Nastavení data stavu

Aplikace Microsoft Office Project používá Datum stavu k zobrazení průběhu pomocí Ukazatele průběhu, k zahrnutí informací o průběhu, které nejsou Časově uspořádané (například Dokončeno %) do projektu, nebo k výpočtu souhrnu Vytvořená hodnota. Pokud nezadáte jiné datum, je datum stavu shodné s aktuálním datem. Datum stavu lze rovněž použít k určení umístění skutečné a zbývající práce do plánu při zadávání informací o průběhu.

V tomto článku:

Změna data stavu

Vliv data stavu na aktualizace průběhu

Vliv data stavu na vytvořenou hodnotu

Vliv data stavu na výpočty pro ukazatele průběhu

Změna data stavu

Pokud zobrazíte stav projektu pomocí ukazatelů průběhu, zobrazí se stav projektu k aktuálnímu datu. Stejně tak Dosavadní práce a Zbývající práce jsou při zadání informací o průběhu naplánovány k aktuálnímu datu. Rovněž informace o vytvořené hodnotě jsou vypočteny k aktuálnímu datu.

Chcete-li zadat nebo zobrazit informace o průběhu k jinému než aktuálnímu datu, můžete změnit datum stavu. Datum stavu můžete například změnit, pokud chcete zobrazit stav projektu k minulému týdnu nebo pokud jste pozdě obdrželi hlášení o průběhu, které mělo být odesláno v pátek. V takovém případě nastavte před zadáním informací o průběhu datum stavu na pátek.

Poznámka : Změníte-li datum stavu a v projektu nedojde k žádné změně, je pravděpodobně nastaven ruční režim výpočtu. Chcete-li nastavit automatický režim výpočtu, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu Výpočty. Ve skupinovém rámečku Možnosti výpočtů pro aplikaci Microsoft Office Project klepněte vedle položky Přepočítání provádět na přepínač Automaticky.

 1. V nabídce Projekt klepněte na příkaz Informace o projektu.

 2. V poli Datum stavu zadejte nebo vyberte požadované datum stavu.

  Chcete-li datum stavu odebrat, zadejte do pole Datum stavu hodnotu NEDEF.

Poznámka : Při aktualizaci projektu skutečnými hodnotami z Časový rozvrh aplikace Microsoft Office Project Web Access nebo z jiného zdroje je vhodné nastavit datum stavu na poslední datum daného období časového rozvrhu.

Začátek stránky

Vliv data stavu na aktualizace průběhu

Zadáte-li průběh jako procentuální hodnotu hotové práce nebo Dosavadní práce k určitému datu, aplikace Project pomocí data stavu určí, kam bude umístěna skutečná práce a kam plán zbývající práce. Výchozí nastavení způsobu použití data stavu při umístění skutečné a zbývající práce, zejména v případech, kdy jsou přiřazení dokončena dříve nebo později, než bylo plánováno, lze změnit.

Způsob výpočtu skutečných hodnot a zbývající Doba trvání je určen následujícími zaškrtávacími políčky na kartě Výpočty v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje):

 • Dokončení hotových položek po datu stavu přesunout zpět k datu stavu:     Tato možnost se týká úkolů naplánovaných po datu stavu, pro které byly zadány skutečné hodnoty. Pokud je zaškrtnuto políčko Dokončení hotových položek po datu stavu přesunout zpět k datu stavu a úkol je naplánován po datu stavu, je při zadání skutečných hodnot přesunuta dokončená část úkolu tak, aby končila k datu stavu, a zahájení zbývající práce zůstává naplánováno v budoucnosti. Pokud je tedy datum stavu nastaveno na aktuální datum a zadáte skutečné hodnoty, předpokládá se dokončení práce k aktuálnímu datu, nikoli v budoucnosti. Zahájení zbývající práce je však předpokládáno až v budoucnosti:

  Dokončení hotových položek po datu stavu přesunout zpět k datu stavu

 • Přesunout zpět k datu stavu také zahájení zbývajících položek:     Pokud je zaškrtnuto políčko Dokončení hotových položek po datu stavu přesunout zpět k datu stavu, lze zaškrtnout také políčko Přesunout zpět k datu stavu také zahájení zbývajících položek. Jsou-li zaškrtnuta obě políčka, je k datu stavu přesunut celý úkol a provedená i zbývající práce na daném úkolu jsou zobrazeny k datu stavu:

  Přesunout zpět k datu stavu také zahájení zbývajících položek

 • Zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum stavu:     Tato možnost se týká úkolů naplánovaných před datem stavu, pro které byly zadány skutečné hodnoty. Pokud je zaškrtnuto políčko Zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum stavu a úkol je naplánován před datem stavu, je při zadání skutečných hodnot ponechána skutečná (hotová) část úkolu tak, jak byla naplánována, ale zbývající práce je přesunuta k datu stavu. Pokud je tedy datum stavu nastaveno na aktuální datum a zadáte skutečné hodnoty, předpokládá se, že práce byla dokončena podle plánu, ale zbývající práce bude zahájena okamžitě a nikoli v minulosti (před datem stavu):

  Zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum

 • Přesunout za datum stavu také dokončení hotových položek:     Pokud je zaškrtnuto políčko Zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum, lze zaškrtnout také políčko Přesunout za datum stavu také dokončení hotových položek. Jsou-li zaškrtnuta obě políčka, je k datu stavu přesunut celý úkol a provedená i zbývající práce na daném úkolu jsou zobrazeny k datu stavu:

  Přesunout za datum stavu také dokončení hotových položek

Tato nastavení jsou užitečná zejména tehdy, jestliže chcete zobrazit ukazatele průběhu v případě, že jsou úkoly v předstihu před plánem. Jsou užitečná také v případě, že chcete změnit způsob nabíhání vytvořené hodnoty.

Změníte-li tato nastavení, nebude skutečná ani zbývající práce přesouvána, ale zůstane zachován původní plán; a to i v případě dokončení práce o několik týdnů dříve, než bylo naplánováno.

Poznámka : Tato nastavení nemají vliv na umístění skutečné a zbývající práce, jestliže sledujete průběh zadáváním skutečné práce podle časových období.

Začátek stránky

Vliv data stavu na vytvořenou hodnotu

Určité náklady vytvořené hodnoty jsou vypočítány k datu stavu. Například BCWS jsou náklady na úkol, jejichž vynaložení je plánováno na období mezi Datum zahájení a datem stavu. Celkový plánovaný Rozpočet pro úkol trvající čtyři dny, který bude zahájen v pondělí, činí například 10 000 Kč. Bude-li datum stavu nastaveno na středu, bude hodnota BCWS činit 7 500 Kč. Při změně data stavu jsou ve výpočtu vytvořené hodnoty použity náklady do data stavu (včetně).

Začátek stránky

Vliv data stavu na výpočty pro ukazatele průběhu

Používáte-li k zobrazení informací o průběhu ukazatele průběhu, lze ukazatele průběhu zobrazit k datu stavu, k aktuálnímu datu nebo v pravidelných intervalech. Chcete-li zajistit správné zobrazení ukazatelů průběhu, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Klepněte na kartu Výpočty a zaškrtněte políčko Úpravy položky Dokončeno % budou rozloženy k datu stavu. Toto nastavení zajistí, že práce vykázaná jako procentuální hodnota dokončené práce bude rovnoměrně rozložena až k datu stavu. Zobrazíte-li potom ukazatele průběhu, budou odrážet pravděpodobný průběh práce k libovolnému datu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×