Naplnění seznamu, rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem hodnotami z webové služby

Do seznamu, rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem lze načíst data ze sekundárního datového připojení k webové službě.

V tomto článku

Přehled

Než začnete

Krok 1: Přidání datového připojení dotazu

Krok 2: Konfigurace ovládacího prvku

Přehled

Seznam, rozevírací seznam a pole se seznamem obsahuje položky, které může uživatel vybrat při vyplňování formuláře založeného na vaší šabloně formulářů. Tyto typy ovládacích prvků můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovaly data ze sekundárního datového připojení k webové službě. Sekundární datové připojení je jakékoli datové připojení k externímu zdroji dat, které do šablony formulářů přidáte, aby mohli uživatelé, kteří vyplňují formuláře založené na této šabloně formulářů, získat data z externích zdrojů dat (například webová služba) nebo je do tohoto zdroje odeslat.

Pro získání dat z externího zdroje dat přidáte do šablony formulářů, která zadává dotaz na data sekundární datové připojení. V důsledku toho aplikace Microsoft Office InfoPath vytvoří sekundární Zdroj dat s Datové pole a Skupina, které odpovídají Schéma XML webové služby. Datové připojení dotazu získá data z webové služby a uloží data do sekundárního zdroje dat formuláře. Ve výchozím nastavení jsou data v sekundárním zdroji dat k dispozici pouze v době, kdy je uživatel připojen k síti. U sekundárního datového připojení je možné nakonfigurovat ukládání výsledků dotazů do počítačů uživatelů, a umožnit tak uživatelům získat přístup k datům v případě, že formuláře nejsou připojeny k síti.

Poznámka zabezpečení : Jestliže používáte sekundární datové připojení k načítání citlivých dat z externího zdroje dat, pravděpodobně budete chtít tuto funkci zakázat z důvodu ochrany dat před neautorizovaným použitím v případě ztráty či odcizení počítače. Pokud funkci zakážete, budou data k dispozici pouze v případě, že je uživatel připojen k síti.

Vzhledem k tomu, že struktura dat v sekundárním zdroji dat musí odpovídat způsobu uložení dat ve webové službě, není možné měnit v sekundárním zdroji dat existující pole ani skupiny. Další informace o datových připojeních a datových zdrojích naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Než začnete

Před použitím hodnot z webové služby k načtení do ovládacího prvku šablony formuláře je třeba získat od správce webové služby následující informace:

 • umístění webové služby,

 • ověření, že webová služba používá kódování stylu Document/Literal. Aplikace InfoPath může používat pouze webové služby se stylem Document/Literal,

 • název operace webové služby, která odešle data do formuláře,

 • informace o tom, zda je možné bezpečně uložit výsledky dotazu z webové služby v počítačích uživatelů pro použití v offline režimu.

Začátek stránky

Krok 1: Přidání datového připojení dotazu

Pokud nemáte v šabloně formulářů existující datové připojení dotazu, které by bylo možné používat k zadání hodnot pro ovládací prvek, přidejte provedením následujících kroků nové sekundární datové připojení. Pokud má vaše šablona formulářů sekundární datové připojení, které by bylo možné použít, můžete tuto část přeskočit a přejít k části Krok 2: Konfigurace ovládacího prvku.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na přepínač Vytvořit nové připojení k, na přepínač Přijímat data a potom na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce klepněte na přepínač Webová služba a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce zadejte umístění webové služby.

  Poznámka : Pokud chcete hledat webovou službu pomocí serveru UDDI (Universal Description Discovery and Integration), klikněte na možnost Hledat pomocí služby UDDI, zadejte adresu URL serveru UDDI, kde chcete hledat, určete, zda chcete hledat podle poskytovatele nebo podle poskytované služby, zadejte klíčové slovo pro vyhledávání a klikněte na tlačítko Hledat. Webové služby odpovídající vyhledávacímu klíčovému slovu se zobrazí v seznamu Výsledky hledání. Vyberte webovou službu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 6. Klepněte na tlačítko Další.

 7. V seznamu Vyberte operaci klepněte na operaci webové služby, která vrátí data do formuláře, a potom klepněte na tlačítko Další.

 8. Jestliže se průvodce datovým připojením setká ve schématu webové služby s neznámým prvkem, na další stránce průvodce budete pravděpodobně vyzváni, abyste upřesnili vzorek hodnot pro každý parametr. Tím se určí, jaká pole nebo skupiny budou přidány do hlavního datového zdroje.

  Jak?

  1. V tabulce Parametry vyberte parametr a klikněte na možnost Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. Do pole Ukázková hodnota zadejte hodnotu, kterou by uživatel mohl použít pro toho pole, a klikněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup u každého parametru v tabulce Parametry a klikněte na tlačítko Další.

  Technické podrobnosti

  Při konfigurování datového připojení k webové službě v Průvodci datovým připojením se aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a odešle požadavek na soubor WSDL (Web Service Description Language). Soubor WSDL obsahuje schéma používané webovou službou. Webová služba reaguje na požadavek tak, že tento soubor odešle aplikaci InfoPath. V aplikaci InfoPath jsou na základě informací v tomto souboru přidána příslušná pole a skupiny do sekundárního zdroje dat v šabloně formuláře. Pokud aplikace InfoPath najde v souboru WSDL neznámý typ prvku, určí definici tohoto prvku podle vzorových dat a přidá do sekundárního zdroje dat příslušná pole a skupiny.

 9. Chcete-li zajistit, aby byly výsledky dotazu k dispozici v případě, že není formulář připojen k síti, zaškrtněte políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře.

  Poznámka zabezpečení : Po zaškrtnutí tohoto políčka budou data formuláře při použití tohoto datového připojení uložena do počítače uživatele. Jestliže prostřednictvím tohoto datového připojení získáváte citlivá data, může být vhodné tuto funkci zakázat, a zajistit tak ochranu dat v případě ztráty nebo krádeže počítače.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. Na další stránce průvodce zadejte popisný název tohoto sekundárního datového připojení.

 12. Jestliže chcete, aby formulář při otevření načetl data automaticky, zaškrtněte políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře.

Začátek stránky

Krok 2: Konfigurace ovládacího prvku

 1. Pokud šablona formuláře obsahuje více zobrazení, klikněte v nabídce Zobrazit na název zobrazení a tak přejděte na zobrazení obsahující ovládací prvek, kde chcete zobrazit data ze sekundárního zdroje dat.

 2. Poklepejte na seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem, do kterých chcete načíst hodnoty.

 3. Klepněte na kartu Data.

 4. V části Položky seznamu klepněte na přepínač Vyhledat hodnoty z externího zdroje dat.

 5. V seznamu Zdroj dat klepněte na zdroj dat se skupinou nebo poli, které obsahují požadovaná data.

 6. Klepněte na tlačítko Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle seznamu Položky.

 7. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu zadejte, jaká data se zobrazí uživateli a jaká data budou odeslána do externího zdroje dat, a to provedením jedné z následujících akcí.

  Zadejte, že data, která uživatel uvidí, jsou stejná jako data, která uživatel odešle

  • Klepněte na pole a potom klepněte na tlačítko OK.

  Zadejte, že data, která uživatel uvidí, se liší od dat, která uživatel odešle

  Poznámka : V tomto scénáři data, která se uživateli zobrazí, pocházejí z jednoho z polí ve skupině a data, která uživatel odešle, jsou v jiném poli ve stejné skupině.

  1. Klepněte na skupinu a potom klepněte na tlačítko OK.

  2. V dialogovém okně Ovládací prvek – vlastnosti klepněte na tlačítko Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Hodnota.

  3. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole obsahující data, která uživatel odešle do externího zdroje dat, a potom klepněte na tlačítko OK.

  4. V dialogovém okně Ovládací prvek – vlastnosti klepněte na tlačítko Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Zobrazovaný název.

  5. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole obsahující data, která se zobrazí v ovládacím prvku, a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Pokud pole v poli Zobrazovaný název obsahuje hodnoty s podobnými zobrazovanými názvy a chcete zobrazit pouze jedinečné názvy, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze položky s jedinečnými zobrazovanými názvy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×