Možnosti usnadnění v aplikaci Microsoft Project

Cílem společnosti Microsoft je usnadňovat používání svých produktů a služeb všem uživatelům. Do aplikace Project je přímo zabudována řada funkcí Usnadnění. Tyto funkce jsou k dispozici všem uživatelům a není nutné si pořizovat žádné další nástroje pro usnadnění.

V tomto článku

Přizpůsobení projektu vlastním potřebám

Efektivnější práce

Omezení možností usnadnění v aplikaci Project

Seznámení s dalšími produkty a službami pro usnadnění od společnosti Microsoft

Funkce usnadnění v systému Windows

Dokumentace v alternativních formátech

Služby zákazníkům pro uživatele s postižením sluchu

Přizpůsobení projektu vlastním potřebám

Uživatelé si mohou aplikaci Project přizpůsobit tak, aby lépe odpovídala jejich potřebám. Mohou využít tyto možnosti:

 • Změna velikosti a barvy textu:     Kvůli snadnější čitelnosti informací na obrazovce je možné změnit zvětšení projektu provedením změny měřítka zobrazení a sestav, změny časové osy nebo přiblížením zobrazení na obrazovce. Lze rovněž zvětšit tlačítka na pásu karet, aby je bylo lépe vidět a bylo je možné snadněji používat. Používáte-li myš Microsoft IntelliMouse, můžete zobrazení posouvat a zvětšovat přímo myší bez použití tlačítek na obrazovce. Můžete si také vytvořit vlastní barevnou paletu a používat jen barvy, které nadefinujete.

 • Změna vzhledu zobrazení:     Uživatelé mohou v zobrazení změnit vzhled panelů, polí, Čára vazby a textu. Je například možné použít formátování přímo na libovolný výběr, aby zobrazení Ganttova diagramu vypadalo přesně tak, jak uživatel požaduje. Vzhled zobrazení Pruh Ganttova diagramu lze změnit pouhým dvojitým kliknutím na pruh a výběrem požadovaného vzhledu, jako je například změna písma nebo zvětšení velikosti textu v pruzích.

 • Přizpůsobení panelů nástrojů a nabídek:     Používáte-li jen podmnožinu tlačítek a příkazů, můžete tlačítka přidat na panel nástrojů Rychlý přístup umístěný nad pásem karet.

Začátek stránky

Efektivnější práce

Aplikace Project obsahuje funkce, které uživatelům pomáhají automatizovat opakující se úkoly a pracovat efektivněji.

 • Používání kontroly pravopisu:     Aplikace Project může opravovat běžné chyby pravopisu a překlepy při práci. Zadáte-li několik identifikačních znaků, může automaticky doplňovat opakující se položky v rámci sloupce.

 • Automatizace častých úkolů:     K automatizaci složitých úkolů lze používat Makro, která snižují počet kroků potřebných k provedení často prováděného úkolu. Makro je možné přiřadit ke klávesové zkratce, takže používání makra je stejně pohodlné jako používání libovolného jiného standardního příkazu.

  Poznámka zabezpečení : Při spouštění spustitelných souborů či kódu v makrech a aplikacích postupujte s rozvahou. Spustitelné soubory či kód může být zneužit k provedení akcí ohrožujících zabezpečení počítače a dat.

Začátek stránky

Omezení možností usnadnění v aplikaci Project

Aplikace Project podporuje možnosti usnadnění s výjimkami uvedenými v tabulce.

Problém

Výjimky

Usnadnění pomocí klávesnice

Základní funkce v aplikaci Project jsou dostupné pomocí klávesnice. Přístup k jiným funkcím pomocí klávesnice je možný s následujícími výjimkami:

 • Text v dialogových oknech Poznámky k úkolu, Poznámky ke zdroji a Poznámky k přiřazení nelze plně formátovat (například zvolit tučný text nebo kurzívu) bez použití myši.

 • Některá dialogová okna v aplikaci Project mají mřížky s dlouhými seznamy položek. K posunutí položky v mřížce lze použít klávesy ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU nebo klávesy PAGE DOWN a PAGE UP.

 • Seskupené úkoly v zobrazení Síťový diagram je možné sbalit pomocí klávesnice, avšak sbalené skupiny lze rozbalit pouze myší.

Vysoký kontrast a atributy zobrazení

Aplikace Project podporuje nastavení možností usnadnění hostitelského operačního systému s určitými výjimkami.

Některé oblasti produktu se v režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně nebo se nezobrazují vůbec.

 • Při zapnutí zvýraznění změn se při použití funkce Vysoký kontrast značně sníží viditelnost textu ve zvýrazněných buňkách.

 • Tlačítka pro plné formátování textu v dialogových oknech Poznámky k úkolu, Poznámky ke zdroji a Poznámky k přiřazení se v režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně.

 • Ikony indikátorů se při použití režimu Vysoký kontrast nezobrazují správně. Chcete-li získat informace vyjádřené indikátory, otevřete dvojitým kliknutím dialogové okno nebo zobrazení, kde jsou data zachycena.

 • Grafy zobrazující dostupnost a přiřazení zdrojů nejsou v režimu Vysoký kontrast čitelné. K získání odpovídajících informací použijte tabulky v zobrazení Používání zdrojů.

 • Při spuštění Průvodce funkcemi usnadnění v systému Windows XP nebo Windows Vista se prvky uživatelského rozhraní nezobrazují správně. Chcete-li tento problém vyřešit, zapněte v Ovládacích panelech režim Vysoký kontrast (Možnosti usnadnění v systému Windows XP nebo Centrum usnadnění přístupu v systému Windows Vista).

V některých dialogových oknech aplikace Project dochází při použití velmi velkého písma k oříznutí textu.

Zobrazení informací

Aplikace Project využívá k zobrazování informací rozhraní Microsoft Active Accessibility (MSAA) s následujícími výjimkami:

 • Následující dialogová okna nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA: Změnit pracovní čas, Sestavy, Doplňky modelu COM, Přeuspořádat příkazy, Vložit hypertextový odkaz a Možnosti služby.

 • Některé ovládací prvky v dialogovém okně Ukazatele průběhu nezobrazují své názvy pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA.

 • Doplňky modelu COM (Component Object Model) nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA

 • Stavový řádek zobrazený ve spodní části okna aplikace Project nezobrazuje informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • V dialogovém okně Vzhled stránky se podřízené objekty při přepínání karet nezobrazují správně s použitím hierarchie objektů rozhraní MSAA. Nástroje pro čtení obrazovky však mohou pro přístup k těmto objektům používat alternativní metody.

 • Rozhraní MSAA není podporováno v grafických zobrazeních, například část s grafem v zobrazení Ganttova diagramu. Všechny informace obsažené v grafických zobrazeních jsou však dostupné i v tabulkovém formátu (například na levé straně zobrazení Ganttova diagramu), který podporuje rozhraní MSAA.

 • Metoda MSAA pro výběr (accSelect) nefunguje v polích se seznamem. V polích se seznamem se také zobrazuje nesprávná hodnota vlastnosti role rozhraní MSAA.

 • Panel zobrazení nezobrazuje svůj název správně pomocí vlastnosti Název rozhraní MSAA.

 • Části kontroly pravopisu nezobrazují informace podle předpisů rozhraní MSAA.

 • V seznamech obsahujících nalevo u každé položky zaškrtávací políčka nejsou uvedeny názvy položek.

 • V Průvodci nahrazením zdrojů způsobí výběr některých položek automatické přesunutí fokusu na další ovládací prvek v dialogovém okně.

Animace

Aplikace Project v případě, kdy je zapnutý animovaný pomocník Office, využívá animace. Uživatel může animace podle svého uvážení vypnout, veškeré informace jsou ve stejné míře dostupné i v režimu bez animací.

Začátek stránky

Seznámení s dalšími produkty a službami pro usnadnění od společnosti Microsoft

V následujících oddílech jsou uvedeny informace o funkcích, produktech a službách, které usnadňují používání systému Microsoft Windows tělesně postiženým uživatelům:

 • funkce usnadnění v systému Windows,

 • dokumentace v alternativních formátech,

 • služby zákazníkům s postižením sluchu.

Poznámka : Tyto informace mohou platit pouze pro uživatele, kteří získali licenci na produkty společnosti Microsoft v USA. Jestliže jste produkt získali mimo USA, použijte seznam telefonních čísel a adres služeb podpory společnosti Microsoft, který naleznete na pomocné informační kartě dodané se softwarovým balíčkem nebo na webu Microsoft Accessibility. Můžete se obrátit na místní pobočku a zjistit, zda je typ produktů a služeb popsaných v tomto oddílu dostupný ve vaší oblasti. Informace o dostupnosti jsou k dispozici i v jiných jazycích, například ve francouzštině nebo japonštině.

Funkce usnadnění v systému Windows

Operační systém Windows obsahuje mnoho předdefinovaných funkcí usnadnění, jež jsou užitečné pro uživatele, kteří mají potíže s používáním klávesnice nebo myši, jsou nevidomí nebo slabozrací, nebo neslyšící či slabě slyšící. Funkce jsou instalovány v průběhu instalace. Další informace o těchto funkcích naleznete v nápovědě k systému Windows a na webu Microsoft Accessibility.

 • Volně dostupné podrobné výukové programy:     Společnost Microsoft nabízí řadu podrobných výukových programů, které obsahují detailní postupy pro nastavení funkcí usnadnění v počítači. Tyto informace jsou ve formátu, u něhož jsou alternativní metody uvedeny vedle sebe, takže je možné se seznámit s ovládáním pomocí myši, klávesnice nebo kombinace obou.

  Podrobné výukové programy naleznete na webu Microsoft Accessibility.

 • Pomocné technické prostředky pro systém Windows:     Pro uživatele s postižením je k dispozici řada pomocných technických prostředků usnadňujících používání počítačů. Katalog pomocných technických prostředků pro systém Windows můžete prohledávat na webu Microsoft Accessibility.

  Používáte-li pomocné technické prostředky, poraďte se před upgradem softwaru nebo hardwaru se svým dodavatelem pomocných technických prostředků a ujistěte se, zda nedojde k potížím s kompatibilitou.

Dokumentace v alternativních formátech

Máte-li potíže se čtením nebo manipulací s tištěnými materiály, můžete dokumentaci k mnoha produktům společnosti Microsoft získat v dostupnějších formátech. Rejstřík dostupné dokumentace k produktům najdete na webu Microsoft Accessibility.

Navíc můžete další publikace společnosti Microsoft obdržet od organizace Recording for the Blind & Dyslexic, Inc (RFB&D). RFB&D distribuuje tyto dokumenty registrovaným oprávněným členům své distribuční služby. Chcete-li získat informace o dostupnosti dokumentace k produktům společnosti Microsoft a knih nakladatelství Microsoft Press, obraťte se na adresu:

Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540

Telefonní číslo z USA: (800) 221-4792
Telefonní číslo z jiných zemí než USA a Kanada: (609) 452-0606
Fax: (609) 987-8116

Služby zákazníkům pro uživatele s postižením sluchu

Pokud jste neslyšící nebo máte poruchu sluchu, můžete využít úplný přístup k produktům a službám společnosti Microsoft prostřednictvím textové telefonní služby (TTY/TDD):

 • Informace o službě zákazníkům získáte v prodejním informačním centru společnosti Microsoft na čísle (800) 892-5234 v pondělí až pátek od 6:30 do 17:30 pacifického času s výjimkou svátků.

 • Potřebujete-li technickou pomoc v USA, obraťte se na Služby podpory produktů společnosti Microsoft na čísle (800) 892-5234 v pondělí až pátek od 6:00 do 18:00 pacifického času s výjimkou svátků. V Kanadě použijte číslo (905) 568-9641 v pondělí až pátek od 8:00 do 20:00 východního času s výjimkou svátků.

Na služby podpory společnosti Microsoft se vztahují ceny, termíny a podmínky platné v čase použití služby.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×