Návrh šablony formuláře založené na databázi serveru Microsoft SQL Server

Můžete navrhnout šablonu formuláře, která bude používat databázi serveru Microsoft SQL Server buď pro zadávání dotazů na data, nebo pro zadávání dotazů i odesílání dat.

V tomto článku

Přehled

Aspekty kompatibility

Než začnete

Návrh šablony formuláře

Konfigurace možností odeslání

Přehled

Formulář může obsahovat jedno primární datové připojení, označované také jako hlavní datové připojení, a volitelně může obsahovat jedno nebo více sekundárních datových připojení. V závislosti na účelu formuláře může datové připojení sloužit k vyhledávání dat formuláře nebo jejich odesílání do externího zdroje dat, jako je například databáze serveru Microsoft SQL Server nebo webová služba.

Při navrhování šablony formuláře založené na databázi vytvoří aplikace Microsoft Office InfoPath hlavní Zdroj dat se Skupina, které obsahují Pole dotazu, Datové pole a datové připojení pro dotazy jako hlavní datové připojení šablony formuláře. Tato pole a skupiny odpovídají způsobu, jakým jsou data uložena v tabulkách v databázi. Pole dotazu obsahují data zadaná uživateli, která omezují výsledky dotazu pouze na ty záznamy, které odpovídají datům v polích dotazu. Bude-li formulář založený na této šabloně používat hlavní datové připojení, aplikace InfoPath vytvoří dotaz vycházející z dat v polích dotazu. Aplikace InfoPath následně odešle dotaz prostřednictvím datového připojení pro dotazy. Databáze vrátí výsledky dotazu zpět do formuláře prostřednictvím téhož datového připojení pro dotazy. Výsledky dotazu budou vloženy do datových polí, která lze upravovat pomocí ovládacích prvků svázaných s těmito poli.

Pole nebo skupiny v hlavním zdroji dat není možné měnit, protože datová struktura dotazu a datová pole musí odpovídat způsobu uložení dat v databázi. V hlavním zdroji dat lze pouze přidávat pole nebo skupiny do kořenové skupiny. Odkazy na další informace týkající se zdrojů dat naleznete v části Viz také.

Data z formuláře je možné odeslat do databáze pomocí hlavního datového připojení formuláře, pokud databáze i šablona formuláře, na které je formulář založen, splňují následující požadavky:

 • Šablona formuláře není kompatibilní s prohlížeči.    V aplikaci InfoPath nelze vytvořit připojení k odeslání dat v hlavním datovém připojení, pokud navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči. Chcete-li umožnit uživatelům, aby odesílali data z formuláře založeného na šabloně kompatibilní s prohlížeči, použijte webovou službu, která pracuje s danou databází.

 • Tabulka vlevo v každé dvojici souvisejících tabulek v hlavním zdroji dat obsahuje primární klíč.    Nejméně jeden ze vztahů pro každou dvojici souvisejících tabulek musí zahrnovat primární klíč z tabulky vlevo.

 • Žádné z datových polí v hlavním zdroji dat formuláře neuchovává velké množství binárních dat.    Aplikace InfoPath zakáže datové připojení pro odesílání dat, pokud bude dotaz zahrnovat pole, která mohou uchovávat velké množství binárních dat, jako jsou obrázky, objekty OLE, soubory příloh, objekty Memo aplikace Office Access nebo data typu Text SQL.

Pokud aplikace InfoPath povolí datové připojení pro odesílání, mohou uživatelé odesílat data v datových polích v hlavním datovém zdroji do databáze. Povolí-li aplikace InfoPath datové připojení pro odesílání, je možné upravit možnosti odeslání pro formuláře založené na této šabloně formuláře.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

Navrhujete-li šablonu formuláře založenou na databázi, existuje možnost vytvořit návrh Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Aplikace InfoPath vytvoří datové připojení pro dotazy jako hlavní datové připojení pro šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížeči ovšem není možné konfigurovat tak, aby umožnily uživatelům odesílání dat do databáze. Jestliže tedy navrhujete šablonu formuláře založenou na databázi serveru SQL Server a přejete si, aby uživatelé prostřednictvím hlavního datového připojení odesílali formulářová data do databáze, nemůžete tuto šablonu formuláře nastavit jako kompatibilní s prohlížečem.

Začátek stránky

Než začnete

Pokud navrhujete šablonu formuláře založenou na databázi serveru SQL Server, bude třeba od správce databáze získat následující informace:

 • Název serveru obsahujícího databázi, ke které budete připojovat šablonu formuláře.

 • Název databáze, kterou budete s touto šablonou formuláře používat.

 • Způsob ověřování požadovaný databází; pro přístup uživatelů k databázi se používá ověřování systému Microsoft Windows, nebo ověřování serveru SQL Server.

 • Název tabulky obsahující data, která chcete odesílat do formuláře, případně název tabulky, která bude přijímat data z formuláře. Jedná se o primární tabulku. Pokud budete v databázi používat více tabulek, je třeba znát názvy podřízených tabulek. Je také nutné znát názvy polí v podřízených tabulkách, které mají vazbu na pole primární tabulky.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře

Chcete-li navrhnout šablonu formuláře s datovým připojením pro dotazy, proveďte následující kroky:

 1. Vytvoření šablony formuláře    Pokud navrhujete šablonu formuláře založenou na databázi, aplikace InfoPath vytvoří jako hlavní datové připojení mezi šablonou formuláře a databází datové připojení pro dotazy. Tento proces automaticky vytvoří pro šablonu formuláře hlavní zdroj dat.

 2. Přidání ovládacího prvku zobrazujícího výsledky dotazu    Chcete-li uživatelům, kteří otevřou formulář, povolit zobrazení a úpravu dat v polích hlavního datového zdroje, můžete do šablony formuláře přidat ovládací prvek, který svážete s polem v hlavním zdroji dat.

Krok 1: Vytvoření šablony formuláře

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře v oddílu Navrhnout nový zaškrtněte políčko Šablona formuláře.

 3. V seznamu Založený na klepněte na možnost Databáze.

 4. Jestliže navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

  Poznámka : Průvodce datovým připojením nepovolí v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížeči datové připojení pro odesílání. Přidáním sekundárního datového připojení k webové službě spolupracující s databází umožníte uživatelům odesílání dat z formulářů založených na šabloně formuláře kompatibilní s prohlížeči do databáze. Odkazy na další informace o sekundárních datových připojeních naleznete v části Viz také.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. V průvodci datovým připojením klepněte na možnost Vybrat databázi.

 7. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klepněte na tlačítko Nový zdroj.

 8. V seznamu K jakému zdroji dat se chcete připojit? klepněte na položku Microsoft SQL Server a potom klepněte na tlačítko Další.

 9. Do pole Název serveru napište název serveru obsahujícího databázi serveru SQL Server.

 10. V části Přihlašovací pověření proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je přístup k databázi určován na základě pověření používaného v síti Microsoft Windows, klepněte na možnost Použít ověřování systému Windows.

  • Pokud je přístup k databázi určován na základě konkrétního uživatelského jména a hesla získaného od správce databáze, klepněte na možnost Použít následující uživatelské jméno a heslo a potom napište uživatelské jméno a heslo do polí Uživatelské jméno a Heslo.

 11. Klepněte na tlačítko Další.

 12. V seznamu Vyberte databázi obsahující požadovaná data klepněte na název databáze, kterou chcete používat. Zaškrtněte políčko Připojit ke konkrétní tabulce, klepněte na název primární tabulky a potom klepněte na tlačítko Další.

 13. Na další stránce průvodce zadejte do pole Název souboru jméno souboru, v němž jsou uloženy informace o připojení. Nastavení uložíte klepnutím na tlačítko Dokončit.

  Jestliže budete v datovém připojení pro dotazy používat další tabulky, můžete je přidat na této stránce průvodce.

  Jak?

  1. Klikněte na tlačítko Přidat tabulku.

  2. V dialogovém okně Přidat tabulku nebo dotaz klikněte na název podřízené tabulky a potom na tlačítko Další. V aplikaci InfoPath dojde k pokusu nastavit relace porovnáním názvů polí v obou tabulkách. Pokud nechcete použít navrženou relaci, vyberte ji a klikněte na tlačítko Odebrat relaci. Chcete-li relaci přidat, klikněte na tlačítko Přidat relaci. V dialogovém okně Přidat relaci klikněte na název každého souvisejícího pole v příslušném sloupci a potom klikněte na tlačítko OK.

  3. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  4. Chcete-li přidat další podřízené tabulky, opakujte tento postup.

 14. Klepněte na tlačítko Další.

 15. Na poslední stránce průvodce zadejte název datového připojení. Tento název se zobrazí v seznamu Zdroj dat umístěném v podokně úloh Zdroj dat.

 16. Pokud šablona formuláře splňuje požadavky uvedené v části Přehled, bude tato stránka průvodce udávat, že aplikace InfoPath povolila datové připojení pro odesílání v hlavním datovém připojení. Chcete-li změnit název datového připojení pro odesílání, zadejte nový název do příslušného pole. Chcete-li uživatelům umožnit odesílání dat z formuláře prostřednictvím jiného datového připojení pro odesílání, které do šablony formuláře přidáte později, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit odesílání pro toto připojení.

  Poznámka : Pokud šablona formuláře nesplňuje požadavky uvedené v části Přehled, aplikace InfoPath zakáže datové připojení pro odesílání a pole Zadejte název připojení pro odesílání i zaškrtávací políčko Povolit odesílání pro toto připojení nebudou dostupné (budou zakázané). Jestliže aplikace InfoPath zakáže datové připojení pro odesílání, hlavní datové připojení pro šablonu formuláře bude mít pouze datové připojení pro dotazy.

Krok 2: Svázání ovládacího prvku s polem

 1. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek do šablony formuláře.

 3. V dialogovém okně Ovládací prvek –  vazba vyberte pole, se kterým chcete ovládací prvek svázat.

Začátek stránky

Konfigurace možností odeslání

Pokud šablona formuláře i jedna nebo více tabulek vybraných v Průvodci datovým připojením splňují požadavky uvedené v části Přehled, aplikace InfoPath konfiguruje šablonu formuláře tak, aby odesílala data prostřednictvím svého hlavního datového připojení. Rozhodnete-li se používat toto datové připojení pro odesílání, aplikace InfoPath nakonfiguruje šablonu formuláře tak, aby uživatelé mohli po vyplnění formuláře odeslat zadaná data do databáze, a přidá tlačítko Odeslat na panel nástrojů Standardní a příkaz Odeslat do nabídky Soubor. Aplikace InfoPath rovněž konfiguruje šablonu formuláře tak, aby při odeslání formuláře uživateli zůstal tento formulář otevřený a zobrazila se zpráva informující o úspěšném odeslání formuláře. Po odeslání formuláře uživatelem lze změnit text na tlačítku Odeslat a jeho chování.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti odeslání.

  Chcete-li změnit název tlačítka Odeslat, které se zobrazuje na panelu nástrojů Standardní, a příkazu Odeslat, který se zobrazuje v nabídce Soubor, když uživatelé vyplní formulář, zadejte nový název do pole Titulek v dialogovém okně Možnosti odeslání.

  Tip : Pokud chcete k tomuto tlačítku a příkazu přiřadit klávesovou zkratku, zadejte znak ampersandu (&) před znak, který chcete použít jako klávesovou zkratku. Chcete-li k tlačítku a příkazu Odeslat přiřadit například klávesovou zkratku ALT+D, zadejte O&deslat.

 2. Jestliže nechcete, aby uživatelé po vyplnění formuláře použili příkaz Odeslat nebo tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit položku nabídky Odeslat a tlačítko Odeslat na panelu nástrojů.

  Ve výchozím nastavení zůstane formulář po odeslání otevřený a aplikace InfoPath zobrazí zprávu s informacemi o tom, zda byl formulář úspěšně odeslán. Jestliže chcete toto výchozí chování změnit, klikněte na tlačítko Upřesnit a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li po odeslání vyplněného formuláře uživatelem formulář zavřít nebo vytvořit nový prázdný formulář, klikněte na požadovanou možnost v rozevíracím seznamu Po odeslání.

  • Chcete-li vytvořit vlastní zprávu s informacemi o tom, zda byl formulář úspěšně odeslán, zaškrtněte políčko Použít vlastní zprávy a potom zadejte požadované zprávy do polí Při úspěchu a Při neúspěchu.

   Tip : Pomocí zprávy v poli Při neúspěchu uživatelům sdělte, co je třeba provést, pokud nelze formulář odeslat. Můžete uživatelům například navrhnout, aby uložili formulář a požádali o další pokyny jinou osobu.

  • Pokud nechcete, aby se po odeslání formuláře uživateli zobrazila zpráva, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit zprávy o úspěšném nebo neúspěšném provedení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×