Návrh šablony formuláře založené na webové službě

Můžete navrhnout šablonu formuláře, která bude používat webovou službu pro dotazy na data, odesílání dat, nebo pro dotazy i odesílání dat.

V tomto článku

Přehled

Aspekty kompatibility

Než začnete

Návrh šablony formuláře s datovým připojením pro dotazy

Návrh šablony formuláře s datovým připojením pro odesílání

Návrh šablony formuláře s datovým připojením pro dotazy i odesílání

Přehled

Formulář může obsahovat jedno primární datové připojení, označované také jako hlavní datové připojení, a volitelně může obsahovat jedno nebo více sekundárních datových připojení. V závislosti na účelu formuláře může datové připojení sloužit k vyhledávání dat formuláře nebo jejich odesílání do externího zdroje dat, jako je například databáze serveru Microsoft SQL Server nebo webová služba.

Navrhujete-li šablonu formuláře založenou na webové službě, můžete tuto šablonu konfigurovat buď tak, aby umožnila formulářům založeným na této šabloně přijímat data z webové služby, odesílat data webové službě, nebo data přijímat i odesílat. Navrhujete-li šablonu formuláře, která umožní formulářům přijímat data z webové služby, aplikace Microsoft Office InfoPath vytvoří datové připojení pro dotazy jako hlavní datové připojení formuláře. Podle tohoto datového připojení vytvoří aplikace InfoPath hlavní Zdroj dat obsahující Pole dotazu, Datové pole a Skupina založené na Schéma XML příslušné webové služby. Pole dotazu obsahují data používaná webovou službou k určení toho, které informace mají být odesílány do formuláře. Budou-li formuláře založené na této šabloně formuláře používat hlavní datové připojení, aplikace InfoPath vytvoří dotaz pomocí dat v polích dotazu. Aplikace InfoPath následně odešle dotaz webové službě prostřednictvím datového připojení pro dotazy. Webová služba vrátí výsledky dotazu zpět do formuláře prostřednictvím stejného datového připojení pro dotazy.

Vzhledem k tomu, že datová struktura dotazu a datových polí musí odpovídat způsobu, jakým jsou data uložena ve webové službě, nemůžete měnit existující pole či skupiny v hlavním datovém zdroji. V hlavním datovém zdroji můžete pouze přidat pole nebo skupiny do kořenové skupiny. Odkazy na další informace o zdrojích dat naleznete v části Viz také.

Navrhujete-li šablonu formuláře určenou pro odeslání dat webové službě, aplikace InfoPath vytvoří v hlavním datovém připojení formuláře datové připojení pro odesílání, což umožní uživatelům odesílat webové službě data ve formulářích. Aplikace InfoPath dále přidá příkaz Odeslat do nabídky Soubor a zpřístupní tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní pro formulář. Můžete také upravit možnosti odeslání pro formuláře. Po vytvoření datového připojení pro odesílání aplikace InfoPath určí, které parametry webové služby jsou dostupné pro příjem dat. V závislosti na této informaci můžete upřesnit, jaká pole budete prostřednictvím webové služby odesílat.

Navrhujete-li šablonu formuláře určenou pro odesílání i příjem dat z webové služby, aplikace InfoPath vytvoří datové připojení pro dotazy i datové připojení pro odesílání.

Aplikace InfoPath používá pro komunikaci s webovými službami následující standardy webových služeb:

 • Protokol SOAP (Simple Object Access Protocol)    Jedná se o komunikační protokol definující zprávy XML, které se používají pro komunikaci s webovou službou.

 • Jazyk WSDL (Web Services Description Language)    Jazyk WSDL je standardem pro schémata XML. Používá se k popisu umístění, komunikačních protokolů a rozhraní webové služby. Aplikace InfoPath může přijímat pouze webové služby se stylem document/literal.

 • Služba UDDI (Universal Description Discovery and Integration)    Jedná se o adresářovou službu popisující webové služby poskytované podnikem.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

V Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem nelze datové připojení pro odesílání konfigurovat tak, aby uživatelům umožňovalo odesílat webové službě, která přijímá objekt Microsoft ADO.NET DataSet, kromě dat formuláře také informace o změnách. Informace o změnách se týkají úprav, které uživatel provedl v datech uložených v databázi. Databáze používá webovou službu pro připojení uživatelů k databázi. Prostředí ADO.NET může pomocí informací o změnách určit způsob aktualizace dat v databázi. Informujte se u správce webové služby, zda webová služba vyžaduje k aktualizaci databáze informace o změnách. Pokud ano, měli byste navrhnout šablonu formuláře, jejíž formuláře se budou vyplňovat pouze v aplikaci InfoPath.

Začátek stránky

Než začnete

Po navrhnout šablonu formuláře založenou na webové službě, budete od správce webové služby potřebovat následující informace:

 • umístění webové služby;

 • ověření, že webová služba používá kódování stylu document/literal; aplikace InfoPath může používat pouze webové služby se stylem document/literal;

 • název operace webové služby, která bude odesílat data do formulářů založených na této šabloně formuláře nebo je z nich přijímat.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře s datovým připojením pro dotazy

Chcete-li navrhnout šablonu formuláře s datovým připojení pro dotazy, proveďte následující kroky:

 1. Vytvoření šablony formuláře    Vytváříte-li šablonu formuláře, která bude přijímat data webové služby, aplikace InfoPath vytvoří mezi webovou službou a formulářem založeným na této šabloně hlavní datové připojení s datovým připojením pro dotazy. Aplikace InfoPath rovněž vytvoří hlavní zdroj dat šablony formuláře.

 2. Přidání ovládacího prvku zobrazujícího výsledky dotazu    Chcete-li uživatelům, kteří otevřou formulář, povolit zobrazení a úpravu dat v polích hlavního datového zdroje, můžete do šablony formuláře přidat ovládací prvek, který svážete s polem v hlavním zdroji dat.

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře v oddílu Navrhnout nový zaškrtněte políčko Šablona formuláře.

 3. V seznamu Založený na klepněte na možnost Webová služba.

 4. Jestliže navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. V Průvodci datovým připojením klepněte na přepínač Přijímat data a pak klepněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce zadejte umístění webové služby a pak klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Pokud chcete hledat webovou službu pomocí serveru UDDI (Universal Description Discovery and Integration), klikněte na možnost Hledat pomocí služby UDDI, zadejte adresu URL serveru UDDI, kde chcete hledat, určete, zda chcete hledat podle poskytovatele nebo podle poskytované služby, zadejte klíčové slovo pro vyhledávání a klikněte na tlačítko Hledat. Webové služby odpovídající vyhledávacímu klíčovému slovu se zobrazí v seznamu Výsledky hledání. Vyberte webovou službu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 8. V seznamu Vyberte operaci klepněte na operaci webové služby, která vrátí data do formuláře, a potom klepněte na tlačítko Další.

 9. Jestliže Průvodce datovým připojením zjistí ve schématu webové služby neznámý prvek, budete na další stránce průvodce pravděpodobně vyzváni k zadání ukázkových hodnot jednotlivých parametrů, aby bylo možné určit, které skupiny nebo pole mají být přidány do hlavního zdroje dat.

  Jak?

  1. V tabulce Parametry vyberte parametr a klikněte na možnost Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. Do pole Ukázková hodnota zadejte hodnotu, kterou by uživatel mohl použít pro toho pole, a klikněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup u každého parametru v tabulce Parametry a klikněte na tlačítko Další.

  Technické podrobnosti

  Při konfigurování datového připojení k webové službě v Průvodci datovým připojením se aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a odešle požadavek na soubor WSDL (Web Service Description Language). Soubor WSDL obsahuje schéma používané webovou službou. Webová služba reaguje na požadavek tak, že tento soubor odešle aplikaci InfoPath. V aplikaci InfoPath jsou na základě informací v tomto souboru přidána příslušná pole a skupiny do sekundárního zdroje dat v šabloně formuláře. Pokud aplikace InfoPath najde v souboru WSDL neznámý typ prvku, určí definici tohoto prvku podle vzorových dat a přidá do sekundárního zdroje dat příslušná pole a skupiny.

 10. Akceptuje-li webová služba změnu informací, na další stránce průvodce budete dotázáni, zda chcete do datového dotazu zahrnout informace o změnách. Ve většině případů nechte políčko Při odesílání dat zahrnout informace o změnách zaškrtnuté a potom klepněte na tlačítko Další. Pokud nechcete zahrnout informace o změnách, zrušte zaškrtnutí políčka Při odesílání dat zahrnout informace o změnách a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Pokud navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči, je toto políčko zakázáno.

  Technické podrobnosti

  Tato stránka se v průvodci zobrazí pouze tehdy, když soubor WSDL (Web Services Description Language) webové služby označuje, že tato webová služba vrátí objekt Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Krok 2: Přidání ovládacího prvku zobrazujícího výsledky dotazu

 1. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek do šablony formuláře.

 3. V dialogovém okně Ovládací prvek –  vazba vyberte pole, se kterým chcete ovládací prvek svázat.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře s datovým připojením pro odesílání

Chcete-li navrhnout formulář s datovým připojením pro odesílání, proveďte následující kroky:

 1. Vytvoření šablony formuláře    Když připravujete šablonu formuláře, která bude odesílat data webové službě, aplikace InfoPath vytvoří mezi webovou službou a formulářem založeným na této šabloně hlavní datové připojení s datovým připojením pro odesílání. Aplikace InfoPath rovněž vytvoří hlavní zdroj dat šablony formuláře.

 2. Přidání ovládacího prvku a jeho svázání s polem nebo nastavení vlastností ovládacího prvku tak, aby v poli zobrazoval data    Chcete-li uživatelům povolit úpravu dat v polích hlavního datového zdroje, můžete do šablony formuláře přidat ovládací prvky a tyto ovládací prvky následně svázat s poli hlavního zdroje dat.

 3. Konfigurace možností odeslání    Je možné konfigurovat, která data budete odesílat webové službě, lze také nakonfiguravat možnosti odeslání pro formulář.

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře v oddílu Navrhnout nový zaškrtněte políčko Šablona formuláře.

 3. V seznamu Založený na klepněte na možnost Webová služba.

 4. Jestliže navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. V Průvodci datovým připojením klepněte na přepínač Odesílat data a pak klepněte na tlačítko Další.

 7. Na další straně průvodce zadejte umístění webové služby, do které budou uživatelé odesílat data, a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Pokud chcete hledat webovou službu pomocí serveru UDDI (Universal Description Discovery and Integration), klikněte na možnost Hledat pomocí služby UDDI, zadejte adresu URL serveru UDDI, kde chcete hledat, určete, zda chcete hledat podle poskytovatele nebo podle poskytované služby, zadejte klíčové slovo pro vyhledávání a klikněte na tlačítko Hledat. Webové služby odpovídající vyhledávacímu klíčovému slovu se zobrazí v seznamu Výsledky hledání. Vyberte webovou službu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 8. Klepněte na tlačítko Další.

 9. V seznamu Vyberte operaci klepněte na operaci webové služby, která bude přijímat odesílaná data, a potom klepněte na tlačítko Další.

 10. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Krok 2: Přidání ovládacího prvku a jeho svázání s polem nebo nastavení vlastností ovládacího prvku tak, aby v poli zobrazoval data

 1. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek do šablony formuláře.

 3. V dialogovém okně Ovládací prvek –  vazba vyberte pole, se kterým chcete ovládací prvek svázat.

Krok 3: Konfigurace možností pro odesílání

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klepněte na datové připojení pro odesílání v hlavním datovém připojení a potom na tlačítko Změnit.

 3. V Průvodci datovým připojením dvakrát klepněte na tlačítko Další.

 4. Chcete-li na další stránce průvodce vybrat, jaká data z formuláře mají být pro jednotlivé parametry webové služby odesílána, proveďte jednu z následujících akcí:

  Odeslání dat v poli nebo skupině

  1. V seznamu Parametry klikněte na parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. V části Možnosti parametrů klikněte na možnost Pole nebo skupina.

  3. Klikněte na tlačítko Změnit Vzhled tlačítka .

  4. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na pole nebo skupinu, jejíž data chcete odeslat, a potom klikněte na tlačítko OK.

  5. V poli Zahrnout klikněte na položku Pouze text a podřízené prvky, chcete-li odeslat pouze data v tomto poli a podřízené prvky pole nebo skupiny. Pokud chcete odeslat název pole, data v poli a podřízené prvky vybrané skupiny nebo pole, klikněte na položku Dílčí stromová struktura XML, včetně vybraného prvku.

  Odeslání všech dat ve formuláři

  1. V seznamu Parametry klikněte na parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na možnost Celý formulář (dokument XML, včetně pokynů pro zpracování).

  Odeslání dat jako řetězce

  1. V seznamu Parametry klikněte na parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na možnost Celý formulář (dokument XML, včetně pokynů pro zpracování).

  3. Zaškrtněte políčko Odeslat data jako řetězec.

   Poznámka : Toto políčko se obvykle zaškrtává, chcete-li odesílat digitálně podepsaná data. Ve většině případů nechte políčko nezaškrtnuté.

  Technické podrobnosti o objektech ADO.NET DataSet

  Jestliže webová služba vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, vyberte při konfiguraci tohoto datového připojení uzel datové sady. V případě, že pro datové připojení k webové službě vyžadující objekt datové sady ActiveX Data Objects (ADO) použijete jiný typ uzlu, akce odeslání se nezdaří.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Klepněte na tlačítko Dokončit.

 7. Klepněte na tlačítko Zavřít.

 8. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti odeslání.

  Chcete-li změnit název tlačítka Odeslat, které se zobrazuje na panelu nástrojů Standardní, a příkazu Odeslat, který se zobrazuje v nabídce Soubor, když uživatelé vyplní formulář, zadejte nový název do pole Titulek v dialogovém okně Možnosti odeslání.

  Tip : Pokud chcete k tomuto tlačítku a příkazu přiřadit klávesovou zkratku, zadejte znak ampersandu (&) před znak, který chcete použít jako klávesovou zkratku. Chcete-li k tlačítku a příkazu Odeslat přiřadit například klávesovou zkratku ALT+D, zadejte O&deslat.

 9. Jestliže nechcete, aby uživatelé po vyplnění formuláře použili příkaz Odeslat nebo tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit položku nabídky Odeslat a tlačítko Odeslat na panelu nástrojů.

  Ve výchozím nastavení zůstane formulář po odeslání otevřený a aplikace InfoPath zobrazí zprávu s informacemi o tom, zda byl formulář úspěšně odeslán. Jestliže chcete toto výchozí chování změnit, klikněte na tlačítko Upřesnit a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li po odeslání vyplněného formuláře uživatelem formulář zavřít nebo vytvořit nový prázdný formulář, klikněte na požadovanou možnost v rozevíracím seznamu Po odeslání.

  • Chcete-li vytvořit vlastní zprávu s informacemi o tom, zda byl formulář úspěšně odeslán, zaškrtněte políčko Použít vlastní zprávy a potom zadejte požadované zprávy do polí Při úspěchu a Při neúspěchu.

   Tip : Pomocí zprávy v poli Při neúspěchu uživatelům sdělte, co je třeba provést, pokud nelze formulář odeslat. Můžete uživatelům například navrhnout, aby uložili formulář a požádali o další pokyny jinou osobu.

  • Pokud nechcete, aby se po odeslání formuláře uživateli zobrazila zpráva, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit zprávy o úspěšném nebo neúspěšném provedení.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře s datovým připojením pro dotazy i odesílání

Chcete-li navrhnout šablonu formuláře s datovým připojením pro dotazy i odesílání, proveďte následující kroky:

 1. Vytvoření šablony formuláře    Vytváříte-li šablonu formuláře, která bude provádět dotazy na data a bude data také odesílat webové službě, aplikace InfoPath vytvoří mezi šablonou formuláře a webovou službou hlavní datové připojení s datovými připojeními pro dotazy i odesílání. Aplikace InfoPath rovněž vytvoří hlavní zdroj dat šablony formuláře.

 2. Přidání ovládacího prvku a jeho svázání s polem tak, aby v poli zobrazoval data    Chcete-li uživatelům umožnit zobrazení a úpravu dat v polích hlavního datového zdroje, přidejte do šablony formuláře ovládací prvky, které následně svážete s poli hlavního zdroje dat.

 3. Konfigurace možností odeslání    Je možné konfigurovat, která data budete odesílat webové službě, a také možnosti odeslání pro formulář.

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout formulář v oddílu Navrhnout nový zaškrtněte políčko Šablona formuláře.

 3. V seznamu Založený na klepněte na možnost Webová služba.

 4. Jestliže navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. V Průvodci datovým připojením klepněte nejprve na možnost Přijímat a odesílat data a potom na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte umístění webové služby s operací, která odesílá data do šablony formuláře, a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Pokud chcete hledat webovou službu pomocí serveru UDDI (Universal Description Discovery and Integration), klikněte na možnost Hledat pomocí služby UDDI, zadejte adresu URL serveru UDDI, kde chcete hledat, určete, zda chcete hledat podle poskytovatele nebo podle poskytované služby, zadejte klíčové slovo pro vyhledávání a klikněte na tlačítko Hledat. Webové služby odpovídající vyhledávacímu klíčovému slovu se zobrazí v seznamu Výsledky hledání. Vyberte webovou službu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 8. V seznamu Vyberte operaci klepněte na operaci webové služby, která vrátí data do formuláře, a potom klepněte na tlačítko Další.

 9. Jestliže se Průvodce datovým připojením setká ve schématu webové služby s neznámým prvkem, na další stránce průvodce budete pravděpodobně vyzváni, abyste upřesnili vzorek hodnot pro každý parametr. Tím se určí, jaká pole nebo skupiny budou přidána do hlavního datového zdroje.

  Jak?

  1. V tabulce Parametry vyberte parametr a klikněte na možnost Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. Do pole Ukázková hodnota zadejte hodnotu, kterou by uživatel mohl použít pro toho pole, a klikněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup u každého parametru v tabulce Parametry a klikněte na tlačítko Další.

  Technické podrobnosti

  Při konfigurování datového připojení k webové službě v Průvodci datovým připojením se aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a odešle požadavek na soubor WSDL (Web Service Description Language). Soubor WSDL obsahuje schéma používané webovou službou. Webová služba reaguje na požadavek tak, že tento soubor odešle aplikaci InfoPath. V aplikaci InfoPath jsou na základě informací v tomto souboru přidána příslušná pole a skupiny do sekundárního zdroje dat v šabloně formuláře. Pokud aplikace InfoPath najde v souboru WSDL neznámý typ prvku, určí definici tohoto prvku podle vzorových dat a přidá do sekundárního zdroje dat příslušná pole a skupiny.

 10. Akceptuje-li webová služba změnu informací, na další stránce průvodce budete dotázáni, zda chcete do datového dotazu zahrnout informace o změnách. Ve většině případů nechte políčko Při odesílání dat zahrnout informace o změnách zaškrtnuté a potom klepněte na tlačítko Další. Pokud nechcete zahrnout informace o změnách, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Při odesílání dat zahrnout informace o změnách a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Pokud navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči, je toto políčko zakázáno.

  Technické podrobnosti

  Tato stránka se v průvodci objeví pouze tehdy, když soubor WSDL (Web Services Description Language) webové služby označuje, že tato webová služba vrátí objekt ADO.NET DataSet.

 11. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení pro dotazy a potom klepněte na tlačítko Další.

 12. Na další stránce průvodce zadejte umístění webové služby, kam budou uživatelé odesílat formuláře, a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Pokud chcete hledat webovou službu pomocí serveru UDDI (Universal Description Discovery and Integration), klikněte na možnost Hledat pomocí služby UDDI, zadejte adresu URL serveru UDDI, kde chcete hledat, určete, zda chcete hledat podle poskytovatele nebo podle poskytované služby, zadejte klíčové slovo pro vyhledávání a klikněte na tlačítko Hledat. Webové služby odpovídající vyhledávacímu klíčovému slovu se zobrazí v seznamu Výsledky hledání. Vyberte webovou službu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 13. V seznamu Vyberte operaci klepněte na operaci webové služby, která bude přijímat odesílaná data, a potom klepněte na tlačítko Další.

 14. Chcete-li na další stránce průvodce vybrat, jaká data z formuláře mají být pro jednotlivé parametry webové služby odesílána, proveďte jednu z následujících akcí:

  Odeslání dat v poli nebo skupině

  1. V seznamu Parametry klikněte na parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. V části Možnosti parametrů klikněte na možnost Pole nebo skupina.

  3. Klikněte na tlačítko Změnit Vzhled tlačítka .

  4. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na pole nebo skupinu, jejíž data chcete odeslat, a potom klikněte na tlačítko OK.

  5. V poli Zahrnout klikněte na položku Pouze text a podřízené prvky, chcete-li odeslat pouze data v tomto poli a podřízené prvky pole nebo skupiny. Pokud chcete odeslat název pole, data v poli a podřízené prvky vybrané skupiny nebo pole, klikněte na položku Dílčí stromová struktura XML, včetně vybraného prvku.

  Odeslání všech dat ve formuláři

  1. V seznamu Parametry klikněte na parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na možnost Celý formulář (dokument XML, včetně pokynů pro zpracování).

  Odeslání dat jako řetězce

  1. V seznamu Parametry klikněte na parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na možnost Celý formulář (dokument XML, včetně pokynů pro zpracování).

  3. Zaškrtněte políčko Odeslat data jako řetězec.

   Poznámka : Toto políčko se obvykle zaškrtává, chcete-li odesílat digitálně podepsaná data. Ve většině případů nechte políčko nezaškrtnuté.

  Technické podrobnosti o objektech ADO.NET DataSet

  Jestliže webová služba vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, když provádíte konfiguraci tohoto datového připojení, vyberte uzel datové sady. Použijete-li jiný typ uzlu pro datové připojení k webové službě, která vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, akce odeslání se nezdaří.

 15. Klepněte na tlačítko Další.

 16. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení pro odeslání a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Krok 2: Přidání ovládacího prvku a jeho svázání s polem tak, aby se v poli zobrazovala data

 1. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek do šablony formuláře.

 3. V dialogovém okně Ovládací prvek –  vazba vyberte pole, se kterým chcete ovládací prvek svázat.

Krok 3: Konfigurace možností odeslání

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti odeslání.

  Chcete-li změnit název tlačítka Odeslat, které se zobrazuje na panelu nástrojů Standardní, a příkazu Odeslat, který se zobrazuje v nabídce Soubor, když uživatelé vyplní formulář, zadejte nový název do pole Titulek v dialogovém okně Možnosti odeslání.

  Tip : Pokud chcete k tomuto tlačítku a příkazu přiřadit klávesovou zkratku, zadejte znak ampersandu (&) před znak, který chcete použít jako klávesovou zkratku. Chcete-li k tlačítku a příkazu Odeslat přiřadit například klávesovou zkratku ALT+D, zadejte O&deslat.

 2. Jestliže nechcete, aby uživatelé po vyplnění formuláře použili příkaz Odeslat nebo tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit položku nabídky Odeslat a tlačítko Odeslat na panelu nástrojů.

  Ve výchozím nastavení zůstane formulář po odeslání otevřený a aplikace InfoPath zobrazí zprávu s informacemi o tom, zda byl formulář úspěšně odeslán. Jestliže chcete toto výchozí chování změnit, klikněte na tlačítko Upřesnit a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li po odeslání vyplněného formuláře uživatelem formulář zavřít nebo vytvořit nový prázdný formulář, klikněte na požadovanou možnost v rozevíracím seznamu Po odeslání.

  • Chcete-li vytvořit vlastní zprávu s informacemi o tom, zda byl formulář úspěšně odeslán, zaškrtněte políčko Použít vlastní zprávy a potom zadejte požadované zprávy do polí Při úspěchu a Při neúspěchu.

   Tip : Pomocí zprávy v poli Při neúspěchu uživatelům sdělte, co je třeba provést, pokud nelze formulář odeslat. Můžete uživatelům například navrhnout, aby uložili formulář a požádali o další pokyny jinou osobu.

  • Pokud nechcete, aby se po odeslání formuláře uživateli zobrazila zpráva, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit zprávy o úspěšném nebo neúspěšném provedení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×