Nastavení výchozích hodnot polí nebo ovládacích prvků

Tento článek vysvětluje postup nastavení výchozí hodnoty pole tabulky nebo ovládacího prvku formuláře v databázi aplikace Microsoft Office Access 2007. Nastavené výchozí hodnoty se zobrazí v poli nebo v ovládacím prvku při každém vytvoření nového záznamu v databázi.

V tomto článku

Výchozí hodnoty

Nastavení výchozí hodnoty pole tabulky

Nastavení výchozí hodnoty ovládacího prvku

Nastavení výchozího řádku seznamu nebo pole se seznamem

Příklady výchozích hodnot

Výchozí hodnoty

Výchozí hodnotu lze přidat do pole tabulky nebo ovládacího prvku formuláře, kdykoli chcete, aby aplikace Access automaticky přidala do nového záznamu nějakou hodnotu. Aplikace Access může například vždy přidat aktuální datum do nových objednávek.

Výchozí hodnota se zpravidla přidává do polí tabulky. Hodnotu přidáte otevřením tabulky v návrhovém zobrazení a zadáním hodnoty do vlastnosti Výchozí hodnota příslušného pole. Jestliže nastavíte výchozí hodnotu pole tabulky, aplikace Access tuto hodnotu použije ve všech ovládacích prvcích založených na tomto poli. Pokud toto pole tabulky není provázáno s ovládacím prvkem nebo pokud je propojeno s daty v jiných tabulkách, je třeba nastavit výchozí hodnotu přímo pro ovládací prvky formuláře.

Výchozí hodnotu je možné nastavit u polí tabulky obsahujících datové typy Text, Poznámka, Číslo, Datum a čas, Měna, Ano/Ne a Hypertextový odkaz. Jestliže hodnotu neurčíte, pole zůstane prázdné, dokud hodnotu nezadáte. Jestliže je definována výchozí hodnota, aplikace Access tuto hodnotu použije u veškerých nových záznamů, které přidáte. Hodnotu v záznamu lze podle potřeby změnit z výchozí na jinou, pokud tomu nebrání ověřovací pravidlo.

Začátek stránky

Nastavení výchozí hodnoty pole tabulky

Jestliže pro pole tabulky nastavíte výchozí hodnotu, ve veškerých ovládacích prvcích propojených s tímto polem se zobrazí výchozí hodnota.

Nastavení výchozí hodnoty

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete změnit.

 3. Zadejte hodnotu na kartě Obecné do pole vlastnosti Výchozí hodnota.

  Hodnota, kterou lze zadat, závisí na datovém typu nastaveném pro příslušné pole. Chcete-li například vložit do pole Datum a čas aktuální datum, můžete zadat řetězec =Date(). Příklady výchozích hodnot naleznete v oddílu Příklady výchozích hodnot dále v tomto článku.

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Nastavení výchozí hodnoty ovládacího prvku

Výchozí hodnotu lze zpravidla nastavit pro ovládací prvek jen v případě, že tento ovládací prvek není vázán na pole tabulky nebo jej propojíte s daty v jiné tabulce.

Nastavení výchozí hodnoty

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti nebo stiskněte klávesu F4.

 3. Klepněte v seznamu vlastností na kartu Všechny, vyhledejte vlastnost Výchozí hodnota a pak zadejte výchozí hodnotu.

 4. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Nastavení výchozího řádku seznamu nebo pole se seznamem

V seznamech a polích se seznamem jsou ve výchozím nastavení zobrazeny dva typy seznamů: seznamy hodnot a vyhledávací seznamy. Seznam hodnot je pevně daná sada hodnot uložená ve vlastnosti Zdroj řádků ovládacího prvku seznam nebo pole se seznamem. Vyhledávací seznam naopak přebírá data z vyhledávacího pole (pole používající dotaz k načtení dat z jiné tabulky) a pak data načte do ovládacího prvku pole se seznamem.

V případě seznamů hodnot a polí se seznamem můžete určit, která položka seznamu se zobrazí jako výchozí, ale u každého typu seznamu se postupuje jinak. Následující postup vysvětluje nastavení výchozích hodnot u seznamu hodnot a vyhledávacího seznamu.

Nastavení výchozí hodnoty seznamu hodnot

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na seznam nebo textové pole a klepněte na příkaz Vlastnosti nebo stiskněte klávesu F4.

 3. Zkontrolujte, zda vlastnost Zdroj řádků obsahuje seznam hodnot. Položky v seznamu hodnot jsou ohraničeny uvozovkami a odděleny středníkem. Zobrazit se může například takový seznam: "Dobré";"Uspokojivé";"Špatné".

 4. Jestliže vlastnost Zdroj řádků obsahuje dotaz (textový řetězec začínající slovem SELECT), přejděte na další sadu kroků.

 5. Do pole vlastnosti Výchozí hodnota zadejte následující řetězec:

  [název_ovládacího_prvku].ItemData(n)

  V tomto případě je název_ovládacího_prvku název seznamu nebo pole se seznamem a n je číslo položky seznamu, kterou chcete určit jako výchozí. Pokud název ovládacího prvku neznáte, podívejte se na hodnotu vlastnosti Název, která se nachází v horní části seznamu vlastností.

  Máte například pole se seznamem s názvem Vlastník a chcete použít jako výchozí třetí hodnotu v seznamu. Do pole vlastnosti Výchozí hodnota zadejte následující řetězec:

  [Vlastník].ItemData(2)

  Zadali jste číslo 2 namísto 3, protože hodnota ItemData vychází z nuly, to znamená, že se počítá od nuly a nikoli od jedničky.

 6. Uložte změny a přejděte zpět do formulářového zobrazení. Jestliže do databáze přidáte záznam, zobrazí se vybraná výchozí hodnota v seznamu nebo poli se seznamem.

Nastavení výchozí hodnoty vyhledávacího seznamu

 1. Otevřete tabulku se zdrojovými daty vyhledávacího pole v zobrazení datového listu.

 2. Poznamenejte si hodnotu klíče přidruženého k položce, kterou chcete nastavit jako výchozí.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení jsou pole primárního a cizího klíče v aplikaci Office Access 2007 skrytá. Jestliže se pole klíče nezobrazilo, klepněte pravým tlačítkem myši na kteroukoli buňku v záhlaví tabulky, klepněte na příkaz Zobrazit skryté sloupce, vyberte v dialogovém okně Zobrazit skryté sloupce pole klíče a klepněte na tlačítko Zavřít.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, která obsahuje vyhledávací pole, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 4. Vyberte vyhledávací pole a na kartě Obecné do pole vlastnosti Výchozí hodnota zadejte hodnotu klíče, kterou jste si poznamenali v krocích 1 a 2. Jedná se o hodnotu odpovídající položce seznamu, kterou chcete nastavit jako výchozí.

  Máte například 10 dodavatelů a chcete, aby se jako výchozí zobrazovalo jméno nejčastějšího dodavatele. V takovém případě vyhledáte hodnotu klíče, která je jedinečným identifikátorem dodavatele, a zadáte hodnotu klíče do pole vlastnosti Výchozí hodnota pole cizího klíče.

 5. Uložte změny, přejděte do zobrazení datového listu a zadejte nový záznam. Výchozí hodnota se po přidání záznamu zobrazí ve vyhledávacím poli.

Začátek stránky

Příklady výchozích hodnot

Následující tabulka obsahuje seznam a popis některých výchozích hodnot. Tyto příklady můžete přizpůsobit pro svá data.

Výraz

Výchozí hodnota pole

1

1

"MT"

MT

"New York, N.Y."

New York, N.Y. (Všimněte si, že obsahuje-li hodnota interpunkci, je nutné tuto hodnotu uvést v uvozovkách.)

""

Řetězec nulové délky

Date( )

Dnešní datum

=Ano

Slovo Ano se zobrazí v místním jazyce počítače

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×