Kontrola průběhu plánu

V průběhu projektu lze posoudit vliv práce na jednotlivých Úkol na celkový Plán projektu.

Co chcete udělat?

Kontrola rozdílů plánů

Zobrazení práce na projektu v průběhu času

Určení úkolů opožděných oproti plánu

Vyhledání časové rezervy v plánu

Kontrola rozdílů plánů

Při sledování průběhu projektu lze kontrolovat rozdíly mezi plánovanou a Dosavadní práce. Díky tomu můžete určit, zda práce na projektu probíhá podle očekávání. Množství práce lze porovnávat souhrnně pro všechny úkoly nebo pro Zdroje a jednotlivá Přiřazení.

Nejsnadnější způsob porovnání provedené a původně naplánované práce je použití tabulky Práce v List zobrazení, například v zobrazení Ganttův diagramnebo Používání zdrojů. Hodnota v poli Práce představuje aktuální hodnotu naplánované práce. U probíhajících úkolů jde o součet skutečné a zbývající práce a u úkolů, které dosud nebyly zahájeny, o poslední naplánovanou hodnotu.

Jestliže jste uložili Směrný plán, je původně naplánované množství práce uloženo v poli Směrný plán. Pomocí tohoto pole lze porovnat množství práce podle původního plánu a aktuálně naplánované práce. V poli Odchylka je zobrazena vypočítaná Rozptyl mezi původně a aktuálně naplánovanou prací, tj. rozdíl mezi hodnotami v polích Směrný plán a Práce.

Množství skutečné práce je zobrazeno také v polích Skutečnost. U dokončených úkolů obsahují pole Práce a Skutečnost stejnou hodnotu.

Porovnání

Popis

Jak?

Aktuální práce na úkolu a původní plán

Pomocí tabulky Práce v Ganttově diagramu můžete zjistit, zda úkoly vyžadují méně či více práce v porovnání s původním plánem.

Na kartě Zobrazení klikněte na položku Ganttův diagram. Ve skupině Data klikněte na šipku u možnosti Tabulky a potom klikněte na položku Práce. Porovnejte hodnoty v polích Práce a Směrný plán.

Rozdíl mezi hodnotami v polích Práce a Směrný plán je zobrazen v poli Odchylka. U dokončených úkolů odchylka udává rozdíl mezi skutečnou a naplánovanou prací. U aktuálně probíhajících úkolu je v poli Práce uveden součet skutečné a zbývající práce. U úkolů, které dosud nebyly zahájeny, je v poli Práce uvedena aktuální prognóza, která se často shoduje se směrným plánem.

Pole Odchylka porovnává pouze pole Práce a Směrný plán. Toto pole nelze použít k porovnání jiných polí směrného plánu (například Směrný plán1, Směrný plán2 atd.).

Aktuální práce na úkolu a přiřazení a původní plán

Pomocí tabulky Práce v zobrazení Používání úkolů můžete zjistit, zda úkoly a přiřazené zdroje vyžadují méně či více práce v porovnání s původním plánem.

Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Používání úkolů. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Data na šipku u položky Tabulky a potom klikněte na položku Práce.

V tabulkové části zobrazení zkontrolujte celkové hodnoty práce. Kromě pole. Název úkolu jsou v tabulce zobrazena pole Práce, Směrný plán, Odchylka, Skutečnost, Zbývá a Dokončeno % (procento dokončení práce). V souhrnných řádcích jsou zobrazeny celkové hodnoty práce pro jednotlivé úkoly a položky psané kurzívou označují hodnoty práce pro jednotlivá přiřazení.

V části zobrazení s časovou osou zkontrolujte časově uspořádané hodnoty práce pro jednotlivé úkoly a přiřazení v jednotlivých časových obdobích.

Aktuální práce zdroje a na úkolu a původní plán

Pomocí tabulky Práce v zobrazení Používání zdrojů můžete zjistit, zda zdroje a přiřazení vyžadují méně či více práce v porovnání s původním plánem.

Na kartě Zobrazení klikněte na příkaz Používání zdrojů. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Data na šipku u položky Tabulky a potom klikněte na položku Práce.

V tabulkové části zobrazení zkontrolujte celkové hodnoty práce. Kromě pole. Název zdroje jsou v tabulce zobrazena pole Dokončeno % (procento dokončení), Práce, Přesčasy, Směrný plán, Odchylka, Skutečnost a Zbývá. V souhrnných řádcích jsou zobrazeny celkové hodnoty práce pro jednotlivé zdroje a položky psané kurzívou označují hodnoty práce pro jednotlivá přiřazení.

V části zobrazení s časovou osou zkontrolujte časově uspořádané hodnoty práce pro jednotlivé zdroje a přiřazení v jednotlivých časových obdobích.

Poznámka : Údaje o zdrojích v časovém plánu jsou vytvářeny na úrovni projektu. V důsledku toho se tyto údaje mohou v závislosti na různých faktorech výrazně lišit. Vytvoříte-li například projekt s mnoha úkoly, ke kterým je přiděleno mnoho zdrojů, budou při uložení směrného plánu zaznamenány údaje o přidělení zdrojů na úrovni projektu. Pokud později přidáte nový úkol a konfigurujete jej pro zahrnutí do projektu, časový plán přidělení zdrojů se nezmění.

Začátek stránky

Zobrazení práce na projektu v průběhu času

Zobrazením práce, která je rozepsána do jednotlivých časových období, můžete zobrazit práci v různých obdobích v rozsahu od jedné minuty do jednoho roku.

 1. Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení úkolů klikněte na položku Používání úkolů nebo ve skupině Zobrazení zdrojů klikněte na položku Používání zdrojů.

 2. Ve skupině Měřítko klikněte na šipku pod položkou Časová osa. V seznamu vyberte položku Časová osa a potom klikněte na kartu Nejvyšší úroveň, Střední úroveň nebo Nejnižší úroveň.

  Poznámka :  Kliknutím na jednu z možností v seznamu Časová osa můžete nastavit nejnižší úroveň časové osy.

 3. Na kartě zobrazené úrovně časové osy klikněte v rozevíracím seznamu Jednotky na požadovanou časovou jednotku.

  Pokud například chcete práci rozepsat po týdnech a potom po dnech, klikněte na kartě Nejvyšší úroveň v seznamu Jednotky na položku Týdny a potom na kartě Střední úroveň klikněte v seznamu Jednotky na položku Dny.

  Poznámka : Jestliže chcete zobrazit méně než tři časové osy, vyberte v části Možnosti časové osy časové osy, které se mají zobrazit v seznamu Zobrazit.

 4. Chcete-li formátovat vzhled časové osy, zadejte požadované hodnoty do seznamů Popisek, Zarovnání a do pole Počet. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Použít fiskální rok a Oddělovací značky a klikněte na tlačítko OK.

 5. Na kartě Formát ve skupině Podrobnosti vyberte položku Práce, Skutečnápráce, Souhrnná práce, Přetížení, Náklady nebo Zbývající dostupnost.

Poznámka :  Pokud chcete přidat nebo zobrazit další možnosti, klikněte na tlačítko Přidat podrobnosti. Zobrazí se dialogové okno Styl podrobností. Na kartě Podrobnosti používání v seznamu Dostupná pole vyberte požadovaná pole. Klikněte na tlačítko Zobrazit. Chcete-li naopak možnosti odebrat, můžete vybrat pole v seznamu Zobrazit tato pole a potom kliknutím na tlačítko Skrýt odebrat možnosti. Pomocí šipek Přesunout změňte pořadí zobrazení polí. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Práci související s vybraným úkolem lze zobrazit také pomocí rozděleného zobrazení, které je někdy označováno jako Kombinované zobrazení. Chcete-li vytvořit rozdělené zobrazení, vyberte zobrazení, které chcete zobrazit v horním Podokno zobrazení, a na kartě Zobrazení ve skupině Rozdělené zobrazení vyberte položku Podrobnosti. V seznamu vyberte požadované zobrazení. V dolním podokně jsou zobrazeny podrobné informace o úkolech nebo zdrojích uvedených v horním podokně. Vyberete-li například v horním podokně libovolné zobrazení úkolů a v dolním podokně zobrazení Používání zdrojů, budou v dolním podokně zobrazeny zdroje přiřazené úkolům vybraným v horním podokně spolu s informacemi o těchto zdrojích. Zobrazené informace o zdrojích se vztahují ke všem úkolům přiřazeným jednotlivým zdrojům, nikoli pouze k úkolům vybraným v horním podokně.

Začátek stránky

Určení úkolů opožděných oproti plánu

Pokud jste pro projekt vytvořili směrný plán, můžete zobrazit úkoly v průběhu času a zjistit, zda nedochází ke Skluz dat zahájení a dokončení. Průběh můžete sledovat porovnáním směrného plánu s plánovanými nebo skutečnými daty Datum zahájení a Datum dokončení.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na šipku u položky Ganttův diagram a vyberte položku Sledovací Ganttův diagram.

 2. Ve skupině Data klikněte na šipku u možnosti Tabulky a potom vyberte položku Odchylka.

  Pokud není pole odchylky zobrazeno, zobrazte je úpravou příčky v zobrazení nebo k němu přejděte opakovaný stisknutím klávesy TAB.

V zobrazení Sledovací Ganttův diagram jsou pro každý úkol zobrazeny dva pruhy úkolů, které jsou umístěny přes sebe. V dolním pruhu je zobrazeno datum zahájení a dokončení podle směrného plánu a v horním pruhu datum zahájení a dokončení podle aktuálního plánu, takže si můžete prohlédnout rozdíl mezi původním a aktuálním plánem. Dále můžete na kartě Nástroje Ganttova diagramu – Formát kliknout na možnost Směrný plán a zobrazit směrné plány grafu.

Pomocí filtru Přiřazení ve skluzu lze také zjistit, zda nedochází ke skluzu dat zahájení a dokončení pro přiřazení úkolů. Tento filtr zobrazuje zdroje přiřazené k úkolům, které dosud nejsou dokončeny a jsou zpožděny proti datu dokončení podle směrného plánu. Použití tohoto filtru vyžaduje, aby byl uložen směrný plán.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na příkaz Používání zdrojů.

 1. Ve skupině Data vyberte v seznamu Filtr položku Další filtry.

 2. V seznamu Další filtry vedle položky Filtry vyberte položku Zdroje. V seznamu klikněte na položku Přiřazení ve skluzu.

 3. Chcete-li zobrazit pouze přiřazení ve skluzu, klikněte na tlačítko Použít. Pokud chcete zobrazit všechna přiřazení a přiřazení ve skluzu barevně zvýraznit, klikněte na tlačítko Zvýraznit.

Začátek stránky

Vyhledání časové rezervy v plánu

Velikost Časová rezerva v plánu ukazuje, o kolik lze zpozdit úkoly, aniž by došlo k ovlivnění jiných úkolů nebo data dokončení projektu.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na šipku u položky Ganttův diagram a vyberte položku Další zobrazení.

 2. Zobrazí se dialogové okno Další zobrazení. V seznamu Zobrazení vyberte položku Podrobný Ganttův diagram a klikněte na tlačítko Použít.

 3. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Data na šipku u položky Tabulky a potom klikněte na položku Plán.

  V části zobrazení obsahující graf jsou časové rezervy zobrazeny jako úzké čáry vpravo od úkolů a jejich hodnoty jsou uvedeny v sousedství běžných pruhů Ganttova diagramu.

  Pokud nejsou v tabulkové části zobrazena pole Volná časová rezerva a Celková časová rezerva, přejděte k těmto polím pomocí klávesy TAB.

Poznámka : 

 • Pokud víte, ve kterých částech plánu máte časové rezervy, můžete přesunout určité úkoly z fází plánu bez časové rezervy do jiných fází s dostatečnou rezervou.

 • Hodnoty časové rezervy mohou také označovat nekonzistentní plán. Pokud například existuje mezi dvěma úkoly závislost typu Dokončení-Zahájení, ale pro následníka je nastaveno omezení Musí být zahájen s datem, které předchází datu ukončení prvního úkolu, je vyznačena záporná časová rezerva. K té může dojít také v případě, že je dokončení úkolu naplánováno na pozdější datum, než je konečný termín úkolu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×