Nápověda k aplikaci Microsoft Office Word Viewer 2003

Zobrazit Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA)


Aplikace Microsoft Office Word Viewer 2003 umožňuje otevírat dokumenty aplikace Microsoft Office Word 2003 a dokumenty vytvořené pomocí všech předchozích verzí aplikace Microsoft Word pro Windows® a Microsoft Word pro Macintosh. Rovněž lze otevírat soubory ve formátu RTF (Rich Text Format), webové stránky (HTM, HTML, MHT a MHTML), soubory ve formátu XML, prostý text (TXT) a soubory aplikací WordPerfect 5.x a WordPerfect 6.x (DOC, WPD) a aplikací Works 6.0 a Works 7.0 (WPS). Pomocí aplikace Word Viewer 2003 můžete dokumenty zobrazit a tisknout a kopírovat data do jiných programů. V aplikaci Word Viewer 2003 však nelze upravit otevřený dokument, uložit dokument ani vytvořit nový dokument.

Společnost Microsoft doporučuje spolu s dokumenty aplikace Word distribuovat aplikaci Word Viewer 2003 uživatelům, kteří nemají aplikaci Microsoft Word. Aplikace Microsoft Word Viewer 2003 je náhradou za aplikaci Word Viewer 97 a předchozí verze aplikace Word Viewer.

Nápověda k aplikaci Word Viewer 2003 je dostupná pouze v případě, že máte k dispozici připojení k Internetu. Chcete-li vytisknout tuto stránku, klepnutím na odkaz Zobrazit vše (vpravo nahoře) rozbalte všechny oddíly a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Poznámka : Aplikace Word Viewer 2003 nepodporuje spouštění maker jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Začínáme s aplikací Word Viewer 2003

Nové funkce aplikace Word Viewer 2003

V aplikaci Word Viewer 2003 můžete nyní používat následující funkce aplikace Microsoft Office Word 2003:

 • Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím).    Sada Microsoft Office 2003 obsahuje novou funkci, technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím), která chrání citlivé informace a zabraňuje nepovolaným osobám v jejich získání. V aplikaci Word Viewer 2003 lze otevřít dokument, který je omezen technologií IRM, pokud máte oprávnění k zobrazení tohoto dokumentu. Rovněž můžete tisknout nebo kopírovat obsah dokumentu za předpokladu, že máte konkrétní oprávnění k tisku a ke kopírování. Můžete také zobrazit oprávnění, která máte k dispozici.

 • Zobrazení rozložení pro čtení    Tato nová funkce aplikace Microsoft Office Word 2003 optimalizuje čtení dokumentu. V aplikaci Word Viewer 2003 lze do zobrazení rozložení dokumentu přepnout pomocí příkazu Rozložení pro čtení v nabídce Zobrazit. V zobrazení rozložení pro čtení jsou stránky přizpůsobeny zobrazení na obrazovce a neodpovídají tištěným stránkám dokumentu.

 • Podpora souborů XML (Extensible Markup Language)     Aplikace Word 2003 podporuje jazyk Jazyk XML (Extensible Markup Language) umožňující uspořádání a práci s dokumenty a s jejich daty způsobem, které byl dříve obtížný. V aplikaci Word Viewer 2003 lze otevřít a zobrazit soubory XML.

 • Ověření digitálního podpisu    Sada Microsoft Office 2003 umožňuje pomocí technologie Microsoft Authenticode® Digitální podpis soubor Digitální certifikát. V aplikaci Word Viewer 2003 můžete otevřít digitálně podepsaný dokument a ověřit digitální certifikáty souboru. Certifikát potvrzuje, že dokument pochází od podepsaného, a podpis potvrzuje, že dokument nebyl pozměněn.

Vlastní nastavení spuštění aplikace Word Viewer 2003

Chcete-li změnit způsob spuštění aplikace Word Viewer 2003, můžete do příkazu Spustit systému Microsoft Windows® (v nabídce Start) přidat přepínače, případně můžete na ploše systému Windows vytvořit zástupce, který bude tyto přepínače obsahovat.

cesta_souboru

Spustí aplikaci Word Viewer 2003 a otevře určený soubor. Příklad: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Wordview.exe" C:\Dokument.doc

/z

Spustí aplikaci Word Viewer 2003 bez zobrazení dialogového okna Otevřít. Dialogové okno Otevřít lze kdykoli zobrazit pomocí příkazu Otevřít v nabídce Soubor. Příklad: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Wordview.exe" /z

Otevření dokumentu

Otevření souboru

Chcete-li v aplikaci Word Viewer 2003 otevřít soubor, postupujte následovně:

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.

 2. V části Oblast hledání klepněte na jednotku, složku nebo umístění v Internetu obsahující soubor, který chcete otevřít.

 3. V seznamu složek vyhledejte soubor, případně vyhledejte složku obsahující daný soubor a otevřete ji.

 4. Klepněte na soubor a pak klepněte na tlačítko Otevřít.

  Poznámka : Chcete-li před otevřením souboru zobrazit jeho obsah, v nabídce Zobrazení klepněte na příkaz Náhled.

tiplist

 • Chcete-li v aplikaci Word Viewer 2003 otevřít soubor DOC, DOT, RTF, HTML nebo XML z plochy systému Windows nebo z Průzkumníka Windows (systém Microsoft Windows® 2000 nebo novější), klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, přejděte na příkaz Otevřít v programu a pak vyberte příkaz Microsoft Office Word Viewer.

 • V nabídce Soubor se zobrazí čtyři naposledy otevřené soubory. Klepnutím na název souboru můžete soubor rychle otevřít.

Poznámka : 

 • Pokud se pokusíte otevřít soubor nepodporovaného typu, aplikace Word Viewer 2003 jej otevře jako soubor TXT. Zobrazí se dialogové okno Převod souborů, v němž můžete vybrat možnost Kódování textu.

 • Soubor s omezenými oprávněními lze v aplikaci Word Viewer 2003 otevřít a zobrazit pouze v případě, že vám byl autorem udělen přístup pro čtení a změnu tohoto souboru. Chcete-li zobrazit vaše oprávnění pro soubor s omezeným oprávněním, poklepejte na ikonu Oprávnění ve Stavový řádek.

Otevření souboru pro úpravy

Pokud chcete změnit otevřený soubor a v počítači je nainstalována aplikace Word, můžete pomocí příkazu Otevřít soubor pro úpravy v nabídce Soubor aplikace Word Viewer 2003 otevřít soubor v aplikaci Word.

Zobrazení dokumentu

Výběr zobrazení dokumentu

 • V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Normálně, Rozložení webové stránky, Rozložení při tisku, Rozložení pro čtení, Osnova nebo Celá obrazovka.

Poznámka : 

 • V aplikaci Word Viewer 2003 jsou dokumenty (DOC, DOT, RTF, TXT, XML, WPD, WPS) ve výchozím nastavení otevřeny v Zobrazení rozložení při tisku. Webové stránky (HTM, HTML, MHT, MHTML) jsou ve výchozím nastavení otevřeny v Rozložení webové stránky.

 • Pokud chcete v režimu celé obrazovky použít příkazy nabídek, přejděte ukazatelem myši do horní část obrazovky. Zobrazí se panel nabídek. Chcete-li vypnout zobrazení na celou obrazovku a přejít zpět do předchozího zobrazení, na Panel nástrojůCelá obrazovka klepněte na tlačítko Zavřít celou obrazovku nebo stiskněte tlačítko ESC.

 • Pokud chcete v rozložení pro čtení zobrazit dvě stránky nebo obrazovky současně, v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Povolit více stránek.

Zvětšení a zmenšení zobrazení dokumentu

Dokument můžete přiblížit, abyste ho viděli z větší blízkosti, nebo ho můžete oddálit, abyste viděli větší část stránek ve zmenšené velikosti.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Lupa.

 2. V části Měřítko vyberte nastavení, případně v poli Procent zadejte číslo v rozsahu od 10 do 500.

Poznámka : Dokument v Zobrazení rozložení pro čtení nelze zvětšit ani zmenšit.

Zobrazení nebo skrytí pravítek a stavového řádku

 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt vodorovné pravítko, v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Pravítko.

Svislé pravítko lze zobrazit pouze Zobrazení rozložení při tisku.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Zobrazení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit nebo skrýt svislé pravítko, v části Možnosti tisku a rozložení webové stránky zaškrtněte políčko Svislé pravítko (pouze zobrazení Rozvržení při tisku) nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt stavový řádek, v části Zobrazit zaškrtněte políčko Stavový řádek nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Zobrazení vlastností dokumentu

Vlastnosti dokumentu lze zobrazit z aktuálně otevřeného dokumentu nebo ze seznamu souborů v dialogovém okně Otevřít.

 • Chcete-li zobrazit vlastnosti aktuálního dokumentu, v nabídce Soubor klepněte na příkaz Vlastnosti.

Pokud chcete zobrazit vlastnosti dokumentu z dialogového okna Otevřít, postupujte následovně:

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte dokument, jehož vlastnosti chcete zobrazit.

 3. V nabídce Zobrazení proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit vlastnosti jako velikost souboru a datum poslední změny souboru, vyberte příkaz Podrobnosti.

  • Všechny vlastnosti dokumentu zobrazíte pomocí příkazu Vlastnosti.

Pohyb v dokumentu

Procházení dokumentu

Chcete-li dokumentem procházet, je nutné zobrazit vodorovný a svislý posuvník.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Zobrazení.

 2. V části Zobrazit zaškrtněte políčka Vodorovný posuvník a Svislý posuvník.

Akce

Postup

Přechod o řádek nahoru

Klepněte na šipku posuvníku směřující nahoru.

Přechod o řádek dolů

Klepněte na šipku posuvníku směřující dolů.

Přechod o obrazovku nahoru

Klepněte nad jezdcem posuvníku.

Přechod o obrazovku dolů

Klepněte pod jezdcem posuvníku.

Přechod na určitou stránku

Přetáhněte posuvník.

Přechod doleva

Klepněte na šipku posuvníku směřující doleva.

Přechod doprava

Klepněte na šipku posuvníku směřující doprava.

Přechod doleva za okraj v Normální zobrazení

Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klepněte na šipku posuvníku doleva.

Přechod na určitou stránku, tabulku nebo jinou položku

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přejít na.

 2. V seznamu Cíl klepněte na příslušnou položku.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přejít na určitou položku, zadejte její název nebo číslo do pole Zadejte a klepněte na tlačítko Přejít na.

  • Pokud chcete přejít na další nebo předchozí položku stejného typu, odstraňte text v poli Zadejte a klepněte na tlačítko Další nebo Předchozí.

Přechod na hypertextový odkaz

Pokud dokument aplikace Word obsahuje hypertextové odkazy do jiných umístění (například na místa v tomtéž souboru nebo na soubory v síti nebo v Internetu), můžete do těchto umístění přejít stisknutím a podržením klávesy CTRL a klepnutím na zobrazený text nebo obrázek hypertextového odkazu. Chcete-li sledovat hypertextový odkaz do umístění v Internetu, je nutné, abyste měli přístup k Internetu buď prostřednictvím modemu, nebo prostřednictvím síťového připojení, které přístup k Internetu poskytuje.

Tisk dokumentu

Tisk dokumentu

 • Chcete-li vytisknout Aktivní dokument, v nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk.

  Poznámka : Soubor s omezeným oprávněním lze vytisknout pouze v případě, že máte konkrétní oprávnění k tisku. Chcete-li zobrazit vaše oprávnění pro soubor s omezeným oprávněním, poklepejte na ikonu Oprávnění ve Stavový řádek.

Tisk určitých stránek nebo oddílů

Můžete tisknout určité stránky, jeden či více Sekce nebo určitý rozsah stránek z několika oddílů.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk.

 2. V části Rozsah stránek klepněte na přepínač Stránky.

 3. Do pole Stránky zadejte pokyny k tisku jedné z následujících možností:

  Nesousedící stránky nebo rozsah stránek

  Zadejte čísla stránek oddělená čárkami. Rozsah můžete zadat pomocí čísel počáteční a koncové stránky oddělených pomlčkou.

  Pokud například chcete vytisknout stránky 2, 4, 5, 6 a 8, zadejte 2,4-6,8

  Rozsah stránek v rámci oddílu

  Zadejte pčíslo stránkys číslo oddílu.

  Chcete-li například vytisknout stránky 5 až 7 v oddílu 3, zadejte p5s3-p7s3

  Celý oddíl

  Zadejte sčíslo oddílu.

  Zadejte například s3

  Nesouvislé oddíly

  Zadejte čísla oddílů oddělená čárkami.

  Zadejte například s3,s5

  Rozsah stránek přes více oddílů

  Zadejte rozsah čísel stránek a příslušných oddílů a číslo počáteční a koncové stránky oddělte pomlčkou.

  Zadejte například p2s2-p3s5

Poznámka : Lze rovněž vytisknout vybranou část dokumentu. Vyberte část dokumentu, kterou chcete vytisknout, v nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk a pak klepněte na možnost Výběr.

Tisk pouze lichých nebo pouze sudých stránek

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk.

 2. V rozevíracím seznamu Tisknout vyberte možnost Liché stránky nebo Sudé stránky.

Tisk v obráceném pořadí

V aplikaci Word Viewer 2003 lze tisknout dokument v obráceném pořadí od poslední stránky.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk.

 2. V dialogovém okně Tisk klepněte na tlačítko Možnosti.

 3. V části Možnosti tisku zaškrtněte políčko Opačné pořadí tisku.

Poznámka : Tato možnost tisku není vhodná pro tisk obálek.

Tisk několika kopií najednou

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk.

 2. Do pole Počet kopií zadejte, kolik kopií chcete tisknout.

Poznámka : Pokud chcete nejprve vytisknout celou kopii dokumentu a teprve pak tisknout kopii další, zaškrtněte políčko Kompletovat. Mají-li být naopak vytištěny nejprve všechny kopie první stránky a pak postupně kopie stránek následujících, políčko Kompletovat nezaškrtávejte.

Poradce při potížích s tiskem

Tisk z počítače je řízen především nastavením systému Microsoft Windows. Pomocí Poradce při potížích s tiskem systému Windows ověřte, zda je tiskárna správně nainstalována.

V systému Microsoft Windows® XP postupuje následovně:

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Nápověda a odborná pomoc.

 2. Do pole Hledat zadejte Poradce při potížích s tiskem v systému Windowsa klepnutím na šipku spusťte hledání.

 3. V poli Doporučená témata klepněte na položku Seznam poradců při potížích.

 4. V seznamu poradců při potížích klepněte na položku Tisk.

 5. Postupujte podle pokynů Poradce při potížích s tiskem.

V systému Windows 2000 postupujte následovně:

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Nápověda.

 2. Klepněte na kartu Vyhledávat.

 3. Do pole Zadejte hledané klíčové slovo zadejte Poradce při potížích s tiskem v systému Windowsa pak klepněte na tlačítko Seznam témat.

 4. V seznamu témat klepněte na položku Poradci při potížích a pak klepněte na tlačítko Zobrazit.

 5. V seznamu poradců při potížích klepněte na položku Tisk.

 6. Postupujte podle pokynů Poradce při potížích s tiskem.

Práce s dokumentem

Výběr textu a grafiky

Text nebo grafiku lze vybrat pomocí myši nebo klávesnice, a to včetně položek, které nejsou umístěny vedle sebe. Můžete například vybrat odstavec na první straně a větu na třetí straně.

Výběr položek, které nejsou umístěny vedle sebe

 1. Vyberte první položku, například Buňka tabulky nebo odstavec.

 2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL.

 3. Se stisknutou klávesou CTRL vyberte všechny další požadované položky.

Poznámka : Při výběru položek, které nejsou umístěny vedle sebe, lze vybrat pouze položky stejného typu, například textové oblasti nebo dva a více Plovoucí objekt grafických objektů.

Výběr textu nebo grafiky pomocí myši

Výběr

Postup

Jakékoliv množství textu

Táhněte myší přes text.

Slovo

Poklepejte na slovo.

Řádek textu

Umístěte ukazatel na začátek řádku. Jakmile se změní na šipku, klepněte.

Věta

Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte kdekoliv ve větě.

Odstavec

Umístěte ukazatel nalevo od odstavce. Jakmile se změní na šipku doprava, poklepejte. Můžete rovněž třikrát klepnout kdekoliv v odstavci.

Více odstavců

Umístěte ukazatel nalevo od odstavců. Jakmile se změní na šipku doprava, klepněte a táhněte myší nahoru nebo dolů.

Velký blok textu

Klepněte na začátek výběru, pomocí posuvníku přejděte na konec výběru, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klepněte.

Tabulka

Klepněte v levém horním rohu tabulky a táhněte myší do pravého dolního rohu.

Celý dokument

Umístěte ukazatel nalevo od jakéhokoliv textu v dokumentu. Jakmile se změní na šipku doprava, třikrát klepněte.

Výběr textu pomocí klávesnice

Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a stiskněte příslušnou klávesu se šipkou.

Rozšíření výběru

Klávesy

O jeden znak vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

O jeden znak vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Na konec slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Na začátek slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Na konec řádku

SHIFT+END

Na začátek řádku

SHIFT+HOME

O řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

O řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Na konec dokumentu

CTRL+SHIFT+END

Na začátek dokumentu

CTRL+SHIFT+HOME

Na konec okna

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Na celý dokument

CTRL+A

Kopírování textu nebo grafiky do jiného programu

Poznámka : Obsah souboru s omezeným oprávněním lze kopírovat pouze v případě, že máte konkrétní oprávnění ke kopírování. Chcete-li zobrazit vaše oprávnění pro soubor s omezeným oprávněním, poklepejte na ikonu Oprávnění ve Stavový řádek.

 1. Vyberte text a grafiku, které chcete kopírovat.

 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.

 3. Přepněte do programu, do nějž chcete informace zkopírovat, a pak použijte příkaz Vložit tohoto programu.

tip

Pokud je v Podokno úloh libovolné spuštěné aplikace sady Office zobrazena schránka sady Microsoft Office nebo je zapnuta možnost Kopírovat bez zobrazení schránky sady Office, lze kopírovat více položek. Stačí postupně kopírovat všechny požadované položky (nejvýše 24 položek).

Hledání textu

 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete hledat.

 3. Vyberte ostatní požadované možnosti.

  Pokud chcete vybrat všechny výskyty určitého slova nebo fráze současně, zaškrtněte políčko Zvýraznit všechny položky nalezené v části a v rozevíracím seznamu pod tímto políčkem vyberte část dokumentu, ve které chcete vyhledávat.

 4. Klepněte na tlačítko Najít další nebo Najít všechny.

Poznámka : Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Ověření digitálních certifikátů souboru

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Zobrazit podpis.

 2. Chcete-li zobrazit podrobné informace o konkrétním certifikátu, vyberte jméno podepsaného a pak klepněte na tlačítko Zobrazit certifikát.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Při rozhodování, zda budete zdroji digitálního certifikátu důvěřovat, si povšimněte polí Vystaveno pro a Vystavitel.

  • Aktuálnost certifikátu zjistíte podle údaje v poli Platnost od.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×