Kopírování úkolů, zdrojů a prvků aplikace Project

Aplikace Microsoft Office Project nabízí několik možností kopírování dat uvnitř projektů i mezi nimi.

Kopírovat lze:

 • celé úkoly a zdroje,

 • určité úkoly, zdroje a data projektu,

 • prvky projektu (například pole, kalendáře a filtry).

Co chcete udělat?

Kopírování úkolu nebo zdroje

Kopírování určitých dat do více buněk

Kopírování prvku mezi projekty

Kopírování úkolu nebo zdroje

Úkol nebo Zdroje je sice možné zkopírovat nebo přesunout kdykoli, nejvhodnější je však tyto činnosti provádět před vytvořením Závislosti mezi úkoly. Pokud úkol nebo zdroj zkopírujete či přesunete, vytvoří aplikace Project (ve výchozím nastavení) znovu závislosti mezi úkoly.

 1. V poli s čísly ID vyberte úkol nebo zdroj, který chcete zkopírovat nebo přesunout.

  • Chcete-li vybrat řádek, klepněte na číslo ID daného úkolu nebo zdroje v  příslušném řádku.

  • Chcete-li vybrat skupinu sousedících řádků, podržte stisknutou klávesu SHIFT a  klepněte na první a  poslední číslo ID dané skupiny.

  • Chcete-li vybrat několik nesousedících řádků, podržte stisknutou klávesu CTRL a  klepněte na jednotlivá čísla ID.

 2. Pokud chcete úkol nebo zdroj přesunout, klepněte na tlačítko Vyjmout úkol nebo Vyjmout zdroj Obrázek tlačítka .

  Pokud chcete úkol nebo zdroj zkopírovat, klepněte na tlačítko Kopírovat úkol nebo Kopírovat zdroj Obrázek tlačítka .

 3. V  poli s  čísly ID vyberte řádky, kam chcete vybrané informace vložit.

 4. Klepněte na tlačítko Vložit Obrázek tlačítka .

  Pokud cílový řádek obsahuje údaje, budou nové řádky vloženy nad tento řádek.

Poznámka : 

 • Při kopírování úkolů uvnitř téhož projektu se znovu vygenerují Číslo ID úkolů. Pokud chcete úkol uvnitř téhož projektu přesunout, přetáhněte úkol v seznamu úkolů na nové místo – jedinečné číslo ID úkolu bude zachováno.

 • Pokud je vybrán souhrnný úkol, aplikace Project zkopíruje nebo přesune spolu s úkolem nebo zdrojem tyto související informace: Poznámka, propojené nebo Vložený objekt a Dílčí úkol.

 • Aplikaci Project je možné nastavit tak, aby se při přesunutí úkolu nebo zdroje nevytvářely znovu závislosti mezi úkoly. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Plán a zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky vytvářet vazbu s vloženými nebo přesunutými úkoly.

Začátek stránky

Kopírování určitých dat do více buněk

Chcete-li duplikovat zadané informace o jednom úkolu nebo zdroji do několika dalších úkolů či zdrojů, můžete tyto informace snadno zkopírovat do všech vybraných polí najednou. Pokud například pro projekt udržujete velký Fond zdrojů a několik zdrojů používá stejnou mzdovou sazbu, můžete zadat sazbu pro jeden zdroj a pak ji najednou zkopírovat do všech zbývajících zdrojů.

 1. Podržte stisknutou klávesu CTRL, klepněte na pole přidružené k jednomu úkolu nebo zdroji, který chcete zkopírovat, a klepněte na ta pole, do kterých chcete informace vložit.

 2. V  nabídce Úpravy přejdete na příkaz Vyplnit a  klepněte na požadovaný směr.

  • Klepnete-li na možnost Dolů, zkopíruje se do všech vybraných polí hodnota z pole, na které jste klepli nejdříve.

  • Klepnete-li na možnost Nahoru, zkopíruje se do všech vybraných polí hodnota z pole, na které jste klepli nejpozději.

  • Klepnete-li na možnost Vpravo, zkopíruje se hodnota z pole, na které jste klepli nejdříve, do všech vybraných polí vpravo od první hodnoty. Pokud vybraná pole leží vlevo od první hodnoty, nezkopíruje se hodnota do žádné buňky.

  • Klepnete-li na možnost Vlevo, zkopíruje se hodnota z pole, na které jste klepli nejdříve, do všech vybraných polí vlevo od první hodnoty. Pokud vybraná pole leží vpravo od první hodnoty, nezkopíruje se hodnota do žádné buňky.

Kopírovat informace a opakovat vzorky můžete také pomocí Úchyt. Vyberte informace, které chcete kopírovat. Klepněte na úchyt v pravém dolním rohu vybrané oblasti a přetažením myši vyberte pole, do kterých chcete výběr zkopírovat.

Poznámka : 

 • Kopírované informace musí být stejného typu jako pole, do kterých je vkládáte. Můžete například kopírovat názvy či jména do Textové pole a náklady do Pole měny.

 • Informacemi lze vyplnit pouze pole, která Zadané pole nebo Výchozí hodnota přijmou. Nelze jimi vyplnit pole obsahující Vypočítané pole (například pole s  Rozptyl).

 • Možnosti Vpravo a Vlevo v podnabídce Vyplnit nabídky Úpravy jsou dostupné pouze v Časově uspořádané části zobrazení Používání zdrojů a Používání úkolů.

 • V  zobrazení Používání úkolů a  Používání zdrojů můžete pomocí úchytu kopírovat pouze řádky stejného typu.

 • Při vkládání kalendářních dat do polí plánu, jako jsou pole Zahájení, Dokončení, Skutečné zahájení nebo Skutečné dokončení, je třeba určité opatrnosti. Lze tak neúmyslně nastavit nežádoucí Omezení plánu.

Začátek stránky

Kopírování prvku mezi projekty

Prvky projektu (včetně Pole, Skupina, Kalendář, Panel nástrojů, Mapa, Formulář, Tabulka, Filtr, Zobrazení, Sestava a Modul) lze kopírovat mezi Globální soubor a aktivním souborem projektu nebo mezi dvěma soubory projektů.

Tip : Pokud projekt obsahuje prvek, o kterém se domníváte, že by jej bylo možné použít v dalších nových projektech, můžete tento prvek zkopírovat do globálního souboru – pak bude dostupný ve všech nových projektech vytvořených v tomto počítači. Prvky nelze kopírovat do Globální šablona organizace.

 1. Otevřete soubor obsahující daný prvek a pak otevřete soubor, do kterého chcete prvek zkopírovat.

 2. V  nabídce Nástroje klepněte na příkaz Organizátor.

  Chcete-li změnit globální šablonu organizace, je třeba tuto šablonu nejprve otevřít a  teprve poté je možné měnit prvky pomocí dialogového okna Organizátor.

 3. Klepněte na kartu odpovídající typu prvku, který chcete kopírovat.

 4. V seznamu dostupné v na levé straně dialogového okna Organizátor vyberte soubor obsahující prvek, který chcete kopírovat.

 5. V seznamu dostupné v na pravé straně dialogového okna Organizátor vyberte soubor, do kterého chcete prvek zkopírovat.

 6. V seznamu na levé straně dialogového okna Organizátor klepněte na název prvku, který chcete kopírovat.

 7. Klepněte na tlačítko Kopírovat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×