Možnosti kategorie Upřesnit

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Možnosti úprav

Po stisknutí klávesy Enter přesunout výběr:    Po stisknutí klávesy ENTER v aktuální aktivní buňce bude aktivní sousední buňka. V rozevíracím seznamu Směr označte, která sousední buňka má být aktivní.

Směr     Díky sousední buňky další aktivní buňku po stisknutí klávesy ENTER v aktuální aktivní buňku. V rozevíracím seznamu směr označuje aktivuje, které sousední buňky.

Automaticky vložit desetinnou čárku:    Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete ve výchozím nastavení zobrazit číslo s desetinnou čárkou.

 • Počet:    Zadáním počtu desetinných míst do číselníku Počet označte, kam má aplikace Microsoft Office Excel automaticky vložit desetinnou čárku v číslech, která zadáte jako konstanty do listu. Zadáním kladného čísla přesunete desetinnou čárku doleva, pomocí záporného čísla přesunete desetinnou čárku doprava. Jestliže číselník Počet ponecháte prázdný nebo zadáte hodnotu 0, bude nutné zadat desetinnou čárku ručně. Chcete-li tuto možnost přepsat, zadejte desetinnou čárku při zadání čísla.

Povolit operace přetažení úchytem a přetažení buňky:    Pokud toto políčko zaškrtnete, bude možné přetažením přesouvat a kopírovat buňky a data. Je-li toto políčko zaškrtnuté, je také možné přetažením úchytu kopírovat data a vyplnit sousední buňky řadou dat.

 • Upozornění před přepsáním buněk     Pokud přetáhnete buňky na jiné buňky, které obsahují data, zobrazí se zpráva.

Umožnit úpravy přímo v buňce:    Pokud zaškrtnete toto políčko, můžete místo úprav obsahu buněk pouze na řádku vzorců provádět úpravy uvnitř buněk poklepáním na buňku.

Rozšířit formáty a vzorce v oblasti dat:    Pokud zaškrtnete toto políčko, budou nové položky zadané na konec seznamu automaticky formátovány shodně s formátem zbývajících položek seznamu. Budou zkopírovány také vzorce, které se na každém řádku opakují. K rozšíření je nutné, aby formáty a vzorce byly obsaženy alespoň ve třech z pěti posledních řádků předcházejících novému řádku.

Umožnit automatické zadávání procent:    Pokud zaškrtnete toto políčko, budou všechna čísla menší než 1 zadaná do buněk s formátem procent násobena hodnotou 100. Chcete-li násobit hodnotou 100 všechna čísla zadaná do buněk s formátem procent, včetně čísel rovných 1 nebo větších, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Umožnit automatické dokončování hodnoty buněk:    Dokončí zadání textu zahájené ve sloupci dat. Jestliže se budou první písmena zadání shodovat s existující položkou v daném sloupci, zadá aplikace Excel zbývající text.

Ovládání lupy pomocí IntelliMouse     Pokud máte ukazovacího zařízení Microsoft IntelliMouse, nastaví kolečkem s cílem zvětšit místo posuňte se na svůj sešit nebo list s grafem.

Upozornit uživatele v případě možné časově náročné operace:    Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete být upozorněni na operaci, která ovlivňuje velký počet buněk a je časově náročná.

 • Pokud je ovlivněn tento počet buněk (v tisících):    Určuje maximální počet buněk, na které se může operace vztahovat, aniž by bylo zobrazeno upozornění. Ovlivní-li operace více buněk než maximální počet, bude zobrazeno upozornění.

 • Použití systému oddělovače     Vyberte použít tisíců a výchozí desetinných míst. Zrušte zaškrtnutí políčka k zadání alternativní oddělovače.

  • Oddělovač desetinných míst:    Chcete-li změnit výchozí oddělovač desetinných míst, zrušte zaškrtnutí políčka Použít oddělovače ze systému, vyberte výchozí oddělovač v poli Oddělovač desetinných míst a poté zadejte oddělovač, který chcete použít.

  • Oddělovač tisíců:    Chcete-li změnit výchozí oddělovač tisíců, zrušte zaškrtnutí políčka Použít oddělovače ze systému, vyberte výchozí oddělovač v poli Oddělovač tisíců a poté zadejte oddělovač, který chcete použít.

Vyjmout, kopírovat a vložit

Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení:    Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete při vkládání v aplikaci Excel automaticky zobrazit dialogové okno se zvláštními možnostmi, například dialogové okno Pouze formátování nebo Propojit buňky.

Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení buněk:    Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete při vkládání buněk, řádků nebo sloupců v aplikaci Excel automaticky zobrazit dialogové okno se zvláštními možnostmi, například dialogové okno Stejný formát jako nahoře nebo Vymazat formátování.

Vyjmout, kopírovat a třídit vložené objekty spolu s nadřazenými buňkami:    Při každém vyjmutí, kopírování, filtrování nebo řazení v listu zachová grafické objekty, tlačítka, textová pole, nakreslené objekty a obrázky v připojených buňkách.

Zobrazení

Zobrazit tento počet naposledy použitých dokumentů:    Zobrazí seznam naposledy použitých dokumentů v seznamu Poslední dokumenty po klepnutí na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , aby bylo možné tyto sešity rychle otevřít. Zadejte pomocí číselníku počet sešitů, které chcete zobrazit. Lze zadat kladné číslo v rozsahu od 0 do 50.

Jednotky pravítka:    Umožňuje vybrat jednotky zobrazené na pravítku v zobrazení rozložení.

Zobrazit všechna okna na hlavním panelu      Výběrem této možnosti určíte, že se na hlavním panelu systému Windows má zobrazovat více sešitů.

Zobrazit řádek vzorců:    Zobrazí řádek vzorců. Řádek vzorců se zobrazí v horní části listu.

Zobrazit komentáře k funkcím:    Zobrazí stručný popis funkce vybrané ze seznamu funkcí, který se zobrazí po zapnutí funkce automatického dokončování.

Zobrazit názvy prvků grafu při přechodu:    Po umístění ukazatele na prvek grafu zobrazí název tohoto prvku.

Zobrazit hodnoty datových bodů na webu hover     Zobrazí hodnotu na datový bod, když umístíte ukazatel myši nad ním.

Zobrazit u buněk s komentáři:    Vyberte jednu z následujících možností, které určují způsob, jakým jsou komentáře zobrazeny v listu.

 • Žádné komentáře ani indikátory:    V buňkách s připojenými komentáři skryje komentáře a indikátory komentářů.

 • Pouze indikátory; komentáře při přechodu:    V pravém horním rohu buňky, ke které je připojen komentář, zobrazí malý trojúhelník. Komentáře se zobrazí pouze v případě, že umístíte ukazatel na buňku, která komentář obsahuje.

 • Komentáře a indikátory:    V pravém horním rohu buňky, ke které je připojen komentář, zobrazí komentář a indikátor komentáře – malý trojúhelník.

Zobrazit možnosti pro tento sešit:

Zobrazit možnosti pro tento sešit:    V tomto seznamu vyberte sešit, na který se budou vztahovat následující možnosti.

Zobrazit vodorovný posuvník:    V dolní části listu zobrazí vodorovný posuvník.

Zobrazit svislý posuvník:    Zobrazí svislý posuvník po pravé (v případě, že používáte režim jazyků psaných zleva doprava) nebo po levé (v případě jazyků psaných zprava doleva) straně listu.

Zobrazit karty listů:    Zobrazí karty listů, které umožní přesouvání mezi jednotlivými listy sešitu a jejich výběr. Karty listů se zobrazí v dolní části okna listu.

Seskupit data v nabídce Automatický filtr:    Změní hierarchické seskupení dat na nehierarchický seznam dat v seznamu dat v dolní části nabídky automatického filtru pro kalendářní data. Je například možné filtrovat jen podle roků zadaných pomocí dvou číslic, a to tak, že se příslušné roky ručně vyberou z nehierarchického seznamu.

Zobrazit u objektů:    Výběrem některé z následujících možností zobrazíte nebo skryjete grafické objekty v sešitu.

 • Vše:    Zobrazí všechny grafické objekty, tlačítka, textová pole, nakreslené objekty a obrázky.

 • Nic (skrýt objekty):    Skryje všechny grafické objekty, tlačítka, textová pole, nakreslené objekty a obrázky. Skryté objekty se nevytisknou.

Zobrazit možnosti pro tento list:

Zobrazit možnosti pro tento list:    V tomto seznamu vyberte list, na který se budou vztahovat následující možnosti.

Zobrazit záhlaví řádků a sloupců:    Zobrazí čísla řádků na levé (v případě, že používáte režim jazyků psaných zleva doprava) nebo pravé (v případě jazyků psaných zprava doleva) straně listu a v horní části listu zobrazí písmena sloupců.

Zobrazit v buňkách vzorce namísto vypočtených výsledků:    Zobrazí v buňkách vzorce namísto hodnot vytvořených vzorci.

Zobrazit konce stránek:    Zobrazí konce stránek automaticky nastavené aplikací Excel.

Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou:    V buňkách, které obsahují nulové hodnoty, zobrazí hodnotu 0.

Zobrazit symboly přehledu v případě jeho použití:    Zobrazí symboly přehledu. Symboly přehledu nejsou zobrazeny, pokud list neobsahuje dříve vytvořený přehled.

Zobrazit mřížku:    Zobrazí mřížky buněk. Chcete-li mřížky vytisknout, ujistěte se, že je na kartě Rozložení stránky ve skupině Možnosti listu ve skupinovém rámečku Mřížky zaškrtnuto políčko Tisk.

 • Barva mřížky:    Nastaví barvu mřížky. Klepnete-li na položku Automatická, bude pro mřížku použita barva definovaná pro barvu textu v Ovládacích panelech systému Windows.

Vzorce

Povolit přepočet ve více podprocesech:    Pokud je tato možnost vybrána ve výchozím nastavení, umožňuje rychlý výpočet pomocí všech procesorů v počítači nebo pomocí procesorů zadaných ručně.

Počet podprocesů přepočtu:    Umožňuje určit počet procesorů použitých při výpočtu.

 • Využít všechny procesory v tomto počítači:    Pokud je tato možnost vybrána ve výchozím nastavení, jsou použity všechny procesory, které jsou v počítači k dispozici.

 • Ručně:    Umožňuje určit počet procesorů, které mají být použity. Pomocí číselníku vedle přepínače Ručně zadejte kladné číslo v rozsahu od 1 do 1024.

Při výpočtech v tomto sešitu:

Při výpočtech v tomto sešitu:    V tomto seznamu vyberte sešit, na který se budou vztahovat následující možnosti.

Aktualizovat propojení s jinými dokumenty:    Vypočítá a provede aktualizaci vzorců, které obsahují odkazy na další aplikace.

Nastavit přesnost podle zobrazení:    Trvale změní uložené hodnoty v buňkách z úplné přesnosti (15 číslic) na právě zobrazený formát, včetně desetinných míst.

Použít kalendářní systém 1904:    Změní počáteční datum, od kterého budou vypočítána všechna data, z 1. ledna 1900 na 2. ledna 1904.

Uložit hodnoty z externích propojení:    Uloží kopie hodnot obsažených v externím dokumentu, který je připojen k listu aplikace Excel. Jestliže list obsahující odkazy na rozsáhlé oblasti dat v externím dokumentu vyžaduje neobvykle velké množství místa na disku nebo jeho otevírání trvá dlouho, můžete zrušením zaškrtnutím políčka Uložit hodnoty z externích propojení snížit množství použitého místa na disku a času potřebného k otevření listu.

Obecné

Zvuková zpětná kontrola:    Přehraje dostupné zvuky připojené k událostem aplikace sady Microsoft Office, jako je například otevření, uložení, tisk souborů a zobrazení chybových zpráv. Zvuky připojené k různým událostem lze změnit v Ovládacích panelech. V systému Microsoft Windows klepněte na tlačítko Start a potom na položku Ovládací panely. V systému Windows Vista klepněte na položku Hardware a zvuk a potom na položku Zvuk. Klepněte na kartu Zvuky. Chcete-li změnit zvuk přidružený k určité události, klepněte na tuto událost aplikace v seznamu a vyberte zvuk, který se má přehrávat. V systému Windows XP klepněte na položku Zvuky a zařízení pro práci se zvukem a řečí. Klepněte na položku Změnit zvukové schéma a potom na kartu Zvuky. Jestliže políčko Zvuková zpětná kontrola zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte v jedné aplikaci sady Office, projeví se tato akce ve všech ostatních aplikacích sady Office. K přehrávání většiny zvuků je nutné mít v počítači zvukovou kartu.

Zpětná animace     Slouží k zobrazení listu pohybu a mění po vložení nebo odstranění buněk, řádků nebo sloupců. Animace může zpomalit videa v některých sítě.

Ignorovat jiné aplikace umožňující dynamickou výměnu dat:    Zabrání výměně dat s jinými aplikacemi, které využívají dynamickou výměnu dat (DDE).

ASK automaticky aktualizovat propojení     Zobrazí zprávu, která umožňuje před propojené položky se automaticky aktualizují, potvrďte.

Zobrazovat chyby v uživatelském rozhraní v doplňcích:    Zobrazí chyby v uživatelském rozhraní doplňků, které instalujete a používáte.

Nastavit měřítko obsahu pro velikosti papíru A4 nebo 8,5 x 11":    V některých zemích nebo geografických oblastech je standardním formátem papíru formát Letter a v jiných formát A4. Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete, aby aplikace Excel automaticky upravila dokumenty formátované pro standardní formát papíru jiné země (například Letter) tak, aby mohly být správně vytištěny na standardní formát papíru vaší země (například A4). Tato možnost má vliv pouze na tisk, nikoli na formátování v dokumentu.

Umístění souborů otevřených při spuštění:    Aplikace Excel po spuštění automaticky otevře soubory ze složky, kterou zadáte do tohoto textového pole. Zadáním úplné cesty ke složce do textového pole označte umístění souborů.

Webové možnosti:     Nastaví, jakým způsobem se data aplikace Excel zobrazí a budou reagovat při zobrazení ve webovém prohlížeči.

Možnosti služby:    Umožňuje nastavit možnosti pro odeslání vašeho názoru a správu dokumentů.

Kompatibilita s produkty společnosti Lotus

Přístupová klávesa:    Nastaví klávesu, kterou lze používat k přístupu k příkazům na pásu karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

Klávesy pro navigaci na přechodu     Aktivuje náhradní sadu klávesové zkratky pro navigaci v listu, zadání vzorců, zadání popisků a další akce.

Nastavení kompatibility s produkty společnosti Lotus pro:

Nastavení kompatibility s produkty společnosti Lotus pro:    V tomto seznamu vyberte list, na který se budou vztahovat následující možnosti.

Převod výpočtu vzorců:    Otevře a vyhodnotí soubory aplikace Lotus 1-2-3, aniž by došlo ke ztrátě nebo změnám informací. Pokud toto políčko zaškrtnete, vyhodnotí aplikace Excel textové řetězce jako hodnotu 0, logické výrazy jako hodnotu 0 nebo 1 a kritéria databáze podle pravidel použitých v aplikaci Lotus 1-2-3.

Převod zadání vzorců:    Převede vzorce zadané pomocí syntaxe aplikace Lotus 1-2-3 verze 2.2 na syntaxi aplikace Excel a převede chování názvů definovaných v aplikaci Excel na názvy definované v aplikaci Lotus 1-2-3.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×