Nastavení časových rozvrhů a stavu úkolů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Předtím než členové týmu mohou zaznamenávat čas do svého časového rozvrhu nebo aktualizovat stav svých úkolů, je třeba nastavit časové rozvrhy, stavy úkolů, případně obojí.

Nastavení časových rozvrhů

Nastavení stavu úkolů

Vytvoření finančních období

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Finanční období.

 3. V části Spravovat fiskální období klepněte na rok, který chcete nastavit jako fiskální období a pokračujte klepnutím na tlačítko Definovat.

 4. V části Definovat počáteční datum fiskálního období zadejte datum, kdy by měly začít používat pro výběr data Button image fiskální rok.

 5. V části Nastavit model vytvoření fiskálního roku vyberte jeden ze způsobů formátování fiskálního období:

  • Metoda 4,5,4:     Tento způsob nastaví čtyřtýdenní fiskální období, následované pětitýdenním a dalším čtyřtýdenním fiskálním obdobím.

  • Metoda 4,4,5:     Tento způsob nastaví čtyřtýdenní fiskální období, po kterém následuje další čtyřtýdenní období, a potom pětitýdenní fiskální období.

  • Metoda 5,4,4:     Tento způsob nastaví pětitýdenní fiskální období, následované dvěma čtyřtýdenními fiskálními obdobími.

  • 13 měsíců:     Tento způsob nastaví délku každého období na čtyři týdny.

  • Standardní kalendářní rok:     Tento způsob nastaví každé období podle standardního dvanáctiměsíčního kalendáře, počínaje 1. lednem.

 6. V části Definovat zásady vytváření názvů období vytvořte jedinečné názvy období zadáním:

  • Předpony až na 15 znaků.

  • Pořadového čísla až na 6 číslic.

  • Přípony až na 15 znaků, například #. čtvrtletí '08.

 7. Klepněte na tlačítko Vytvořit a uložit.

Na stránce Fiskální období bude v mřížce Upravit fiskální měsíce zobrazeno fiskální období po dílčích obdobích.

Po definování fiskální období, můžete ho mohl(a) upravovat pomocí mřížky. Pokud chcete nastavit datum dokončení rozsah kalendářních dat v rámci fiskální období, ve sloupci Koncové datum fiskálního období řádku zadejte nebo vyberte nové datum pomocí výběru data Button image . Data pro následující období automaticky upraví tak, aby byly všechny období souvislé.

Tip: Chcete-li kvůli chybě definovat fiskální období jiným způsobem, nejprve vyberte příslušné období a smažte jej klepnutím na příkaz Odstranit, a potom období definujte znovu klepnutím na příkaz Definovat.

Začátek stránky

Nastavení období časových rozvrhů

Při vytváření období časových rozvrhů nastavujete období, která budou členové týmu vybírat a vykazovat v nich svůj čas.

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Období časových rozvrhů.

 3. V části Definovat parametry hromadného vytváření období upřesněte počet období, které chcete vytvořit, dále počáteční datum prvního období a standardní délku každého období ve dnech.

 4. V části Definovat zásady hromadného vytváření názvů upřesněte konvence pro zadávání názvu každého období v časovém rozvrhu, aby členové týmu mohli období snadno rozpoznat.

  • Do pole Zadejte předponu napište jedinečnou předponu, která se použije na začátku podle zásady vytváření názvu.

  • Vytváříte-li více než jedno období, zadejte do pole Další pořadové číslo příslušné pořadové číslo, které se použije k identifikaci každého jedinečného období.

  • Do pole Zadejte příponu napište jedinečnou příponu, která se použije na konci podle zásady vytváření názvu.

 5. Pro vytvoření období klepněte na příkaz Hromadné vytvoření, a potom klepněte na tlačítko Uložit.

 6. V části Vytvořit období je možné období dále upravovat.

  • Pro vložení dalších období časového rozvrhu klepněte na možnosti Vložit před nebo Vložit za.

  • Chcete-li přejmenovat období časového rozvrhu, klepněte na jeho název ve sloupci Popisek období a napište nové jméno.

  • Chcete-li změnit stav období, klepněte buď na příkaz Otevřeno nebo Uzavřeno ve sloupci Stav.

   Poznámka: Stav všech nových období časového rozvrhu je nastavený na Otevřeno. Uzavřít období může pouze správce serveru. Pomocí stránky Výchozí hodnoty a nastavení časového rozvrhu je možné zabránit odesílání časových rozvrhů za budoucí období.

 7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Definice klasifikací řádků časového rozvrhu

Klasifikace jsou kategorie činností, které vaše organizace vykonává. Organizace může například používat jinou klasifikaci pro práci, která se fakturuje zákazníkovi a jinou pro práci, která se zákazníkovi nefakturuje.

Ve výchozím nastavení používají všechny řádky časových rozvrhů standardní (nebo výchozí) řádkovou klasifikaci.

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Klasifikace časového rozvrhu.

 3. V části Upravit, zadat klasifikaci řádku klepněte na možnost Nová klasifikace.

 4. Zadejte do mřížky nové jméno a popis, které bude identifikovat klasifikaci řádku časového rozvrhu pro členy týmu.

 5. Ve výchozím nastavení má sloupec Stav hodnotu Aktivní. Chcete-li deaktivovat určitou klasifikaci, aby už nebylo možné ji použít, změňte stav na hodnotu Neaktivní. Klasifikace zůstane uchovaná v aplikaci Project Web Access kvůli historickým sestavám.

Začátek stránky

Upřesnění výchozích hodnot a nastavení časového rozvrhu

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Výchozí hodnoty a nastavení časového rozvrhu.

 3. V části Zobrazení aplikace Outlook upřesněte způsob zobrazení plánovaného a skutečného času, přesčasu, dále účtovatelného a neúčtovatelného času v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007.

 4. V části Zobrazení aplikace Project Web Access zaškrtněte políčko V časovém rozvrhu se bude používat sledování standardního přesčasového a nefakturovatelného času, čímž umožníte členům týmu předkládat časové rozvrhy s přesčasy a nefakturovatelným časem. Členové týmu budou stále moci předkládat časy pro naplánovanou práci.

 5. V části Výchozí režim vytváření časových rozvrhů upřesněte údaje, které by měly být obsaženy ve výchozím časovém rozvrhu:

  • Chcete-li předběžně vyplnit časové rozvrhy informacemi o úkolech přiřazených členům týmu, vyberte možnost Aktuální přiřazení úkolů.

  • Chcete-li předběžně vyplnit časové rozvrhy informacemi o aktuálních projektech členů týmu, vyberte možnost Aktuální projekty.

  • Chcete-li vytvořit prázdné časové rozvrhy, vyberte možnost Bez předběžného vyplnění.

 6. V části Jednotky sloupce mřížky časového rozvrhu upřesněte, zda výchozí jednotky sledování časového rozvrhu budou dny nebo týdny.

 7. V části Výchozí jednotky zpráv upřesněte, zda se časové jednotky, v rámci časových období, budou vykazovat v hodinách nebo dnech.

  Pro upřesnění počtu hodin, které odpovídají hodnotě celého pracovního dne, zadejte hodiny do pole Počet hodin standardního dne časového rozvrhu.

 8. V části Limity vykazování v hodinách upřesněte největší a nejmenší počet hodin, povolených v časovém rozvrhu, dále největší počet hodin, povolených vykázat v jednom dni. Uvedou-li členové týmu časy, které překračují tato omezení, zobrazí se jim v časovém rozvrhu při odesílání chybové hlášení.

  Pokud nechcete nastavit maximální a minimální hodinový limit pro výkazy, zadejte hodnotu 999 představující neomezený počet hodin nebo hodnotu 0, která znamená, že nejmenší počet hodin není omezen. Zadáním hodnoty 0 ve skutečnosti vypnete limity vykazování.

  Tip: Můžete upřesnit výchozí počet hodin v jednom dni, maximálně 999 hodin k pokrytí vykazovaného času, potřebného pro tým.

 9. V části Zásady časových rozvrhů upřesněte následující údaje:

  • Chcete-li umožnit členům týmu zaznamenávat čas do budoucích období, vyberte možnost Povolit vykazování času v budoucnosti.

  • Chcete-li povolit členům týmu vytvářet položky časového rozvrhu pro projekty či úkoly, které nejsou v aplikaci Microsoft Office Project Server 2007, zaškrtněte políčko Povolit neověřené položky řádků časového rozvrhu.

   Poznámka: Uvedené políčko musí být zaškrtnuté, jestliže používáte pouze časové rozvrhy a nesledujete projektové úkoly pomocí stavu úkolů.

 10. V části Auditování zaškrtněte políčko Povolit auditování časového rozvrhu, čímž vytvoříte podrobný záznam všech změn, provedených v časovém rozvrhu.

  Tip: Pro vyprázdnění protokolu klepněte na možnost Vyprázdnit protokol.

 11. Jestliže chcete členům týmu zabránit v tom, aby při odesílání svého časového rozvrhu mohli ručně změnit dalšího schvalovatele, zaškrtněte v části Směřování schválení políčko Pevné směřování schválení.

Začátek stránky

Nastavení stavu úkolů

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Zobrazení a nastavení úkolů.

 3. V části Způsob sledování vyberte takový způsob, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům ohledně vykazování průběhu prací na projektových úkolech členy týmu.

  Tip: Jestliže chcete, aby projektoví vedoucí mohli na svých projektech stanovit odlišný způsob vykazování, zrušte zaškrtnutí políčka Vynutit u vedoucích projektu použití tohoto postupu hlášení průběhu pro všechny projekty. Avšak vyžadování stejného způsobu vykazování zajistí jednotnost výkazů, které zobrazují data napříč celou organizací.

 4. V části Chránit aktualizace uživatele upřesněte způsob jakým chcete, aby probíhaly aktualizace skutečného stavu:

  • Chcete-li zabránit projektovému vedoucímu měnit stav úkolu člena týmu, zaškrtněte políčko Omezit aktualizace na aplikaci Project Web Access.

  • Požadujete-li, aby členové týmu zaznamenávali skutečnost tak, že nejprve provedou synchronizaci stavu svých úkolů s časovým rozvrhem, zaškrtněte políčko Časová položka pouze podle časového rozvrhu, uživatelé provedou synchronizaci za účelem aktualizace úkolů. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, stav úkolu lze zadat jedině klepnutím na příkaz Importovat časový rozvrh. Po dokončení importu časového rozvrhu už nebude možné upravovat čas na stránkách se stavem úkolu.

 5. V části Definice aktuálních úkolů zadejte počet dní, dokdy musí být naplánováno dokončení úkolu, aby se úkol zobrazil ve výchozím nastavení a byl považován za aktuální v seznamu úkolů člena týmu.

 6. V části Povolit zobrazení Ganttova diagramu členů týmu zaškrtněte políčko Povolit zobrazení Ganttova diagramu ovládacího prvku ActiveX pro všechny uživatele jestliže chcete uživatelům povolit přístup k ovládacím prvkům ActiveX, které jsou nutné k zobrazení Ganttova diagramu úkolů na stránce Centrum úkolů.

Proč nelze provést několik akcí v aplikaci Project Web Access?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access, nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×