Možnosti aplikace Word (Upřesnit)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve Wordu 2010 můžete v zobrazení Backstage jednoduše měnit možnosti této aplikace. Vyzkoušejte Office 365.

V tomto článku:

Možnosti úprav

Vyjímání, kopírování a vkládání

Zobrazení obsahu dokumentu

Zobrazení

Tisk

Při tisku tohoto dokumentu

Uložení

Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost:

Obecné

Kompatibilita

Možnosti kompatibility pro

Možnosti úprav

Vybraný text nahrazovat přepsáním:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete na začátku psaní odstranit vybraný text. Pokud toto políčko nezaškrtnete, Microsoft Office Word vloží nový text před vybraný text, a vybraný text neodstraní.

Automaticky vybírat celá slova     Vyberte tuto možnost, chcete-li při výběru části jednoho slova a poté části dalšího slova vybrat celá slova. Jestliže zapnete tuto funkci, aplikace Word také při poklepání na slovo vybere slovo a mezeru za ním.

Povolit přetahování textu:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete přesunout nebo zkopírovat vybraný text přetažením. Pokud chcete text přesunout, vyberte a přetáhněte ho na nové místo. Pokud chcete text zkopírovat, vyberte ho a při přetažení na nové místo podržte klávesu Ctrl.

Přecházet na odkazy podržením klávesy Ctrl a kliknutím:     Výběrem této možnosti zjednodušíte úpravy textu hypertextových odkazů. Pokud je tato možnost zapnutá, musíte při přechodu na odkaz stisknout klávesu Ctrl a kliknout na odkaz. Pokud je tato možnost vypnutá, Word po kliknutí na odkaz přejde na cíl odkazu,což ztěžuje úpravu textu odkazu.

Při vkládání automatických obrazců vytvořit automaticky kreslicí plátno:     Pokud tuto možnost vyberete, umístí se při vložení nakreslených objektů, ručních kreseb a psaného textu do dokumentu kolem nich kreslicí plátno. Kreslicí plátno pomáhá uspořádat nakreslené objekty a obrázky, abyste je mohli přesouvat jako celek.

Inteligentní výběr odstavců:     Tuto možnost vyberte v případě, že chcete při výběru celého odstavce vybrat i značku odstavce. Pokud při vyjmutí a vložení odstavce vyberete i značku odstavce, nezůstane místo vyjmutého odstavce prázdný odstavec a formátování odstavce zůstane automaticky zachované i po jeho vložení na jiné místo.

Použít inteligentní kurzor:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete pohybovat kurzorem při posouvání zobrazení nahoru nebo dolů. Pokud po posunutí stisknete klávesy ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ, bude kurzor reagovat na aktuálně zobrazené stránce, nikoli na předchozí pozici.

Ovládat režim přepisování klávesou INS:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete režim přepisování přepínat klávesou INSERT.

 • Používat režim přepisování:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete při psaní nahrazovat stávající text po jednom znaku. Pokud vyberete Ovládat režim přepisování klávesou INS, můžete tuto možnost zapnout nebo vypnout klávesou INSERT.

Přidat uvozovky u číslic v hebrejském textu:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete k číslování přidat dvojité uvozovky (").

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je pro úpravy textu vybrána hebrejština.

Vyzvat k aktualizaci stylu:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit dotaz, když přímo upravíte text s použitým stylem a pak znovu použijete styl na upravený text. Po zobrazení dotazu můžete styl aktualizovat podle posledních změn nebo znovu použít formátování stylu.

Použít normální styl pro odrážkové nebo číslované seznamy     Vyberte tuto možnost, chcete-li styly seznamů založit na normálním stylu odstavce namísto stylu odstavce seznamu.

Sledovat formátování:     Tuto možnost vyberte, když chcete při psaní sledovat formátování. Můžete tak jednoduše použít stejné formátování jinde. Tato možnost musí být zapnutá předtím, než použijete příkaz Vybrat text s podobným formátováním, který se zobrazuje v místní nabídce, když pravým tlačítkem kliknete na vybraný text. Pokud chcete zobrazit seznam použitého formátování, klikněte v podokně Styl na příkaz Možnosti a zaškrtněte políčka Formát na úrovni odstavců, Formát písma a Formát odrážek a číslování.

 • Označit nekonzistentní formátování:     Tuto možnost vyberte, když chcete formátování podtrhávat modrou vlnovkou, pokud se podobá jinému formátování v dokumentech, ale není úplně stejné. Abyste mohli tuto možnost používat, musíte zaškrtnout i políčko Sledovat formátování.

Povolit zadání po kliknutí:     Pokud tuto možnost vyberete, můžete vkládat text, obrázky, tabulky nebo jiné položky poklikáním na prázdné místo v dokumentu. S funkcí Zadání po kliknutí můžete automaticky vkládat odstavce a používat zarovnání potřebné k vložení položky na místo, kam jste dvakrát klikli. Funkce je dostupná jenom v zobrazení rozložení při tisku a v zobrazení rozložení webové stránky.

 • Výchozí styl odstavce Vyberte styl, který bude u textu použit, poté použití funkce zadání po klepnutí.

Pohyb kurzoru:     Tato možnost určuje směr pohybu kurzoru, když na klávesnici stisknete klávesy se šipkami.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

 • Logický: Pokud tuto možnost vyberete, pohybuje se kurzor směrem, který odpovídá zpracovávanému textu. Když třeba používáte šipkové klávesy k procházení arabského a anglického textu ve stejné větě, pohybuje se kurzor v arabském textu zprava doleva a pak začne prvním levým znakem anglického slova a pohybuje se zleva doprava.

 • Vizuální: Pokud tuto možnost vyberete, přesouvá se kurzor na další znak, který s předchozím znakem vizuálně sousedí. Pokud třeba používáte šipkové klávesy k pohybu zprava doleva v arabském textu a pak se ve stejné větě pohybujete dál v anglickém textu, bude se kurzor pohybovat zprava doleva bez ohledu na směr textu.

Vizuální výběr kurzorem:     Tato možnost určuje způsob výběru textu při rozšiřování výběru.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

 • Blokový: Pokud tuto možnost vyberete, text se při výběru směrem dolů zalamuje, aby všechny vybrané řádky byly stejně široké.

 • Průběžný: Pokud tuto možnost vyberete, text se při výběru směrem dolů zalamuje, ale šířka posledního řádku v bloku se liší.

Použít kontrolu posloupnosti:     Pokud tuto možnost vyberete, ověřuje se správné pořadí nově napsaného znaku, který se použije jako intonační značka, diakritické znaménko nebo samohláska umístěná nad, pod, před nebo za souhláskou, ke které patří.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že jsou pro úpravy textu povolena písma se složitým zápisem.

 • Zapsat a nahradit: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete nahradit dříve zadaný znak nově zadaným znakem v případě, že dané dva znaky nemohou existovat vedle sebe ve stejném textu.

Použít asijská písma také u textu v latince:     Pokud tuto možnost vyberete a použijete pro vybraný text asijské písmo, změníte znaky latinky na vybrané asijské písmo. Pokud chcete, aby znaky latinky zůstaly v písmu napsané latinkou, když ve zbytku dokumentu nastavíte asijské písmo, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu aktivován východoasijský jazyk.

Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu:     Tuto možnost vyberte v případě, že chcete změnit jazyk klávesnice a písma podle jazyka textu, ve kterém se nachází kurzor. Pokud toto políčko nezaškrtnete, změní se jenom písmo.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen východoasijský jazyk a pro psaní znaků východoasijských jazyků je nainstalován Editor IME.

Používat starší režim editoru IME s režimem přepisování:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete při použití editoru IME (Input Method Editor) na počítači s operačním systémem Microsoft Windows XP povolit, aby zadávané znaky nahrazovaly stávající znaky (přepisování). Pokud je Word nainstalovaný na počítači s Windows Vista, tato možnost se nezobrazuje, protože režim přepisování je podporovaný automaticky.

Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je pro úpravy textu zapnutý východoasijský jazyk a pro psaní východoasijských znaků je nainstalovaný editor IME.

Aktivní ovládání editoru IME:     Tuto možnost vyberte v případě, že chcete spustit editor IME. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka editor IME ukončíte.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen východoasijský jazyk a pro psaní znaků východoasijských jazyků je nainstalován Editor IME.

IME TrueInline:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby se na počítačích se zapnutým editorem IME používalo rozhraní v přirozeném jazyce.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen východoasijský jazyk a pro psaní znaků východoasijských jazyků je nainstalován Editor IME.

Nastavení editoru IME:     Kliknutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Název IME – vlastnosti. Toto dialogové okno slouží k nastavení nebo změně textu, klávesnice, převodu znaků a dalších možností aktivního editoru IME.

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen východoasijský jazyk a pro psaní znaků východoasijských jazyků je nainstalován Editor IME.

Začátek stránky

Vyjímání, kopírování a vkládání

Vkládání ve stejném dokumentu:     Tato možnost zobrazí výchozí chování při vložení obsahu do stejného dokumentu, ze kterého jste ho kopírovali. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí):     Tato možnost zachová styly písma a přímé formátování použité u kopírovaného textu. K přímému formátování patří vlastnosti, jako je velikost písma, kurzíva nebo jiné formátování, které nepatří ke stylu odstavce.

 • Přizpůsobit formátování cíli:     Tato možnost zruší většinu formátování použitého přímo u kopírovaného textu, ale zachová formátování, které se při použití jenom u části vybraného textu považuje za zdůraznění, třeba tučné písmo nebo kurzívu. Při vložení text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého se vkládá. Text taky přebírá veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma z textu, který je při vložení textu bezprostředně před kurzorem.

 • Zachovat pouze text:     Tato možnost zruší veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého je vkládaný, a přebírá taky veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylů písma z textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem. Grafické prvky se zruší a tabulky se převedou na posloupnost odstavců.

Vkládání mezi dokumenty:     Tato možnost zobrazí výchozí chování při vkládání obsahu zkopírovaného z jiného dokumentu ve Wordu. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí):     Tato možnost zachová formátování použité u kopírovaného textu. Všechny definice stylu přidružené ke kopírovanému textu se zkopírují do cílového dokumentu.

 • Přizpůsobit formátování cíli:     Tato možnost zruší většinu formátování použitého přímo u kopírovaného textu, ale zachová formátování, které se při použití jenom v části vybraného textu považuje za zdůraznění, třeba řez písma tučné nebo kurzíva. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého ho vkládáte. Text taky přebírá veškeré přímé formátování neboli vlastnosti stylů písma z textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem.

 • Zachovat pouze text:     Tato možnost zruší veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého je vkládaný, a přebírá taky veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylů písma z textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem. Grafické prvky se zruší a tabulky se převedou na posloupnost odstavců.

Vkládání mezi dokumenty v případě konfliktu definic stylů:     Tato možnost zobrazí výchozí chování v případě, že vložíte obsah, který je zkopírovaný z jiného dokumentu ve Wordu, a styl přiřazený kopírovanému textu je v dokumentu, do kterého text vkládáte, definovaný jinak. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:

 • Zachovat formátování zdroje:     Tato možnost zachová vzhled kopírovaného textu tím, že vkládanému textu přiřadí styl Normální a použije přímé formátování. Přímé formátování zahrnuje vlastnosti, jako je třeba velikost písma, řez písma kurzíva nebo jiné formátování, které napodobuje definice stylů kopírovaného textu.

 • Použít styly cíle (výchozí):     Tato možnost zachová název stylu přidruženého ke kopírovanému textu, ale používá definice stylů dokumentu, do kterého se text vkládá. Když třeba kopírujete text se stylem Nadpis 1 z jednoho dokumentu do druhého, tak v prvním dokumentu je styl Nadpis 1 definovaný tučným písmem Arial o velikosti 14 bodů a v dokumentu, do kterého text vkládáte, je styl Nadpis 1 definovaný tučným písmem Cambria o velikosti 16 bodů. Pokud použijete možnost Použít styly cíle, použije vkládaný text styl Nadpis 1 s tučným písmem Cambria o velikosti 16 bodů.

 • Přizpůsobit formátování cíli:     Tato možnost zruší definice stylů a většinu formátování, které bylo použité přímo na kopírovaný text, ale zachová formátování, které se při použití jenom u části výběru považuje za zdůraznění, jako je řez písma tučné nebo kurzíva. Text přebere definice stylů z dokumentu, do kterého se vkládá.

 • Zachovat pouze text:     Tato možnost zruší veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého je vkládaný, a přebírá taky veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylů písma z textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem. Grafické prvky se zruší a tabulky se převedou na posloupnost odstavců.

Vkládání z jiných aplikací:     Tato možnost určuje výchozí chování při vkládání obsahu zkopírovaného z jiné aplikace. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z těchto možností:

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí):     Tato možnost zachová formátování zkopírovaného textu.

 • Přizpůsobit formátování cíli:     Tato možnost zruší většinu formátování použitého přímo u kopírovaného textu, ale zachová formátování, které se při použití jenom u části vybraného textu považuje za zdůraznění, třeba tučné písmo nebo kurzívu. Při vložení text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého se vkládá. Text taky přebírá veškeré přímé formátování textu, který je při vložení textu bezprostředně před kurzorem.

 • Zachovat pouze text:     Tato možnost zruší veškeré formátování a netextové prvky, jako jsou obrázky nebo tabulky. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého je vkládaný, a přebírá taky veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylů písma z textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem. Grafické prvky se zruší a tabulky se převedou na posloupnost odstavců.

Způsob vkládání obrázků:     Tato možnost zobrazuje způsob vkládání obrázků do Wordu s ohledem na text dokumentu. Obrázky můžete vkládat rovnoběžně s textem, můžete povolit přesouvání obrázků s textem nebo obtékání textu kolem obrázku, před obrázkem nebo za ním. V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:

 • Rovnoběžně s textem:     Tato možnost vloží obrázek do odstavce, jako by to byl text, a používá se ve výchozím nastavení. Obrázek se bude přesouvat souběžně s přidáváním nebo odstraňováním textu. Obrázek můžete přetáhnout na jiné místo stejně, jako by to byl text.

 • Obdélník     Tato možnost nastaví obtékání textu podél všech stran obdélníku kolem obrázku. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

 • Těsné     Tato možnost nastaví obtékání textu kolem obrázku v nepravidelném tvaru okolo samotného obrázku. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

 • Za textem     Tato možnost vloží obrázek jako plovoucí ve vlastní vrstvě za textem. Kolem obrázku není žádné ohraničení. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

 • Před textem     Tato možnost vloží obrázek jako plovoucí ve vlastní vrstvě před textem. Kolem obrázku není žádné ohraničení. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

 • Uvnitř     Tato možnost nastaví obtékání textu kolem obrázku včetně výplně prostoru vytvořeného konkávním tvarem, například srpkem měsíce. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

 • Nahoře a dole     Tato možnost zamezí obtékání textu po stranách obrázku. Obrázek se nebude při přidání nebo odstranění textu přesouvat, ale jeho polohu můžete změnit přetažením.

Zachovat odrážky a číslování při vkládání textu s možností Zachovat pouze text:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete převést číslování a odrážky na textové symboly.

Používat klávesu Ins pro vkládání:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete klávesou INSERT vložit do dokumentu obsah schránky systému Office.

Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení     Vyberte tuto možnost, chcete-li při vložení obsahu zobrazit tlačítko Možnosti vložení. Pomocí tlačítka Možnosti vložení můžete přepsat nebo změnit nastavení provedená v této části dialogového okna Možnosti aplikace Word.

Inteligentní vyjímání a vkládání:     Výběrem této možnosti automaticky upravíte formátování při vkládání textu. Po zaškrtnutí tohoto políčka můžete kliknout na Nastavení a nastavit další možnosti vkládání.

 • Nastavení:     Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Nastavení. V tomto dialogovém okně zadejte výchozí chování při slučování, vyjímání a vkládání textu. Výchozí nastavení změníte tlačítkem Možnosti vložení, které se zobrazí při vkládání obsahu ze schránky do dokumentu. Tlačítko je dostupné, jen když je zapnutá možnost Inteligentní vyjímání a vkládání.

  • Použít výchozí možnosti pro:     Kliknutím na položku seznamu v tomto dialogovém okně předběžně vyberete konfiguraci možností. Pokud chcete vybrat vlastní konfiguraci možností, klikněte v seznamu na Vlastní.

  • Automaticky upravit mezery mezi větami a slovy:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete při odstraňování textu odebrat nadbytečné mezery a při vkládání textu ze schránky přidat potřebné mezery.

  • Při vkládání upravit mezery mezi odstavci:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zabránit vytváření prázdných odstavců a nestejných mezer mezi odstavci.

  • Při vložení upravit formátování a zarovnání tabulky:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete ovládat formátování a zarovnání tabulek. Když je tato možnost zapnutá, vkládají se jednotlivé buňky jako text a části tabulky se vkládají jako řádky stávající tabulky (nikoli jako vnořená tabulka). Pokud do stávající tabulky přidáte tabulku, přizpůsobí se vkládaná tabulka tak, aby odpovídala stávající tabulce.

  • Inteligentní styly:     Výběr této možnosti se nijak neprojeví. Pokud chcete doladit chování stylů při vkládání obsahu, použijte možnosti Vkládání v části Vyjímání, kopírování a vkládání v možnostech Upřesnit.

  • Při vkládání z aplikace Microsoft Office PowerPoint sloučit formátování:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete ovládat výsledky při vkládání obsahu z powerpointové prezentace. Pokud je tato možnost zapnutá, použije se pro vkládaný text formátování okolního textu nebo tabulky, pro vkládaný seznam se použijí naposledy použité odrážky, číslování nebo styl seznamu a vzhled položek, jako jsou tabulky, hypertextové odkazy, obrázky, objekty OLE a obrazce, se zachová podle zdroje v PowerPointu.

  • Při vkládání z aplikace Microsoft Office Excel upravit formátování:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete ovládat výsledky při vkládání dat z Excelu. Pokud je tato možnost zapnutá, umístí se vložená data do tabulky a grafy se vloží jako obrázky, nikoliv jako objekty OLE.

  • Sloučit vkládané seznamy s okolními seznamy:     Tuto možnost vyberte, pokud při vkládání položek do seznamu chcete tyto položky formátovat tak, aby odpovídaly okolnímu seznamu.

Začátek stránky

Zobrazit obsah dokumentu

Zobrazit barvy a obrázky pozadí v zobrazení Rozložení při tisku:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit barvy pozadí a obrázky.

Zobrazit text zalomený v okně dokumentu     Vyberte tuto možnost, chcete-li zalomit text podle okna dokumentu, aby se snadněji četl na obrazovce.

Zobrazit symboly obrázků:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete v dokumentech místo každého obrázku zobrazit prázdný rámeček. Tato možnost urychluje procházení dokumentu s větším počtem obrázků.

Zobrazovat kresby a textová pole na obrazovce     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit objekty vytvořené za použití nástrojů kreslení aplikace Word v zobrazení rozložení při tisku nebo zobrazení rozložení webové stránky. Chcete-li kresby skrýt a případně urychlit zobrazování dokumentů obsahujících mnoho kreseb, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.Kresby se vytisknou i v případě, že toto políčko není zaškrtnuto.

Zobrazit animaci textu:     Tuto možnost vyberte, když chcete na obrazovce zobrazovat animace textu. Pokud chcete text zobrazit tak, jak bude vypadat při tisku, zrušte zaškrtnutí políčka.

Tuto možnost můžete použít k zobrazení animovaného textu v dokumentech, které byly vytvořené ve verzi Wordu, která je starší než Word 2007. V aktuální verzi Wordu už animovaný text vytvářet nejde.

Zobrazit řídicí znaky:     Tuto možnost vyberte, když chcete zobrazovat řídicí znaky pro zápis zprava doleva.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

Zobrazit záložky:     Tuto možnost vyberte, když chcete na obrazovce zobrazovat záložky. Pokud položce přiřadíte záložku, zobrazí se záložka v hranatých závorkách ([…]). Pokud záložku přiřadíte některému umístění, zobrazí se záložka jako ukazatel ve tvaru velkého I. Závorky ani ukazatel ve tvaru velkého I se ve vytištěných dokumentech nezobrazují.

Zobrazit inteligentní značky:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete text rozpoznaný jako inteligentní značka podtrhnout fialovou tečkovanou čárou.

Zobrazit hranice textu     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit tečkované čáry kolem okrajů textu, sloupců a odstavců. Hranice jsou určeny pro účely rozložení a neprojeví se ve vytištěném dokumentu.

Zobrazit značky oříznutí:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit rohy okrajů.

Zobrazit kódy polí namísto jejich hodnot:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete v dokumentech zobrazovat kódy polí místo jejich výsledků. Třeba místo data 4. února 2008 se může zobrazit řetězec { TIME @\"d. MMMM YYYY" }. Pokud chcete zobrazit výsledky polí, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Bez ohledu na toto nastavení můžete kdykoli přepnout zobrazení kódů polí a výsledků kódů polí stisknutím kláves ALT+F9.

Stínování polí:     Tato volba zobrazuje, jestli mají být pole stínovaná a za jakých podmínek. Pokud chcete nastavit stínování polí, vyberte v seznamu Vždy nebo Pokud jsou vybraná. Stínování polí usnadňuje jejich rozpoznání. Stínování je vidět na obrazovce, ale nezobrazuje se ve vytištěném dokumentu.

Číslovka:     Tato možnost určuje, jak se budou číslovky zobrazovat v dokumentech. Vyberte položku ze seznamu.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolena arabština.

 • Arabské: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete číslovky zobrazovat ve formátu, který je známý uživatelům hovořícím anglicky nebo některým z dalších evropských jazyků.

 • Hindské: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete číslovky zobrazovat ve formátu, který je známý uživatelům hovořícím arabsky nebo hindsky.

 • Kontext: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete číslovky zobrazovat podle jazyka okolního textu.

 • Systémové: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete číslovky zobrazovat podle místního nastavení v Ovládacích panelech.

Názvy měsíců:     Tato možnost určuje způsob zobrazení názvů měsíců západního (gregoriánského) kalendáře v arabském textu. Vyberte položku ze seznamu.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolena arabština.

 • Arabské: Tuto možnost vyberte v případě, že se mají používat nativní arabské názvy měsíců.

 • S anglickým přepisem: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete vypisovat názvy měsíců západního (gregoriánského) typu kalendáře s anglickou výslovností pomocí textu v arabštině.

 • S francouzským přepisem: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete vypisovat názvy měsíců západního (gregoriánského) typu kalendáře s francouzskou výslovností pomocí textu v arabštině.

Diakritická znaménka:     Tato možnost zobrazuje v dokumentu diakritická znaménka.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk využívající diakritická znaménka.

 • Použít tuto barvu pro diakritická znaménka: Tuto možnost vyberte, když chcete zadat barvu zobrazení všech diakritických znamének bez ohledu na barvu diakritiky v původním dokumentu. Barvu vyberte ze seznamu.

V zobrazeních konceptu a osnovy používat písmo konceptu:     Tuto možnost vyberte na počítačích s extrémně omezenými prostředky, abyste zrychlili zobrazování dokumentů.

 • Název     Vyberte písmo, které chcete použít pro koncepty dokumentů. Tato možnost je k dispozici jen v případě, že jste zaškrtli políčko V zobrazeních konceptu a osnovy používat písmo konceptu.

 • Velikost     Vyberte velikost písma konceptu v bodech. Tato možnost je k dispozici jen v případě, že jste zaškrtli políčko V zobrazeních konceptu a osnovy používat písmo konceptu.

Zobrazení dokumentu:     Tato možnost určuje směr textu v nových dokumentech.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

 • Zprava doleva: Tuto možnost zvolte v případě, že chcete nastavit rozložení dokumentů zprava doleva. Například odstavce začínají na pravé straně dokumentu a mají tok textu doleva.

 • Zleva doprava: Tuto možnost zvolte v případě, že chcete nastavit rozložení dokumentů zleva doprava. Například odstavce začínají na levé straně dokumentu a mají tok textu doprava.

Náhrada písma     Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Náhrada písma. Pomocí této možnosti můžeet určit, zda aktivní dokument využívá písma, která nejsou k dispozici ve vašem počítači. Jestliže jsou v dokumentu použita písma, která nejsou v počítači instalována, můžete v tomto dialogovém okně určit náhradní písmo.

Začátek stránky

Zobrazení

Zobrazovat tento počet posledních dokumentů:     Zadejte počet položek od 1 do 50, které se zobrazí v seznamu Poslední dokumenty.

Klávesové zkratky jsou přiřazeny jen prvním devíti souborům v seznamu. Tyto dokumenty můžete otevřít pomocí kláves 1 až 9 po stisknutí kombinace kláves ALT+F.

Zobrazit hodnoty v jednotkách     Vyberte měrnou jednotku, kterou chcete použít pro vodorovné pravítko a pro hodnoty zadávané v dialogových oknech.

Šířka podokna oblasti stylů v zobrazeních konceptu a osnovy     Zadejte kladné desetinné číslo, například 0,5, do pole, chcete-li otevřít oblast stylů, ve které jsou zobrazeny názvy stylů použitých v textu. Jestliže chcete oblast stylů zavřít, zadejte hodnotu 0.

Zobrazit hodnoty v šířce znaků:     Tuto možnost vyberte v případě, že chcete jako základ pro zarovnávání textu (například na vodorovném a svislém pravítku) používat šířku znaku.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu aktivován východoasijský jazyk.

Zobrazit pixely u funkcí HTML     Vyberte tuto možnost, chcete-li použít pixely jako výchozí měrnou jednotku v dialogových oknech souvisejících s funkcemi HTML.

Zobrazit všechna okna na hlavním panelu:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete na hlavním panelu Microsoft Windows zobrazit ikonu každého okna otevřeného v některé aplikaci Microsoft Office. Pokud chcete na hlavním panelu zobrazit pro každou otevřenou aplikaci jenom jednu ikonu, zaškrtnutí políčka zrušte.

S názvy tlačítek zobrazovat i klávesové zkratky:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete v popisech zobrazovat klávesové zkratky.

Zobrazit vodorovný posuvník:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete v dolní části okna dokumentu zobrazit vodorovný posuvník.

Zobrazit svislý posuvník:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete po straně okna dokumentu zobrazit svislý posuvník.

 • Levý posuvník: Tuto možnost vyberte, pokud chcete po levé straně okna dokumentu zobrazit svislý posuvník. Tato možnost je užitečná při práci s dokumenty, u kterých převažuje text psaný zprava doleva.

  Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

Zobrazit svislé pravítko v zobrazení Rozložení při tisku:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete po straně okna dokumentu zobrazit svislé pravítko. Zaškrtněte také políčko Pravítko ve skupinovém rámečku Zobrazit nebo skrýt na kartě Zobrazit pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office.

 • Zobrazit pravé pravítko v zobrazení Rozložení při tisku: Vyberte tuto možnost, jestliže chcete zobrazit svislé pravítko na pravé straně okna dokumentu.

  Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen jazyk se zápisem zprava doleva.

Optimalizovat umístění znaků z hlediska rozložení místo čitelnosti:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete přesně zobrazit umístění znaku, jak bude vypadat ve vytištěném dokumentu vzhledem k blokům textu. Pokud je tato možnost zapnutá, můžou být mezery mezi znaky zkreslené. Nejlepší čitelnosti na obrazovce dosáhnete, když tuto možnost vypnete.

Začátek stránky

Tisk

Používat kvalitu konceptu     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete vytisknout dokument s minimálním formátováním, což může urychlit proces tisku. Tuto funkci nepodporuje mnoho tiskáren.

Tisknout na pozadí     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete dokumenty tisknout na pozadí, což umožňuje pracovat během tisku. Tato možnost vyžaduje více volné paměti, abyste mohli pracovat a tisknout zároveň. V případě, že bude práce na dokumentu v průběhu tisku nepřijatelně pomalá, tuto funkci vypněte.

Tisknout stránky v opačném pořadí     Vyberte tuto možnost, chcete-li tisknout stránky v opačném pořadí, počínaje poslední stránkou dokumentu. Nepoužívejte tuto možnost při tisku obálek.

Tisknout značky XML     Vyberte tuto možnost, chcete-li vytisknout značky XML prvků XML použitých v dokumentu XML. K dokumentu musí být připojeno schéma a musí být použity prvky poskytnuté připojeným schématem. Značky budou vytištěny v dokumentu.

Tisknout kódy polí namísto jejich hodnot     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete vytisknout kódy polí namísto jejich výsledků — například { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } namísto 4. února 2008.

Při duplexním tisku tisknout na čelní stranu listu     Vyberte tuto možnost, chcete-li tisknout na čelní stranu každého listu při tisku na tiskárně, která nepodporuje oboustranný tisk. Stránky se vytisknou v opačném pořadí. Když tedy papíry k tisku otočíte, budou stránky vytištěny ve správném pořadí.***

Při duplexním tisku tisknout na zadní stranu listu     Vyberte tuto možnost, chcete-li tisknout na zadní stranu každého listu při tisku na tiskárně, která nepodporuje oboustranný tisk. Stránky se vytisknou ve vzestupném pořadí a odpovídají tedy dokumentům vytištěným na přední stranu v opačném pořadí.

Změnit měřítko obsahu pro velikosti papíru A4 nebo 8,5 x 11"     Vyberte tuto možnost, chcete-li automaticky upravit dokumenty navržené pro papír ve formátu 8,5 x 11" na papír formátu A4 nebo upravit dokumenty navržené pro papír formátu A4 na papír formátu 8,5 x 11". Tato možnost se projeví jen v případě, že formát papíru A4 nebo 8,5 x 11" v tiskárně neodpovídá formátu papíru nastavenému na kartě Rozložení stránky aplikace Word. Tato možnost ovlivní jen výtisky; nemá vliv na formátování.

Výchozí zásobník     Tato možnost zobrazí zásobník tiskárny používaný jako výchozí. Chcete-li dodržet nastavení tiskárny, vyberte možnost Použít nastavení tiskárny. Jestliže chcete vybrat určitý zásobník, vyberte jej v seznamu. Možnosti v seznamu závisí na konfiguraci tiskárny.

Začátek stránky

Při tisku tohoto dokumentu

Při tisku tohoto dokumentu     Vyberte dokument, na který se vztahují tato nastavení tisku. Vyberte v seznamu název již otevřeného dokumentu nebo vyberte položku Všechny nové dokumenty, pokud se má toto nastavení vztahovat na všechny dokumenty, které vytvoříte.

Postscript tisknout přes text:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout kód PostScript dokumentu obsahujícího pole PRINT.

Tisknout pouze data z formuláře     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete vytisknout data zadaná do formuláře online a netisknout formulář.

Začátek stránky

Uložení

Výzva před uložením šablony Normal     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete při zavírání aplikace Word zobrazit zprávu s dotazem, zda chcete uložit provedené změny výchozí šablony. Vzhledem k tomu, že změny výchozí šablony ovlivní všechny nově vytvořené dokumenty, je možné, že si přejete být na změnu šablony upozorněni. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, změny budou uloženy automaticky bez zobrazení výzvy.

Vždy vytvořit záložní kopii     Vyberte tuto možnost, chcete-li vytvořit záložní kopii dokumentu při každém jeho uložení. Záložní kopie vždy nahradí předchozí záložní kopii. Aplikace Word přidá text Záloha dokumentu k názvu souboru a použije u všech záložních kopií příponu souboru WBK. Záložní kopie budou uloženy ve stejné složce jako původní dokument.

Kopírovat vzdáleně uložené soubory do počítače a při ukládání aktualizovat vzdálený soubor:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete dočasně uložit místní kopii souboru uloženého na síti nebo vyměnitelné jednotce. Když uložíte místní kopii, Word ukládá změny do původní kopie. Pokud není původní soubor dostupný, Word vás vyzve k uložení souboru do jiného umístění, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Povolit ukládání na pozadí     Vyberte tuto možnost, chcete-li ukládat dokument během práce. Při ukládání na pozadí se na stavovém řádku zobrazí indikátor průběhu.

Začátek stránky

Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost:

Při sdílení tohoto dokumentu zachovat věrnost     Vyberte dokument, na který se vztahují tato nastavení. Vyberte v seznamu název již otevřeného dokumentu nebo vyberte položku Všechny nové dokumenty, pokud se má toto nastavení vztahovat na všechny dokumenty, které vytvoříte.

Na webových stránkách uložit inteligentní značky jako vlastnosti XML     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete uložit všechny inteligentní značky v dokumentu jako značky XML v souboru HTML.

Ukládat data formulářů jako textový soubor s oddělovači:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete data zadaná do online formuláře ukládat jako jediný textový soubor ve formátu prostého textu odděleného tabulátory. Obsah tohoto souboru pak můžete importovat do databáze.

Vložit údaje o jazyku:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete uložit lingvistická data, jako je řeč nebo text psaný rukou.

Vložit inteligentní značky:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete s dokumentem uložit i inteligentní značky.

Začátek stránky

Obecné

Zvuková signalizace:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete k určitým akcím nebo událostem ve Wordu nebo v jiných aplikacích Microsoft Office 2007 připojit zvuky. Word třeba může přehrát zvuk při dokončení nějaké činnosti. Pokud chcete změnit zvuk, který je připojený k události, otevřete v Ovládacích panelech složku se zvuky a zvukovými zařízeními. K přehrání většiny zvuků je potřeba, aby měl počítač zvukovou kartu.

Povolit signalizaci pomocí animace:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete animovat pohyb ukazatele ve Wordu i v ostatních aplikacích Office. Tato volba dál nabízí animované kurzory pro akce, jako je tisk, ukládání, automatické formátování a operace typu najít a nahradit.

Při otevírání potvrdit převod formátu souboru:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zvolit převaděč souborů, který Word používá k otevírání souborů vytvořených v jiné aplikaci. Pokud chcete, aby Word vybral převaděč automaticky, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Automaticky aktualizovat propojení při otevření     Vyberte tuto možnost, chcete-li při každém otevření dokumentu automaticky aktualizovat veškerý obsah propojený s jinými soubory.

Povolit otevření dokumentu v zobrazení konceptu     Vyberte tuto možnost, chcete-li dokument otevřít v zobrazení konceptu.

Jestliže chcete, aby se dokument ve výchozím nastavení otvíral v zobrazení konceptu, zapněte tuto možnost a potom na kartě Zobrazení ve skupinovém rámečku Zobrazení dokumentů klepněte na položku Koncept. Proveďte nějakou změnu dokumentu a poté jej uložte.

Povolit otevírání webových stránek na pozadí     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete během práce otevřít dokumenty webových stránek na pozadí. Jestliže aplikace Word otevírá stránku na pozadí, zobrazí se na stavovém řádku indikátor průběhu.

Povolit přestránkování na pozadí     Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby během práce probíhalo přestránkování dokumentů automaticky. Tato možnost je k dispozici jen v zobrazeních konceptu a osnovy. Jestliže zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou čísla stránek aktualizována (jsou-li zobrazena na stavovém řádku), dokud nepřejdete do zobrazení rozložení při tisku.

Zobrazovat chyby v uživatelském rozhraní v doplňcích     Vyberte tuto možnost, jestliže chcete zobrazovat chybové zprávy programů, jimiž je přizpůsobeno uživatelské rozhraní. Tato možnost je užitečná zejména pro autory softwarových řešení, protože poskytuje informace pro ladění přizpůsobení uživatelského rozhraní.

Poštovní adresa:     Zadejte adresu, kterou Word použije jako výchozí zpětnou adresu pro obálky a dopisy.

Umístění souborů:     Kliknutím sem zobrazíte výchozí umístění úložiště dokumentů, šablon a jiných položek, které vytvoříte a používáte ve Wordu. V dialogovém okně Umístění souborů klepněte na položku, kterou chcete změnit, a dalším kliknutím na Změnit nastavte nové výchozí umístění.

Výchozí umístění šablon a spouštěcí složky jsou považována za důvěryhodná umístění. Jestliže umístění změníte, ujistěte se, zda je nová složka zabezpečeným umístěním.

Webové možnosti:     Kliknutím otevřete dialogové okno Webové možnosti. V tomto dialogovém okně můžete nastavit možnosti použití Wordu k vytváření webových stránek.

Možnosti služby:     Kliknutím otevřete dialogové okno Možnosti služby. V tomto dialogovém okně můžete nastavit možnosti sdílených pracovních prostor.

Začátek stránky

Kompatibilita

Dokumenty anglické verze aplikace Word 6.0/95:     Touto volbou nastavíte předvolby pro převod textu. Dřívější verze Wordu se dřív používaly spolu s programy jiných společností určených k podpoře čínštiny nebo korejštiny v anglických verzích Microsoft Windows. V případě, že by použití těchto programů jiných dodavatelů vedlo k nesprávnému zobrazení textu v dokumentu, který chcete otevřít, je možné tyto možnosti použít k převodu dokumentu tak, aby se text zobrazil správně. Po úspěšném otevření souboru obnovte nastavení této možnosti na Otevřít normálně. Pokud byste to neudělali, mohly by se soubory, které jsou jinak uložené správně, otevřít chybně.

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je pro úpravy textu povolen východoasijský jazyk.

 • Zahrnout text v asijském jazyce: Tuto možnost vyberte v případě, že víte, že dokument obsahuje text ve východoasijských jazycích, aby se text zobrazoval správně.

 • Otevřít normálně: Tuto možnost vyberte po otevření souboru, aby se text zobrazoval správně.

 • Automaticky rozpoznat text v asijském jazyce: Tuto možnost vyberte v případě, že si nejste jisti, zda dokument obsahuje text ve východoasijském jazyce. Aplikace Word se pokusí text ve východoasijském jazyce rozpoznat a správně ho zobrazit.

Začátek stránky

Možnosti kompatibility pro

Možnosti kompatibility pro     Vyberte dokument, na který se vztahují tato nastavení. Vyberte v seznamu název již otevřeného dokumentu nebo vyberte položku Všechny nové dokumenty, pokud se má toto nastavení vztahovat na všechny dokumenty, které vytvoříte.

Rozvrhnout dokument, jako by byl vytvořen ve verzi     Vyberte textový editor, ve kterém bude dle vašeho předpokladu dokument otevřen. Nastavení v seznamu Možnosti rozložení se změní podle vybraného textového editoru. Chcete-li určit vlastní konfiguraci nastavení, vyberte položku Vlastní.

Možnosti rozložení:     Zobrazí seznam možností rozložení dokumentu. Zaškrtněte políčka požadovaných možností.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×