Nastavení možností funkce Automatické opravy názvů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce Automatické opravy názvů pomáhá zabránit poškození databáze při změně jejího návrhu. Funkce Automatické opravy názvů umí:

 • Zjistit, kdy změna názvu databázového objektu způsobí porušení jiných objektů

 • Automaticky tento problém opravit

 • Zaznamenat všechny provedené opravy do protokolu

Ve výchozím nastavení je funkce Automatické opravy názvů nastavena tak, aby zjišťovala a opravovala problémy, ale aby opravy nezaznamenávala do protokolu. Funkce Automatické opravy názvů nepatrně snižuje výkon systému, a je tedy možné, že pokud víte, že se návrh databáze nebude neplánovaně měnit, budete chtít tuto funkci vypnout. Můžete také požadovat, aby aplikace Access sledovala provedené opravy. Možnosti funkce Automatické opravy názvů můžete nastavit pro každou databázi zvlášť.

Poznámka: Funkce Automatické opravy názvů pomáhá zajistit neustálou synchronizaci názvů databázových objektů. Další možné problémy spojené se změnou návrhu, například problémy vyplývající z odstranění databázových objektů, nejsou funkcí Automatické opravy názvů přímo zpracovávány.

V tomto článku

Proč mám používat funkci Automatické opravy názvů?

Jak funguje automatické opravy názvů

Zapnutí nebo vypnutí možností funkce Automatické opravy názvů

Důvody pro používání funkce Automatické opravy názvů

Pokud pracujete v databázi, jejíž návrh uživatelé často mění, mohou po změně návrhu databázových objektů přestat fungovat některé jiné databázové objekty. Jedním z případů, kdy k tomu může dojít, je situace, kdy je změněn název objektu, ale nejsou provedeny odpovídající změny u objektů závislých na původním objektu.

Jestliže například vytvoříte dotaz založený na tabulce s názvem Zákazníci, který je později změněn na název Zákazník, přestane vytvořený dotaz kvůli této změně názvu fungovat. Vše ostatní je u dotazu v pořádku, a pokud název tabulky v návrhu dotazu opravíte, bude dotaz opět fungovat.

Funkce Automatické opravy názvů za vás může změny názvů sledovat a automaticky opravovat názvy formulářů, sestav, tabulek, dotazů, polí či ovládacích prvků, například textových polí.

Informace o funkci Automatické opravy názvů a závislostech objektů

Funkce Automatické opravy názvů vytváří pro tabulky, dotazy, formuláře a sestavy mapy názvů s informacemi o závislostech objektů. Díky těmto mapám můžete pomocí podokna úloh Závislosti objektů zobrazit seznam objektů závislých na vybrané tabulce nebo formuláři a také objekty, na kterých daná tabulka nebo formulář závisí. Mapa názvů objektu je aktualizována při každém uložení a zavření daného objektu.

Poznámka: V databázích vytvořených pomocí aplikace Access 97 nebo starších verzí aplikace Access není sledování změn názvů ve výchozím nastavení zapnuto, a to ani po převodu těchto databází na novější formát. Po převodu těchto databází na novější formát však můžete sledování změn názvů zapnout. Pokud databázi vytvoříte pomocí aplikace Access 2000, Access 2002 , Access 2003, Access 2007 nebo Access 2010, je sledování změn názvů ve výchozím nastavení zapnuto.

Kdy není vhodné funkci Automatické opravy názvů používat?

Funkci Automatické opravy názvů nepoužívejte v následujících situacích:

 • Návrh databáze se nemění:    Pokud se návrh databáze nemění, můžete vypnutím funkce Automatické opravy názvů dosáhnout zvýšení výkonu systému.

 • Požadujete menší velikost souboru databáze a jste ochotni spravovat změny názvů objektů ručně:    Pokud je u databáze zapnuta funkce Automatické opravy názvů, pravděpodobně zaznamenáte, že dojde ke zvětšení velikosti databáze. Za toto zvětšení mohou mapy názvů, které jsou při zapnutí funkce Automatické opravy názvů vytvořeny. Jestliže funkci Automatické opravy názvů vypnete, budou mapy názvů odebrány a velikost databáze se tak zmenší.

Co funkce Automatické opravy názvů neopravuje?

Funkce Automatické opravy názvů neprovádí následující akce:

 • Nejsou sledovány změny názvů formulářů, sestav či ovládacích prvků.

 • Nejsou opravovány názvy tabulek, dotazů či polí v makrech nebo v kódu.

Začátek stránky

Princip činnosti funkce Automatické opravy názvů

Funkce Automatické opravy názvů zahrnuje tři možnosti: Sledovat informace o automatických opravách názvů, Provádět automatické opravy názvů a Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů. Obě poslední možnosti závisí na tom, zda je zapnuta předchozí možnost.

Sledovat informace o automatických opravách názvů

Pokud u databáze zapnete ve funkci Automatické opravy názvů sledování změn názvů, provede aplikace Access následující akce:

 1. Pokusí se získat k databázi výhradní přístup.

 2. Vyhledá otevřené objekty.

 3. Zobrazí výzvu k zavření otevřených objektů a zavře je.

 4. Otevřením, uložením a zavřením všech tabulek, dotazů, formulářů a sestav aktualizuje mapy názvů.

 5. Obnoví stav, ve kterém se databáze nacházela před získáním výhradního přístupu.

Přerušené mapování názvů

Vytváření map názvů můžete trvat několik minut. Stisknutím klávesy ESC můžete tento krok zrušit. Mapy názvů některých objektů však budou zastaralé a dokud nebudou mapy názvů aktualizovány, nebudete moci zobrazit informace o závislostech těchto objektů.

Důležité informace: Pokud aplikaci Access při aktualizaci map názvů přerušíte (stisknutím klávesy ESC), nedojde k vypnutí možnosti Sledovat informace o automatických opravách názvů. Možnost Sledovat informace o automatických opravách názvů zůstane vybrána i přesto, že nebyly všechny mapy názvů ještě aktualizovány. Chcete-li proces aktualizace map názvů restartovat, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Soubor. Otevře se zobrazení Backstage.

 2. V levé části klikněte na tlačítko Možnosti. Otevře se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 3. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na položku Aktuální databáze.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Sledovat informace o automatických opravách názvů a potom klikněte na tlačítko OK. Aplikace Access vás upozorní, že se změna projeví až po zavření všech otevřených databázových objektů.

 5. Zavřete databázi a potom ji znovu otevřete.

 6. Znovu otevřete dialogové okno Možnosti aplikace Access, v kategorii Aktuální databáze zaškrtněte políčko Sledovat informace o automatických opravách názvů a potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete aktualizovat mapu názvů určitého objektu ručně, otevřete daný objekt v návrhovém zobrazení a potom tento objekt uložte.

Co se stane při vypnutí možnosti sledovat informace o automatických opravách názvů

Pokud ve funkci Automatické opravy názvů vypnete sledování změn názvů, provede aplikace Access následující akce:

 1. Pokusí se získat k databázi výhradní přístup.

 2. Vyhledá otevřené objekty.

 3. Zobrazí výzvu k zavření otevřených objektů a zavře je.

 4. Odebere ze všech tabulek, dotazů, formulářů a sestav mapy názvů.

 5. Obnoví stav, ve kterém se databáze nacházela před získáním výhradního přístupu.

Jestliže aplikace Access proces sledování změn nebo odebrání map názvů nedokončí, zaznamená do tabulky Selhání při uložení automatických oprav názvů chybu.

Provádět automatické opravy názvů

Před zapnutím možnosti Provádět automatické opravy názvů je nutné nejdříve zapnout možnost Sledovat informace o automatických opravách názvů.

V případě, že je možnost Provádět automatické opravy názvů zapnutá, aplikace Access pomocí map názvů zjistí, zda bude mít změna názvu vliv na jiné databázové objekty, a potom u ovlivněných objektů opraví změněný název.

Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů

Před zapnutím možnosti Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů je nutné nejprve zapnout možnosti Sledovat informace o automatických opravách názvů a Provádět automatické opravy názvů.

Pokud je zapnuta možnost Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů, bude aplikace Access sledovat opravy provedené z důvodu změn názvů objektů. Každá oprava se zobrazí jako záznam v tabulce Protokol automatických oprav názvů.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí možností funkce Automatické opravy názvů

Všechny tři možnosti funkce Automatické opravy názvů lze zapnout v dialogovém okně Možnosti aplikace Access. Možnosti funkce Automatické opravy názvů lze zapnout nebo vypnout pouze u aktuální databáze.

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Soubor. Otevře se zobrazení Backstage.

 2. V levé části klikněte na tlačítko Možnosti. Otevře se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 3. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na položku Aktuální databáze.

 4. V části Možnosti automatické opravy názvů zaškrtněte požadovaná políčka nebo jejich zaškrtnutí zrušte:

  • Sledovat informace o automatických opravách názvů:    Po zaškrtnutí tohoto políčka sleduje aplikace Access změny názvů objektů v databázi. Informace o sledování jsou ukládány v mapách názvů. Při prvním zapnutí této možnosti vytvoří aplikace Access mapu názvů pro každý existující databázový objekt. Mapa názvů zůstává po dobu zaškrtnutí tohoto políčka stále aktuální. Mapy názvů slouží k opravě chyb způsobených změnou názvů a ke generování informací o závislostech objektů. Přímý přístup k mapám názvů není možný.

   Tuto možnost je nutné vybrat před výběrem ostatních možností funkce Automatické opravy názvů.

   Poznámka: Po zapnutí této možnosti nebudou změny názvů automaticky opravovány. Zapnutím této možnosti dojde pouze k vytvoření map, které budou sloužit pro budoucí opravy.

  • Provádět automatické opravy názvů:    Po zaškrtnutí tohoto políčka aplikace Access automaticky opravuje změny názvů, ke kterým dochází. Toto políčko lze zaškrtnout pouze v případě, že je již zaškrtnuto políčko Sledovat informace o automatických opravách názvů. Aplikace Access používá za účelem provádění automatických oprav názvů mapy názvů vytvořené po zapnutí možnosti Sledovat informace o automatických opravách názvů.

   Tuto možnost je nutné vybrat před výběrem možnosti Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů.

  • Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů:    Aplikace Access uchovává protokol oprav provedených funkcí Automatické opravy názvů. Každá oprava se zobrazí jako záznam v tabulce Protokol automatických oprav názvů.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×