Možnosti osy

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud chcete provést změny formátování osám grafu pomocí těchto možností.

Důležité informace: V závislosti na typu vybrané osy a typu grafu jsou k dispozici různé možnosti os.

V tomto článku

Osa hodnot

Osu kategorií

Časové ose

Osy řad

Osa hodnot

Důležité informace: Ve většině grafů se hodnoty zobrazují na svislé ose a kategorie na vodorovné ose. V pruhových grafech se hodnoty zobrazují na vodorovné ose a kategorie na svislé ose. V XY bodových grafech a bublinových grafech se hodnoty zobrazují na vodorovné i svislé ose.

Minimum:     Určuje hodnotu, u které osa hodnot začíná.

Automatický:     Použije výchozí nastavení minima určené aplikací Microsoft Office Excel 2007.

Pevný:     Umožňuje změnit výchozí nastavení minima. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadovanou hodnotu do pole Minimum.

Maximum:     Určuje hodnotu, u které osa hodnot končí.

Automatický:     Použije výchozí nastavení maxima určené aplikací Office Excel 2007.

Pevný:     Umožňuje změnit výchozí nastavení maxima. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadovanou hodnotu do pole Maximum.

Hlavní jednotku     Určuje interval značek a mřížky grafu pro hlavní jednotku.

Automatický:     Použije výchozí nastavení hlavní jednotky určené aplikací Excel.

Pevný:     Umožňuje změnit výchozí nastavení hlavní jednotky. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadovanou hodnotu do pole Hlavní jednotka.

Vedlejší jednotka:     Určuje interval značek a čar mřížky pro vedlejší jednotku.

Automatický:     Použije výchozí nastavení vedlejší jednotky určené aplikací Excel.

Pevný:     Umožňuje změnit výchozí nastavení vedlejší jednotky. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadovanou hodnotu do pole Vedlejší jednotka.

Hodnoty v obráceném pořadí:     Chcete-li obrátit pořadí hodnot na ose hodnot, zaškrtněte toto políčko. Změníte-li pořadí hodnot na této ose zdola nahoru, nebudou popisky kategorií na ose kategorií zobrazeny v dolní části grafu, ale zobrazí se nahoře. Podobně při změně pořadí kategorií zleva doprava budou popisky hodnot zobrazeny v pravé části grafu a nikoli v levé.

Logaritmické měřítko:     Chcete-li změnit osu hodnot na logaritmickou, zaškrtněte toto políčko. Logaritmické měřítko nelze použít pro záporné nebo nulové hodnoty.

Zobrazené jednotky:     Pokud chcete změnit zobrazované jednotky na ose hodnot, vyberte nebo zadejte požadované jednotky v tomto seznamu. Zadáte-li hodnotu, která není v seznamu, musíte ji použít stisknutím klávesy ENTER.

Zobrazit v grafu popisek zobrazených jednotek:     Chcete-li zobrazit popisek jednotek, zaškrtněte toto políčko. Změna zobrazovaných jednotek je užitečná, pokud hodnoty na ose představují velká čísla, která chcete na ose zkrátit a zpřehlednit. Hodnoty v rozsahu 1 000 000 až 50 000 000 můžete například na ose zobrazit jako hodnoty 1 až 50 a připojit k nim popisek s údajem, že hodnoty jsou uváděny v milionech.

Hlavní značky:     Určuje způsob zobrazení hlavních značek. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné hlavní značky, položku Uvnitř, chcete-li je zobrazit na vnitřní straně osy, položku Vně, chcete-li je zobrazit na vnější straně osy (výchozí nastavení), a Kříž, chcete-li je zobrazit na obou stranách osy.

Vedlejší značky:     Určuje způsob zobrazení vedlejších značek. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné vedlejší značky, položku Uvnitř, chcete-li je zobrazit na vnitřní straně osy, položku Vně, chcete-li je zobrazit na vnější straně osy, a Kříž, chcete-li je zobrazit na obou stranách osy.

Popisky osy:     Určuje způsob zobrazení popisků osy. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné popisky osy, položku Vysoko, chcete-li je zobrazit na pravé straně osy, položku Nízko, chcete-li je zobrazit na levé straně osy, a položku Vedle osy, chcete-li je zobrazit vedle osy.

Vodorovná osa protíná:     Umožňuje nastavit požadované místo, kde vodorovná osa (kategorií) protíná svislou osu (hodnot). U prostorových grafů a grafů v prostorovém zobrazení se tato možnost změní na Podstava protíná v.

Automaticky:     Použije výchozí nastavení určené aplikací Excel.

Hodnota na ose:     Určuje hodnotu na ose, ve které se osy protínají. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadovanou hodnotu do pole Hodnota na ose.

Maximální hodnota na ose:     Určuje, že vodorovná osa (kategorií) protíná svislou osu (hodnot) v nejvyšší hodnotě na ose. Pokud klepnete na tento přepínač, přesunete popisky kategorií na opačnou stranu grafu.

Začátek stránky

Osa kategorií

Důležité informace: Ve většině grafů se kategorie zobrazují na vodorovné ose. V pruhových grafech se kategorie zobrazují na svislé ose a hodnoty na vodorovné ose. V XY bodových grafech a bublinových grafech se na vodorovné ose namísto kategorií zobrazují hodnoty.

Interval mezi značkami:     Změní interval mezi značkami. Do pole Interval mezi značkami zadejte požadovanou hodnotu. Zadaná hodnota určuje počet kategorií zobrazených mezi značkami.

Intervaly mezi popisky:     Změní interval mezi popisky osy.

Automaticky:     Použije výchozí nastavení určené aplikací Excel.

Zadejte jednotku intervalu:     Umožňuje zadat vlastní jednotku intervalu. Klepněte na tuto možnost a potom do pole Zadejte jednotku intervalu zadejte požadovanou hodnotu. Například zadáním hodnoty 1 zobrazíte popisek pro každou kategorii, zadáním hodnoty 2 pro každou druhou kategorii, zadáním hodnoty 3 pro každou třetí, atd.

Kategorie v obráceném pořadí:     V případě zaškrtnutí tohoto políčka se obrátí pořadí kategorií.

Víceúrovňové popisky kategorií:     Zobrazí popisky osy v grafu na více než jednom řádku. Toto políčko zaškrtněte, pokud list obsahuje více úrovní dat, které lze použít jako popisky.

Vzdálenost popisku od osy:     Určuje umístění popisků na ose. Do pole Vzdálenost popisku od osy zadejte nižší hodnotu, chcete-li umístit popisky blíže k ose, nebo vyšší hodnotu, chcete-li větší vzdálenost mezi popiskem a osou.

Typ osy:     Umožňuje zadat typ osy, který chcete použít. Chcete-li osu s textem nebo datem, klepněte pod položkou Typ osy na přepínač Osa textu nebo Osa data a potom vyberte příslušné možnosti.

Automaticky vybrat podle dat:     Tato možnost, která je vybrána ve výchozím nastavení, určí typ osy nejlépe vyhovující danému typ dat.

Osa textu:     Změní osu kategorií na osu zobrazující pouze text. Text a datové body jsou na ose textu rovnoměrně rozloženy.

Osa data:     Změní osu kategorií na osu zobrazující kalendářní data. Osa data zobrazuje data chronologicky v určitých intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo let, a to, i když data na listu nejsou seřazena nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

Hlavní značky:     Určuje způsob zobrazení hlavních značek. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné hlavní značky, položku Uvnitř, chcete-li je zobrazit na vnitřní straně osy, položku Vně, chcete-li je zobrazit na vnější straně osy (výchozí nastavení), a Kříž, chcete-li je zobrazit na obou stranách osy.

Vedlejší značky:     Určuje způsob zobrazení vedlejších značek. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné vedlejší značky, položku Uvnitř, chcete-li je zobrazit na vnitřní straně osy, položku Vně, chcete-li je zobrazit na vnější straně osy, a Kříž, chcete-li je zobrazit na obou stranách osy.

Popisky osy:     Určuje způsob zobrazení popisků osy. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné popisky osy, položku Vysoko, chcete-li je zobrazit na pravé straně osy, položku Nízko, chcete-li je zobrazit na levé straně osy, a položku Vedle osy, chcete-li je zobrazit vedle osy.

Svislá osa protíná:     Umožňuje nastavit požadované místo, kde svislá osa (hodnot) protíná vodorovnou osu (kategorií).

Automaticky:     Použije výchozí nastavení určené aplikací Excel.

V čísle kategorie:     Určuje číslo kategorie, u které se osy protínají. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadovanou hodnotu do pole V čísle kategorie.

V maximální kategorii:     Určuje, že svislá osa (hodnot) protíná vodorovnou osu (kategorií) za poslední kategorií na ose X.

Osa pozice:     Ovlivňuje způsob zobrazení datových bodů a popisků na ose. Tato možnost je k dispozici u dvourozměrných plošných, sloupcových a spojnicových grafů.

Na značkách:     Zarovná datové body a popisky se značkami. Tato možnost je k dispozici u dvourozměrných plošných, sloupcových a spojnicových grafů.

Mezi značkami:    Zobrazí datové body a popisky mezi značkami. Tato možnost je k dispozici u dvourozměrných plošných, sloupcových a spojnicových grafů.

Začátek stránky

Osa s časovým měřítkem

Důležité informace: Osa kategorií se stává osou s časovým měřítkem, pokud je možnost Typ osy nastavena na hodnotu Osa data.

Minimum:     Určuje hodnotu, u které svislá osa (hodnot) začíná.

Automatický:     Použije výchozí nastavení minima určené aplikací Excel.

Pevný:     Umožňuje změnit výchozí nastavení minima. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadovanou hodnotu do pole Minimum.

Maximum:     Určuje hodnotu, u které osa data končí.

Automatický:     Použije výchozí nastavení maxima určené aplikací Excel.

Pevný:     Umožňuje změnit výchozí nastavení maxima. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadovanou hodnotu do pole Maximum.

Hlavní jednotku     Určuje interval značek a mřížky grafu pro hlavní jednotku.

Automatický:     Použije výchozí nastavení hlavní jednotky určené aplikací Excel.

Pevný:     Umožňuje změnit výchozí nastavení hlavní jednotky. Klepněte na tuto možnost, zadejte jinou hodnotu do pole Hlavní jednotka a potom v seznamu vyberte požadovanou základní jednotku.

Vedlejší jednotka:     Určuje interval značek a čar mřížky pro vedlejší jednotku.

Automatický:     Použije výchozí nastavení vedlejší jednotky určené aplikací Excel.

Pevný:     Umožňuje změnit výchozí nastavení vedlejší jednotky. Klepněte na tuto možnost, zadejte jinou hodnotu do pole Vedlejší jednotka a potom v seznamu vyberte požadovanou základní jednotku.

Základní jednotka:     Určuje základní jednotku zobrazenou na ose. Vyberte požadovanou základní jednotku v seznamu. Tato možnost je k dispozici pouze na ose data.

Data v obráceném pořadí:     Chcete-li obrátit pořadí základních jednotek na ose data, zaškrtněte toto políčko.

Typ osy:     Umožňuje zadat typ osy, který chcete použít. Chcete-li osu s textem nebo datem, klepněte pod položkou Typ osy na přepínač Osa textu nebo Osa data a potom vyberte příslušné možnosti.

Automaticky vybrat podle dat:     Tato možnost, která je vybrána ve výchozím nastavení, určí typ osy nejlépe vyhovující danému typ dat.

Osa textu:     Změní osu data na osu textu zobrazující pouze text. Text a datové body jsou na ose textu rovnoměrně rozloženy.

Osa data:     Tato možnost je vybrána jako výchozí pro osu s kalendářními daty a zobrazuje data chronologicky v určitých intervalech nebo po základních jednotkách, určených například počtem dní, měsíců nebo let, a to, i když data na listu nejsou seřazena nebo nejsou ve stejných základních jednotkách.

Hlavní značky:     Určuje způsob zobrazení hlavních značek. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné hlavní značky, položku Uvnitř, chcete-li je zobrazit na vnitřní straně osy, položku Vně, chcete-li je zobrazit na vnější straně osy (výchozí nastavení), a Kříž, chcete-li je zobrazit na obou stranách osy.

Vedlejší značky:     Určuje způsob zobrazení vedlejších značek. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné vedlejší značky, položku Uvnitř, chcete-li je zobrazit na vnitřní straně osy, položku Vně, chcete-li je zobrazit na vnější straně osy, a Kříž, chcete-li je zobrazit na obou stranách osy.

Popisky osy:     Určuje způsob zobrazení popisků osy. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné popisky osy, položku Vysoko, chcete-li je zobrazit na pravé straně osy, položku Nízko, chcete-li je zobrazit na levé straně osy, a položku Vedle osy, chcete-li je zobrazit vedle osy.

Svislá osa protíná:     Umožňuje nastavit požadované místo, kde svislá osa (hodnot) protíná osu data.

Mezi daty:     Použije výchozí nastavení určené aplikací Excel.

V datu:     Určuje datum, ve kterém se osy protínají. Klepněte na tuto možnost a potom zadejte požadované datum do pole V datu.

V maximálním datu:     Určuje, že osa hodnot protíná osu data po posledním datu na této ose.

Osa pozice:     Ovlivňuje způsob zobrazení datových bodů a popisků na ose. Tato možnost je k dispozici u dvourozměrných plošných, sloupcových a spojnicových grafů.

Na značkách:     Zarovná datové body a popisky se značkami. Tato možnost je k dispozici u dvourozměrných plošných, sloupcových a spojnicových grafů.

Mezi značkami:    Zobrazí datové body a popisky mezi značkami. Tato možnost je k dispozici u dvourozměrných plošných, sloupcových a spojnicových grafů.

Začátek stránky

Osa řad

Důležité informace: Řady se zobrazují na hloubkové ose grafu pouze v pravých prostorových grafech, například v prostorovém sloupcovém grafu.

Interval mezi značkami:     Změní interval mezi značkami. Do pole Interval mezi značkami zadejte požadovanou hodnotu. Zadaná hodnota určuje počet řad zobrazených mezi značkami.

Intervaly mezi popisky:     Změní interval mezi popisky osy.

Automaticky:     Použije výchozí nastavení určené aplikací Excel.

Zadejte jednotku intervalu:     Umožňuje zadat vlastní jednotku intervalu. Klepněte na tuto možnost a potom do pole Zadejte jednotku intervalu zadejte požadovanou hodnotu. Například zadáním hodnoty 1 zobrazíte popisek pro každou řadu, zadáním hodnoty 2 pro každou druhou řadu, zadáním hodnoty 3 pro každou třetí, atd.

Řady v obráceném pořadí:     V případě zaškrtnutí tohoto políčka se obrátí pořadí řad.

Hlavní značky:     Určuje způsob zobrazení hlavních značek. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné hlavní značky, položku Uvnitř, chcete-li je zobrazit na vnitřní straně osy, položku Vně, chcete-li je zobrazit na vnější straně osy (výchozí nastavení), a Kříž, chcete-li je zobrazit na obou stranách osy.

Vedlejší značky:     Určuje způsob zobrazení vedlejších značek. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné vedlejší značky, položku Uvnitř, chcete-li je zobrazit na vnitřní straně osy, položku Vně, chcete-li je zobrazit na vnější straně osy, a Kříž, chcete-li je zobrazit na obou stranách osy.

Popisky osy:     Určuje způsob zobrazení popisků osy. Vyberte položku Žádné, nechcete-li zobrazit žádné popisky osy, položku Vysoko, chcete-li je zobrazit na pravé straně osy, položku Nízko, chcete-li je zobrazit na levé straně osy, a položku Vedle osy, chcete-li je zobrazit vedle osy.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×