Konfigurace nebo vypnutí automatického formátování textu (automatického formátu)

Konfigurace nebo vypnutí automatického formátování textu (automatického formátu)

Pomocí funkce Automatický formát můžete rychle použít nebo změnit automatické formátování, například spojovníky a pomlčky, zlomky, hypertextové odkazy, uvozovky a odrážkové nebo číslované seznamy. Automatické formátování snadno vypnete tak, že zrušíte zaškrtnutí u jednotlivých možností na kartě Automatické úpravy formátu při psaní.

Karta Automatické úpravy formátu při psaní

Důležité : 

 • Možnosti automatických úprav formátu při psaní jsou globální možnosti, které platí u všech souborů programu.

 • Možnosti automatických úprav formátu při psaní není možné použít u dříve napsaného textu v Outlooku, PowerPointu, Excelu, Publisheru a Visiu.

Jaký je rozdíl mezi funkcí automatického formátu a funkcí automatických úprav formátu při psaní?

Možná jste si všimli v dialogovém okně Automatické opravy dvou podobných karet automatického formátu, což může být poněkud matoucí. Rozdíl je v tom, že nastavení Automatické úpravy formátu při psaní se použijí u textu v průběhu jeho psaní, kdežto nastavení na kartě Automatický formát se použijí, když spustíte příkaz Automatický formát z panelu nástrojů Rychlý přístup. Převážná část článku se věnuje možnostem na kartě Automatické úpravy formátu při psaní. Informace o kartě Automatický formát najdete v níže v části Použití karty a příkazu Automatický formát.

Vyhledání karty Automatické úpravy formátu při psaní v aplikaci Office

Pokud chcete provést změny v chování automatického formátování v některé z aplikací Office, otevřete nejprve kartu Automatické úpravy formátu při psaní a potom níže klikněte na požadovanou úlohu.

Poznámka : Informace o kartě Automatický formát najdete v části Použití karty a příkazu Automatický formát ve Wordu.

Všechny aplikace kromě Outlooku:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav.

  Zobrazení dialogového okna Automatické opravy

 2. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Outlook:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Pošta > Možnosti editoru > Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav.

  Zobrazení dialogového okna Automatické opravy

 2. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Word, Excel a PowerPoint:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office > Možnosti [aplikace] > Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav.

  Zobrazení dialogového okna Automatické opravy

 2. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Outlook:

 1. Otevřete položku pošty a klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office > Možnosti editoru > Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav.

  Zobrazení dialogového okna Automatické opravy

 2. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Publisher a Visio:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti automatických oprav.

  Zobrazení dialogového okna Automatické opravy

 2. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

Jednotlivé aplikace Office nabízí různé sady možností automatického formátu. Všechny možnosti jsou tady popsány. Zaškrtnutím možnosti ji povolíte, zrušením zaškrtnutí vypnete.

NAHRAZOVAT PŘI PSANÍ

Možnost

Popis

"Rovné" uvozovky „oblými“

Slouží k nahrazení rovných uvozovek ( " " ) a rovných apostrofů ( ' ) oblými dolními a horními uvozovkami a oblými apostrofy.

Zlomky (1/2) znaky zlomků (½)

Slouží k nahrazení napsaných zlomků (1/2) jedním znakem zlomku (½). Tato možnost slouží k nahrazení pouze následujících zlomků, které napíšete: 1/4, 1/2 a 3/4.

*Tučné* a _kurzívu_ skutečným formátováním

Použije tučné písmo pro každý text uzavřený mezi hvězdičkami (*) a kurzívu pro každý text uzavřený mezi podtržítky (_). Například *počítač* se změní na počítač a _počítač_ se změní na počítač. Ve Wordu se znaky * a _ nahradí formátováním. V Outlooku znaky *a _ zůstanou i po použití formátování.

Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy

Slouží k nahrazení adres v internetu, síťových cest a e-mailových adres hypertextovými odkazy.

Anglické řadové číslovky (1st) jako horní index

Slouží k nahrazení anglických řadových číslovek, které ukazují relativní pozici položky v pořadí (například 1st, 2nd nebo 3rd), horním indexem ( Řadová číslovka 1st jako horní index ).

Spojovníky (--) pomlčkou (–)

Slouží k nahrazení dvojitého spojovníku (--) dlouhou pomlčkou (—), nahrazuje jednoduchý spojovník s mezerou před a za ( - ) krátkou pomlčkou (–). Poznámka: Pokud chcete dlouhou pomlčku, nedávejte před dvojitý spojovník ani za něj mezery.

Emotikony :-) a šipky ==> speciálními symboly

Slouží k nahrazení napsaných emotikon a šipek odpovídajícími znakovými symboly.

FORMÁTOVAT PŘI PSANÍ

Možnost

Popis

Automatické odrážky

Vytvoří seznam s odrážkami, když začíná řádek textu jedním nebo více následujícími znaky *, - nebo >, za kterými následuje mezera nebo tabulátor.

Seznam s odrážkami ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

Čáry ohraničení

Nakreslí čáru, když zadáte tři po sobě jdoucí instance následujících znaků ~, #, *, -, _ nebo = na nový řádek a potom stisknete klávesu ENTER. Zadáte-li například ~~~ na nový řádek a potom stisknete klávesu ENTER, nakreslí se napříč stránkou vlnovka.

Předdefinované styly nadpisů

Umožňuje použít styly nadpisů u odstavců, které obsahují pět a méně slov a nekončí interpunkčním znaménkem, poté, co dvakrát stisknete klávesu ENTER. U Nadpisu 1 zadejte nový řádek, u Nadpisu 2 použijte před novým řádkem jeden tabulátor, u Nadpisu 3 použijte před novým řádkem dva tabulátory.

Poznámka : Pokud chcete automaticky použít styly nadpisů, musíte po předchozím odstavci stisknout dvakrát klávesu ENTER.

Automaticky číslované seznamy

Vytvoří číslovaný seznam, když řádek textu začíná číslem 1, za kterým následuje tečka nebo tabulátor.

Číslovaný seznam ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

Tabulky

Když vložíte řadu znaků plus (+) a spojovníků (-) na začátek řádku s textem a potom stisknete klávesu ENTER, vytvoří se tabulka s jedním řádkem. Tuto řadu je nutné zahájit a ukončit znaménkem +. Například řada +---+---+------+ vytvoří tabulku s jedním řádkem a třemi sloupci. Šířka sloupců odpovídá počtu spojovníků zadaných mezi znaky plus. Chcete-li kdekoli v tabulce přidat řádky, umístěte kurzor na konec řádku, kam chcete vložit nový řádek, a stiskněte klávesu ENTER.

Do tabulky zahrnovat nové řádky a sloupce (jenom Excel)

Když zadáte data do sousedního řádku nebo sloupce, do existující tabulky se přidá nový řádek nebo sloupec. Pokud máte například ve sloupcích A a C tabulku obsahující dva sloupce a potom zadáte data do sousední buňky ve sloupci C, sloupec C se automaticky zformátuje jako součást existující tabulky.

Přizpůsobit nadpis do zástupného symbolu (jenom PowerPoint)

Zmenší velikost písma nadpisu tak, aby se text vešel do definovaného zástupného textu nadpisu.

Poznámka :  Text nadpisu se automaticky zmenší jenom o jednu velikost písma, například ze 44 na 40, na základě předdefinovaných velikostí písma. Pokud chcete velikost písma dále zmenšit, vyberte text nadpisu a buď vyberte menší předdefinovanou velikost písma ze seznamu Velikost písma, nebo v seznamu Velikost písma zadejte požadovanou velikost.

Přizpůsobit text do zástupného symbolu (jenom PowerPoint)

Zmenší velikost písma textu tak, aby se text vešel do definovaného zástupného symbolu.

PŘI PSANÍ AUTOMATICKY

Možnost

Popis

Formátovat začátek položky seznamu podle předchozí položky

Formátuje začátek položky v seznamu stejně jako začátek v předchozí položce seznamu. Úvodní formátování se opakuje až do prvního interpunkčního znaménka položky seznamu, což je obvykle tečka, dvojtečka, spojovník, dlouhá pomlčka, otazník, vykřičník nebo podobný znak.

V další položce seznamu je zopakováno pouze formátování, které platí pro celý začátek položky. Formátování, které platí pro část položky, se u dalších položek seznamu neopakuje.

Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace

Umožňuje odsadit první řádek v odstavci tak, že před první řádek umístíte kurzor a stisknete klávesu TAB. Celý odstavec odsadíte tak, že před libovolný řádek v odstavci (s výjimkou prvního řádku) umístíte kurzor a stisknete klávesu TAB. Chcete-li odsazení odebrat, umístěte kurzor před první řádek odstavce a stiskněte klávesu BACKSPACE.

Definovat styly na základě formátování

Umožňuje použít předdefinovaný styl u ručně formátovaného textu, když má tento text stejné formátování jako předdefinovaný styl.

Vyplňovat vzorce v tabulkách a vytvářet počítané sloupce (jenom Excel)

Použije jeden vzorec u všech buněk tabulky ve sloupci. Vzorec se automaticky upraví a rozšíří do všech buněk tabulky ve sloupci.

Automatické formátování u aplikace snadno vypnete tak, že zrušíte zaškrtnutí u jednotlivých možností na kartě Automatické úpravy formátu při psaní. Nezapomeňte, že možnosti automatických úprav formátu při psaní jsou globální, a proto když nějakou možnost vypnete, promítne se tato změna u všech souborů v dané aplikaci.

Karta Automatické úpravy formátu při psaní s nevybranými možnostmi

Při psaní můžete okamžitě v dokumentu odmítnout nebo změnit automatické formátování. Když Office použije automatické formátování, klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav, které se zobrazí Obrázek tlačítka , a zvolte, co chcete udělat:

 • Vrátit zpět formátování (použití formátování můžete i zopakovat poté, co ho vrátíte zpět) jenom pro tuto instanci

 • Změnit specifické možnosti automatického formátování globálně (kliknutím na možnost Zastavit vyjadřující, že má Office přestat danou změnu provádět)

 • Změnit možnosti kliknutím na Nastavit možnosti automatického formátování a změnou nastavení na kartě Automatické úpravy formátu při psaní, která se otevře

Kromě karty Automatické úpravy formátu při psaní Word nabízí i kartu Automatický formát. Nastavení Automatické úpravy formátu při psaní se používají u textu v průběhu jeho psaní, jak je popsáno výše. Karta Automatický formát se tolik nepoužívá, protože její možnosti se použijí pouze při spuštění příkazu Automatický formát. K tomu, abyste mohli tento příkaz používat, musíte si ho přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Příkazem Automatický formát provedete stejné druhy změn jako při použití nastavení Automatické úpravy formátu při psaní, ale jenom u textu, který je už napsaný. Pokud chcete zformátovat celý dokument najednou (například nahradit rovné uvozovky oblými nebo zlomky znaky zlomků), může to udělat pomocí příkazu Automatický formát.

Pokud chcete na panel nástrojů Rychlý přístup přidat příkaz Automatický formát a používat ho, postupujte takto:

 1. Ve Wordu klikněte na ikonu Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup a potom klikněte na Další příkazy.

  Výběr dalších příkazů pro panel nástrojů Rychlý přístup

 2. V části Zvolit příkaz z vyberte Všechny příkazy.

 3. Posuňte se v seznamu dolů, vyberte Automatický formát nebo Automaticky formátovat, klikněte na Přidat a potom na OK.

  Volba příkazu Automatický formát na panelu nástrojů Rychlý přístup

 4. Příkaz spustíte kliknutím na ikonu Automatický formát ve Wordu.

  Ikona Automatický formát

Viz také

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×