Možnosti Řešitele

Pomocí tohoto dialogového okna můžete ovládat další možnosti procesu řešení, zavádět nebo ukládat definice problémů a definovat parametry lineárních i nelineárních problémů. U jednotlivých možností jsou nastaveny výchozí parametry vhodné k řešení většiny problémů.

Maximální doba.    Omezí dobu trvání procesu řešení. Do tohoto textového pole můžete zadat hodnotu až 32 767, výchozí hodnota 100 (sekund) je však dostatečně dlouhá pro řešení většiny menších problémů.

Iterace.    Omezí dobu trvání výpočtu pomocí omezení počtu předběžných výpočtů. Do tohoto textového pole můžete zadat hodnotu až 32 767, výchozí hodnota 100 je však dostatečně dlouhá pro řešení většiny menších problémů.

Přesnost.    Ovládá přesnost řešení pomocí zadaného čísla určujícího, zda hodnota buňky s omezující podmínkou odpovídá požadované hodnotě nebo zda nepřesahuje horní či dolní mez. Přesnost musí být zadána jako desetinné číslo v rozmezí 0 (nula) až 1. Vyšší přesnosti můžete dosáhnout, zadáte-li číslo s větším počtem desetinných míst. Hodnota 0,0001 označuje například vyšší přesnost než hodnota 0,01.

Tolerance.    Označuje procentuální hodnotu, o kterou se může lišit vypočítaná hodnota cílové buňky splňující celočíselnou omezující podmínku od skutečné optimální hodnoty tak, aby byla ještě považována za přijatelnou. Tato možnost se používá pouze u problémů s celočíselnými omezujícími podmínkami. Vyšší hodnota tolerance urychluje proces řešení.

Konvergence.    Pokud je relativní změna hodnoty cílové buňky u pěti posledních iterací nižší než číslo zadané v textovém poli Konvergence, ukončí Řešitel výpočet. Konvergence se používá pouze u nelineárních problémů a musí být zadána jako desetinné číslo v rozmezí 0 (nula) až 1. Menší konvergenci získáte, zadáte-li číslo s větším počtem desetinných míst. Hodnota 0,0001 označuje například menší relativní změnu než hodnota 0,01. Čím je hodnota konvergence nižší, tím déle trvá v Řešiteli proces řešení.

Předpokládat lineární model.    Zaškrtnutí políčka urychlí proces řešení v případě, že jsou všechny vztahy v modelu lineární a chcete vyřešit lineární optimalizační problém.

Předpokládat pouze kladné hodnoty.    Zaškrtnutí políčka způsobí, že v Řešiteli bude platit dolní mez 0 (nula) pro všechny měnitelné buňky, u kterých jste do textového pole Omezující podmínka v dialogovém okně Přidat omezující podmínku nezadali hodnotu dolní meze.

Automatické měřítko.    Zaškrtnutí políčka aktivuje automatickou úpravu měřítka v případech, kdy se výrazně liší velikost vstupů a výstupů, například při maximalizaci procenta zisku podle investic v milionech korun.

Zobrazit výsledek iterace.    Zaškrtnutí políčka způsobí, že po každé iteraci přeruší Řešitel výpočet a zobrazí výsledek iterace.

Extrapolace

Určí metodu, která bude použita k získání počátečního odhadu základních proměnných v každém jednorozměrném vyhledávání.

Lineární:      Použije lineární extrapolaci tangenciálního vektoru.

Kvadratická:      Použije kvadratickou extrapolaci, která může zlepšit výsledky u vysoce nelineárních problémů.

Derivace

Určí metodu stanovení rozdílů, která bude použita při odhadu parciálních derivací funkcí cíle a omezující podmínky.

Standardní:      Používá se u většiny problémů, u kterých se hodnoty omezení mění poměrně pomalu.

Přesná:      Používá se u problémů, u kterých se omezující podmínky mění rychle, obzvláště v okolí mezí. Tato možnost vyžaduje více výpočtů, může však být užitečná v případech, kdy Řešitel zobrazí zprávu, že nelze nalézt vhodnější řešení.

Metoda

Určí algoritmus, který bude použit v jednotlivých iteracích k určení směru vyhledávání.

Newtonova:      Použije kvazi-Newtonovu metodu, která obvykle vyžaduje více paměti, avšak menší počet iterací než sdružená gradientová metoda.

Sdružená:      Vyžaduje menší kapacitu paměti než Newtonova metoda, ale k dosažení určité úrovně přesnosti obvykle potřebuje větší počet iterací. Tuto možnost můžete použít při řešení rozsáhlého problému v případě, že máte k dispozici omezenou kapacitu paměti, nebo v případě, že je procházení iteracemi pomalé.

Načíst model.    Zobrazí dialogové okno Načíst model, ve kterém můžete zadat odkaz na model, který chcete načíst.

Uložit model.    Zobrazí dialogové okno Uložit model, ve kterém můžete zadat umístění, do kterého chcete model uložit. Použijte toto tlačítko pouze v případě, že chcete s listem uložit více než jeden model. První model bude uložen automaticky.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×