Kurz: Rozšíření relací datového modelu pomocí Excelu, Power Pivotu a jazyka DAX

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abstraktní:    Toto je druhý kurz v řadě. V první kurzu Import dat do a vytvoření datového modelu, Excelový sešit byl vytvořen pomocí data importovaná z různých zdrojů.

Poznámka: Tento článek popisuje datových modelech v Excelu 2013. Však stejné modelování dat a doplňku Power Pivot funkcích v Excelu 2013 použít do Excelu 2016.

V tomto kurzu rozšíříte pomocí doplňku Power Pivot datový model, vytvoříte hierarchie a sestavíte počítaná pole ze stávajících dat, aby vznikly nové relace mezi tabulkami.

Tento kurz se skládá z následujících částí:

Přidání relace v zobrazení diagramu doplňku Power Pivot

Rozšíření datového modelu pomocí počítaných sloupců

Vytvoření hierarchie

Použití hierarchií v kontingenčních tabulkách

Kontrolní bod a kvíz

Na konci tohoto kurzu je kvíz, kde si můžete otestovat, co jste se naučili.

V této řadě kurzů používáme data popisující olympijské medaile, hostitelské země a různé olympijské sportovní události. Tato řada obsahuje následující kurzy:

 1. Import dat do Excelu a vytvoření datového modelu

 2. Rozšíření relací datového modelu pomocí Excelu Power Pivota jazyka DAX

 3. Vytváření sestav Power View založených na mapě

 4. Zahrnutí internetových dat a nastavení výchozích možností sestav Power View

 5. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 1

 6. Vytváření skvělých sestav Power View – Část 2

Měli byste je absolvovat v tomto pořadí.

Tyto kurzy pomocí Excelu 2013 Power Pivot povolené. Další informace o Excelu 2013, klikněte sem. Pokyny k povolení Power Pivot, klikněte sem.


Přidání relace v zobrazení diagramu doplňku Power Pivot

V této části rozšíříte model pomocí doplňku Microsoft Office Power Pivot v Excelu 2013. Zobrazení diagramu v doplňku Microsoft SQL Server PowerPivot pro Excel usnadňuje vytváření relací. Nejdřív se musíte ujistit, že máte Power Pivot povolený.

Poznámka: Doplněk Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 je součástí Office Professional Plus. Víc informací najdete v tématu Spuštění doplňku Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

Přidání Power Pivot na pásu karet Excelu povolením Power Pivot doplněk

Když je Power Pivot povolený, zobrazí se na pásu karet Excelu 2013 karta s názvem POWER PIVOT. Power Pivot povolíte takto:

 1. Klikněte na SOUBOR > Možnosti > Doplňky.

 2. V okně Spravovat v dolní části klikněte na Doplňky modelu COM > Přejít.

 3. Zaškrtněte políčko Microsoft Office Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 a klikněte na OK.

Na pásu karet Excelu se zobrazí karta POWER PIVOT.

Karta Power Pivot na pásu karet

Přidání relace v zobrazení diagramu doplňku Power Pivot

Excelový sešit obsahuje tabulku s názvem Hosts. Údaje o hostitelských městech (Hosts) jsme naimportovali zkopírováním a vložením do Excelu a potom jsme tato data naformátovali jako tabulku. Abychom mohli tabulku Hosts přidat do datového modelu, potřebujeme vytvořit relaci. Použijme Power Pivot pro vizuální znázornění relací v datovém modelu a pak vytvořme potřebnou relaci.

 1. V Excelu klikněte na kartu Hosts, aby se stala aktivním listem.

 2. Na pásu karet vyberte POWER PIVOT > Tabulky > Přidat do datového modelu. Tímto krokem přidáte tabulku Hosts do datového modelu. Otevře se tím taky doplněk Power Pivot, ve kterém uděláte zbývající kroky v tomto úkolu.

 3. Všimněte si, že v okně Power Pivot zobrazí všechny tabulky v modelu, včetně Hosts. Proklikejte několik tabulek. V Power Pivot můžete zobrazit všechna data, která obsahuje modelu, i když nejsou zobrazeny v listech aplikace Excel, například Disciplines, událostía medailích níže, jakož i S_Teams;W_Teams; a Sports.

  Všechny tabulky jsou zobrazené v Power Pivotu.

 4. V okně Power Pivot klikněte v části Zobrazení na Zobrazení diagramu.

 5. Pomocí jezdce změňte velikost diagramu tak, aby se zobrazí všechny objekty v diagramu. Změna uspořádání tabulek přetažením jeho záhlaví, takže je máte viditelné a umístěny vedle sebe. Všimněte si, že jsou čtyři tabulky nesouvisející všem uživatelům v tabulkách: Hosts, události, W_Teamsa S_Teams.

  Tabulky Power Pivotu v zobrazení diagramu

 6. Všimnete si taky, že tabulky Medals i Events mají pole s názvem DisciplineEvent. Při podrobnější kontrole zjistíte, že pole DisciplineEvent v tabulce Events obsahuje jedinečné a neopakující se hodnoty.

Poznámka: Pole DisciplineEvent představuje jedinečnou kombinaci jednotlivých disciplín a soutěží. V tabulce Medals se ale pole DisciplineEvent opakuje mockrát. To dává smysl, protože výsledkem každé kombinace disciplíny a soutěže jsou tři medaile (zlato, stříbro, bronz) a ty byly udělené na každé olympiádě, kde byla tato soutěž na programu. Relace mezi těmito tabulkami je tedy 1:N – jedinečná položka disciplína+soutěž v tabulce Disciplines oproti více položkám pro každou hodnotu disciplína+soutěž.

 1. Vytvořte relaci mezi tabulkou Medals a tabulkou Events. V zobrazení diagramu přetáhněte pole DisciplineEvent z tabulky Events do pole DisciplineEvent v tabulce Medals. Objeví se mezi nimi čára, což indikuje vytvoření relace.

 2. Klikněte na čáru spojující tabulku Events a Medals. Zvýrazněná pole definují relaci, jak je vidět na následující obrazovce.

  Relace znázorněné v zobrazení diagramu

 3. Abychom mohli údaje o pořadatelích (Hosts) připojit k datovému modelu, potřebujeme pole s hodnotami, které jedinečně identifikují každý řádek v tabulce Hosts. Pak můžeme projít náš datový model a podívat se, jestli se stejná data nenacházejí i v jiné tabulce. Zobrazení diagramu nám ale takové procházení neumožňuje. S vybranou tabulkou Hosts přepněte zpátky do datového zobrazení.

 4. Po prozkoumání sloupců zjistíme, že tabulka Hosts sloupec jedinečných hodnot neobsahuje. Budeme ho muset vytvořit pomocí počítaného sloupce a jazyka DAX (Data Analysis Expressions).

Je skvělé, když mají data v datovém modelu všechna pole nezbytná pro vytváření relací a různá kombinovaná data pro vizualizaci v Power View nebo kontingenčních tabulkách. Ale tabulky nejsou vždy tak nápomocné, a proto následující část popisuje, jak pomocí jazyka DAX vytvořit nový sloupec, pomocí kterého půjde vytvořit relaci mezi tabulkami.

Rozšíření datového modelu pomocí počítaných sloupců

Abychom mohli vytvořit relaci mezi tabulkou Hosts a datovým modelem, a tím vlastně datový model rozšířili tak, aby tabulku Hosts zahrnoval, musí mít tabulka Hosts pole, které jedinečně identifikuje každý řádek. Kromě toho musí toto pole odpovídat poli v datovém modelu. Tato odpovídající pole, jedno v každé tabulce, jsou tím, co umožňuje vzájemné přiřazení dat v tabulkách.

Vzhledem k tomu, že tabulka Hosts takové pole neobsahuje, musíte ho vytvořit. Aby se zachovala integrita datového modelu, nemůžete pomocí doplňku Power Pivot stávající data upravovat nebo odstraňovat. Můžete ale vytvořit nové sloupce využívající počítaná pole založená na stávajících datech.

Když si prohlédneme tabulku Hosts a pak další tabulky datového modelu, najdeme dobrého kandidáta na jedinečné pole, které bychom mohli v tabulce Hosts vytvořit a pak přidružit k tabulce v datovém modelu. Pro splnění požadavků nutných pro vytvoření relace budou obě tabulky vyžadovat nový počítaný sloupec.

V tabulce Hosts můžeme jedinečný počítaný sloupec vytvořit sloučením polí Edition (ročník olympijských her) a Season (jestli šlo o letní, nebo zimní hry). Pole Edition a Season jsou i v tabulce Medals, takže pokud v každé z těchto tabulek vytvoříme počítaný sloupec, který bude zmíněná pole slučovat, budeme moct mezi tabulkami Hosts a Medals vytvořit relaci. Následující obrazovka ukazuje tabulku Hosts s vybranými poli Edition a Season.


Tabulka Hosts s vybranými poli Edition a Season

Vytvoření počítaných sloupců pomocí jazyka DAX

Začněme u tabulky Hosts. Cílem je vytvoření počítaného sloupce v tabulce Hosts a pak v tabulce Medals, aby se mezi nimi s jeho pomocí dala vytvořit relace.

V doplňku Power Pivot můžete vytvářet výpočty pomocí jazyka DAX (Data Analysis Expressions). DAX je jazyk pro vzorce pro Power Pivot a kontingenční tabulky, který je navržený pro relační data a kontextovou analýzu dostupnou v doplňku Power Pivot. Vzorce DAX můžete vytvářet v novém sloupci doplňku Power Pivot a v oblasti výpočtu doplňku Power Pivot.

 1. V okně Power Pivot vyberte DOMŮ > Zobrazit > Zobrazení dat. Zajistíte tak, že nebudete v zobrazení diagramu, ale přepnete do zobrazení dat.

 2. V doplňku Power Pivot vyberte tabulku Hosts. Vedle stávajících sloupců je prázdný sloupec s názvem Přidat sloupec. Power Pivot poskytuje tento sloupec jako zástupný. Je mnoho způsobů, jak v doplňku Power Pivot přidat nový sloupec do tabulky, a jedním z nich je jednoduše vybrat prázdný sloupec s názvem Přidat sloupec.


  Použití sloupce s názvem Přidat sloupec k vytvoření počítaného pole pomocí jazyka DAX

 3. Do řádku vzorců zadejte následující vzorec DAX. Funkce CONCATENATE Sloučí dvě nebo více polí do jedné. Při zadávání funkce Automatické dokončování umožňuje zadejte plně kvalifikovaných názvů sloupců a tabulek a seznam funkcí, které jsou k dispozici. Karta slouží k výběru položky automatického textu. Můžete taky jen klikněte na sloupec během zadávání svoje vzorci a Power Pivot vloží název sloupce do vzorce.

  =CONCATENATE([Edition],[Season])

 4. Až vzorec vytvoříte, přijměte ho stisknutím Enter.

 5. Dosadí se hodnoty pro všechny řádky v počítaném sloupci. Když si tabulku projdete směrem dolů, uvidíte, že každý řádek je jedinečný – takže jsme úspěšně vytvořili pole, které jedinečně identifikuje každý řádek v tabulce Hosts. Taková pole se označují jako primární klíč.

 6. Přejmenujeme tento počítaný sloupec na EditionID. Kterýkoli sloupec můžete přejmenovat po poklikání nebo po kliknutí pravým tlačítkem myši a následném kliknutí na Přejmenovat sloupec. Po dokončení bude tabulka Hosts v PowerPointu vypadat jako na následující obrazovce.

  Tabulka Hosts s počítaným polem vytvořeným v jazyce DAX

Tabulka Hosts je připravená. A teď přejděme k tabulce Medals a vytvořme počítaný sloupec, který bude odpovídat formátu sloupce EditionID, který jsme vytvořili v tabulce Hosts, abychom mezi nimi mohli vytvořit relaci.

 1. Začněte tím, že v tabulce Medals vytvoříte nový sloupec, jak jsme to udělali u tabulky Hosts. V doplňku Power Pivot vyberte tabulku Medals a klikněte na Návrh > Sloupce > Přidat. Všimněte si, že je vybraný text Přidat sloupec. Má to stejný účinek jako jednoduchý výběr sloupce Přidat sloupec.

 2. Sloupec Edition má v tabulce Medals jiný formát než sloupec Edition v tabulce Hosts. Než spojíme, neboli zřetězíme, sloupec Edition se sloupcem Season, aby vznikl sloupec EditionID, potřebujeme vytvořit přechodné pole, ve kterém se údaj Edition dostane do správného formátu. Do řádku vzorců nad tabulkou zadejte následující vzorec DAX.

  = YEAR([Edition])
 3. Až vzorec vytvoříte, stiskněte Enter. Na základě zadaného vzorce se dosadí hodnoty pro všechny řádky v počítaném sloupci. Pokud tento sloupec porovnáte se sloupcem Edition v tabulce Hosts, uvidíte, že tyto sloupce mají stejný formát.

 4. Přejmenujte sloupec kliknutím pravým tlačítkem myši na CalculatedColumn1 a kliknutím na Přejmenovat sloupec. Zadejte „Year“ a pak stiskněte Enter.

 5. Při vytváření nového sloupce Power Pivot přidali jiného zástupného symbolu sloupce s názvem Přidat sloupec. Další chceme vytvoření počítaném sloupci EditionID, zvolte Přidat sloupec. V řádku vzorců zadejte následující vzorec DAX a stiskněte klávesu Enter.

  =CONCATENATE([Year],[Season])

 6. Přejmenujte sloupec poklikáním na CalculatedColumn1 a vypsáním EditionID.

 7. Seřaďte sloupec vzestupně. Tabulka Medals v doplňku Power Pivot teď vypadá jako následující obrazovka.

  Tabulka Medals s počítaným polem vytvořeným pomocí jazyka DAX

Všimněte si, že se v poli EditionID v tabulce Medals hodně hodnot opakuje. To je v pořádku a dalo se to očekávat, protože během každého ročníku olympijských her (teď představovaných hodnotou EditionID) se udělilo hodně medailí. Jedinečnými hodnotami v tabulce Medals jsou jednotlivé udělené medaile. Jedinečným identifikátorem pro každý záznam v tabulce Medals a jeho určeným primárním klíčem je pole MedalKey.

Dalším krokem je vytvoření relace mezi tabulkami Hosts a Medals.

Vytvoření relace pomocí počítaných sloupců

A teď pomocí vytvořených počítaných sloupců vytvořme relaci mezi tabulkami Hosts a Medals.

 1. V okně Power Pivot klikněte na pásu karet na Domů > Zobrazit > Zobrazení diagramu. Mezi zobrazením mřížky a zobrazením diagramu můžete přepínat taky pomocí tlačítek v dolní části okna Power View, jak je vidět na následující obrazovce.

  Tlačítko Zobrazení diagramu v Power Pivotu

 2. Rozbalte tabulku Hosts, abyste viděli všechna její pole. Vytvořili jsme sloupec EditionID jako primární klíč (jedinečné, neopakující se pole) v tabulce Hosts a vytvořili jsme sloupec EditionID v tabulce Medals, abychom mezi nimi mohli vytvořit relaci. Musíme je oba najít a vytvořit relaci. Power Pivot poskytuje na pásu karet funkci Najít, takže můžete odpovídající pole v datovém modelu vyhledat. Následující obrazovka zobrazuje okno Najít metadata s položkou EditionID zadanou v poli Najít.
  Použití funkce Najít v zobrazení diagramu Power Pivotu

 3. Umístěte tabulku Hosts vedle tabulky Medals.

 4. Přetáhněte sloupec EditionID v tabulce Medals na sloupec EditionID v tabulce Hosts. Power Pivot vytvoří mezi tabulkami relaci založenou na sloupci EditionID a nakreslí mezi oběma sloupci čáru, která tuto relaci indikuje.

  Zobrazení diagramu se znázorněním relace mezi tabulkami

V této části jste se naučili nový postup pro přidávání nových sloupců, vytvořili jste počítaný sloupec pomocí jazyka DAX a tento sloupec jste pak použili k vytvoření nové relace mezi tabulkami. Tabulka Hosts je teď začleněná do datového modelu a její data jsou dostupná pro kontingenční tabulku na Listu1. Z přidružených dat můžete taky vytvářet další kontingenční tabulky a grafy, sestavy Power View a mnoho dalšího.

Vytvoření hierarchie

Většina datových modelů zahrnuje data, která jsou svou podstatou hierarchická. Nejčastějšími příklady jsou kalendářní data, zeměpisné údaje a kategorie produktů. Vytváření hierarchií v doplňku Power Pivot je užitečné, protože umožňuje přetáhnout do sestavy jedinou položku – hierarchii – a není tak potřeba opakovaně sestavovat a řadit stejná pole.

Údaje o olympiádách jsou taky hierarchické. Je užitečné porozumět hierarchii olympijských dat z hlediska sportů, disciplín a jednotlivých soutěží. Každý sport má jednu nebo víc přidružených disciplín (někdy jich je hodně). A v každé disciplíně je jedna nebo víc soutěží, anglicky označovaných jako „events“ (zase tady platí, že některé disciplíny zahrnují spoustu soutěží). Tuto hierarchii znázorňuje následující obrázek.

Logická hierarchie v údajích o olympijských medailích

V této části vytvoříte v rámci olympijských dat, která používáte v tomto kurzu, dvě hierarchie. Na nich pak budete moct vidět, jak hierarchie usnadňují uspořádání dat v kontingenčních tabulkách a (v dalším kurzu) v Power View.

Vytvoření hierarchie sportů

 1. V doplňku Power Pivot přepněte na zobrazení diagramu. Rozbalte tabulku Events, abyste líp viděli všechna její pole.

 2. Stiskněte a podržte Ctrl a klikněte na pole Sport, Discipline a Event. Po výběru těchto tří polí klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vytvořit hierarchii. V dolní části tabulky se vytvoří nadřazený uzel hierarchie s názvem Hierarchy 1 a vybrané sloupce se zkopírují do této hierarchie jako podřízené uzly. Zkontrolujte si, že Sport se v hierarchii objevuje jako první a že pak následují postupně kategorie Discipline a Event.

 3. Poklikejte na název Hierarchy1 a přejmenujte novou hierarchii na SDE. Teď máte hierarchii, která zahrnuje kategorie Sport, Discipline a Event. Tabulka Events teď vypadá jako na následující obrazovce.

  Hierarchie znázorněná v zobrazení diagramu v Power Pivotu

Vytvoření hierarchie míst konání

 1. Stále v zobrazení diagramu v doplňku Power Pivot vyberte tabulku Hosts a v záhlaví tabulky klikněte na tlačítko Vytvořit hierarchii, jak je vidět na následující obrazovce.
  Tlačítko Vytvořit hierarchii

  V dolní části tabulky se zobrazí prázdný nadřazený uzel hierarchie.

 2. Jako název nové hierarchie zadejte Locations.

 3. Sloupce se do hierarchie dají přidat mnoha způsoby. Přetáhněte pole Season, City a NOC_CountryRegion do názvu hierarchie (v tomto případě Locations), dokud se název hierarchie nezvýrazní, a pak je přidejte uvolněním tlačítka.

 4. Pravým tlačítkem klikněte na EditionID a vyberte Přidat do hierarchie. Zvolte Locations.

 5. Ujistěte se, že podřízené uzly hierarchie jsou v určeném pořadí. Měly by být odshora dolů v tomto pořadí: Season, NOC, City, EditionID. Pokud podřízené uzly v určeném pořadí nejsou, jednoduše je v hierarchii přetáhněte do příslušných pozic. Tabulka by měla vypadat jako na následující obrazovce.
  Tabulka Hosts s hierarchií

Datový model má teď hierarchie, které se dají dobře využít v sestavách. V následující části se dozvíte, jak můžou tyto hierarchie urychlit vytváření konzistentnějších sestav.

Použití hierarchií v kontingenčních tabulkách

Teď když máme hierarchii sportů (Sports) a hierarchii míst konání (Locations), můžeme je přidat do kontingenčních tabulek nebo do Power View a rychle získat výsledky založené na užitečném seskupování dat. Před vytvořením hierarchií jste do kontingenční tabulky museli přidávat jednotlivá pole a pak je uspořádat podle toho, jak jste je chtěli zobrazit.

V této části využijete hierarchie vytvořené v předchozí části k rychlému a přesnému nastavení kontingenční tabulky. Pak vytvoříte stejné zobrazení kontingenční tabulky pomocí jednotlivých polí v hierarchii, jen abyste si mohli porovnat použití hierarchií s použitím jednotlivých polí.

 1. Vraťte se do Excelu.

 2. Na Listu1 odeberte pole z oblasti ŘÁDKŮ v polích kontingenční tabulky a pak odeberte všechna pole z oblasti SLOUPCŮ. Přesvědčte se, že kontingenční tabulka je vybraná (je teď docela malá, takže můžete vybrat buňku A1, abyste měli jistotu, že je vybraná). Jedinými zbývajícími poli v kontingenční tabulce jsou pole Medal v oblasti FILTRŮ a pole „Počet z Medal“ v oblasti HODNOT. Vaše skoro prázdná kontingenční tabulka by měla vypadat jako na následující obrazovce.

  skoro prázdná kontingenční tabulka

 3. Z oblasti polí kontingenční tabulky přetáhněte SDE z tabulky Events do oblasti ŘÁDKŮ. Potom přetáhněte Locations z tabulky Hosts do oblasti SLOUPCŮ. Pouhým přetažením těchto dvou hierarchií se do kontingenční tabulky dosadila spousta dat, která jsou všechna uspořádaná v hierarchii, kterou jste definovali v předchozích krocích. Vaše obrazovka by teď měla vypadat zhruba takto.
  Kontingenční tabulka s přidanou hierarchií

 4. Zkusme ta data trochu profiltrovat a zobrazit jen prvních deset řádků soutěží. V kontingenční tabulce klikněte na šipku u položky Popisky řádků, na (Vybrat vše), aby se zrušily všechny výběry, a na políčka vedle prvních deseti sportů. Vaše kontingenční tabulka teď vypadá jako na následující obrazovce.
  Filtrovaná kontingenční tabulka

 5. Kterýkoli z těchto sportů (což je nejvyšší úroveň hierarchie SDE) můžete v kontingenční tabulce rozbalit, aby se objevily informace o úroveň níž v hierarchii (jednotlivé disciplíny). Pokud je pro určitou disciplínu v hierarchii ještě nižší úroveň, můžete disciplínu rozbalit, aby se objevily její jednotlivé soutěže. Totéž můžete udělat u hierarchie míst konání (Locations). Její nejvyšší úrovni je Season, která se v kontingenční tabulce zobrazuje jako údaj, jestli šlo letní (Summer), nebo zimní (Winter) hry. Když si rozbalíme vodní sporty – Aquatics, uvidíme všechny jeho podřízené disciplíny a jejich údaje. Když si rozbalíme disciplínu Diving, což jsou skoky do vody, uvidíme taky její jednotlivé soutěže, jak ukazuje následující obrazovka. Totéž můžeme udělat u vodního póla (Water Polo), u kterého uvidíme jenom jednu soutěž.
  Prozkoumání hierarchie v kontingenční tabulce

Přetažením těchto dvou hierarchií rychle vytvoříte kontingenční tabulku se zajímavými a strukturovanými daty, u kterých můžete přecházet k podrobnostem nebo je filtrovat a organizovat.

Teď stejnou kontingenční tabulku vytvořme bez využití hierarchií.

 1. V oblasti polí kontingenční tabulky odeberte Locations z oblasti SLOUPCŮ. Pak odeberte SDE z oblasti ŘÁDKŮ. Vrátili jsme se k základní kontingenční tabulce.

 2. Z tabulky Hosts přetáhněte do oblasti SLOUPCŮ položky Season, City, NOC_CountryRegion a EditionID a uspořádejte je v tomto pořadí, odshora dolů.

 3. Z tabulky Events přetáhněte do oblasti ŘÁDKŮ položky Sport, Discipline a Event a uspořádejte je v tomto pořadí, odshora dolů.

 4. V kontingenční tabulce vyfiltrujte popisky řádků na prvních deset sportů.

 5. Sbalte všechny řádky a sloupce a potom postupně rozbalte Aquatics, Diving a Water Polo. Váš sešit vypadá jako následující obrazovka.
  Kontingenční tabulka vytvořená bez hierarchie

Obrazovka vypadá podobně, jen s tím rozdílem, že místo pouhého přetažení dvou hierarchií jste do oblastí polí kontingenční tabulky museli přetáhnout sedm jednotlivých polí. Pokud jste jedinou osobou, která vytváří kontingenční tabulky nebo sestavy Power View založené na těchto datech, přínos hierarchií bude možná spočívat jen ve větším pohodlí. Když ale sestavy vytváří hodně lidí a musí si pokaždé zjistit správné řazení polí, aby je měli správně zobrazené, hierarchie se rychle stanou nástrojem pro zvýšení produktivity a konzistence.

V jiném kurzu se dozvíte, jak hierarchie a další pole používat ve vizuálně atraktivních sestavách vytvořených pomocí Power View.

Kontrolní bod a kvíz

Shrnutí nových znalostí

Excelový sešit teď obsahuje datový model, který zahrnuje data z víc zdrojů, přidružených pomocí existujících polí a počítaných sloupců. Máte taky hierarchie, které odrážejí strukturu dat v tabulkách, což urychluje a usnadňuje vytváření konzistentnějších a působivějších sestav.

Dozvěděli jste se, že vytvořením hierarchie můžete definovat inherentní strukturu v rámci dat a tato hierarchická data se pak dají rychle použít v sestavách.

V dalším kurzu této řady vytvoříte vizuálně působivé sestavy olympijských medailí pomocí Power View. Můžete taky udělat další výpočty, optimalizovat data pro rychlé vytváření sestav a importovat další údaje, aby tyto sestavy byly ještě zajímavější. Tady je odkaz:

Kurz 3: Vytváření sestav založených na mapě Power View

KVÍZ

Chcete zjistit, jak dobře si pamatujete, co jste se dozvěděli? Tady máte příležitost. Následující kvíz je zaměřený na funkce, možnosti a požadavky, se kterými jste se v tomto kurzu seznámili. Odpovědi najdete na konci stránky. Hodně štěstí!

Otázka 1: Která z následujících zobrazení umožňují vytvářet relace mezi dvěma tabulkami?

A: Relace mezi tabulkami vytvoříte v Power View.

B: Relace mezi tabulkami vytvoříte v návrhovém zobrazení v doplňku Power Pivot.

C: Relace mezi tabulkami vytvoříte v zobrazení mřížky v doplňku Power Pivot.

D: Všechny výše uvedené možnosti.

Otázka 2: PRAVDA, nebo NEPRAVDA: Relace mezi tabulkami můžete nastavit na základě jedinečného identifikátoru, který je vytvořený pomocí vzorců DAX.

A: PRAVDIVÉ

B: NEPRAVDIVÉ

Otázka 3: Na kterém z následujících míst můžete vytvořit vzorec DAX?

A: V oblasti výpočtu doplňku Power Pivot.

B: V novém sloupci v doplňku Power Pivot.

C: V libovolné buňce v Excelu 2013.

D: A i B.

Otázka 4: Které z následujících tvrzení o hierarchiích je pravdivé?

A: Když vytvoříte hierarchii, zahrnutá pole už nebudou dostupná samostatně.

B: Když vytvoříte hierarchii, zahrnutá pole včetně jejich hierarchie se dají použít v klientských nástrojích, a to po pouhém přetažení hierarchie do oblasti Power View nebo kontingenční tabulky.

C: Když vytvoříte hierarchii, podkladová data v datovém modelu se sloučí do jednoho pole.

D: V doplňku Power Pivot nejde hierarchie vytvářet.

Odpovědi kvízu

 1. Správná odpověď: D

 2. Správná odpověď: A

 3. Správná odpověď: D

 4. Správná odpověď: B

Poznámky: Data a obrázky v této řadě kurzů jsou založené na následujících položkách:

 • Datová sada o olympijských hrách od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajek od CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvatelstvu od The World Bank (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských sportů od Thadius856 a Parutakupiu

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×