Kopírování souboru do jiné knihovny

Pomocí příkazu Odeslat můžete zkopírovat soubor do jiné knihovny a pak spravovat různé vytvořené kopie zdrojového souboru. Další informace o zadání vlastního umístění pro příkaz Odeslat u knihovny naleznete v tématu Zadání umístění pro odeslání do cíle u knihovny.

V tomto článku:

Funkce příkazu Odeslat

Kopírování souboru do předdefinovaného umístění

Kopírování souboru do zadaného umístění

Aktualizace kopií souboru

Změna nastavení kopie, aby byla zobrazována výzva k provedení aktualizací

Odstranění kopie

Zrušení propojení kopie a zdrojového souboru

Funkce příkazu Odeslat

Příkaz Odeslat je uveden v místní nabídce každého souboru v knihovně. Správci webu nebo správci seznamu mohou u knihovny zadat vlastní umístnění pro příkaz Odeslat, aby toto umístění bylo zobrazeno v místní nabídce pro uživatele knihovny. Pomocí příkazu Odeslat lze dále zkopírovat soubor do zadaného umístění.

Pomocí příkazu Odeslat můžete kopírovat soubory z knihovny, ve které byly vytvořeny, do jiné knihovny. Je-li soubor takto zkopírován, kopie si uchová vztah se zdrojovým souborem a můžete určit, aby byla tato kopie aktualizována změnami provedenými ve zdrojovém souboru. Pokud kopie a její zdrojový soubor sdílejí společné sloupce nebo pole, jsou tyto sloupce nebo pole při aktualizaci kopie také aktualizovány.

Příkaz Odeslat usnadňuje uživatelům v organizaci sdílení informací s jinými týmy nebo publikování informací do centrálního umístění. Marketingový tým může například ukládat pracovní koncepty publikací týkajících se průzkumu trhu do knihovny dokumentů na webu svého týmu v oddělení. Po dokončení těchto marketingových průzkumů může tým pomocí příkazu Odeslat zkopírovat tyto dokumenty do jiné knihovny dokumentů, ke které mají přístup pracovníci marketingu v terénu a další týmy v rámci společnosti. Pokud člen marketingového týmu použije příkaz Odeslat ke zkopírování dokumentu do cílového umístění, může nastavit, aby byla při každém vrácení zdrojového dokumentu se změnami zobrazena výzva k provedení aktualizace existujících kopií. Je-li to vhodné, může člen marketingového týmu rozhodnout, aby byly existující kopie aktualizovány při každé aktualizaci zdrojového souboru.

Příkaz Odeslat usnadňuje správu souborů v různých knihovnách a webech v organizaci, protože při kopírování souborů pomocí příkazu Odeslat server sleduje vztah mezi zdrojovým souborem a všemi jeho kopiemi. Uživatelé mohou zobrazovat a spravovat všechny kopie určité položky centrálně ze stránky Spravovat kopie, kde mohou zjistit, které kopie zobrazují výzvu k provedení aktualizací, změnit nastavení aktualizací kopií, aktualizovat kopie a vytvářet nové kopie.

Poznámky : 

 • Ve výchozím nastavení můžete příkaz Odeslat použít ke kopírování souborů do knihoven v rámci kolekce webů. Jestliže kopírujete soubory z klientského počítače, ve kterém je nainstalována aplikace kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, například aplikace Microsoft Office Word 2007, a prohlížeč, který podporuje ovládací prvky Microsoft ActiveX, například aplikace Microsoft Internet Explorer, můžete pomocí příkazu Odeslat kopírovat soubory nejen mezi knihovnami v rámci kolekce webů, ale také mezi různými webovými aplikacemi. Pokud kopírujete soubory z prohlížeče v klientském počítači, který nepodporuje ovládací prvky ActiveX, budete moci kopírovat soubory jen do knihoven v rámci kolekcí webů, které mají stejný název domény (název webu nejvyšší úrovně) jako zdrojová knihovna.

 • Potřebujete-li zkopírovat soubory na web, ve kterém je povoleno ověřování formulářů, nebo na zabezpečený web (například web, jehož adresa URL začíná řetězcem https://), je třeba přidat cílové umístění kopírování do seznamu důvěryhodných webů v prohlížeči.

Začátek stránky

Kopírování souboru do předdefinovaného umístění

Pokud je již pro knihovnu zadán cíl odeslání, můžete pomocí příkazu Odeslat kopírovat soubory z této knihovny do jiné.

 1. Pokud knihovna obsahující soubor, který chcete zkopírovat do jiného cílového umístění, není ještě otevřena, klepněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vaší knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název dané knihovny.

 2. Přesuňte ukazatel myši na název souboru, který chcete zkopírovat, klepněte na zobrazenou šipku, přejděte na příkaz Odeslat a klepněte na název cílového umístění, do kterého chcete dokument nebo položku zkopírovat.

  Poznámka : Není-li název cílového umístění příkazu Odeslat zobrazen, může to znamenat, že cílové umístění příkazu Odeslat není pro tuto knihovnu zadáno nebo že nemáte úroveň oprávnění Přispěvatel pro cílovou knihovnu.

  Předdefinované umístění příkazu Odeslat v místní nabídce

 3. Chcete-li kopii souboru přejmenovat, zadejte v oddílu Cíl v části Název souboru kopie nový název.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Kopírování souboru do zadaného umístění

Pomocí příkazu Odeslat můžete zkopírovat soubor do knihovny, kterou zadáte. Pro knihovnu, do které chcete dokument zkopírovat, musíte mít úroveň oprávnění Přispěvatel.

 1. Poznamenejte si adresu URL knihovny SharePoint, do které chcete soubor zkopírovat.

 2. Pokud knihovna obsahující soubor, který chcete zkopírovat do jiného umístění, není ještě otevřena, klepněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vaší knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název dané knihovny.

 3. Přesuňte ukazatel myši na název souboru, který chcete zkopírovat, klepněte na zobrazenou šipku, přejděte na příkaz Odeslat a klepněte na možnost Jiné umístění.

  Odeslání do zadaného umístění

 4. V oddílu Cíl zadejte v části Cílová knihovna dokumentů nebo složka adresu URL knihovny SharePoint, do které chcete dokument zkopírovat. Chcete-li například dokument zkopírovat do určité knihovny dokumentů nebo do složky v rámci knihovny dokumentů, zadejte adresu http://název_serveru/název_webu/název_knihovny nebo http://název_serveru/název_webu/název_knihovny/název_složky.

  Důležité : Nekopírujte a nevkládejte adresy URL pro cílovou knihovnu SharePoint přímo z prohlížeče do tohoto textového pole, protože tato verze adresy URL bude obsahovat nadbytečné znaky, které zabrání úspěšnému zkopírování souboru do cílové knihovny.

 5. Chcete-li kopii dokumentu přejmenovat, zadejte v části Název souboru kopie nový název.

  V oblasti Aktualizovat proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby bylo zobrazeno upozornění na nutnost aktualizace kopií, jsou-li nové verze zdrojových souborů vráceny z prohlížeče, klikněte na možnost Ano.

   Zvolíte-li tuto možnost, bude vytvořená kopie označena jako kopie, u které se zobrazí výzva k aktualizaci. Tato kopie bude aktualizována při každé aktualizaci existujících kopií zdrojového souboru.

   Poznámka : Pokud vracíte soubory z aplikace, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, například z aplikace Microsoft Office Word 2007, nebude zobrazena výzva k aktualizaci kopií v klientském programu.

  • Chcete-li, aby bylo zobrazeno upozornění v případě aktualizace zdrojového souboru, zaškrtněte políčko Vytvořit výstrahu u zdrojového dokumentu.

   Poznámka : E-mailová oznámení o tom, že byl zdrojový soubor aktualizován, vám nebudou zasílána, dokud není e-mail povolen na serveru. Pokud si nejste jisti, zda je e-mail povolen na serveru, obraťte se na správce serveru.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Aktualizace kopií souboru

Kopie položky lze aktualizovat dvěma způsoby:

 • ze zdrojového souboru, kde můžete aktualizovat existující kopie položky pomocí příkazu Odeslat,

 • z kterékoli kopie položky, kde můžete přejít na stránku Spravovat kopie, zobrazit všechny existující kopie a vybrat ty, které chcete aktualizovat.

Aktualizace kopií ze zdrojového souboru

 1. Pokud knihovna obsahující soubor, jehož kopie chcete aktualizovat, není ještě otevřena, klepněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vaší knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název dané knihovny.

 2. Přesuňte ukazatel myši na název souboru, klepněte na zobrazenou šipku, přejděte na příkaz Odeslat a klepněte na možnost Existující kopie.

  Poznámka : Příkaz Existující kopie se zobrazí, jen pokud jste při původním zkopírování tohoto zdrojového souboru do jiného umístění pomocí příkazu Odeslat vybrali možnost zobrazování výzvy k provedení aktualizací.

 3. V oddílu Cíle v části Kopie zaškrtněte políčka u kopií, které chcete aktualizovat, a pak klepněte na tlačítko OK.

Aktualizace kopií ze stránky Spravovat kopie

Pokud byl soubor zkopírován do jedné nebo více různých knihoven, můžete aktualizovat všechny tyto kopie z jednoho umístění na stránce Spravovat kopie, která je dostupná z kterékoli kopie položky.

 1. Pokud knihovna obsahující kopii, kterou chcete aktualizovat, není ještě otevřena, klepněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vaší knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název dané knihovny.

 2. Přejděte na název kopie, kterou chcete aktualizovat, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Přejít ke zdrojové položce.

 3. Klepněte na příkaz Spravovat kopie.

 4. Chcete-li aktualizovat všechny kopie, které již zobrazují výzvu k provedení aktualizací, klepněte na položku Aktualizovat kopie.

 5. V oddílu Cíle v části Kopie vyberte kopie, které chcete aktualizovat, a pak klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Chcete-li aktualizovat kopie, které jsou uvedeny na stránce Spravovat kopie v části Kopie, které nezobrazí výzvu k provedení aktualizací, je třeba nejprve změnit nastavení aktualizace těchto kopií. Další informace o tomto postupu naleznete v tématu Změna nastavení kopie, aby byla zobrazována výzva k provedení aktualizací.

Začátek stránky

Změna nastavení kopie, aby byla zobrazována výzva k provedení aktualizací

Pokud jste vytvořili kopii souboru pomocí příkazu Odeslat a nenastavili jste zobrazování výzvy k provedení aktualizací, nemůže tato kopie přijímat aktualizace ze zdrojového souboru. Toto nastavení můžete změnit a zpřístupnit kopii pro aktualizace.

 1. Pokud knihovna obsahující kopii, kterou chcete aktualizovat, není ještě otevřena, klepněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vaší knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název dané knihovny.

 2. Přejděte na název kopie, kterou chcete aktualizovat, klepněte na zobrazenou šipku a na možnost Přejít ke zdrojové položce.

 3. Klepněte na příkaz Spravovat kopie.

 4. Klepněte na možnost Upravit vedle položky a pak klepněte na tlačítko Ano v části Chcete při vrácení dokumentu se změnami požádat autora o odeslání aktualizací v oddílu Aktualizace.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění kopie

Pokud chcete zcela odstranit položku, která je kopií jiné položky, je třeba nejprve zajistit, aby byla tato položka odebrána ze seznamu aktualizovaných položek zdrojového souboru. V opačném případě může být položka znovu vytvořena, kdykoli některý uživatel aktualizuje kteroukoli existující kopii zdrojového souboru. Dále je doporučeno zrušit propojení kopie a zdrojového souboru. Po úplném zrušení propojení zdrojového souboru a jeho kopie můžete kopii odstranit.

 1. Zrušení propojení zdrojového souboru a jeho kopie

  Postup

 2. V knihovně obsahující kopii, kterou chcete odstranit, přejděte na název kopie, klepněte na zobrazenou šipku, dále na možnost Odstranit a pak na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zrušení propojení kopie a zdrojového souboru

Chcete-li úplně odstranit veškerá propojení mezi zdrojovým souborem a jeho kopií, zrušte propojení mezi zdrojovým souborem a jeho kopií oběma následujícími způsoby:

 • Zrušte propojení kopie a zdroje, aby v kopii nezůstalo zachováno připojení ke zdrojovému souboru. Po provedení této akce zůstane ve zdrojovém souboru připojení ke kopii a kopie může být i nadále aktualizována, pokud některý uživatel bude chtít aktualizovat existující kopie zdrojového souboru.

 • Odstraňte propojení kopie se zdrojovým souborem a kopii již nebude možné zdrojovým souborem aktualizovat.

 1. V knihovně obsahující kopii, u které chcete zrušit propojení se zdrojovým souborem, nastavte ukazatel myši na název kopie, klikněte na šipku, která se zobrazí, a poté klikněte na položku Přejít ke zdrojové položce.

 2. Klikněte na položku Spravovat kopie.

 3. Klikněte na položku Upravit u kopie, u které chcete zrušit propojení se zdrojovým souborem.

 4. Klikněte na položku Odebrat odkaz a klikněte na tlačítko OK.

  Při této akci bude kopie odebrána ze seznamu kopií, které mohou být aktualizovány ze zdrojového souboru.

 5. Vraťte se do knihovny obsahující kopii, u které chcete zrušit propojení se zdrojovým souborem.

 6. Nastavte ukazatel myši na název kopie, u které chcete zrušit propojení, klikněte na šipku, která se zobrazí, a poté klikněte na položku Zobrazit vlastnosti.

 7. V horní části stránky klikněte na položku Zrušit odkaz a poté klikněte na tlačítko OK.

  Touto akcí bude odstraněno propojení kopie s původním zdrojovým souborem.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×