Nápověda k aplikaci Microsoft Office Excel Viewer


Zobrazit licenční smlouvu s koncovým uživatelem

Pomocí aplikace Microsoft Office Excel Viewer je možné otevřít, zobrazit, zpracovat a vytisknout sešit aplikace Microsoft Office Excel i v případě, že nemáte nainstalovanou aplikaci Excel. Z aplikace Excel Viewer je také možné kopírovat data do jiného programu, nelze v ní ovšem vytvořit nový sešit, upravit data ani sešit uložit.

Poznámka : Některé funkce aplikace Excel Viewer 2003 již v aplikaci Excel Viewer nejsou podporovány.

V tomto článku

O nápovědě k aplikaci Excel Viewer

Otevření sešitu

Zobrazení listu

Práce s daty

Tisk

Funkce aplikace Excel Viewer 2003, které již nejsou podporovány v aplikaci Excel Viewer

O nápovědě k aplikaci Excel Viewer

Tento článek je k dispozici pouze po připojení k Internetu. Plánujete-li pracovat offline, je vhodné tento článek vytisknout. Klepněte na položku Verze pro tisk a klepnutím na položku Zobrazit vše (vpravo nahoře) rozbalte všechny části článku. Chcete-li článek vytisknout, stiskněte klávesy CTRL+P.

Chcete-li zobrazit technické detaily o aplikaci Excel Viewer, klepněte na tlačítko Microsoft Office obrázek tlačítka Office a poté na položku O aplikaci Microsoft Excel Viewer.

Informace o aktualizacích aplikace Excel Viewer získáte klepnutím na tlačítko Microsoft Office obrázek tlačítka Office a poté na položku Vyhledat aktualizace.

Začátek stránky

Otevření sešitu

V aplikaci Excel Viewer můžete otevřít sešity vytvořené v aplikaci Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel pro Windows (verze 95 a novější) a Microsoft Excel pro Macintosh (verze 2.2 nebo novější). Nelze otevřít sešit, který byl uložen ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) nebo ve formátu souboru CSV.

Pokud máte v počítači nainstalovanou také aplikaci Excel, můžete sešit otevřít pro úpravy v aplikaci Excel poté, co jste jej otevřeli v aplikaci Excel Viewer.

V této části

Otevření sešitu pro prohlížení

Otevření sešitu pro úpravy

Ověření certifikátu digitálně podepsaného sešitu

Otevření sešitu pro prohlížení

Můžete otevřít pouze soubory aplikace Excel (XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM, XLS, XLT, XLM a XLW). I když můžete otevřít soubory s podporou maker (XLSM, XLTM a XLM), nebudete moci makra spustit. Nelze otevřít soubory HTML (MHT, MHTML, HTM a HTML) nebo textové soubory CSV. V aktuální verzi aplikace Excel Viewer již také nelze otevřít soubory grafu aplikace Excel (XLC).

 1. Na kartě Domů ve skupině Soubor klepněte na tlačítko Otevřít.

  Klávesová zkratka  Můžete také stisknout klávesy CTRL+O.

  Tip    Chcete-li otevřít sešit, který jste použili nedávno, klepněte na tlačítko Microsoft Office obrázek tlačítka Office a potom ve skupinovém rámečku Poslední dokumenty klepněte název souboru sešitu, který chcete otevřít.

 2. V počítači se systémem Windows Vista    

  • Na panelu Adresa klepněte na jednotku, složku nebo umístění v Internetu obsahující sešit, který chcete otevřít.

   V počítači se systémem Microsoft Windows XP    

  • V poli Oblast hledání klepněte na jednotku, složku, síť nebo umístění v Internetu obsahující sešit, který chcete otevřít.

 3. V seznamu složek vyhledejte a otevřete složku obsahující sešit.

 4. Klepněte na sešit a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Poznámka : 

  • V aplikaci Excel Viewer můžete otevřít sešit, k němuž je omezen přístup pomocí technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím), pokud máte oprávnění k zobrazení tohoto sešitu. Ze sešitu s omezeným přístupem můžete také vytisknout nebo kopírovat obsah, pokud vám bylo uděleno oprávnění k tisku a kopírování.

  • Při spuštění aplikace Excel Viewer z nabídky Start nebo klepnutím na její ikonu na ploše se zobrazí dialogové okno Otevřít. Pokud chcete spustit aplikaci Excel Viewer a otevřít určitý sešit, poklepejte na tento sešit.

  • Pokud v aplikaci Excel Viewer otevřete více sešitů, můžete mezi nimi přepínat. Na kartě Domů ve skupině Okno klepněte na tlačítko Přepnout okna a klepněte sešit, který chcete aktivovat.

  • Pokud otevřete sešit obsahující data v tabulce aplikace Excel, který je propojen se seznamem na webu služby Windows SharePoint Services, nebude možné aktualizovat data v listu daty na webu služby SharePoint. Aplikace Excel Viewer nemůže aktualizovat připojení externích dat nebo kontingenční tabulky.

  • Sešit, který byl dříve uložen v zobrazení Náhled konců stránek v aplikaci Excel, se otevře v tomto zobrazení a pravděpodobně nezobrazí v aplikaci Excel Viewer celý obsah sešitu. Chcete-li přepnout do normálního zobrazení, klepněte na tlačítko Normální Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

Otevření sešitu pro úpravy

 1. V aplikaci Excel Viewer otevřete sešit, který chcete zobrazit.

 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Office obrázek tlačítka Office a klepněte na položku Otevřít a upravit.

  Sešit se v aplikaci Excel Viewer zavře a poté se otevře v aplikaci Excel, ve které jej můžete upravit.

Ověření certifikátu digitálně podepsaného sešitu

Po otevření sešitu, který je digitálně podepsán z bezpečnostních důvodů, můžete zobrazit podrobnosti o Digitální certifikát a ověřit pravost Digitální podpis a ujistit se tak, že digitální podpis je důvěryhodný.

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office obrázek tlačítka Office a klepněte na tlačítko Zobrazit podpisy.

  Poznámka : Možnost Zobrazit podpisy je k dispozici pouze v případě, že byl sešit otevřený v aplikaci Excel Viewer digitálně podepsán.

 2. Chcete-li zobrazit podrobnosti o určitém certifikátu, klepněte v podokně úloh Podpisy v části Platné podpisy na šipku vedle jména autora podpisu a klepněte na tlačítko Podrobnosti podpisu.

 3. Klepněte na položku Zobrazení a poté proveďte následující kroky:

  • Chcete-li zjistit, zda je zdroj digitálního certifikátu důvěryhodný, podívejte se na hodnoty polí Vystaveno pro a Vystavil.

  • Chcete-li zjistit, zda je certifikát aktuální, podívejte se na hodnotu v poli Platný od.

Začátek stránky

Zobrazení listu

K zobrazení dat listu v aplikaci Excel Viewer můžete použít některou z následujících funkcí.

V této části

Procházení listu

Posun a zvětšení pomocí myši

Zobrazení různých částí listu současně

Minimalizace pásu karet

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení

Přepnutí do jiného listu

Procházení listu

Mezi buňkami listu se lze pohybovat klepnutím na libovolnou buňku nebo pomocí šipkových kláves. Pokud se přesunete na buňku, stane se Aktivní buňka.

Chcete-li zobrazit jiné oblasti listu, použijte posuvníky popsané v následující tabulce.

Posun

Akce

Jeden řádek nahoru nebo dolů

Klepněte na šipky svislého posuvníku.

Jeden sloupec vlevo nebo vpravo

Klepněte na šipky vodorovného posuvníku.

Jedno okno nahoru nebo dolů

Klepněte nad nebo pod jezdec svislého posuvníku.

Jedno okno doleva nebo doprava

Klepněte nalevo nebo napravo od jezdce vodorovného posuvníku.

O velkou vzdálenost

Přetáhněte jezdec posuvníku. U velkého listu podržte při přetahování klávesu SHIFT.

Poznámka : 

 • Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na posuvník a vybrat možnost posouvání.

 • Podle velikosti jezdce posuvníku lze přibližně určit, jak velká část použité plochy listu je v okně zobrazena. Poloha jezdce posuvníku označuje relativní umístění viditelné oblasti v listu.

Posun a změna velikosti pomocí myši

Můžete pohybovat v listu a přiblížit či oddálit zobrazení pomocí polohovacího zařízení Microsoft IntelliMouse ®.

Úkol

Akce

Posunout nahoru nebo dolů několik řádků najednou

Otáčejte kolečkem dopředu nebo dozadu.

Posunout zobrazení listu

Podržte tlačítko kolečka a přetáhněte ukazatel myši směrem od výchozí značky ve směru, kterým chcete řádky posunout. Chcete-li urychlit posouvání, táhněte směrem od výchozí značky, chcete-li posouvání zpomalit, táhněte směrem k výchozí značce.

Posunout zobrazení listu automaticky

Klepněte na tlačítko kolečka a táhněte myší ve směru, kterým chcete zobrazení posunout. Chcete-li urychlit posouvání, táhněte směrem od výchozí značky, chcete-li posouvání zpomalit, táhněte směrem k výchozí značce. Pokud chcete automatický posun ukončit, klepněte na libovolné tlačítko myši.

Přiblížení nebo oddálení

Podržte klávesu CTRL a potom otáčejte kolečkem myši IntelliMouse směrem dopředu nebo dozadu.

Zobrazení různých částí listu současně

Chcete-li zobrazit a a posouvat nezávisle různé části listu, můžete list rozdělit vodorovně a svisle na samostatná podokna.

 1. V horní části svislého posuvníku nebo v pravé části vodorovného posuvníku, přejděte ukazatelem myši na úchyt příčky.

  Úchyt příčky

  Poznámka : Úchyt příčky se nezobrazí, pokud list obsahuje ukotvené příčky.

 2. Jakmile se ukazatel změní na rozdělovací ukazatel Vodorovná oboustranná šipka nebo resize pointer (double-headed arrow) , přetáhněte úchyt příčky na požadované místo.

Poznámka : 

 • Chcete-li odebrat rozdělení, poklepejte na příčku.

 • Rozdělení na podokna se nezobrazí při tisku listu.

Minimalizace pásu karet

Pás karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office, je navržen tak, aby usnadnil a urychlil nalezení příkazů potřebných k provedení úkolu. Neexistuje žádný způsob, jak odstranit nebo nahradit pás karet panely nástrojů a nabídkami z předchozích verzí aplikace Excel Viewer. Pás karet však můžete minimalizovat, abyste získali více místa na obrazovce.

 • Chcete-li minimalizovat pás karet, poklepejte na kartu Domů. Opakovaným poklepáním na kartu Domů pás karet obnovíte.

  Klávesová zkratka  Pás karet můžete minimalizovat nebo obnovit stisknutím klávesy CTRL+F1.

  Tip : Při minimalizaci pásu karet můžete stále používat klávesové zkratky.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení

 • Na stavovém řádku přetáhněte posuvník na procentuální hodnotu v rozmezí od 10 do 400 nebo klepejte na tlačítko Zvětšit či Zmenšit Jezdec přiblížení , dokud nedosáhnete požadované úrovně zvětšení.

Poznámka : Změna zvětšení neovlivní tisk. Listy budou vytištěny na 100 procent (normální velikost), dokud nezměníte měřítko na kartě Stránka v dialogovém okně Vzhled stránky (karta Domů, skupina Vzhled stránky, tlačítko Vzhled stránky).

Přepnutí do jiného listu

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud je ouško listu, do kterého chcete přepnout, zobrazeno, klepněte na ně.

 • Pokud ouško listu není zobrazeno, klepejte na tlačítka posouvání, dokud se ouško nezobrazí, a potom na ně klepněte.

  Tlačítka pro posunování oušek

Začátek stránky

Práce s daty

K práci s daty listu v aplikaci Excel Viewer můžete použít některou z následujících funkcí.

V této části

Výběr buňky, oblasti, řádku nebo sloupce

Vyhledání textu nebo čísel v listu

Vyhledání a výběr konkrétních buněk v listu

Kopírování dat listu do jiného programu

Výběr buňky, oblasti, řádku nebo sloupce

Požadovaný výběr

Akce

Jediná buňka

Klepněte na buňku nebo stisknutím šipkových kláves přejděte do buňky.

Oblast buněk

Klepněte na první buňku Oblast a přetáhněte na poslední buňku.

Můžete také podržet stisknutou klávesu SHIFT a potom pomocí šipkových kláves přejít na poslední buňku.

Všechny buňky v listu

Klepněte na tlačítko Vybrat vše nebo stiskněte klávesy CTRL+A.

Tlačítko Vybrat vše

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jiné buňky nebo oblasti.

Velká oblast buněk

Klepněte na první buňku v oblasti, podržte stisknutou klávesu SHIFT a potom klepněte na poslední buňku v oblasti. Můžete zobrazení posunout, aby byla poslední buňka viditelná.

Celý řádek

Klepněte na záhlaví řádku.

Celý sloupec

Klepněte na záhlaví sloupce.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel přes záhlaví řádků nebo záhlaví sloupců. Nebo vyberte první záhlaví řádku nebo sloupce, podržte stisknutou klávesu SHIFT a vyberte poslední záhlaví řádku nebo sloupce.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Vyberte první záhlaví řádku nebo sloupce, podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jiné záhlaví řádku nebo sloupce.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+šipková klávesa (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

První nebo poslední buňka v listu nebo v seznamu aplikace Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku v listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím klávesy CTRL+END vyberte poslední buňku v listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Více nebo méně buněk, než je v aktivním výběru

Podržte klávesu SHIFT a potom klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou klepnete, se stane novým výběrem.

Poznámka : Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

Vyhledání textu nebo čísel v listu

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vyhledat text nebo čísla v oblasti buněk, vyberte tuto oblast buněk.

  • Chcete-li vyhledat text nebo čísla v celém listu, klepněte na libovolnou buňku.

 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klepněte na tlačítko Najít.

  Klávesová zkratka  Můžete také stisknout klávesy Ctrl+F.

 3. Do pole Najít zadejte text nebo číslo, které chcete vyhledat.

 4. Ve výchozím nastavení budou data prohledána řádek po řádku. Chcete-li prohledávat sloupec po sloupci, klepněte na příkaz Možnosti a klepněte na tlačítko Po sloupcích v okně Vyhledat.

 5. V poli Oblast hledání zvolte typ obsahu, který chcete hledat.

 6. Klepnutím na tlačítko Najít další vyhledáte první výskyt textu nebo čísla.

  Můžete pokračovat klepnutím na tlačítko Najít další, dokud nebudou nalezeny všechny výskyty.

Poznámka : Chcete-li zrušit probíhající hledání, stiskněte klávesu ESC.

Vyhledání a výběr určitých buněk v listu

 1. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klepněte na tlačítko Přejít na.

  Klávesová zkratka  Můžete také stisknout klávesy Ctrl+G.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat a vybrat Název odkazy na buňky nebo oblasti buněk, klepněte na požadovaný odkaz či oblast buněk v poli Přejít na.

   Pokud chcete vyhledat a vybrat nepojmenované odkazy nebo oblasti buněk, zadejte odkaz na buňku do pole Odkaz.

  • Pokud chcete rychle vyhledat a vybrat všechny buňky, které obsahují určitá data, nebo pouze buňky splňující konkrétní kritéria, klepněte na tlačítko Jinak a potom klepněte na jednu z následujících možností.

Možnost

Požadovaný výběr

Komentáře

Buňky obsahující komentáře

Konstanty

Buňky obsahující Konstanta. Po klepnutí na možnost Konstanty budou k dispozici zaškrtávací políčka pod položkou Vzorce.

Vzorce

V aplikaci Excel Viewer nejsou vzorce k dispozici.

Prázdné buňky

Prázdné buňky

Aktuální oblast

Aktuální oblast, například celý seznam.

Aktuální matice

Celá Matice, jestliže je v matici obsažena aktivní buňka.

Objekty

Grafické objekty, včetně grafu a tlačítka v listu a v textových polích.

Rozdíly v řádcích

Všechny buňky, které se liší od aktivní buňky vybraného řádku. Pokud je vybrán více než jeden řádek, provádí se porovnání pro každý jednotlivý řádek tohoto výběru a buňka, která je používána pro porovnání pro každý další řádek je umístěna ve stejném sloupci jako aktivní buňka.

Rozdíly ve sloupcích

Všechny buňky, které se liší od aktivní buňky vybraného sloupce. Pokud je vybráno více sloupců, porovnání se provádí pro každý sloupec z tohoto výběru a buňka, která je používána pro porovnání pro každý další sloupec, je umístěna ve stejném řádku jako aktivní buňka.

Předchůdci

Předchůdci nejsou v aplikaci Excel Viewer k dispozici.

Následníci

Následníci a možnosti pod položkou Následníci nejsou v aplikaci Excel Viewer k dispozici.

Poslední buňka

Poslední buňka v listu, která obsahuje data nebo formátování.

Pouze viditelné buňky

Pouze buňky, které jsou zobrazeny v oblasti protínající skryté řádky nebo sloupce.

Podmíněné formáty

Pouze buňky, u nichž jsou použity podmíněné formáty.

 • Klepnutím na možnost Vše vyhledáte všechny buňky, u nichž jsou použity podmíněné formáty.

 • Klepnutím na možnost Stejné vyhledáte buňky, které mají stejné podmíněné formáty jako vybraná buňka.

Ověření dat

Pouze buňky, u kterých jsou použita pravidla ověření dat.

 • Klepnutím na možnost Vše vyhledáte všechny buňky, u nichž je použito ověření dat.

 • Klepnutím na možnost Stejné vyhledáte buňky, které mají stejné ověření dat jako vybraná buňka.

Kopírování dat listu do jiného programu

Můžete zkopírovat data z listu v aplikaci Excel Viewer a vložit je do jiného programu. Nelze však vkládat data listu do sešitu, který je otevřen v aplikaci Excel Viewer. Chcete-li upravit sešit, musíte mít v počítači nainstalovanou aplikaci Excel.

Poznámka : Nelze kopírovat data na List s grafem.

 1. Na listu vyberte data, která chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klepněte na tlačítko Kopírovat.

  Klávesová zkratka  Můžete také stisknout klávesy CTRL+C.

 3. Přejděte do programu, do kterého chcete kopírovat data, a použijte příkaz pro vložení v daném programu.

Poznámka : Pokud vybraná oblast ke kopírování obsahuje skryté buňky, aplikace Excel Viewer zkopíruje také skryté buňky.

Začátek stránky

Tisk

K tisku dat listu v aplikaci Excel Viewer můžete použít některou z následujících funkcí.

V této části

Nastavení nebo odebrání oblasti tisku

Změna orientace stránky, měřítka a velikosti papíru

Nastavení okrajů stránky a zarovnání dat na střed na každé stránce

Tisk určitých řádků nebo sloupců na každé stránce

Zahrnutí mřížky nebo popisků řádků a sloupců na každou vytištěnou stránku

Zobrazení konců stránek

Zobrazení náhledu stránky před tiskem

Tisk aktivního listu, vybrané oblasti nebo celého sešitu

Tisk více listů současně

Nastavení nebo odebrání oblasti tisku

 1. Na listu vyberte buňky, které chcete vytisknout.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Vzhled stránky na tlačítko Oblast tisku.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li nastavit oblast tisku, klepněte na tlačítko Nastavit oblast tisku.

  • Chcete-li vymazat oblast tisku, kterou jste nastavili, klepněte na tlačítko Vymazat oblast tisku.

Změna orientace stránky, měřítka a velikosti papíru

Pokud se práce nevejde přesně na požadovaný počet tištěných stránek, můžete upravit (nebo přizpůsobit) list tak, aby se vešel na více nebo méně stránek než v normální velikosti. Můžete také určit, že chcete vytisknout práci na určitý počet stránek a vybrat velikost papíru.

 1. Na kartě Domů ve skupině Vzhled stránky klepněte na tlačítko Vzhled stránky.

 2. Na kartě Stránka ve skupinovém rámečku Orientace klepněte na tlačítko Na výšku nebo Na šířku.

 3. Chcete-li změnit měřítko stránek, ve skupinovém rámečku Měřítko proveďte jednu z následujících akci:

  • Pokud chcete zmenšit nebo zvětšit list o určitou hodnotu, zadejte procento velikosti do pole Upravit.

  • Pokud chcete zmenšit nebo zvětšit list tak, aby se vešel na určitý počet stránek, klepněte na tlačítko Přizpůsobit a potom zadejte počet stránek, na které chcete list vytisknout.

 4. Chcete-li zadat velikost papíru, klepněte na požadovanou velikost v poli Velikost papíru.

 5. Pokud chcete zadat kvalitu tisku, vyberte v poli Kvalita tisku požadovanou kvalitu.

 6. Pokud chcete zadat počáteční číslo stránky jiné než 1, zadejte požadované číslo do pole Číslo první stránky.

Nastavení okrajů stránky a zarovnání dat na střed na každé stránce

 1. Vyberte list.

 2. Na kartě Domů ve skupině Vzhled stránky klepněte na tlačítko Vzhled stránky.

 3. Klepněte na kartu Okraje.

 4. Do polí Horní, Dolní, Levý a Pravý zadejte požadované velikosti okrajů.

  Poznámka : Toto nastavení by mělo být větší než minimální okraje vyžadované tiskárnou.

 5. Ve skupinovém rámečku Vycentrovat na stránce proveďte některou nebo obě následující akce:

  • Chcete-li data listu zarovnat na střed mezi levým a pravým okrajem, zaškrtněte políčko Vodorovně.

  • Chcete-li data listu zarovnat na střed mezi horním a dolním okrajem, zaškrtněte políčko Svisle.

Tisk určitých řádků nebo sloupců na každé stránce

 1. Klepněte na list, který chcete vytisknout.

 2. Na kartě Domů ve skupině Vzhled stránky klepněte na tlačítko Vzhled stránky.

 3. Klepněte na kartu List.

 4. Ve skupinovém rámečku Tisk názvů klepněte na pole Nahoře opakovat řádky nebo Vlevo opakovat sloupce a poté vyberte řádky nebo sloupce, které chcete zobrazit na každé vytištěné stránce.

Zahrnutí mřížky nebo popisků řádků a sloupců na každou vytištěnou stránku

 1. Klepněte na list, který chcete vytisknout.

 2. Na kartě Domů ve skupině Vzhled stránky klepněte na tlačítko Vzhled stránky.

 3. Klepněte na kartu List.

 4. Chcete-li vytisknout mřížku, zaškrtněte políčko Mřížka.

 5. Chcete-li vytisknout popisky řádků a sloupců označené čísly a písmeny, zaškrtněte políčko Záhlaví řádků a sloupců.

Zobrazení konců stránek

 1. Na stavovém řádku klepněte na tlačítko Zobrazit konce stránek .

 2. Chcete-li se vrátit do normálního zobrazení, klepněte na stavovém řádku na tlačítko Normální Obrázek tlačítka .

Poznámka : Konce stránek, které byly vloženy ručně, se zobrazí jako plné čáry. Přerušované čáry označují automatické konce stránek. Konce stránek lze přesunout, ale nelze je přidávat nebo odstranit.

Náhled před tiskem stránky

 1. Na kartě Domů ve skupině Soubor klepněte na tlačítko Náhled.

  Klávesová zkratka  Můžete také stisknout klávesy CTRL+F2.

 2. Pomocí následujících tlačítek panelu nástrojů zkontrolujete stránku a provedete úpravy před tiskem.

Tlačítko

Akce

Další stránka

Zobrazí další stránku, který má být vytištěna. Pokud jste vybrali více listů a klepnete na tlačítko Další stránka při zobrazení poslední stránky určitého vybraného listu, zobrazí aplikace Excel Viewer první stránku dalšího vybraného listu.

Poznámka : Tato možnost není k dispozici, pokud list obsahuje pouze jednu stránku.

Předchozí stránka

Zobrazí předchozí stránku, která má být vytištěna. Pokud jste vybrali více listů a klepnete na tlačítko Předchozí stránka při zobrazení první stránky určitého vybraného listu, zobrazí aplikace Excel Viewer poslední stránku předchozího vybraného listu.

Poznámka : Tato možnost není k dispozici, pokud list obsahuje pouze jednu stránku.

Lupa

Přepíná mezi plným zobrazením listu a zvětšeným zobrazením. Funkce Lupa neovlivňuje velikost tisku. Můžete také přepínat mezi plným zobrazením a zvětšeným zobrazením listu klepnutím na jakoukoli oblast listu.

V závislosti na rozlišení monitoru nemusí být v plném zobrazení zobrazena určitá grafika, například tenké ohraničení.

Tisk

Zobrazí dialogové okno Tisk, kde můžete nastavit možnosti tisku a vytisknout vybraný list.

Vzhled stránky

Zobrazí dialogové okno Vzhled stránky, kde můžete nastavit možnosti, které určují vzhled tištěných listů.

Zobrazit okraje

Zobrazí nebo skryje úchyty okrajů, jejichž přetažením lze upravit okraje stránky, okraje záhlaví a zápatí a šířku sloupců.

Zavřít náhled

Zavře okno náhledu a vrátí se do předchozího zobrazení aktivního listu.

Poznámka :  Způsob, jakým se stránky zobrazí v okně náhledu, závisí na písmech a barvách, které jsou k dispozici, a rozlišení tiskárny.

Tisk aktivního listu, vybrané oblasti nebo celého sešitu

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office obrázek tlačítka Office a klepněte na tlačítko Tisk.

 2. Ve skupinovém rámečku Tisknout klepněte na jednu z následujících možností:

  • Klepněte na přepínač Výběr, pokud chcete vytisknout vybranou oblast.

  • Klepněte na přepínač Aktivní listy, pokud chcete vytisknout aktivní list nebo všechny vybrané listy.

  • Klepněte na přepínač Celý sešit, chcete-li vytisknout všechny listy.

  • Klepněte na přepínač Tabulka, chcete-li tisknout tabulku dat aplikace Excel. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud list obsahuje data ve formátu tabulky aplikace Excel a tato data jsou vybrána k tisku.

Poznámka : Pokud je v listu definována oblast tisku, vytiskne aplikace Excel Viewer pouze tuto oblast tisku. Pokud vyberete oblast buněk k tisku a klepnete na přepínač Výběr, vytiskne aplikace Excel Viewer výběr a bude ignorovat všechny oblasti tisku, které jsou definovány pro list.

Tisk několika listů současně

 1. Chcete-li vybrat listy, které chcete vytisknout, proveďte jednu z následujících akcí.

Požadovaný výběr

Akce

Dva nebo více sousedících listů

Klepněte na ouško prvního listu, podržte klávesu SHIFT a potom klepněte na ouško posledního listu.

Dva nebo více listů, které spolu nesousedí

Klepněte na ouško prvního listu, podržte stisknutou klávesu CTRL a potom klepněte na ouška dalších listů.

 1. Na kartě Domů ve skupině Soubor klepněte na tlačítko Rychlý tisk.

  Poznámka : Funkce Rychlý tisk odešle listy do výchozí tiskárny bez změny aktuálního nastavení tisku. Pokud chcete určit tiskárnu, počet kopií a další možnosti tisku před tiskem, klepněte na tlačítko Microsoft Office obrázek tlačítka Office a poté na příkaz Tisk.

Začátek stránky

Funkce aplikace Excel Viewer 2003, které již nejsou podporovány v aplikaci Excel Viewer

Následující funkce aplikace Excel Viewer 2003 již nejsou podporovány v aktuální verzi aplikace Excel Viewer.

Funkce

Komentáře

Otevření souborů grafu

Nelze otevřít soubor, který je uložen ve formátu grafu (XLC).

Uspořádání oken

Příkaz Uspořádat vše již není k dispozici. Nelze jej použít k zobrazení listů více sešitů současně. Místo toho můžete uspořádat okna ručně.

Ukotvení podoken

Příkaz Ukotvit podokna již není k dispozici. Nelze jej použít k zachování popisků sloupců a řádků nebo jiných dat viditelných při procházení listu.

Filtrování dat

Příkaz Automatický filtr již není k dispozici. Filtr nelze použít k zaměření na určitá data.

Změna velikosti řádků a sloupců

Již není možné přetahovat hranice záhlaví řádků a sloupců nebo poklepáním na ohraničení změnit velikost řádků a sloupců.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×