Klávesové zkratky v aplikaci Microsoft Publisher

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy se vztahují k anglickému rozložení klávesnice (Spojené státy). Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusí těmto klávesám přesně odpovídat.

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Online nápověda

V okně Nápověda

Základy používání sady Office

Vytvoření, otevření, zavření nebo uložení publikace

Úpravy a formátování textu nebo objektů

Práce se stránkami

Tisk publikace

Práce s webovými stránkami a e-maily

Automatizace úloh

Online nápověda

Klávesové zkratky pro použití okna Nápověda

Okno Nápověda umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy sady Office. V okně Nápověda se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Akce

Klávesa

Zobrazení okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Přechod zpět na domovskou stránku aplikace Název programu

ALT+HOME

Výběr další položky v okně Nápověda

TAB

Výběr předchozí položky v okně Nápověda

SHIFT+TAB

Provedení akce dané vybranou položkou

ENTER

V oddílu Procházet nápovědu aplikace Název programu okna Nápověda výběr další nebo předchozí položky

TAB nebo SHIFT+TAB

V oddílu Procházet nápovědu aplikaceNázev programuokna Nápověda rozbalení nebo sbalení vybrané položky

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu (včetně odkazů Zobrazit vše nebo Skrýt vše na horním okraji tématu)

TAB

Výběr předchozího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce spojené s klepnutím na odkaz Zobrazit vše či Skrýt vše nebo na skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Přechod zpět na předchozí téma nápovědy (tlačítko Zpět).

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přechod vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP, PAGE DOWN

Přepnutí mezi zobrazením okna nápovědy ve spojení s aktivní aplikací a zobrazením okna nápovědy odděleně od aktivní aplikace

ALT+U

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Nutnou podmínkou je, že okno Nápověda má aktivní fokus (klepněte do okna Nápověda).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka : Není-li kurzor v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6 a poté klepněte na ŠIPKU DOLŮ

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat

F6 a poté klepněte na ŠIPKU DOLŮ

Přepnutí mezi oblastmi v okně Nápověda, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat.

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení na kartě Obsah

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení na kartě Obsah

ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA VPRAVO

Začátek stránky

Základy používání sady Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Klávesa

Přechod do dalšího okna

ALT+TAB

Přechod do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci

CTRL+F5

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 může být nutné stisknout opakovaně.

Poznámka : Pokud se požadované podokno úloh pomocí klávesy F6 nezobrazí, přejděte stisknutím klávesy ALT na panel nabídek nebo pás karet, který je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office, a poté stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček)

SHIFT+F6

Přechod do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přechod do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Přesunout (v systémové nabídce okna). K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F7

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna). Ke změně velikosti okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení úprav stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích sady Microsoft Office)

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Kopírování aktuálního vzhledu obrazovky do schránky

PRINT SCREEN

Kopírování aktuálního vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Změna písma nebo jeho velikosti

Akce

Klávesa

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo mezi buňkami

Akce

Klávesa

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA DOLEVA

Přesunutí o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Opakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Akce

Klávesa

Přechod na následující buňku

TAB

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TAB

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TAB

Začátek nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Používání podoken úloh a přístup k nim

Akce

Klávesa

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna úloh v okně programu (Klávesu F6 může být zapotřebí stisknout opakovaně.)

Poznámka : Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat panel nabídek a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Nastavení podokna úloh jako aktivního v případě, že je aktivní nabídka nebo panel nástrojů (Pravděpodobně bude nutné stisknout kombinaci kláves CTRL+TAB více než jednou.)

CTRL+TAB

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

TAB nebo SHIFT+TAB 

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přidružené k vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky nebo otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Výběr prvního nebo posledního příkazu v zobrazené nabídce nebo podnabídce

HOME nebo END

Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

CTRL+HOME nebo CTRL+END

Otevření podokna úloh Zdroje informací

Poznámka : Tato klávesová zkratka nefunguje v aplikacích Microsoft Office PowerPoint a Microsoft Office SharePoint Designer.

ALT+klepnutí

Používání inteligentních značek a přístup k nim

Akce

Klávesa

Zobrazení nabídky nebo zprávy inteligentní značky. Je-li vybráno více inteligentních značek, přechod na další a zobrazení její nabídky nebo zprávy.

ALT+SHIFT+F10

Výběr další položky v nabídce Inteligentní značky

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozí položky v nabídce Inteligentní značky

ŠIPKA NAHORU

Provedení akce související s vybranou položkou v nabídce Inteligentní značky

ENTER

Zavření nabídky nebo zprávy inteligentní značky

ESC

Tip : Můžete zvolit, zda chcete být na každé zobrazení inteligentní značky upozorněni zvukovým signálem. Využití zvukových upozornění vyžaduje zvukovou kartu. Do počítače je třeba nainstalovat také zvuky sady Microsoft Office.

Změna velikosti a přesun panelů nástrojů, nabídek a podoken úloh

 1. Stisknutím klávesy ALT vyberte panel nabídek.

 2. Opakovaným stisknutím kláves CTRL+TAB vyberte požadovaný panel nástrojů nebo podokno úloh.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Změna velikosti panelu nástrojů

  1. Na panelu nástrojů stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Klepněte na příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost panelu nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesa se šipkou změníte velikost o jeden pixel.

  Přesouvání panelu nástrojů

  1. Na panelu nástrojů stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Klepněte na příkaz Přesunout a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami umístěte panel nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesa se šipkou přesunete panel nástrojů o jeden pixel. Chcete-li uvolnit ukotvený panel nástrojů, stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA DOLŮ. Chcete-li panel nástrojů ukotvit svisle na pravé nebo levé straně, tiskněte opakovaně klávesy ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO, dokud panel zcela nepřesunete na pravou nebo levou stranu.

  Změna velikosti podokna úloh

  1. V podokně úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a pak stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesy se šipkami provedete změnu o jeden pixel.

  Přesouvání podokna úloh

  1. V podokně úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Přesunout a pak stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami umístěte podokno úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesy se šipkami přesunete podokno o jeden pixel.

 4. Po dokončení přesunutí nebo změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

Používání dialogových oken

Akce

Klávesa

Přechod na další možnost nebo skupinu možností

TAB

Přechod na předchozí možnost nebo skupinu možností

SHIFT+TAB

Přechod na další kartu dialogového okna

CTRL+TAB

Přechod na předchozí kartu dialogového okna

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka

MEZERNÍK

Otevření seznamu v případě, že je zavřený, a výběr příslušné položky v seznamu

První písmeno položky v rozevíracím seznamu

Vybrání možnosti; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka

ALT+podtržené písmeno v názvu možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku dialogového okna

ENTER

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Klávesa

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přesun o jeden znak vlevo nebo vpravo

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesun o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA DOLEVA

Přesun o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA DOPRAVA

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA DOLEVA

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA DOPRAVA

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLEVA

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOPRAVA

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce pole

SHIFT+END

Použití dialogových oken Otevřít publikaciUložit jako

Akce

Klávesa

Přechod na předchozí složku Vzhled tlačítka

ALT+SHIFT+1

Tlačítko O úroveň výš Vzhled tlačítka : Otevření složky o jednu úroveň výše než otevřená složka

ALT+SHIFT+2

Tlačítko Hledat na webu Obrázek tlačítka : Zavření dialogového okna a otevření vyhledávací webové stránky

ALT+3

Tlačítko Odstranit Obrázek tlačítka : Odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+3

Tlačítko Vytvořit novou složku Vzhled tlačítka : Vytvoření nové složky

ALT+SHIFT+4

Tlačítko Zobrazení Vzhled tlačítka : Přepínání mezi dostupnými zobrazeními složky

ALT+SHIFT+5

Tlačítko Nástroje: Zobrazení nabídky Nástroje

ALT+L

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

SHIFT+F10

Přesouvání mezi možnostmi nebo oblastmi v dialogovém okně

TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+I

Aktualizace seznamu souborů

F5

Začátek stránky

Vytvoření, otevření, zavření nebo uložení publikace

Vytvoření, otevření a zavření publikace

Akce

Klávesa

Spuštění nové instance aplikace Publisher

CTRL+N

Zobrazení dialogového okna Otevřít publikaci

CTRL+O

Zavření aktuální publikace

CTRL+F4 nebo CTRL+W

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

CTRL+S

Začátek stránky

Úpravy a formátování textu nebo objektů

Úpravy a formátování textu

Většinu těchto klávesových zkratek nelze použít, pokud je publikace zobrazena v náhledu webové stránky.

Akce

Klávesa

Zobrazení podokna úloh Najít a nahradit s vybranou možností Najít v části Najít nebo nahradit. Tyto klávesové zkratky nemusejí fungovat v případě, že je zároveň otevřeno jiné podokno úloh. Tuto klávesovou zkratku nelze použít v náhledu webové stránky.

F3 nebo CTRL+F nebo SHIFT+F4

Zobrazení podokna úloh Najít a nahradit s vybranou možností Nahradit v části Najít nebo nahradit. Tyto klávesové zkratky nemusejí fungovat v případě, že je zároveň otevřeno jiné podokno úloh.

CTRL+H

Kontrola pravopisu

F7

Hledání synonym v zobrazeném podokně úloh Zdroje informací

SHIFT+F7

Zobrazení podokna úloh Zdroje informací a provedení dotazu

Podržte klávesu ALT a klepněte na slovo

Výběr veškerého textu. Pokud je kurzor v textovém poli, vybere tato klávesová zkratka veškerý aktuální text. Pokud kurzor není v textovém poli, vybere tato klávesová zkratka všechny objekty na stránce.

CTRL+A

Změna písma na tučné

CTRL+B

Změna písma na kurzívu

CTRL+I

Podtržení textu

CTRL+U

Převedení textu na kapitálky nebo navrácení kapitálek k velkým nebo malým písmenům.

CTRL+SHIFT+K

Výběr pole Styl na panelu nástrojů Formát

CTRL+SHIFT+S

Výběr pole Písmo na panelu nástrojů Formát

CTRL+SHIFT+F

Výběr pole Velikost písma na panelu nástrojů Formát

CTRL+SHIFT+P

Kopírování formátu

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátu

CTRL+SHIFT+V

Zapnutí nebo vypnutí možnosti Speciální znaky

CTRL+SHIFT+Y

Obnovení formátu znaku na aktuální styl textu

CTRL+MEZERNÍK

Použití nebo odebrání formátu dolní index

CTRL+=

Použití nebo odebrání formátu horní index

CTRL+SHIFT+=

Zvětšení mezer mezi písmeny ve slovech (prokládání)

CTRL+SHIFT+]

Zmenšení mezer mezi písmeny ve slovech (prokládání)

CTRL+SHIFT+[

Zvětšení písma o 1 bod

CTRL+]

Zmenšení písma o 1 bod

CTRL+[

Zvětšení písma na další hodnotu v poli Velikost písma

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení písma na předchozí hodnotu v poli Velikost písma

CTRL+SHIFT+<

Nastavení zarovnání odstavce na střed

CTRL+E

Nastavení zarovnání odstavce vlevo

CTRL+L

Nastavení zarovnání odstavce vpravo

CTRL+R

Nastavení zarovnání odstavce do bloku

CTRL+J

Nastavení distribuovaného zarovnání odstavce.

CTRL+SHIFT+D

Nastavení novinového zarovnání odstavce (pouze pro východoasijské jazyky)

CTRL+SHIFT+J

Zobrazení dialogového okna Dělení slov. Tato klávesová zkratka nefunguje u webových stránek.

CTRL+SHIFT+H

Vložení aktuálního času

ALT+SHIFT+T

Vložení aktuálního data

ALT+SHIFT+D

Vložení čísla aktuální stránky

ALT+SHIFT+P

Vložení pevné mezery o nulové šířce

CTRL+SHIFT+0 (nula)

Nastavení jednoduchého řádkování pro aktuální odstavec

CTRL+1

Nastavení dvojitého řádkování pro aktuální odstavec

CTRL+2

Nastavení řádkování 1,5 pro aktuální odstavec

CTRL+5

Kopírování formátu textu

Akce

Klávesa

Kopírování formátu textu

CTRL+SHIFT+C

Použití zkopírovaného formátu na text

CTRL+SHIFT+V

Kopírování, vyjmutí, vložení a odstranění textu nebo objektů

Akce

Klávesa

Kopírování vybraného textu nebo objektu

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Vyjmutí vybraného textu nebo objektu

CTRL+X nebo SHIFT+DELETE

Vložení textu nebo objektu

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Odstranění vybraného objektu

DELETE nebo CTRL+SHIFT+X

Akce Zpět a Znovu

Akce

Klávesa

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Opětovné provedení poslední akce

CTRL+Y nebo F4

Posunutí objektu

Akce

Klávesa

Posunutí vybraného objektu nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo

Klávesy se šipkami

Posunutí vybraného objektu nahoru, dolů, doleva nebo doprava, pokud se v textu objektu nachází kurzor

ALT+klávesy se šipkami

Objekty vrstev

Akce

Klávesa

Přenesení objektu dopředu

ALT+F6

Přenesení objektu do pozadí

ALT+SHIFT+F6

Přichycení objektů

Akce

Klávesa

Zapnutí nebo vypnutí možnosti Přichytit k vodítkům

CTRL+SHIFT+W

Zapnutí nebo vypnutí možnosti Přichytit k vodítkům

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

Zapnutí nebo vypnutí možnosti Přichytit k vodítkům

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+O

Výběr a seskupování objektů

Akce

Klávesa

Výběr všech objektů na stránce, pokud se kurzor nenachází v textu uvnitř textového pole nebo automatického tvaru. Pokud se při stisknutí těchto kláves kurzor nachází v textovém poli, je vybrán veškerý text, i když tento text přetéká do dalších textových polí.

CTRL+A

Seskupení vybraných objektů nebo zrušení seskupení objektů, které již byly seskupeny

CTRL+SHIFT+G

Zrušení výběru textu (pokud je vybrán) , objekt obsahující text však zůstane vybrán

ESC

Zrušení výběru objektu (pokud je vybrán)

ESC

Výběr objektu uvnitř skupiny (pokud tento objekt obsahuje již vybraný text)

ESC

Změna objektu na průhledný

Akce

Klávesa

Přepínání mezi průhledností a neprůhledností (bílá výplň) objektu

CTRL+T

Vložení objektu

Chcete-li použít tuto klávesovou zkratku, musíte nejprve vybrat panel nástrojů Objekty nebo nabídku Vložit.

Z panelu nástrojů Objekty se klávesová zkratka používá nejdříve stiskem klávesy ALT, tím se vybere panel nabídek, pak stiskem kombinace CTRL+TAB, dokud není vybrán panel nástrojů Objekty. Pak stiskněte klávesu TAB nebo kombinaci kláves SHIFT+TAB a vyberte tlačítko pro typ objektu, který chcete do publikace přidat.

Chcete-li objekt vložit z nabídky Vložit, stiskněte nejdříve kombinaci kláves ALT+L a pak použijte klávesu ŠIPKA DOLŮ k výběru položky typu objektu, který chcete vložit.

Akce

Klávesa

Vložení textového pole, čáry, spojnice, kružnice nebo obdélníku, který je vybrán na panelu nástrojů Objekty nebo v nabídce Vložit. Otevření nabídky nebo dialogového okna s dalšími možnostmi pro vložení jiného typu objektu.

CTRL+ENTER

Začátek stránky

Práce se stránkami

Výběr nebo vložení stránek

Pokud je publikace zobrazena v dvoustránkovém rozložení, budou tyto příkazy použity na vybrané dvoustránkové rozložení. Jestliže publikace není zobrazena v dvoustránkovém rozložení, budou příkazy použity pouze na vybranou stránku.

Akce

Klávesa

Zobrazení dialogového okna Přejít na stránku.

F5 nebo CTRL+G

Vložení stránky nebo dvoustránkového rozložení. Při vytváření bulletinu se zobrazí dialogové okno Vložit stránky typ publikace. Při vytváření přání nebo programu se zobrazí zpráva s dotazem, zda má být automaticky vloženo několik stránek.

CTRL+SHIFT+N

Vložení duplicitní stránky za vybranou stránku

CTRL+SHIFT+U

Přechod mezi stránkami

Akce

Klávesa

Zobrazení dialogového okna Přejít na stránku

F5 nebo CTRL+G

Přechod na další stránku

CTRL+PAGE DOWN

Přepnutí na předchozí stránku

CTRL+PAGE UP

Přechod mezi aktuální stránkou a stránkou předlohy

CTRL+M

Použití stránky předlohy

Akce

Klávesa

Přechod mezi aktuální stránkou a stránkou předlohy

CTRL+M

Zobrazení nebo skrytí hranic nebo vodítek

Akce

Klávesa

Zapnutí nebo vypnutí možnosti Hranice a vodítka

CTRL+SHIFT+O

Zapnutí nebo vypnutí možnosti Vodítka na účaří. Tato klávesová zkratka není k dispozici ve webovém zobrazení.

CTRL+F7

Zapnutí nebo vypnutí možnosti Svislá vodítka na účaří (pouze u východoasijských jazyků). Tato klávesová zkratka není k dispozici ve webovém zobrazení.

CTRL+SHIFT+F7

Změna velikosti

Akce

Klávesa

Přepnutí mezi aktuálním zobrazením a skutečnou velikostí

F9

Zvětšení na zobrazení přes celou stránku

CTRL+SHIFT+L

Začátek stránky

Tisk publikace

Použití náhledu před tiskem

Tyto klávesové zkratky jsou k dispozici pouze v okně Náhled (nabídka Soubor, příkaz Náhled).

Akce

Klávesa

Přechod mezi aktuálním zobrazením a skutečnou velikostí

F9

Posunutí nahoru nebo dolů

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Posunutí vlevo nebo vpravo

ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA

Posunutí nahoru po velkých úsecích

PAGE UP nebo CTRL+ŠIPKA NAHORU

Posunutí dolů po velkých úsecích

PAGE DOWN nebo CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Posunutí vlevo po velkých úsecích

CTRL+ŠIPKA DOLEVA

Posunutí vpravo po velkých úsecích

CTRL+ŠIPKA DOPRAVA

Posunutí do levého horního rohu stránky

HOME

Posunutí do pravého dolního rohu stránky

END

Zobrazení dialogového okna Přejít na stránku

F5 nebo CTRL+G

Přechod na předchozí stránku

CTRL+PAGE UP

Přechod na další stránku

CTRL+PAGE DOWN

Přechod do dalšího okna, pokud je na ploše otevřeno několik publikací

CTRL+F6

Zavření náhledu a zobrazení dialogového okna Tisk

CTRL+P

Ukončení náhledu před tiskem

ESC

Tisk publikace

Akce

Klávesa

Otevření dialogového okna Tisk

CTRL+P

Začátek stránky

Práce s webovými stránkami a e-maily

Vložení hypertextových odkazů a zobrazení náhledu webových stránek

Akce

Klávesa

Zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz. Kurzor se musí nacházet v textovém poli.

CTRL+K

Zobrazení náhledu webové stránky v okně prohlížeče

CTRL+SHIFT+B

Odeslání e-mailu

Po zvolení příkazu Odeslat jako zprávu (nabídka Soubor, příkaz Odeslat e-mail) lze používat následující klávesové zkratky.

Důležité : Aby bylo možné odesílat e-mailové zprávy, musí být spuštěna aplikace Microsoft Office Outlook. Pokud aplikace Outlook není spuštěna, bude zpráva uložena ve složce Pošta k odeslání.

Akce

Klávesa

Odeslání aktuální stránky nebo publikace

ALT+S

Otevření adresáře, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

CTRL+SHIFT+B

Otevření kontroly návrhu, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

ALT+K

Kontrola jmen uvedených v řádcích Komu, Kopie a Skrytá oproti adresáři, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

CTRL+K

Otevření adresáře s vybraným polem Komu, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

ALT+. (tečka)

Otevření adresáře s vybraným polem Kopie, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

ALT+I

Otevření adresáře s vybraným polem Skrytá, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy a pole Skrytá je zobrazeno.

Chcete-li zobrazit pole Skrytá, pokud je vybrán panel nástrojů Korespondence, stiskněte klávesy SHIFT+P, stisknutím ŠIPKY DOLŮ vyberte pole Skrytá a pak stiskněte klávesu ENTER.

ALT+B

Přechod do pole Předmět

ALT+P

Otevření dialogového okna Možnosti zprávy aplikace Microsoft Office Outlook

ALT+^

Otevření dialogového okna Vlastní pro vytvoření příznaku e-mailové zprávy, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

CTRL+SHIFT+G

Přesunutí kurzoru do dalšího pole v záhlaví e-mailové zprávy, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

TAB

Přesunutí kurzoru do předchozího pole v záhlaví e-mailové zprávy

SHIFT+TAB

Přepnutí mezi kurzorem v záhlaví e-mailové zprávy a tlačítkem Odeslat na panelu nástrojů Korespondence

CTRL+TAB

Po zvolení příkazu Odeslat jako zprávu (nabídka Soubor, příkaz Odeslat e-mail) lze používat následující klávesové zkratky.

Po zvolení příkazu Odeslat publikaci jako přílohu (nabídka Soubor, příkaz Odeslat e-mail) lze používat následující klávesové zkratky.

Akce

Klávesa

Otevření adresáře, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

CTRL+SHIFT+B

Otevření adresáře s vybraným polem Komu, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

ALT+. (tečka)

Otevření adresáře s vybraným polem Kopie, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

ALT+C

Otevření adresáře s vybraným polem Skrytá, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy a pole Skrytá je zobrazeno. Tato klávesová zkratka funguje pouze v případě, že pole Skrytá obsahuje jméno.

Chcete-li zobrazit pole Skrytá, pokud je vybrán panel nástrojů Korespondence, stiskněte klávesy SHIFT+P, stisknutím ŠIPKY DOLŮ vyberte pole Skrytá a pak stiskněte klávesu ENTER.

ALT+B

Přechod do pole Předmět

ALT+J

Otevření dialogového okna Vlastní pro vytvoření příznaku e-mailové zprávy, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

CTRL+SHIFT+G

Přesunutí kurzoru do dalšího pole v záhlaví e-mailové zprávy, je-li kurzor v záhlaví e-mailové zprávy

TAB

Přesunutí kurzoru do předchozího pole v záhlaví e-mailové zprávy

SHIFT+TAB

Po zvolení příkazu Odeslat jako zprávu (nabídka Soubor, příkaz Odeslat e-mail) lze používat následující klávesové zkratky.

Začátek stránky

Automatizace úloh

Práce s makry

Akce

Klávesa

Zobrazení dialogového okna Makra

ALT+F8

Práce s jazykem Visual Basic

Akce

Klávesa

Zobrazení editoru jazyka Visual Basic

ALT+F11

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×