Klávesové zkratky v aplikaci OneNote 2010

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku nápovědy jsou uvedeny klávesové zkratky pro běžné úkoly v aplikaci Microsoft OneNote 2010. Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích klávesnice nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, při kterých je nutné současně stisknout dvě nebo více kláves, jsou klávesy odděleny znaménkem plus (+). V případech, kdy stisknete jednu klávesu ihned po jiné klávese, jsou klávesy odděleny čárkou ( , ).

Poznámka : Je možné, že nemáte zobrazenou poslední verzi tohoto článku. Pokud je na stavovém řádku v dolní části tohoto okna uveden text Offline, připojte počítač k Internetu, klikněte na tlačítko Offline v Prohlížeči nápovědy a klikněte na příkaz Zobrazit obsah z webu Office.com v místní nabídce. Můžete také přejít na web Office.com a vyhledat poslední verzi dokumentace na stránce Nápověda a postupy pro aplikaci Microsoft OneNote 2010.

Odkazy

Záznam a formátování poznámek

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Sdílení poznámek

Ochrana poznámek

Záznam a formátování poznámek

Zadání a úprava poznámek

Akce

Klávesy

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M

Ukotvení okna aplikace OneNote

CTRL+ALT+D

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Poznámka : Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

CTRL+X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu ze schránky.

CTRL+V

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

SHIFT+ENTER

Kontrola pravopisu

F7

Otevření tezauru pro aktuálně vybrané slovo

SHIFT+F7

Zobrazení místní nabídky pro libovolnou poznámku, kartu nebo jiný zvýrazněný objekt

SHIFT+F10

Provedení akce navržené na informačním panelu, pokud se tento panel zobrazí v horní části stránky.

CTRL+SHIFT+W

Formátování poznámek

Akce

Klávesy

Zvýraznění vybraného textu žlutě

CTRL+SHIFT+H
nebo CTRL+ALT+H

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Kopírování formátování vybraného textu (Kopírovat formát)

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátování do vybraného textu (Kopírovat formát)

CTRL+SHIFT+V

Otevření hypertextového odkazu

Poznámka : Kurzor musí být umístěn v libovolném místě formátovaného textu hypertextového odkazu.

ENTER

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

CTRL+POMLČKA

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+=

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+=

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+TEČKA

Použití nebo odebrání formátování číslovaného seznamu u vybraného odstavce

CTRL+LOMÍTKO

Použití stylu Nadpis 1 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+1

Použití stylu Nadpis 2 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+2

Použití stylu Nadpis 3 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+3

Použití stylu Nadpis 4 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+4

Použití stylu Nadpis 5 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+5

Použití stylu Nadpis 6 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+6

Použití stylu Normální pro aktuální poznámku

CTRL+SHIFT+N

Odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Odebrání odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text

CTRL+SHIFT+N

Zobrazení nebo skrytí linkování na aktuální stránce

CTRL+SHIFT+R

Přidání položek na stránku

Akce

Klávesy

Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku

ALT+N, F

Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku

ALT+N, O

Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce (při spuštění aplikace OneNote v režimu vysokého kontrastu)

ALT+SHIFT+P

Vložení obrázku ze souboru

ALT+N, P

Vložení obrázku ze skeneru či fotoaparátu

ALT+N, S

Vložení výřezu obrazovky

Poznámka : V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému Windows musí být aktivní ikona OneNote.

WINDOWS+S

Vložení aktuálního data

ALT+SHIFT+D

Vložení aktuálního data a času

ALT+SHIFT+F

Vložení aktuálního času

ALT+SHIFT+T

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Spuštění matematické rovnice nebo převod vybraného textu na matematický vzorec

ALT+=

Vytvoření tabulky přidáním druhého sloupce k již zadanému textu

TAB

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

TAB

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

Poznámka : Dalším stisknutím klávesy ENTER tabulku dokončíte.

ENTER

Vytvoření řádku pod aktuálním řádkem v tabulce

CTRL+ENTER

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

ALT+ENTER

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

CTRL+ALT+R

Vytvoření sloupce vlevo od aktuálního sloupce v tabulce

CTRL+ALT+E

Vytvoření řádku nad aktuálním řádkem v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

ENTER

Odstranění aktuálně prázdného řádku v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

DEL (stiskněte dvakrát)

Výběr poznámek a objektů

Akce

Klávesy

Výběr všech položek na aktuální stránce

Poznámka : Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Přechod na konec řádku

SHIFT+END

Výběr celého řádku (pokud je kurzor na začátku řádku)

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na název stránky a výběr názvu

CTRL+SHIFT+T

Zrušení vybrané osnovy nebo stránky

ESC

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doleva (zmenšení odsazení)

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doprava (zvětšení odsazení)

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

DELETE

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Spuštění přehrávání vybraného zvukového nebo obrazového záznamu

CTRL+ALT+P

Spuštění přehrávání vybraného zvukového nebo obrazového záznamu

CTRL+ALT+S

Převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu zpět o několik sekund

CTRL+ALT+Y

Rychlé převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu vpřed o několik sekund

CTRL+ALT+U

Použití značek u poznámek

Akce

Klávesy

Použití, přidání nebo zrušení značky Úkol

CTRL+1

Použití nebo zrušení značky Důležité

CTRL+2

Použití nebo zrušení značky Otázka

CTRL+3

Použití nebo zrušení značky Zapamatovat na později

CTRL+4

Použití nebo zrušení značky Definice

CTRL+5

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+6

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+7

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+8

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

CTRL+0

Použití osnov

Akce

Klávesy

Zobrazení od úrovně 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení na úrovni 2

ALT+SHIFT+2

Rozbalení na úrovni 3

ALT+SHIFT+3

Rozbalení na úrovni 4

ALT+SHIFT+4

Rozbalení na úrovni 5

ALT+SHIFT+5

Rozbalení na úrovni 6

ALT+SHIFT+6

Rozbalení na úrovni 7

ALT+SHIFT+7

Rozbalení na úrovni 8

ALT+SHIFT+8

Rozbalení na úrovni 9

ALT+SHIFT+9

Rozbalení všech úrovní

ALT+SHIFT+0

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

TAB

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

SHIFT+TAB

Rozbalení sbalené osnovy

ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Sbalení rozbalené osnovy

ALT+SHIFT+KLÁVESA MINUS

Určení jazykového nastavení

Poznámka : Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte nejdříve povolit jazyky se zápisem zprava doleva v nástroji Jazykové předvolby systému Microsoft Office 2010.

Akce

Klávesy

Nastavení směru psaní zleva doprava

CTRL+LEVÝ SHIFT

Nastavení směru psaní zprava doleva

CTRL+PRAVÝ SHIFT

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

TAB

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

SHIFT+TAB

Začátek stránky

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Práce se stránkami a poznámkami na okraj

Akce

Klávesy

Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky

F11

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M

Rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek

CTRL+SHIFT+*

Tisk aktuální stránky

CTRL+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

CTRL+N

Zvětšení šířky panelu karet stránky

CTRL+SHIFT+[

Snížení šířky panelu karet stránky

CTRL+SHIFT+]

Vytvoření nové stránky na stejné úrovni pod kartou aktuální stránky

CTRL+ALT+N

Snížení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

CTRL+ALT+[

Zvýšení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

CTRL+ALT+]

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

CTRL+SHIFT+ALT+N

Výběr všech položek

Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Výběr aktuální stránky

CTRL+SHIFT+A
Je-li vybraná stránka součástí skupiny, vyberete stisknutím kombinace kláves CTRL+A všechny stránky ve skupině.

Posun karty vybrané stránky nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Posun karty vybrané stránky dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesun kurzoru na název stránky

CTRL+SHIFT+T

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

PAGE UP

Posun dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Posun na horní okraj aktuální stránky

CTRL+HOME

Posun na dolní okraj aktuální stránky

CTRL+END

Přechod na další odstavec

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí odstavec

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru k hornímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem nahoru

CTRL+ALT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru k dolnímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem dolů

CTRL+ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru doleva na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doleva

CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru doprava na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doprava

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na kontejner další poznámky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na začátek řádku

HOME

Přechod na konec řádku

END

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zvětšení

ALT+CTRL+PLUS (na číselné klávesnici)
– nebo –
ALT+CTRL+SHIFT+PLUS

Zmenšení

ALT+CTRL+MINUS (na číselné klávesnici)
– nebo –
ALT+CTRL+SHIFT+POMLČKA

Uložení změn

Pokud je aplikace OneNote spuštěna, jsou poznámky při každé změně ukládány automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

CTRL+S

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce

Klávesy

Vytvoření nového oddílu

CTRL+T

Otevření poznámkového bloku

CTRL+O

Otevření oddílu

CTRL+ALT+SHIFT+O

Přechod na další oddíl

CTRL+TAB

Přechod na předchozí oddíl

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod na další stránku v oddílu

CTRL+PAGE DOWN

Přechod na předchozí stránku v oddílu

CTRL+PAGE UP

Přechod na první stránku v oddílu

ALT+HOME

Přechod na poslední stránku v oddílu

ALT+END

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

CTRL+ALT+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

CTRL+ALT+G

Výběr aktuální karty stránky

CTRL+SHFT+A

Zvýraznění aktuální karty oddílu

CTRL+SHIFT+G

Přechod na aktuální oddíl

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu

CTRL+G, potom stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte klávesu ENTER.

Hledání poznámek

Akce

Klávesy

Přesunutí kurzoru na pole Hledat pro vyhledávání ve všech poznámkových blocích

CTRL+E

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na vybraný výsledek při vyhledávání všech poznámkových bloků a ukončení vyhledávání

ENTER

Změna oboru vyhledávání

CTRL+E, TAB, SPACE

Otevření podokna výsledků vyhledávání

ALT+O po vyhledávání

Vyhledávání pouze na aktuální stránce

Poznámka : Stisknutím kláves CRTL+E nebo CTRL+F je možné kdykoli přepnout mezi vyhledáváním všude a vyhledáváním pouze na aktuální stránce

CTRL+F

Přechod na další výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

ENTER nebo F3

Přechod na předchozí výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

SHFT+F3

Ukončení vyhledávání a návrat na stránku

ESC

Začátek stránky

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek s jinými uživateli

Akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Sdílení poznámek s jinými programy

Akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Dnes z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+1

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Zítra z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+2

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Tento týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+3

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Příští týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+4

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Žádné datum z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+5

Otevření vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+K

Označení vybraného úkolu aplikace Outlook jako dokončeného

CTRL+SHIFT+9

Odstranění vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+0

Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku

SHIFT+F9

Synchronizace změn ve všech otevřených poznámkových blocích

F9

Označení aktuální stránky jako nepřečtené

CTRL+Q

Začátek stránky

Ochrana poznámek

Oddíly chráněné heslem

Akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

CTRL+ALT+L

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×