty 0 % a 75 % prahové hodnoty. Prahové hodnoty tvoří hranice pásma, které má rozsah od 0 do 75.

 • Hodnota normalizovaného skóre ukazatele KPI

  Předpokládejme, že,máte dvě skupiny hodnot ukazatele KPI, jednu, která používá procenta, a druhou používající měnu. Předpokládejme, že také chcete přidat ukazatel KPI do přehledu výkonnostních metrik zobrazujícího skóre celkového výkonu jako průměr skóre jednotlivých ukazatelů KPI. Protože tyto dvě skupiny ukazatelů KPI používají různé druhy čísel, nemá smysl zjišťovat průměrné skóre. Například pokud přidáte 43 % a 12 544,00, výsledek je nesmyslný. Normalizované skóre ukazatele KPI převede hrubé hodnoty KPI na běžné měřítko a pak vyhledá průměr převedených skóre.

  Jinými slovy, poté, co Monitoring Server vytvoří normalizované skóre, může vypočítat souhrnné skóre pomocí převedených skóre KPI.

  Prahové hodnoty a jejich přidružená umístění pásem mají výrazný vliv na hodnotu, kterou Monitoring Server vypočítá pro normalizované skóre ukazatele KPI. Chcete-li zobrazit konkrétní příklad, jak Monitoring Server vypočítá normalizované skóre KPI, vyhledejte informace v tématu Podrobné pokyny: Výpočet normalizovaných skóre pro ukazatele KPI. Další příklady získáte po otevření tématu PerformancePoint Server Team Blog na webu MSDN a zadání fráze Scoring Algorithm used in PerformancePoint Scorecards (Algoritmus skóre používaný v přehledech výkonnostních metrik aplikace PerformancePoint) do pole Search (Hledat) v pravém horním rohu.

Poznámka : Nastavení prahových hodnot je jedna z několika možností konfigurace ukazatelů KPI, které jsou k dispozici na kartách Editor a Vlastnosti pracovního prostoru ukazatele KPI. Další informace o všech možnostech konfigurace ukazatele KPI naleznete v tématu Přehled konfigurace ukazatele KPI.

Co chcete udělat?

Otevření podokna Prahové hodnoty

Konfigurace prahových hodnoty zadáním hodnot

Konfigurace prahových hodnot pomocí průvodce

Další kroky

Otevření podokna Prahové hodnoty

Chcete-li otevřít podokno Prahové hodnoty a konfigurovat prahové hodnoty, proveďte následující kroky:

 1. V Prohlížeči pracovního prostoru poklepejte na klíčový ukazatel výkonu, který chcete konfigurovat. V pracovním prostoru se zobrazí dvě karty: Editor a Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Editor.

 3. V podokně Skutečné a cílové hodnoty klepněte na řádek obsahující Cíl, který chcete konfigurovat.

 4. Ve sloupci Prahové hodnoty klepněte do buňky za účelem zobrazení podokna Prahové hodnoty a tlačítka Nastavit vzor bodování a ukazatel.

Po otevření podokna Prahové hodnoty můžete konfigurovat prahové hodnoty zadáním hodnotnebo konfigurovat prahové hodnoty pomocí průvodce.

Začátek stránky

Konfigurace prahových hodnoty zadáním hodnot

Poznámka :  Klepnutím na tlačítko Nastavit vzor bodování a ukazatel můžete otevřít průvodce Upravit nastavení řazení do pásem kdykoli během tohoto postupu.

Chcete-li nakonfigurovat prahové hodnoty zadáním hodnot, proveďte následující kroky:

 1. Otevřete podokno Prahové hodnoty..

 2. Do textového pole Nejlepší zadejte hodnotu, která představuje horní mez pro skutečné hodnoty ukazatele KPI.

 3. Do textového pole Nejhorší zadejte hodnotu, která představuje dolní mez pro skutečné hodnoty ukazatele KPI.

 4. Do zbývajících textových polí prahové hodnoty zadejte horní a dolní meze pro každé pásmo indikátoru, které chcete použít.

 5. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte do podokna Skutečné a cílové hodnoty a konfigurujte další nastavení ukazatele KPI.

Chcete-li si prohlédnout příklad, jak prahové hodnoty ovlivňují skóre ukazatele KPI, otevřete téma PerformancePoint Server Team Blog na webu MSDN a zadejte frázi Scoring Algorithm used in PerformancePoint Scorecards (Algoritmus skóre používaný v přehledech výkonnostních metrik aplikace PerformancePoint) do pole Search (Hledat) v pravém horním rohu.

Začátek stránky

Konfigurace prahových hodnot pomocí průvodce

Chcete-li konfigurovat prahové hodnoty pomocí průvodce, proveďte následující kroky:

 1. Otevřete podokno Prahové hodnoty..

 2. Klepnutím na tlačítko Nastavit vzor bodování a ukazatel otevřete průvodce Upravit nastavení řazení do pásem.

 3. Na stránce Vyberte vzorek hodnocení proveďte následující kroky:

  1. Z rozevíracího seznamu Vzorek hodnocení vyberte vzorek, který popisuje, jak Monitoring Server vyhodnocuje skóre.

   Možnosti Vzorku hodnocení

   Možnost

   Popis

   Rostoucí hodnota je lepší

   Vyžaduje standardní indikátor, například semafor. Se zvyšováním skutečných hodnot KPI toto nastavení způsobí, že indikátor se bude měnit z Nejhoršího na Nejlepší.

   Klesající hodnota je lepší

   Vyžaduje standardní indikátor, například semafor. Se snižováním skutečných hodnot KPI toto nastavení způsobí, že indikátor se bude měnit z Nejhoršího na Nejlepší.

   Hodnota bližší cíli je lepší

   Vyžaduje středový indikátor, například měřítko. S přibližováním skutečných hodnot ukazatele KPI k cílovým hodnotám toto nastavení způsobí, že indikátor bude odrážet relativní přiblížení těchto dvou hodnot.

   Chcete-li si prohlédnout příklad, jak prahové hodnoty ovlivňují skóre ukazatele KPI, otevřete téma PerformancePoint Server Team Blog na webu MSDN a zadejte frázi Scoring Algorithm used in PerformancePoint Scorecards (Algoritmus skóre používaný v přehledech výkonnostních metrik aplikace PerformancePoint) do pole Search (Hledat) v pravém horním rohu.

   Další informace o standardních a středových indikátorech naleznete v části Vytvoření klíčového ukazatele výkonu (KPI).

  2. V rozevíracím seznamu Způsob řazení do pásem vyberte metodu, kterou má Monitoring Server použít pro umístění skóre do pásma.

   Možnosti Způsobu řazení do pásem

   Možnost

   Popis

   Pásmo podle normalizované hodnoty skutečné hodnoty/cíle

   Vypočítá procentuální hodnotu položek Skutečné a Cílové. Potom Monitoring Server určí pásmo prahových hodnot, které obsahuje vypočítanou hodnotu. Podrobný návod pro výpočet normalizovaných hodnot naleznete v tématu Podrobné pokyny: Výpočet normalizovaných skóre pro ukazatele KPI.

   Pásmo podle číselné hodnoty skutečné hodnoty

   Porovná pozici Aktuální hodnoty s hodnotami Nejlepší a Nejhorší.

   Poznámka : Tato metoda řazení do pásma předpokládá, že jste již zadali Nejlepší a Nejhorší hodnotu. Další informace o zadání těchto hodnot naleznete v části Konfigurace prahových hodnoty zadáním hodnot.

   Pásmo podle uvedeného skóre (rozšířené)

   Načte stanovenou hodnotu z určitého pole v externím zdroji dat a potom tuto hodnotu použije k určení pásma mezních hodnot pro ukazatel KPI. Stanovenou hodnotu lze vypočítat také pomocí vzorce výrazu MDX.

   Poznámka : Vyberete-li tuto metodu určení pásma, nepoužije Monitoring Server Skutečnou nebo Cílovou hodnotu k určení skóre ukazatele KPI.

   Chcete-li zobrazit příklad, jak používat nastavení Pásmo podle uvedeného skóre, otevřete téma PerformancePoint Server Team Blog na webu MSDN a zadejte frázi Band by Stated Score (Pásmo podle uvedeného skóre) do pole Search (Hledat) v pravém horním rohu.

  3. Klepnutím na tlačítko Další pokračujte další stránku průvodce.

 4. Na stránce Vyberte ukazatel, vyberte indikátor, který chcete použít, a klepnutím na tlačítko Další pokračujte další stránku průvodce.

  Poznámka : Je třeba vytvořit ukazatel KPI před jeho použitím ve vzorku hodnocení ukazatele KPI.

 5. Na stránce Podrobnosti zadejte hodnotu do textového pole Zadejte nejhorší hodnotu. Tato hodnota by měla představovat dolní mez pro všechny skutečné hodnoty dat, které se mohou vyskytnout.

 6. Klepnutím na tlačítko Dokončit ukončete průvodce Upravit nastavení řazení do pásem.

 7. V podokně Prahové hodnoty změňte podle potřeby prahové hodnoty pro každé pásmo. Můžete změnit číselné hodnoty zobrazené pro každou prahovou hodnotu nebo můžete upravit jeden nebo více přidružených jezdců.

 8. Klepnutím na tlačítko Další se vraťte do podokna Skutečné a cílové hodnoty a konfigurujte další nastavení ukazatele KPI.

Začátek stránky

Další kroky

Klepněte na odkaz, který nejlépe odpovídá vašemu dalšímu úkolu nebo celkovému úkolu.

Přehled konfigurace ukazatele KPI

Konfigurace vlastností a oprávnění ukazatele KPI

Konfigurace číselných formátů ukazatele KPI

Mapování zdroje dat k ukazateli KPI

Určení nastavení výpočtu pro ukazatel KPI

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×