Klávesové zkratky v Outlooku 2016 pro Mac

Toto téma obsahuje všechny klávesové zkratky pro Outlook 2016 pro Mac. Klávesové zkratky umožňují rychle provádět příkazy a funkce bez použití myši. Klávesové zkratky v tomto článku platí pro americké rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích nemusí přesně odpovídat klávesám americké klávesnice.

Poznámky : 

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

  • Nastavení v některých verzích operačního systému Mac a některé nástroje můžou kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves pro Office 2016 pro Mac. Informace o změně přiřazení kláves u klávesové zkratky najdete v Nápovědě k Macu pro vaši verzi Macu, resp. v nástroji.

  • Toto téma předpokládá, že uživatelé čteček JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce najdete často používané klávesové zkratky v Outlooku 2016 pro Mac.

Akce

Klávesová zkratka

Uložení položky

PŘÍKAZ +S

Tisk položky

PŘÍKAZ +P

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ +Z

Zopakování poslední akce

PŘÍKAZ +Y

Minimalizace aktivního okna

PŘÍKAZ +M

Vytvoření nové složky Kontakty v navigačním podokně

Shift+ PŘÍKAZ +N

Vytvoření nového e-mailu (v zobrazení pošty)

PŘÍKAZ +N

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení vpravo

PŘÍKAZ +Lomítko (\)

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení dole

Shift+ PŘÍKAZ +lomítko (\)

Přesunutí vybrané položky do jiné složky

Shift+ PŘÍKAZ +M

Zkopírování vybrané položky do jiné složky

Shift+ PŘÍKAZ +C

Výběr všech položek v seznamu položek, pokud je seznam položek v aktivním podokně

PŘÍKAZ +A

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

Options+ PŘÍKAZ +R

Skrytí Outlooku

PŘÍKAZ +H

Ukončení Outlooku

PŘÍKAZ +Q

Zahájení diktování

FN+FN

Vložení emoji

Control+ PŘÍKAZ +Mezerník

Práce v oknech a v dialozích

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do zobrazení pošty

PŘÍKAZ +1

Přechod do zobrazení kalendáře

PŘÍKAZ +2

Přechod do zobrazení kontaktů

PŘÍKAZ +3

Přechod do zobrazení úkolů

PŘÍKAZ +4

Přechod do zobrazení poznámek

PŘÍKAZ +5

Otevření okna stavu synchronizace nebo jeho změna na aktivní okno

PŘÍKAZ +7

Otevření okna chyb synchronizace nebo jeho změna na aktivní okno

PŘÍKAZ +8

Otevření okna pro hledání kontaktů

PŘÍKAZ +0

Otevření dialogového okna Předvolby Outlooku

PŘÍKAZ +čárka ( , )

Přecházení vpřed mezi otevřenými okny

PŘÍKAZ +tilda ( ~ )

Přecházení vzad mezi otevřenými okny

Shift+ PŘÍKAZ +tilda ( ~ )

Zavření aktivního okna

PŘÍKAZ +W

Otevření vybrané položky

PŘÍKAZ +O

Přechod na další ovládací prvky v okně

Tab

Přechod na předchozí ovládací prvky v okně

Shift+Tab

Použití vyhledávání

Akce

Klávesová zkratka

Prohledání aktuální složky

Option+ PŘÍKAZ +F

Rozšířené hledání v Outlooku (a přidání filtru Položka obsahuje)

Shift+ PŘÍKAZ +F

Hledání textu v položce

PŘÍKAZ +F

Hledání dalšího výskytu stejného textu v položce

PŘÍKAZ +G

Hledání předchozího výskytu stejného textu v položce

PŘÍKAZ +Shift+G

Odesílat a přijímat poštu

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové zprávy

PŘÍKAZ +N

Odeslání otevřené zprávy

PŘÍKAZ +Return

Odeslání všech zpráv z Outlooku a příjem všech příchozích zpráv

PŘÍKAZ +K

Odeslání všech zpráv z Outlooku

Shift+ PŘÍKAZ +K

Uložení otevřené zprávy do složky Koncepty

PŘÍKAZ +S

Přidání přílohy k otevřené zprávě

PŘÍKAZ +E

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

PŘÍKAZ +dvojtečka ( : )

Kontrola jmen příjemců v otevřených zprávách

Control+ PŘÍKAZ +C

Odpověď odesílateli zprávy (nebo seznamu adresátů, pokud je zpráva poslaná ze seznamu adresátů)

PŘÍKAZ +R

Odpověď všem

Shift+ PŘÍKAZ +R

Předání zprávy příjemci

PŘÍKAZ +J

Otevření vybrané zprávy v samostatném okně

PŘÍKAZ +O

Vymazání příznaku vybrané zprávy

Option+ PŘÍKAZ +Apostrof ( ' )

Označení vybrané zprávy za nevyžádanou poštu

PŘÍKAZ +Shift+J

Označení vybrané zprávy za vyžádanou poštu

PŘÍKAZ +Shift+Option+J

Zobrazení předchozí zprávy

Control+levá hranatá závorka ([)

Zobrazení další zprávy

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Pošta

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Pošta

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Přesunutí vybrané zprávy do složky

Shift+ PŘÍKAZ +M

Zmenšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

PŘÍKAZ +spojovník (-)

Zvětšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

PŘÍKAZ +znaménko plus (+)

Posunutí dolů na další obrazovku s textem nebo, pokud jste na konci zprávy, zobrazení další zprávy

Mezerník

Posunutí nahoru na předchozí obrazovku s textem nebo, pokud jste na začátku zprávy, zobrazení předchozí zprávy

Shift+mezerník

Odstranění vybrané zprávy

Delete

Trvalé odstranění vybrané zprávy

Shift+Delete

Odstranění aktuální zprávy a zavření okna zpráv (pokud je otevřené)

PŘÍKAZ +Delete

Označení vybraných zpráv jako přečtených

PŘÍKAZ +T

Označení vybraných zpráv jako nepřečtených

Shift+ PŘÍKAZ +T

Označení všech zpráv ve složce jako přečtených

Option+ PŘÍKAZ +T

Použití Kalendáře

Akce

Klávesová zkratka

Otevření okna kalendáře

PŘÍKAZ +2

Vytvoření nové události

PŘÍKAZ +N

Otevření vybrané události v kalendáři

PŘÍKAZ +O

Odstranění události v kalendáři

Delete

Přepnutí zobrazení, aby zahrnovalo dnešek

PŘÍKAZ +T

V zobrazení dne přechod na předchozí den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přechod na předchozí týden. V zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc.

PŘÍKAZ +Šipka vlevo

V zobrazení dne přechod na další den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přechod na další týden. V zobrazení měsíce přechod na další měsíc.

PŘÍKAZ +Šipka vpravo

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Kalendář

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Kalendář

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Práce s lidmi a kontakty

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového kontaktu

PŘÍKAZ +N

Otevření vybraného kontaktu

PŘÍKAZ +O

Odstranění kontaktu

Delete

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření předchozího kontaktu

Control+levá hranatá závorka ([)

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření dalšího kontaktu

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Lidé

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Lidé

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Správa úkolů

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do okna Úkoly

PŘÍKAZ +4

Vytvoření nového úkolu

PŘÍKAZ +N

Otevření vybraného úkolu

PŘÍKAZ +O

Odstranění úkolu

Delete

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření předchozího úkolu v seznamu úkolů

Control+levá hranatá závorka ([)

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření dalšího úkolu v seznamu úkolů

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Úkolů

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Úkolů

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Použití poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do okna Poznámky

PŘÍKAZ + 5

Vytvoření nové poznámky

PŘÍKAZ +N

Otevření vybrané poznámky

PŘÍKAZ +O

Odstranění poznámky

Delete

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření předchozí poznámky v seznamu poznámek

Control+levá hranatá závorka ([)

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření další poznámky v seznamu poznámek

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Poznámky

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Poznámky

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Odeslání poznámky jako e-mailu

PŘÍKAZ +J

Odeslání poznámky v podobě HTML přílohy k e-mailu

Control+ PŘÍKAZ +J

Nejdříve umístěte fokus na poznámku v seznamu poznámek.

Úpravy a formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Vyjmutí vybraného textu do schránky

PŘÍKAZ +X

Kopírování výběru do schránky

PŘÍKAZ +C

Vložení výběru ze schránky

PŘÍKAZ +V

Vložení výběru ze schránky a přizpůsobení stylu podle cíle

Shift+Option+ PŘÍKAZ +V

Změna vybraného textu na tučný

PŘÍKAZ +B

Změna vybraného textu na kurzívu

PŘÍKAZ +I

Podtržení vybraného textu

PŘÍKAZ +U

Přeškrtnutí vybraného textu

Shift+ PŘÍKAZ +X

Vložení hypertextového odkazu

Control+ PŘÍKAZ +K

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního odstavce

Option+šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního odstavce

Option+Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního slova

Option+šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního slova

Option+šipka vpravo

Zmenšení odsazení

Odstranit +levá složená závorka ({)

Zvětšení odsazení

Odstranit +pravá složená závorka (})

Odstranění znaku nalevo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

Delete

Odstranění znaku napravo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

Odstranit

Pokud vaše klávesnice neobsahuje klávesu Odstranit , použijte kombinaci FN+Delete.

Vložení zarážky tabulátoru

Tab

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

PŘÍKAZ +Šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na konec řádku

PŘÍKAZ +Šipka vpravo

Přesunutí kurzoru na začátek textu zprávy

PŘÍKAZ +Šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na konec textu zprávy

PŘÍKAZ +Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek vybraného textu

PŘÍKAZ +Home

Přesunutí kurzoru na konec vybraného textu

PŘÍKAZ +End

Posunutí nahoru

Page up

Posunutí dolů

Page down

Označení zpráv, kontaktů nebo úkolů příznakem pro zpracování

Akce

Klávesová zkratka

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění dnes

Control+1

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění zítra

Control+2

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění tento týden

Control+3

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění příští týden

Control+4

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, bez termínu splnění

Control+5

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání vlastního termínu splnění

Control+6

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání připomenutí

Control+rovnítko (=)

Označení vybrané položky jako dokončené

Control+nula (0)

Vymazání příznaku pro zpracování u vybraných položek

Option+ PŘÍKAZ +Apostrof ( ' )

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×