Možnosti výplně

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Výplní se rozumí vnitřní části tvaru, čáry nebo znaku.

Bez výplně:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete tvar nastavit jako průhledný či bezbarvý, neboli odebrat z něj výplň.

Souvislá výplň:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete nastavit barvu a průhlednost tvaru.

Přechodová výplň:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete nastavit Postupný výplň tvaru.

Obrázek nebo texturová výplň:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete jako výplň tvaru použít obrázek nebo texturu.

Automaticky:     Chcete-li použít výchozí nastavení výplně určené aplikací Excel, klepněte na tuto možnost.

Invertovat záporné:     Chcete-li invertovat vzor výplně, pokud Datová řada nebo Datové body představují záporné hodnoty, zaškrtněte toto políčko. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána datová řada nebo datové body.

Různé barvy podle bodů:     Chcete-li zobrazit odlišnou barvu pro každý datový bod v grafu, zaškrtněte toto políčko. Pokud je vybrán výsečový nebo prstencový graf, název této možnosti se změní na Různé barvy podle výsečí.

Souvislá výplň

Barva:     Chcete-li zvolit barvu tvaru, klepněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klepněte na příkaz Další barvy a potom klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní.

Průhlednost:     Chcete-li určit, do jaké míry bude tvar průhledný, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Přechodová výplň

Předvolené barvy:     Jestliže chcete zvolit předdefinovanou přechodovou výplň, klepněte na tlačítko Předvolené barvy obrázek tlačítka a potom na požadovanou možnost.

Typ:     Jestliže chcete určit požadovaný směr vykreslování přechodové výplně, klepněte v tomto seznamu na požadovaný typ. Podle možnosti vybrané v seznamu Typ se řídí možnosti, které jsou k dispozici v seznamu Směr.

Směr:     Jestliže chcete změnit směr přechodu barev a stínů, klepněte na tlačítko Směr a potom na požadovanou možnost. Dostupnost možností v seznamu Směr je závislá na možnosti vybrané v seznamu Typ.

Úhel:     Zadejte požadovaný úhel, pod kterým bude přechodová výplň v tvaru otočena. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v seznamu Typ vybrána možnost Lineární.

Ukončení přechodu

Ukončení přechodu lze definovat nastavením hodnot umístění, barvy a průhlednosti. Hodnota průhlednosti platí pro ukončení přechodu, nikoli pro celou výplň. Ukončení přechodu se používají k vytvoření nelineárních přechodů. Pokud například chcete vytvořit přechod z červené do zelené a potom do modré, je třeba přidat tři ukončení přechodu – jedno pro každou barvu. Jestliže chcete vytvořit přechod, který bude zobrazen pouze v rohu tvaru, je třeba pomocí ukončení přechodu nastavit přechod jako nelineární.

Seznam ukončení:     Přechodová výplň může zahrnovat několik ukončení přechodu, ale v jednom okamžiku je vždy možné měnit pouze jedno ukončení. Jakmile v seznamu vyberete ukončení přechodu, které chcete upravit, zobrazí se jeho aktuální nastavení umístění, barvy a průhlednosti.

Přidat:     Chcete-li přidat ukončení přechodu, klepněte na tlačítko Přidat a potom nastavte požadované hodnoty možností Umístění ukončení, Barva a Průhlednost.

Odebrat:     Chcete-li určité ukončení přechodu odstranit, vyberte v seznamu požadovanou položku Ukončení číslo a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Umístění ukončení:     Umístění změny barvy a průhlednosti v přechodové výplni můžete nastavit přesunutím jezdce Ukončení umístění nebo zadáním požadované hodnoty do číselníku vedle tohoto jezdce.

Barva:     Chcete-li zvolit barvu ukončení přechodu, klepněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klepněte na příkaz Další barvy a potom klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní.

Průhlednost:     Chcete-li určit míru průhlednosti tvaru v daném umístění ukončení, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Otáčet s tvarem:     Chcete-li otáčet přechodovou výplní při otáčení tvaru, zaškrtněte toto políčko.

Obrázek nebo texturová výplň

Textura:     Po klepnutí na toto tlačítko můžete v seznamu zvolit požadovanou předdefinovanou texturu.

Vložit z:     Po klepnutí na toto tlačítko můžete v seznamu zvolit požadovanou předdefinovanou texturu.

Soubor:     Pokud chcete vložit obrázek ze souboru, klepněte na toto tlačítko a vyhledejte požadovaný obrázek. Obrázek pak vložíte poklepáním.

Schránka:     Toto tlačítko umožňuje vložit obrázek ze schránky.

Klipart:     Chcete-li vložit klipart, klepněte na toto tlačítko a potom do pole Hledat text zadejte slovo, které popisuje požadovaný klipart, nebo zadejte celý název souboru klipartu nebo jeho část. Pokud chcete do hledání zahrnout i kliparty, jež jsou k dispozici na webu Office Online, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah z webu Office Online, klepněte na tlačítko Hledat a potom vložte požadovaný soubor poklepáním.

Vytvořit z obrázku texturu z dlaždic:     Chcete-li použít více kopií stejného obrázku jako texturu pro tvar, zaškrtněte toto políčko.

Možnosti dlaždic:     Chcete-li určit měřítko a umístění texturové výplně, použijte následující možnosti dlaždic.

  • Posun – X:     Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic doleva (záporné hodnoty) nebo doprava (kladné hodnoty).

  • Posun – Y:     Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic nahoru (záporné hodnoty) nebo dolů (kladné hodnoty).

  • Měřítko – X:     Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve vodorovném směru.

  • Měřítko – Y:     Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve svislém směru.

  • Zarovnání:     Tato možnost určuje pozici ukotvení, od které začíná rozmisťování dlaždic s obrázky. Výběrem požadované možnosti ze seznamu určete umístění dlaždic s obrázky nebo texturami.

  • Typ zrcadlení:     Pomocí možností v tomto seznamu můžete nastavit, jestli má být každá druhá dlaždice ve vodorovném nebo svislém směru zobrazena zrcadlově obrácená.

Roztáhnout:     Chcete-li obrázek roztáhnout tak, aby zaplnil vybrané tvary, klepněte na tuto možnost.

Možnosti roztažení:     Chcete-li určit posun mezi ohraničením tvaru a ohraničením obrázku po roztažení obrázku, zadejte požadovaná procenta posunu do polí Vlevo, Vpravo, Nahoře a Dole. Tyto možnosti jsou k dispozici, pouze pokud je vybrána možnost Roztáhnout.

Skládat:     Chcete-li opakovat obrázek svisle s cílem zaplnit vybrané tvary, klepněte na tuto možnost.

Skládat v měřítku:     Chcete-li opakovat obrázek svisle s cílem zaplnit vybrané tvary a změnit jejich měřítko, aby byly lépe umístěny, klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadovanou hodnotu do pole Jednotky či obrázek.

Průhlednost:     Chcete-li určit míru průhlednosti obrázku nebo textury, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×