Kontrola průběhu plánu

V průběhu projektu lze posoudit vliv práce na jednotlivých Úkol na celkový Plán projektu.

Co chcete udělat?

Kontrola rozdílů plánů

Zobrazení práce na projektu v průběhu času

Určení úkolů opožděných oproti plánu

Vyhledání časové rezervy v plánu

Kontrola rozdílů plánů

Při sledování průběhu projektu lze kontrolovat rozdíly mezi plánovanou a Dosavadní práce. Díky tomu můžete určit, zda práce na projektu probíhá podle očekávání. Množství práce lze porovnávat souhrnně pro všechny úkoly nebo pro Zdroje a jednotlivá Přiřazení.

Nejsnadnější způsob porovnání provedené a původně naplánované práce je použití tabulky Práce v List zobrazení, například v zobrazení Ganttův diagram nebo Používání zdrojů. Hodnota v poli Práce představuje aktuální hodnotu naplánované práce. U probíhajících úkolů jde o součet skutečné a zbývající práce a u úkolů, které dosud nebyly zahájeny, o poslední naplánovanou hodnotu.

Jestliže jste uložili Směrný plán, je původně naplánované množství práce uloženo v poli Směrný plán. Pomocí tohoto pole lze porovnat množství práce podle původního plánu a aktuálně naplánované práce. V poli Odchylka je zobrazena vypočítaná Rozptyl mezi původně a aktuálně naplánovanou prací, tj. rozdíl mezi hodnotami v polích Směrný plán a Práce.

Množství skutečné práce je zobrazeno také v polích Skutečná. U dokončených úkolů obsahují pole Práce a Skutečná stejnou hodnotu.

Porovnání

Popis

Postup

Aktuální práce na úkolu a původní plán

Pomocí tabulky Práce v Ganttově diagramu můžete zjistit, zda úkoly vyžadují méně či více práce v porovnání s původním plánem.

V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Práce. Porovnejte hodnoty v polích Práce a Směrný plán.

Rozdíl mezi hodnotami v polích Práce a Směrný plán je zobrazen v poli Odchylka. U dokončených úkolů odchylka udává rozdíl mezi skutečnou a naplánovanou prací. U aktuálně probíhajících úkolu je v poli Práce uveden součet skutečné a zbývající práce. U úkolů, které dosud nebyly zahájeny, je v poli Práce uvedena aktuální prognóza, která se často shoduje se směrným plánem.

Pole Odchylka porovnává pouze pole Práce a Směrný plán. Toto pole nelze použít k porovnání jiných polí směrného plánu (například Směrný plán1, Směrný plán2 atd.).

Aktuální práce na úkolu a přiřazení a původní plán

Pomocí tabulky Práce v zobrazení Používání úkolů můžete zjistit, zda úkoly a přiřazené zdroje vyžadují méně či více práce v porovnání s původním plánem.

V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Používání úkolů. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Práce.

V tabulkové části zobrazení zkontrolujte celkové hodnoty práce. Kromě pole Název úkolu jsou v tabulce zobrazena pole Práce, Směrný plán, Odchylka, Skutečná, Zbývá a Dokončeno %. V souhrnných řádcích jsou zobrazeny celkové hodnoty práce pro jednotlivé úkoly a položky psané kurzívou označují hodnoty práce pro jednotlivá přiřazení.

V části zobrazení s časovou osou zkontrolujte časově uspořádané hodnoty práce pro jednotlivé úkoly a přiřazení v jednotlivých časových obdobích.

Aktuální práce zdroje a na úkolu a původní plán

Pomocí tabulky Práce v zobrazení Používání zdrojů můžete zjistit, zda zdroje a přiřazení vyžadují méně či více práce v porovnání s původním plánem.

V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Používání zdrojů. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Práce.

V tabulkové části zobrazení zkontrolujte celkové hodnoty práce. Kromě pole Název zdroje jsou v tabulce zobrazena pole Dokončeno %, Práce, Přesčasy, Směrný plán, Odchylka, Skutečná a Zbývá. V souhrnných řádcích jsou zobrazeny celkové hodnoty práce pro jednotlivé zdroje a položky psané kurzívou označují hodnoty práce pro jednotlivá přiřazení.

V části zobrazení s časovou osou zkontrolujte časově uspořádané hodnoty práce pro jednotlivé zdroje a přiřazení v jednotlivých časových obdobích.

Poznámka : Údaje o zdrojích v časovém plánu jsou vytvářeny na úrovni projektu. V důsledku toho se tyto údaje mohou v závislosti na různých faktorech výrazně lišit. Vytvoříte-li například projekt s mnoha úkoly, ke kterým je přiděleno mnoho zdrojů, budou při uložení směrného plánu zaznamenány údaje o přidělení zdrojů na úrovni projektu. Pokud později přidáte nový úkol a konfigurujete jej pro zahrnutí do projektu, časový plán přidělení zdrojů se nezmění.

Začátek stránky

Zobrazení práce na projektu v průběhu času

Zobrazením práce rozepsané do jednotlivých časových období můžete zobrazit práci v různých obdobích v rozsahu od jedné minuty do jednoho roku.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Časová osa a potom klepněte na kartu Nejvyšší úroveň, Střední úroveň nebo Nejnižší úroveň.

 3. Na kartě zobrazené úrovně časové osy klepněte v rozevíracím seznamu Jednotky na požadovanou časovou jednotku.

  Pokud například chcete práci rozepsat po týdnech a potom po dnech, klepněte na kartě Nejvyšší úroveň v seznamu Jednotky na položku Týdny a potom na kartě Střední úroveň klepněte v seznamu Jednotky na položku Dny.

  Poznámka : Jestliže chcete zobrazit méně než tři časové osy, vyberte požadované časové osy v rozevíracím seznamu Zobrazit.

 4. Chcete-li formátovat vzhled časové osy, zadejte požadované hodnoty do seznamů Popisek, Zarovnání a do pole Počet. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Použít fiskální rok a Oddělovací značky a klepněte na tlačítko OK.

 5. V zobrazení Používání úkolů přejděte v nabídce Formát na příkaz Podrobnosti a klepněte na příkaz Práce, Skutečná práce, Souhrnná práce nebo Práce podle směrného plánu. V zobrazení Používání zdrojů klepněte na příkaz Práce, Skutečná práce, Souhrnná práce nebo Přetížení.

Poznámka : Práci související s vybraným úkolem lze zobrazit také pomocí Kombinované zobrazení. Chcete-li vytvořit kombinované zobrazení, vyberte zobrazení, které chcete zobrazit v horním Podokno zobrazení, a klepněte v nabídce Okno na příkaz Rozdělit. Klepněte na dolní podokno a vyberte zobrazení, které chcete v tomto podokně zobrazit. V dolním podokně jsou zobrazeny podrobné informace o úkolech nebo zdrojích uvedených v horním podokně. Vyberete-li například v horním podokně libovolné zobrazení úkolů a v dolním podokně zobrazení Používání zdrojů, budou v dolním podokně zobrazeny zdroje přiřazené úkolům vybraným v horním podokně spolu s informacemi o těchto zdrojích. Zobrazené informace o zdrojích se vztahují ke všem úkolům přiřazeným jednotlivým zdrojům, nikoli pouze k úkolům vybraným v horním podokně.

Začátek stránky

Určení úkolů opožděných oproti plánu

Pokud jste pro projekt vytvořili směrný plán, můžete zobrazit úkoly v průběhu času a zjistit, zda nedochází ke Skluz dat zahájení a dokončení. Průběh můžete sledovat porovnáním směrného plánu s plánovanými nebo skutečnými daty Datum zahájení a Datum dokončení.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Sledovací Ganttův diagram.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Odchylka.

  Pokud není pole odchylky zobrazeno, zobrazte je úpravou příčky v zobrazení nebo k němu přejděte opakovaný stisknutím klávesy TAB.

V zobrazení Sledovací Ganttův diagram jsou pro každý úkol zobrazeny dva pruhy úkolů, které jsou umístěny přes sebe. V dolním pruhu je zobrazeno datum zahájení a dokončení podle směrného plánu a v horním pruhu datum zahájení a dokončení podle aktuálního plánu, takže si můžete prohlédnout rozdíl mezi původním a aktuálním plánem.

Pomocí filtru Přiřazení ve skluzu lze také zjistit, zda nedochází ke skluzu dat zahájení a dokončení pro přiřazení úkolů. Tento filtr zobrazuje zdroje přiřazené k úkolům, které dosud nejsou dokončeny a jsou zpožděny proti datu dokončení podle směrného plánu. Použití tohoto filtru vyžaduje, aby byl uložen směrný plán.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Používání zdrojů.

 2. V nabídce Projekt přejděte na příkaz Použitý filtr a klepněte na příkaz Další filtry.

 3. V seznamu Filtry klepněte na položku Přiřazení ve skluzu.

 4. Chcete-li zobrazit pouze přiřazení ve skluzu, klepněte na tlačítko Použít. Pokud chcete zobrazit všechna přiřazení a přiřazení ve skluzu barevně zvýraznit, klepněte na tlačítko Zvýraznit.

Začátek stránky

Vyhledání časové rezervy v plánu

Velikost Časová rezerva v plánu ukazuje, o kolik lze zpozdit úkoly, aniž by došlo k ovlivnění jiných úkolů nebo data dokončení projektu.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Další zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení vyberte položku Podrobný Ganttův diagram a klepněte na tlačítko Použít.

 3. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a klepněte na příkaz Plán.

  V části zobrazení obsahující graf jsou časové rezervy zobrazeny jako úzké čáry vpravo od úkolů a jejich hodnoty jsou uvedeny v sousedství běžných pruhů Ganttova diagramu.

  Pokud nejsou v tabulkové části zobrazena pole Volná časová rezerva a Celková časová rezerva, přejděte k těmto polím pomocí klávesy TAB.

Poznámka : 

 • Pokud víte, ve kterých částech plánu máte časové rezervy, můžete přesunout určité úkoly z fází plánu bez časové rezervy do jiných fází s dostatečnou rezervou.

 • Hodnoty časové rezervy mohou také označovat nekonzistentní plán. Pokud například existuje mezi dvěma úkoly závislost typu Dokončení-Zahájení, ale pro následníka je nastaveno omezení Musí být zahájen s datem, které předchází datu ukončení prvního úkolu, je vyznačena záporná časová rezerva. K té může dojít také v případě, že je dokončení úkolu naplánováno na pozdější datum, než je konečný termín úkolu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×