Možnosti Řešitele

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí tohoto dialogového okna můžete ovládat další možnosti procesu řešení, zavádět nebo ukládat definice problémů a definovat parametry lineárních i nelineárních problémů. U jednotlivých možností jsou nastaveny výchozí parametry vhodné k řešení většiny problémů.

Maximální doba.    Omezí dobu trvání procesu řešení. Do tohoto textového pole můžete zadat hodnotu až 32 767, výchozí hodnota 100 (sekund) je však dostatečně dlouhá pro řešení většiny menších problémů.

Iterace.    Omezí dobu trvání výpočtu pomocí omezení počtu předběžných výpočtů. Do tohoto textového pole můžete zadat hodnotu až 32 767, výchozí hodnota 100 je však dostatečně dlouhá pro řešení většiny menších problémů.

Přesnost.    Ovládá přesnost řešení pomocí zadaného čísla určujícího, zda hodnota buňky s omezující podmínkou odpovídá požadované hodnotě nebo zda nepřesahuje horní či dolní mez. Přesnost musí být zadána jako desetinné číslo v rozmezí 0 (nula) až 1. Vyšší přesnosti můžete dosáhnout, zadáte-li číslo s větším počtem desetinných míst. Hodnota 0,0001 označuje například vyšší přesnost než hodnota 0,01.

Tolerance.    Označuje procentuální hodnotu, o kterou se může lišit vypočítaná hodnota cílové buňky splňující celočíselnou omezující podmínku od skutečné optimální hodnoty tak, aby byla ještě považována za přijatelnou. Tato možnost se používá pouze u problémů s celočíselnými omezujícími podmínkami. Vyšší hodnota tolerance urychluje proces řešení.

Konvergence.    Pokud je relativní změna hodnoty cílové buňky u pěti posledních iterací nižší než číslo zadané v textovém poli Konvergence, ukončí Řešitel výpočet. Konvergence se používá pouze u nelineárních problémů a musí být zadána jako desetinné číslo v rozmezí 0 (nula) až 1. Menší konvergenci získáte, zadáte-li číslo s větším počtem desetinných míst. Hodnota 0,0001 označuje například menší relativní změnu než hodnota 0,01. Čím je hodnota konvergence nižší, tím déle trvá v Řešiteli proces řešení.

Předpokládat lineární model.    Zaškrtnutí políčka urychlí proces řešení v případě, že jsou všechny vztahy v modelu lineární a chcete vyřešit lineární optimalizační problém.

Předpokládat pouze kladné hodnoty.    Zaškrtnutí políčka způsobí, že v Řešiteli bude platit dolní mez 0 (nula) pro všechny měnitelné buňky, u kterých jste do textového pole Omezující podmínka v dialogovém okně Přidat omezující podmínku nezadali hodnotu dolní meze.

Automatické měřítko.    Zaškrtnutí políčka aktivuje automatickou úpravu měřítka v případech, kdy se výrazně liší velikost vstupů a výstupů, například při maximalizaci procenta zisku podle investic v milionech korun.

Zobrazit výsledek iterace.    Zaškrtnutí políčka způsobí, že po každé iteraci přeruší Řešitel výpočet a zobrazí výsledek iterace.

Extrapolace

Určí metodu, která bude použita k získání počátečního odhadu základních proměnných v každém jednorozměrném vyhledávání.

Tangens     Použití lineární extrapolace tangens vektor.

Kvadratickou     Použití kvadratickou extrapolace, která lze zlepšit výsledky u vysoce nelineárních problémů.

Derivace

Určí metodu stanovení rozdílů, která bude použita při odhadu parciálních derivací funkcí cíle a omezující podmínky.

Dopředu     Slouží k většině potíže, u kterých mění hodnoty omezení relativně pomalu.

Centrální     Slouží k řešení problémů, u kterých omezení mění rychle, zejména v blízkosti omezení. Tato možnost sice vyžaduje další výpočty, mohlo by pomoci při řešení chybovou zprávu řešení nelze vylepšit.

Hledání

Určí algoritmus, který bude použit v jednotlivých iteracích k určení směru vyhledávání.

Petr     Použije kvazi-Petr metodu, která obvykle vyžaduje více paměti, avšak méně iterací než sdružená přechodu metoda.

Konjugovaných     Vyžaduje méně paměti než metoda Petr, ale obvykle potřebuje více iterací kontaktovat určité úrovně přesnosti. Tuto možnost použijte, když máte velkou problém a spotřebu paměti netýká nebo při krokování iteracemi pomalé.

Načíst model.    Zobrazí dialogové okno Načíst model, ve kterém můžete zadat odkaz na model, který chcete načíst.

Uložit model.    Zobrazí dialogové okno Uložit model, ve kterém můžete zadat umístění, do kterého chcete model uložit. Použijte toto tlačítko pouze v případě, že chcete s listem uložit více než jeden model. První model bude uložen automaticky.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×