Možnosti aplikace Word (Upřesnit)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Možnosti úprav

Vyjímání, kopírování a vkládání

Velikost a kvalita obrázku

Zobrazení obsahu dokumentu

Zobrazení

Tisk

Při tisku tohoto dokumentu

Uložit

Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost

Obecné

Kompatibilita:

Možnosti kompatibility pro

Možnosti úprav

Vybraný text nahrazovat psaním     Vyberte tuto možnost, chcete-li při zahájení psaní odstranit vybraný text. Jestliže zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, vloží aplikace Microsoft Office Word nový text před vybraný text a vybraný text nebude odstraněn.

Automaticky vybírat celá slova     Vyberte tuto možnost, chcete-li při výběru části jednoho slova a poté části dalšího slova vybrat celá slova. Jestliže zapnete tuto funkci, aplikace Word také při poklepání na slovo vybere slovo a mezeru za ním.

Povolit text přetahování     Vyberte tuto možnost, chcete mít možnost přesunout nebo zkopírovat vybraný text přetažením. Přesunutí textu, vyberte text a přetáhněte ji do nového umístění. Pokud chcete zkopírovat text, vyberte text a pak podržte stisknutou klávesu CTRL tento výběr přetáhněte do nového umístění.

Přecházet na odkazy podržením klávesy Ctrl a kliknutím:     Výběrem této možnosti zjednodušíte úpravy textu hypertextových odkazů. Pokud je tato možnost zapnutá, musíte při přechodu na odkaz stisknout klávesu Ctrl a kliknout na odkaz. Pokud je tato možnost vypnutá, Word po kliknutí na odkaz přejde na cíl odkazu,což ztěžuje úpravu textu odkazu.

Automatické vytváření kreslicí plátno při vkládání automatických obrazců     Vyberte tuto možnost, chcete-li umístit kreslicí plátno kolem nakreslených objektů nebo ruční kresby a textu při vložení do dokumentu. Kreslicí plátno vám pomůže uspořádat nakreslených objektů a obrázků a přesunutí jako celek.

Inteligentní výběr odstavců     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete při výběru celého odstavce vybrat i znak konce odstavce. Jestliže vyberete při vyjímání a vkládání odstavce i znak konce odstavce, na místě vyjmutého odstavce nezůstane prázdný odstavec a formátování odstavce zůstává po jeho vložení na jiné místo automaticky zachováno.

Použít inteligentní kurzor     Tato možnost slouží k určení pohyb kurzoru posunutí nahoru nebo dolů. Po stisknutí kláves Šipka vlevo, šipka vpravo, šipka nahoru nebo šipka dolů klíč po posouvání, kurzor odpoví v aktuálně zobrazené stránce, nikoli na předchozí pozici.

Používat klávesu INS ovládat režim přepisování     Vyberte tuto možnost, chcete-li zapnout režim přepisování zapínal a vypínal stisknutím klávesy INSERT.

 • Použití režimu přepisování     Tato možnost slouží k nahrazení existující text při psaní, vždy o jeden znak. Pokud vyberete používat klávesu INS ovládat režim přepisování můžete zapnout nebo vypnout tuto možnost stisknutím klávesy INSERT.

Přidat uvozovky u číslic v hebrejském textu     Vyberte tuto možnost přidáte číslování dvojité uvozovky (").

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je pro úpravy textu vybrána hebrejština.

Výzva k aktualizaci stylu     Výběrem této možnosti se výzva při přímo upravit text, ke kterému se použije styl a pak je znovu použít styl na změněný text. Po zobrazení výzvy můžete aktualizovat styl podle poslední změny nebo opětovné použití formátování požadovaný styl.

Použít normální styl pro odrážkové nebo číslované seznamy     Vyberte tuto možnost, chcete-li styly seznamů založit na normálním stylu odstavce namísto stylu odstavce seznamu.

Sledovat formátování:     Tuto možnost vyberte, když chcete při psaní sledovat formátování. Můžete tak jednoduše použít stejné formátování jinde. Tato možnost musí být zapnutá předtím, než použijete příkaz Vybrat text s podobným formátováním, který se zobrazuje v místní nabídce, když pravým tlačítkem kliknete na vybraný text. Pokud chcete zobrazit seznam použitého formátování, klikněte v podokně Styl na příkaz Možnosti a zaškrtněte políčka Formát na úrovni odstavců, Formát písma a Formát odrážek a číslování.

 • Označit nekonzistentní formátování     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete podtrhnout formátování modrou vlnovkou, pokud je podobné jinému formátování v dokumentech, ale není totožné. Chcete-li použít tuto možnost, je nutné zaškrtnout také políčko Sledovat formátování.

Aktualizace stylu podle výběru    V seznamu klikněte na zachovat předchozí číslování a odrážky vzorku, aby všechny odstavce v stylů, které nejsou číslované zůstat nečíslovaná. Kliknutím na Přidat číslování nebo odrážek do všech odstavců s Tento styl číslování odstavců, které je použitý styl.

Příkaz     Vyberte tuto možnost, chcete-li vložit text, grafiku, tabulky nebo jiné položky do prázdné oblasti dokumentu dvojitým kliknutím na prázdné místo. Zadání funkce automaticky vloží odstavců a použije zarovnání nezbytné k umístění položky na místo, kam jste dvakrát kliknuli. Tato funkce je dostupná jenom v zobrazení rozložení při tisku, zobrazení rozložení webové stránky.

 • Výchozí styl odstavce Vyberte styl, který bude u textu použit, poté použití funkce zadání po klepnutí.

Zobrazit položky automatického textu    Vyberte tuto možnost zobrazíte dokončení položek automatického textu při zadávání první čtyři znaky položky. Můžete stisknutím klávesy ENTER přidejte celé položky automatického textu do dokumentu, nebo můžete dál zadejte požadovaný text. Pokud si chcete prohlédnout návrhy automatického textu, zrušte zaškrtnutí políčka.

Pohyb kurzoru:     Tato možnost určuje směr pohybu kurzoru, když na klávesnici stisknete klávesy se šipkami.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

 • Logický: Pokud vyberete tuto možnost, bude se kurzor pohybovat podle směru zjištěného textu. Pokud budete například používat klávesy se šipkami k procházení textu v arabštině a následně v angličtině v rámci jedné věty, bude se kurzor pohybovat v textu v arabštině zprava doleva, následně přejde na znak, který se ve slově v angličtině bude nacházet zcela vlevo a bude postupovat směrem zleva doprava.

 • Vizuální: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete kurzor přesunout k dalšímu vizuálně sousedícímu znaku. Pokud se například pomocí kláves se šipkami budete pohybovat zprava doleva v textu v arabštině a následně v textu v angličtině ve stejné větě, budou klávesy se šipkami přesouvat kurzor zprava doleva bez ohledu na směr textu.

Vizuální výběr kurzorem:     Tato možnost určuje způsob výběru textu při rozšiřování výběru.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

 • Blokový: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete při výběru směrem dolů zalamovat text z řádku na řádek, přičemž všechny vybrané řádky mají stejnou šířku.

 • Průběžný: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete při výběru směrem dolů zalamovat text z řádku na řádek, přičemž šířka posledního řádku bloku se bude lišit.

Použít kontrolu posloupnosti     Tato možnost slouží k ověřovalo, jestli se nově zadaný znak nachází ve správné posloupnosti při použití jako znak tónu, Diakritické znaménko nebo samohláska umístit nad, pod, před nebo za souhláskou, ke které je patří.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že jsou pro úpravy textu povolena písma se složitým zápisem.

 • Zapsat a nahradit: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete nahradit dříve zadaný znak nově zadaným znakem v případě, že dané dva znaky nemohou existovat vedle sebe ve stejném textu.

Použít asijská písma také u textu v latince:     Pokud tuto možnost vyberete a použijete pro vybraný text asijské písmo, změníte znaky latinky na vybrané asijské písmo. Pokud chcete, aby znaky latinky zůstaly v písmu napsané latinkou, když ve zbytku dokumentu nastavíte asijské písmo, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu aktivován východoasijský jazyk.

Automatické přepínání klávesnice podle jazyka okolního textu     Tato možnost slouží ke změně jazyka klávesnice a písma podle jazyka textu, kde je umístěn kurzor. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, dojde ke změně pouze písmo.

Poznámka : Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen východoasijský jazyk a pro psaní znaků východoasijských jazyků je nainstalován Editor IME.

Určit aktivní editoru IME     Tato možnost slouží ke spuštění editoru IME (Input Method Editor). Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zastavit editoru IME.

Poznámka : Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen východoasijský jazyk a pro psaní znaků východoasijských jazyků je nainstalován Editor IME.

Nastavení editoru IME     Klepnutím otevřete dialogové okno Vlastnosti pro název editoru IME. Toto dialogové okno slouží k nastavení nebo změna textu, klávesnice, převodu znaků a další možnosti pro Editor IME pro aktivní.

Poznámka : Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen východoasijský jazyk a pro psaní znaků východoasijských jazyků je nainstalován Editor IME.

Začátek stránky

Vyjmout, kopírovat a vložit

Vkládání ve stejném dokumentu:     Tato možnost zobrazí výchozí chování při vložení obsahu do stejného dokumentu, ze kterého jste ho kopírovali. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)      Tato možnost zachová znakové styly a přímé formátování, které byly použity zkopírovaný text. Přímé formátování zahrnuje vlastnosti ATP písmo, kurzíva, jiné formátování, která není součástí stylu odstavce.

 • Sloučit formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce kde je vložený. Text také převezme všechny přímé formátování nebo styl písma vlastnosti text, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze text     Tato možnost odstraní veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, do kterého je vložen, a převezme veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází přímo před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky převedeny na sérii odstavců.

Vkládání mezi dokumenty:     Tato možnost zobrazí výchozí chování při vkládání obsahu zkopírovaného z jiného dokumentu ve Wordu. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)     Tato možnost zachová formátování použité na zkopírovaný text. Veškeré definice stolu přiřazené kopírovanému textu budou zkopírovány do cílového dokumentu.

 • Sloučit formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce kde je vložený. Text také převezme všechny přímé formátování nebo styl písma vlastnosti text, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze text     Tato možnost odstraní veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, do kterého je vložen, a převezme veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází přímo před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky převedeny na sérii odstavců.

Vkládání mezi dokumenty v případě konfliktu definic stylů:     Tato možnost zobrazí výchozí chování v případě, že vložíte obsah, který je zkopírovaný z jiného dokumentu ve Wordu, a styl přiřazený kopírovanému textu je v dokumentu, do kterého text vkládáte, definovaný jinak. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:

 • Zachovat formátování zdroje     Tato možnost zachová vzhledu zkopírovaný text přiřazení stylu Normální vložený text a použitím přímé formátování. Přímé formátování zahrnuje vlastností jako je třeba velikost písma, kurzívy, nebo jiné formátování napodobit definice stylu zkopírovaný text.

 • Použít styly cíle (výchozí):     Tato možnost zachová název stylu, který je přidružen ke kopírovanému textu, ale použije definice stylů dokumentu, do něhož je text vkládán. Kopírujete například text se stylem Nadpis 1 z jednoho dokumentu do jiného dokumentu. V prvním dokumentu je styl Nadpis 1 definován jako písmo Arial, řez písma tučné, 14 bodů a v dokumentu, do něhož text vkládáte, je styl Nadpis 1 definován jako písmo Cambria, řez písma tučné, velikost 16 bodů. Pokud použijete možnost Použít styly cíle, použije vkládaný text styl Nadpis 1, písmo Cambria, řez písma tučné, velikost 16 bodů.

 • Sloučit formátování     Tato možnost odstraní definici stylu a většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme definici stylu v dokumentu, kde je vložený text.

 • Zachovat pouze text     Tato možnost odstraní veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, do kterého je vložen, a převezme veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází přímo před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky převedeny na sérii odstavců.

Vkládání z jiné aplikace     Tato možnost slouží k zobrazení výchozí chování, ke kterým dochází při vkládání obsahu zkopírovaného z jiného programu. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)     Tato možnost zachová formátování zkopírovaného textu.

 • Sloučit formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen. Text také převezme jakékoli přímé formátování textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze text     Tato možnost odstraní veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, do kterého je vložen, a převezme veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází přímo před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky převedeny na sérii odstavců.

Způsob vkládání obrázků:     Tato možnost zobrazuje způsob vkládání obrázků do Wordu s ohledem na text dokumentu. Obrázky můžete vkládat rovnoběžně s textem, můžete povolit přesouvání obrázků s textem nebo obtékání textu kolem obrázku, před obrázkem nebo za ním. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:

 • Rovnoběžně s textem     Tato možnost vloží obrázek do odstavce, jako kdyby to byl text. Tato možnost slouží ve výchozím nastavení. Obrázek přesune při přidání nebo odstranění textu. Můžete přetáhněte obrázek do jiného umístění stejným způsobem jako přetáhněte text.

 • Obdélník     Tato možnost nastaví obtékání textu podél všech stran obdélníku kolem obrázku. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

 • Těsné     Tato možnost nastaví obtékání textu kolem obrázku v nepravidelném tvaru okolo samotného obrázku. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

 • Za textem     Tato možnost vloží obrázek jako plovoucí ve vlastní vrstvě za textem. Kolem obrázku není žádné ohraničení. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

 • Před textem     Tato možnost vloží obrázek jako plovoucí ve vlastní vrstvě před textem. Kolem obrázku není žádné ohraničení. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

 • Uvnitř     Tato možnost nastaví obtékání textu kolem obrázku včetně výplně prostoru vytvořeného konkávním tvarem, například srpkem měsíce. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

 • Nahoře a dole     Tato možnost zamezí obtékání textu po stranách obrázku. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

Zachovat odrážky a číslování při vkládání textu s možností Zachovat pouze text     Vyberte tuto možnost, chcete-li převést číslování a odrážky na textové symboly.

Přidat řídicí znaky v vyjmout a kopírovat    Vyberte tuto možnost, chcete-li zachovat pohyb kurzoru zprava doleva při vyjmutí nebo zkopírujte text z dokumentu aplikace Word a vložte jako prostý text (například v poznámkovém bloku).

Klávesa INS pro vložení     Vyberte tuto možnost, chcete-li vložit obsah schránky sady Office do dokumentu pomocí klávesy INSERT.

Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení při vkládání obsahu     Tato možnost slouží k zobrazení na tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu. Můžete přepsat nebo změnit nastavení, které uděláte v této části dialogového okna Možnosti aplikace Word můžete pomocí tlačítka Možnosti vložení.

Používat inteligentní vyjímání a vkládání     Tuto možnost použijte k automatické úpravě formátování při vkládání textu. Po zaškrtnutí tohoto políčka můžete klepnout na tlačítko Nastavení a nastavit možnosti vkládání.

 • Nastavení:     Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Nastavení. V tomto dialogovém okně zadejte výchozí chování při slučování, vyjímání a vkládání textu. Výchozí nastavení změníte tlačítkem Možnosti vložení, které se zobrazí při vkládání obsahu ze schránky do dokumentu. Tlačítko je dostupné, jen když je zapnutá možnost Inteligentní vyjímání a vkládání.

  • Použití výchozích možností pro     Klikněte na některou položku v seznamu vyberte předem konfigurace možnosti v dialogovém okně. Chcete-li vybrat vlastní konfigurace možnosti, klikněte na vlastní v tomto seznamu.

  • Automaticky upravit mezery mezi větami a slovy:     Tuto možnost vyberte, chcete-li při odstraňování textu odstranit nadbytečné mezery a při vkládání textu ze schránky přidat potřebné mezery.

  • Při vkládání upravit mezery mezi odstavci:     Tuto možnost vyberte, chcete-li zabránit vytváření prázdných odstavců a nekonzistentních mezer mezi odstavci.

  • Upravit formátování a zarovnání tabulky na Vložit     Vyberte tuto možnost formátování a zarovnání tabulek. Pokud tato možnost je zapnutá, jednotlivé buňky se vloží jako text, částí tabulky se vloží jako řádků do existující tabulky okraji (ne jako vnořené tabulky) a po přidání tabulky do existující tabulky vložená tabulka se upraví podle existující tabulky.

  • Inteligentní styly:     Výběr této možnosti se nijak neprojeví. Chcete-li optimalizovat chování stylů při vkládání obsahu, použijte možnosti Vkládání v části Vyjímání, kopírování a vkládání v možnostech Upřesnit.

  • Sloučit formátování při vkládání z aplikace PowerPoint     Tato možnost slouží k řízení výsledků při vkládání obsahu z prezentace aplikace PowerPoint. Pokud tato možnost je zapnutá, formátování okolního textu nebo tabulky se použije vložený text, naposledy použité odrážky, číslo nebo seznam stylem seznamu vloženého a vzhled položek například tabulky, hypertextové odkazy, obrázky, objekty OLE a obrazců se zachová ze zdroje v aplikaci PowerPoint.

  • Upravit formátování při vkládání z aplikace Microsoft Excel     Tato možnost slouží k řízení výsledků při vkládání dat z aplikace Excel. Pokud tato možnost je zapnutá, vložená data je umístěn v tabulce a grafy jsou vloženy jako obrázky a ne jako objekty OLE.

  • Sloučit vkládané seznamy s okolními seznamy:     Tuto možnost vyberte, chcete-li při vkládání položek do seznamu formátovat tyto položky tak, aby odpovídaly okolnímu seznamu.

Začátek stránky

Velikost a kvalita obrázku

Velikost a kvalita obrázku    Vyberte dokument, který toto nastavení použít. V seznamu klikněte na název dokumentu, který je již otevřen nebo klikněte na Všechny nové dokumenty má toto nastavení platí pro všechny dokumenty, které vytvoříte.

Zahodit data úprav    Tato možnost slouží k uložení pouze upravený obrázek. Data z původní obrázek předtím, než byl upraven, nebudou k dispozici.

Komprimovat obrázky do souboru    Vyberte tuto možnost, chcete-li zachovat obrázky v plné velikosti. Tato možnost může být velké velikost souboru dokumentu.

Nastavit výchozí cílový výstup do    Tato možnost určuje rozlišení mu tuhle zkomprimovanou obrázky. V seznamu vyberte hodnotu pro pixelů na palec (ppi).

 • 220 ppi    Tuto možnost vyberte, pokud se chystáte dokument vytisknout.

 • 150 pixelů na palec    Vyberte tuto možnost pro dokumenty, které bude čtení na obrazovce.

 • 96 ppi    Tato možnost slouží k dokumentům, které chcete odeslat v e-mailu.

Začátek stránky

Zobrazit obsah dokumentu

Zobrazit barvy a obrázky pozadí v zobrazení Rozložení při tisku     Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit barvy pozadí a obrázky.

Zobrazit text zalomený v okně dokumentu     Vyberte tuto možnost, chcete-li zalomit text podle okna dokumentu, aby se snadněji četl na obrazovce.

Zobrazit symboly obrázků     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit na místě každého obrázku v dokumentech zobrazit prázdné rámečky. Tato možnost urychluje procházení dokumentu, který obsahuje větší počet obrázků.

Zobrazovat kresby a textová pole na obrazovce     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit objekty vytvořené za použití nástrojů kreslení aplikace Word v zobrazení rozložení při tisku nebo zobrazení rozložení webové stránky. Chcete-li kresby skrýt a případně urychlit zobrazování dokumentů obsahujících mnoho kreseb, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.Kresby se vytisknou i v případě, že toto políčko není zaškrtnuto.

Zobrazit animaci textu     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete zobrazit animaci textu na obrazovce. Chcete-li vidět, jak bude text vypadat po vytištění, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Poznámka : Tuto možnost můžete použít k zobrazení animovaného textu v dokumentech, které byly vytvořené ve verzi Wordu, která je starší než Word 2007. V aktuální verzi Wordu už animovaný text vytvářet nejde.

Zobrazit řídicí znaky     Tato možnost slouží k zobrazení řídicí znaky zprava doleva.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

Zobrazit záložky     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit záložky na obrazovce. Jestliže položce přiřadíte záložku, zobrazí se položka opatřená záložkou v závorkách ([…]). Jestliže záložku přiřadíte k umístění, zobrazí se jako ukazatel ve tvaru písmene I. Závorky a ukazatel ve tvaru písmene I se nezobrazí v tištěných dokumentech.

Zobrazit hranice textu     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit tečkované čáry kolem okrajů textu, sloupců a odstavců. Hranice jsou určeny pro účely rozložení a neprojeví se ve vytištěném dokumentu.

Zobrazit značky oříznutí     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit rohy okrajů.

Zobrazit kódy polí namísto jejich hodnot     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit v dokumentech kódy polí místo jejich výsledků. Místo data 4. února 2008 se například může zobrazit řetězec { TIME \@ "d. MMMM yyyy" }. Chcete-li zobrazit výsledky polí, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Bez ohledu na toto nastavení můžete kdykoli přepnout zobrazení kódů polí a výsledků kódů polí stisknutím kláves ALT+F9.

Stínování polí     Tato možnost určuje, zda mají být pole stínována a za jakých podmínek. Chcete-li nastavit stínování polí, vyberte v seznamu položku Vždy nebo Jsou-li vybrána. Stínování polí usnadňuje jejich rozpoznání. Stínování se zobrazí na obrazovce, ale neprojeví se ve vytištěném dokumentu.

Číslovka:     Tato možnost určuje, jak se budou číslovky zobrazovat v dokumentech. Vyberte položku ze seznamu.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolena arabština.

 • Arabské: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete číslovky zobrazovat ve formátu, který je známý uživatelům hovořícím anglicky nebo některým z dalších evropských jazyků.

 • Hindské: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete číslovky zobrazovat ve formátu, který je známý uživatelům hovořícím arabsky nebo hindsky.

 • Kontext: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete číslovky zobrazovat podle jazyka okolního textu.

 • Systémové: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete číslovky zobrazovat podle místního nastavení v Ovládacích panelech.

Názvy měsíců     Tato možnost určuje, jak zobrazit názvy měsíců západního (gregoriánského) v arabském textu. Vyberte položku ze seznamu.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolena arabština.

 • Arabské: Tuto možnost vyberte v případě, že se mají používat nativní arabské názvy měsíců.

 • S anglickým přepisem: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete vypisovat názvy měsíců západního (gregoriánského) typu kalendáře s anglickou výslovností pomocí textu v arabštině.

 • S francouzským přepisem: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete vypisovat názvy měsíců západního (gregoriánského) typu kalendáře s francouzskou výslovností pomocí textu v arabštině.

Diakritická znaménka:     Tato možnost zobrazuje v dokumentu diakritická znaménka.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk využívající diakritická znaménka.

 • Použít tuto barvu pro diakritická znaménka: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete zadat barvu, která se má zobrazovat pro všechna diakritická znaménka, bez ohledu na barvu diakritických znamének v původním dokumentu. Vyberte barvu v seznamu.

V zobrazení konceptu a osnovy používat písmo konceptu      Na počítačích s velmi omezené zdroje tato možnost slouží k urychlení zobrazení dokumentů.

 • Název     Vyberte písmo, které chcete použít pro koncepty dokumentů. Tato možnost je k dispozici jen v případě, že jste zaškrtli políčko V zobrazeních konceptu a osnovy používat písmo konceptu.

 • Velikost     Vyberte velikost písma konceptu v bodech. Tato možnost je k dispozici jen v případě, že jste zaškrtli políčko V zobrazeních konceptu a osnovy používat písmo konceptu.

Zobrazení dokumentu:     Tato možnost určuje směr textu v nových dokumentech.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

 • Zprava doleva: Tuto možnost zvolte v případě, že chcete nastavit rozložení dokumentů zprava doleva. Například odstavce začínají na pravé straně dokumentu a mají tok textu doleva.

 • Zleva doprava: Tuto možnost zvolte v případě, že chcete nastavit rozložení dokumentů zleva doprava. Například odstavce začínají na levé straně dokumentu a mají tok textu doprava.

Náhrada písma     Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Náhrada písma. Pomocí této možnosti můžeet určit, zda aktivní dokument využívá písma, která nejsou k dispozici ve vašem počítači. Jestliže jsou v dokumentu použita písma, která nejsou v počítači instalována, můžete v tomto dialogovém okně určit náhradní písmo.

Začátek stránky

Zobrazení

Zobrazit tento počet posledních dokumentů***     zadejte počet položek od 1 do 50, který chcete zobrazit v seznamu Poslední dokumenty***.

Poznámka : Klávesové zkratky jsou přiřazeny jen prvním devíti souborům v seznamu. Tyto dokumenty můžete otevřít pomocí kláves 1 až 9 po stisknutí kombinace kláves ALT+F.

Zobrazit hodnoty v jednotkách     Vyberte měrnou jednotku, kterou chcete použít pro vodorovné pravítko a pro hodnoty zadávané v dialogových oknech.

Šířka podokna oblasti stylů v zobrazeních konceptu a osnovy     Zadejte kladné desetinné číslo, například 0,5, do pole, chcete-li otevřít oblast stylů, ve které jsou zobrazeny názvy stylů použitých v textu. Jestliže chcete oblast stylů zavřít, zadejte hodnotu 0.

Zobrazit hodnoty v šířce znaků:     Tuto možnost vyberte v případě, že chcete jako základ pro zarovnávání textu (například na vodorovném a svislém pravítku) používat šířku znaku.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu aktivován východoasijský jazyk.

Zobrazit pixely u funkcí HTML     Vyberte tuto možnost, chcete-li použít pixely jako výchozí měrnou jednotku v dialogových oknech souvisejících s funkcemi HTML.

Zobrazit všechna okna na hlavním panelu***     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit na hlavním panelu systému Microsoft Windows ikonu pro každé okno otevřené v některé z aplikací sady Microsoft Office. Jestliže chcete zobrazit na hlavním panelu jedinou ikonu pro každou aplikaci, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

S názvy tlačítek zobrazovat i klávesové zkratky:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete v popisech zobrazovat klávesové zkratky.

Zobrazit vodorovný posuvník     Vyberte tuto možnost, chcete-li v dolní části okna dokumentu zobrazit vodorovný posuvník.

Zobrazit svislý posuvník     Vyberte tuto možnost, chcete-li po straně okna dokumentu zobrazit svislý posuvník.

 • Levý posuvník: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete, aby se na levé straně okna dokumentu zobrazil svislý posuvník. Tuto možnost vyberte v případě, že pracujete s dokumenty, ve kterých převládá text se čtením zprava doleva.

  Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

Zobrazit svislé pravítko v zobrazení Rozložení při tisku:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete po straně okna dokumentu zobrazit svislé pravítko. Zaškrtněte také políčko Pravítko ve skupinovém rámečku Zobrazit nebo skrýt na kartě Zobrazit pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office.

 • Zobrazit pravé pravítko v zobrazení Rozložení při tisku: Vyberte tuto možnost, jestliže chcete zobrazit svislé pravítko na pravé straně okna dokumentu.

  Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

Znak optimalizace umístění z hlediska rozložení místo čitelnosti      Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit umístění znaků přesně tak, jak se zobrazí ve vytištěném dokumentu vzhledem k blokům textu. Proložení znaků může deformovaný, pokud tato možnost je zapnutá. Pro nejlepší čitelnost na obrazovce vypněte tuto možnost.

Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky    Tato možnost slouží k ukončení používání počítače grafickou kartu vykreslení 3D obrazců, efekty obrazců a textových efektů.

Začátek stránky

Tisk

Používat kvalitu konceptu     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete vytisknout dokument s minimálním formátováním, což může urychlit proces tisku. Tuto funkci nepodporuje mnoho tiskáren.

Tisknout na pozadí     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete dokumenty tisknout na pozadí, což umožňuje pracovat během tisku. Tato možnost vyžaduje více volné paměti, abyste mohli pracovat a tisknout zároveň. V případě, že bude práce na dokumentu v průběhu tisku nepřijatelně pomalá, tuto funkci vypněte.

Tisknout stránky v opačném pořadí     Vyberte tuto možnost, chcete-li tisknout stránky v opačném pořadí, počínaje poslední stránkou dokumentu. Nepoužívejte tuto možnost při tisku obálek.

Tisknout značky XML     Vyberte tuto možnost, chcete-li vytisknout značky XML prvků XML použitých v dokumentu XML. K dokumentu musí být připojeno schéma a musí být použity prvky poskytnuté připojeným schématem. Značky budou vytištěny v dokumentu.

Tisknout kódy polí namísto jejich hodnot     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete vytisknout kódy polí namísto jejich výsledků — například { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } namísto 4. února 2008.

Povolit polí obsahujících sledované změny aktualizovat před tiskem    Vyberte tuto možnost ověřit, zda budou vytištěny kódy polí, které byly vkládat sledované změny byly zapnutá zobrazující změněný text.

Při duplexním tisku tisknout na čelní stranu listu     Vyberte tuto možnost, chcete-li tisknout na čelní stranu každého listu při tisku na tiskárně, která nepodporuje oboustranný tisk. Stránky se vytisknou v opačném pořadí. Když tedy papíry k tisku otočíte, budou stránky vytištěny ve správném pořadí.***

Při duplexním tisku tisknout na zadní stranu listu     Vyberte tuto možnost, chcete-li tisknout na zadní stranu každého listu při tisku na tiskárně, která nepodporuje oboustranný tisk. Stránky se vytisknou ve vzestupném pořadí a odpovídají tedy dokumentům vytištěným na přední stranu v opačném pořadí.

Změnit měřítko obsahu pro velikosti papíru A4 nebo 8,5 x 11"     Vyberte tuto možnost, chcete-li automaticky upravit dokumenty navržené pro papír ve formátu 8,5 x 11" na papír formátu A4 nebo upravit dokumenty navržené pro papír formátu A4 na papír formátu 8,5 x 11". Tato možnost se projeví jen v případě, že formát papíru A4 nebo 8,5 x 11" v tiskárně neodpovídá formátu papíru nastavenému na kartě Rozložení stránky aplikace Word. Tato možnost ovlivní jen výtisky; nemá vliv na formátování.

Výchozí zásobník     Tato možnost zobrazí zásobník tiskárny používaný jako výchozí. Chcete-li dodržet nastavení tiskárny, vyberte možnost Použít nastavení tiskárny. Jestliže chcete vybrat určitý zásobník, vyberte jej v seznamu. Možnosti v seznamu závisí na konfiguraci tiskárny.

Začátek stránky

Při tisku tohoto dokumentu

Při tisku tohoto dokumentu     Vyberte dokument, na který se vztahují tato nastavení tisku. Vyberte v seznamu název již otevřeného dokumentu nebo vyberte položku Všechny nové dokumenty, pokud se má toto nastavení vztahovat na všechny dokumenty, které vytvoříte.

Postscript tisknout přes text     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete tiskout kód PostScript dokumentu obsahujícího pole PRINT.

Tisknout pouze data z formuláře     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete vytisknout data zadaná do formuláře online a netisknout formulář.

Začátek stránky

Uložit

Výzva před uložením šablony Normal     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete při zavírání aplikace Word zobrazit zprávu s dotazem, zda chcete uložit provedené změny výchozí šablony. Vzhledem k tomu, že změny výchozí šablony ovlivní všechny nově vytvořené dokumenty, je možné, že si přejete být na změnu šablony upozorněni. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, změny budou uloženy automaticky bez zobrazení výzvy.

Vždy vytvořit záložní kopii     Vyberte tuto možnost, chcete-li vytvořit záložní kopii dokumentu při každém jeho uložení. Záložní kopie vždy nahradí předchozí záložní kopii. Aplikace Word přidá text Záloha dokumentu k názvu souboru a použije u všech záložních kopií příponu souboru WBK. Záložní kopie budou uloženy ve stejné složce jako původní dokument.

Kopírovat vzdáleně uložené soubory do počítače a při ukládání aktualizovat vzdálený soubor     Vyberte tuto možnost, chcete-li dočasně uložit místní kopii souboru uloženého v síti nebo na vyměnitelné jednotce.. Jestliže uložíte místní kopii, změny budou uloženy do původní kopie. V případě, že původní soubor není k dispozici, zobrazí se v aplikaci Word výzva k uložení souboru do jiného umístění, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Povolit ukládání na pozadí     Vyberte tuto možnost, chcete-li ukládat dokument během práce. Při ukládání na pozadí se na stavovém řádku zobrazí indikátor průběhu.

Začátek stránky

Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost:

Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost     Vyberte dokument, na který se vztahují tato nastavení. Vyberte v seznamu název již otevřeného dokumentu nebo vyberte položku Všechny nové dokumenty, pokud se má toto nastavení vztahovat na všechny dokumenty, které vytvoříte.

Ukládat data formulářů jako textový soubor s oddělovači     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete uložit data zadaná v online formuláři jako jediný soubor s textem odděleným tabulátory ve formátu prostého textu. Obsah tohoto souboru je možné importovat do databáze.

Vložit údaje o jazyku     Vyberte tuto možnost, chcete-li uložit údaje o jazyku, jako je řeč nebo text psaný rukou.

Začátek stránky

Obecný

Zvuková signalizace     Vyberte tuto možnost, chcete-li přidat zvuky k určitým akcím nebo událostem v aplikaci Word a dalších aplikacích sady Microsoft Office 2007. Aplikace Word může například vydat zvukový signál při dokončení nějaké činnosti. Chcete-li změnit zvuk připojený k události, otevřete v Ovládacích panelech složku pro zvuky a zvuková zařízení. K přehrávání většiny zvuků je nutné v počítači použít zvukovou kartu.

Signalizace animací     Vyberte tuto možnost, chcete-li animovat pohyb ukazatele v aplikaci Word i v ostatních aplikacích sady Office. Jestliže použijete tuto možnost, zobrazí se animované kurzory pro akce, jako je tisk, ukládání, automatické formátování a operace typu vyhledat a nahradit.

Při otevírání potvrdit převod formátu souboru     Vyberte tuto možnost, chcete-li vybrat převaděč souborů používaný aplikací Word k otvírání souborů vytvořených v jiném programu. Jestliže chcete, aby aplikace Word vybrala převaděč automaticky, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Automaticky aktualizovat propojení při otevření     Vyberte tuto možnost, chcete-li při každém otevření dokumentu automaticky aktualizovat veškerý obsah propojený s jinými soubory.

Povolit otevření dokumentu v zobrazení konceptu     Vyberte tuto možnost, chcete-li dokument otevřít v zobrazení konceptu.

Poznámka : Jestliže chcete, aby se dokument ve výchozím nastavení otvíral v zobrazení konceptu, zapněte tuto možnost a potom na kartě Zobrazení ve skupinovém rámečku Zobrazení dokumentů klepněte na položku Koncept. Proveďte nějakou změnu dokumentu a poté jej uložte.

Povolit přestránkování na pozadí     Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby během práce probíhalo přestránkování dokumentů automaticky. Tato možnost je k dispozici jen v zobrazeních konceptu a osnovy. Jestliže zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou čísla stránek aktualizována (jsou-li zobrazena na stavovém řádku), dokud nepřejdete do zobrazení rozložení při tisku.

Zobrazovat chyby v uživatelském rozhraní v doplňcích     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete zobrazovat chybové zprávy programů, jimiž je přizpůsobeno uživatelské rozhraní. Tato možnost je užitečná zejména pro autory softwarových řešení, protože poskytuje informace pro ladění přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Zobrazit obsah Office.com odeslané zákazníkem    Vyberte tuto možnost zobrazíte šablony a obrázky vytvořil zákazníci kromě obsah aplikace Microsoft Office.

Poštovní adresa     Zadejte adresu, která bude aplikací Word používána jako výchozí zpětná adresa pro obálky a dopisy.

Umístění souboru     Klikněte na toto tlačítko zobrazíte výchozí úložiště u dokumentů, šablon a další položky, vytvářet a používat ve Wordu. V dialogovém okně Umístění souboru klikněte na položku, kterou chcete změnit a pak klikněte na změnit nastavení nové výchozí umístění.

Výchozí umístění šablon a spouštěcí složky jsou považována za důvěryhodná umístění. Jestliže umístění změníte, ujistěte se, zda je nová složka zabezpečeným umístěním.

Webové možnosti     Klepnutím na tuto položku otevřete dialogové okno Webové možnosti. V tomto dialogovém okně můžete nastavit možnosti použití aplikace Word k vytváření webových stránek.

Začátek stránky

Kompatibilita:

Dokumenty anglické verze aplikace Word 6.0/95:     Touto volbou nastavíte předvolby pro převod textu. Dřívější verze Wordu se dřív používaly spolu s programy jiných společností určených k podpoře čínštiny nebo korejštiny v anglických verzích Microsoft Windows. V případě, že by použití těchto programů jiných dodavatelů vedlo k nesprávnému zobrazení textu v dokumentu, který chcete otevřít, je možné tyto možnosti použít k převodu dokumentu tak, aby se text zobrazil správně. Po úspěšném otevření souboru obnovte nastavení této možnosti na Otevřít normálně. Pokud byste to neudělali, mohly by se soubory, které jsou jinak uložené správně, otevřít chybně.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen východoasijský jazyk.

 • Zahrnout text v asijském jazyce: Tuto možnost vyberte v případě, že víte, že dokument obsahuje text ve východoasijských jazycích, aby se text zobrazoval správně.

 • Otevřít normálně: Tuto možnost vyberte po otevření souboru, aby se text zobrazoval správně.

 • Automaticky rozpoznat text v asijském jazyce: Tuto možnost vyberte v případě, že si nejste jisti, zda dokument obsahuje text ve východoasijském jazyce. Aplikace Word se pokusí text ve východoasijském jazyce rozpoznat a správně ho zobrazit.

Začátek stránky

Možnosti kompatibility pro

Možnosti kompatibility pro     Vyberte dokument, na který se vztahují tato nastavení. Vyberte v seznamu název již otevřeného dokumentu nebo vyberte položku Všechny nové dokumenty, pokud se má toto nastavení vztahovat na všechny dokumenty, které vytvoříte.

Rozvrhnout dokument, jako by byl vytvořen ve verzi     Vyberte textový editor, ve kterém bude dle vašeho předpokladu dokument otevřen. Nastavení v seznamu Možnosti rozložení se změní podle vybraného textového editoru. Chcete-li určit vlastní konfiguraci nastavení, vyberte položku Vlastní.

Možnosti rozložení     Zobrazí seznam možností rozložení dokumentu. Zaškrtněte políčka u požadovaných možností.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×