Klávesové zkratky pro aplikaci PowerPoint 2007

Kombinace kláves použité jako klávesové zkratky

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Poznámka : Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB možnost Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté klávesovou zkratku CTRL+P.

Nápověda online

Klávesové zkratky pro použití okna Nápověda

Z okna Nápověda lze přistupovat k veškerému obsahu nápovědy sady Office. Okno Nápověda zobrazuje témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazení okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Přechod zpět na domovskou stránku aplikace PowerPoint

ALT+HOME

Výběr další položky v okně Nápověda

TAB

Výběr předchozí položky v okně Nápověda

SHIFT+TAB

Provedení akce u vybrané položky

ENTER

V oddílu Procházet nápovědu aplikace PowerPoint okna Nápověda výběr další nebo předchozí položky

TAB, SHIFT+TAB

V oddílu Procházet nápovědu aplikace PowerPointokna Nápověda rozbalení nebo sbalení vybrané položky

ENTER.

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu (včetně odkazů Zobrazit vše nebo Skrýt vše na horním okraji tématu)

TAB

Výběr předchozího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybraný odkaz Zobrazit vše, odkaz Skrýt vše, pro skrytý text nebo hypertextový odkaz

ENTER

Přechod zpět na předchozí téma nápovědy (tlačítko Zpět).

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přechod vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Nutnou podmínkou je, že okno Nápověda má aktivní fokus (klepněte do okna Nápověda).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit).

ESC

Obnovení okna (tlačítko Obnovit)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka : Není-li kurzor v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení. Klávesu F6 může být zapotřebí stisknout opakovaně.

F6 (dokud se fokus nepřenese do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat), TAB, ŠIPKA DOLŮ

Zadejte text do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat. Klávesu F6 může být zapotřebí stisknout opakovaně.

F6

Přepnutí mezi oblastmi v okně Nápověda, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat.

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení na kartě Obsah

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení na kartě Obsah

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Základy používání sady Office

Zobrazení a použití oken

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přechod do dalšího okna

ALT+TAB

Přechod do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci

CTRL+F5

Přechod do Podokno úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.

Poznámka : Pokud se po stisknutí klávesy F6 požadované podokno úloh nezobrazí, přejděte stisknutím klávesy ALT na pás karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office, a poté stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do požadovaného podokna úloh. Pás karet je součástí nového uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office. Namísto mnoha nabídek a panelů nástrojů jsou v něm všechny potřebné příkazy soustředěny na jediném místě.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček)

SHIFT+F6

Přechod do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přechod do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Přesunout (v řídicí nabídce okna). K přesunu okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F7

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Velikost (v řídicí nabídce okna). Ke změně velikosti okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení úprav stiskněte klávesu ESC. 

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (Klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích sady Microsoft Office.)

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky jako obrázku do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna jako obrázku do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Změna písma nebo jeho velikosti

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo buňkách

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí kurzoru na začátek textového pole

CTRL+HOME

V aplikaci PowerPoint sady Microsoft Office přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením, které je shodné s původním rozložením snímku.

CTRL+ENTER

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Najít a nahradit

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Otevření dialogového okna Najít

CTRL+F

Otevření dialogového okna Nahradit

CTRL+H

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přechod na následující buňku

TAB

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TAB

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení znaku tabulátoru do buňky

CTRL+TAB

Začátek nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Zobrazení a použití podoken úloh

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přesunutí do Podokno úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 může být nutné stisknout vícekrát.)

F6

Je-li podokno úloh aktivní, výběr další nebo předchozí položky v podokně úloh

TAB, SHIFT+TAB

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přidružené k vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky nebo otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Je-li zobrazena nabídka nebo podnabídka, výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo v podnabídce

HOME, END

Přesunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP, PAGE DOWN

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

HOME, END

Zavření podokna úloh

CTRL+MEZERNÍK, C

Otevření schránky

ALT+H, F, O

Zobrazení a použití inteligentních značek

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazí nabídku nebo zprávu inteligentní značky. V případě přítomnosti více inteligentních značek přepne na další inteligentní značku a zobrazí její nabídku či zprávu.

ALT+SHIFT+F10

Výběr další položky v nabídce Inteligentní značky

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozí položky v nabídce Inteligentní značky

ŠIPKA NAHORU

Provedení akce související s vybranou položkou v nabídce Inteligentní značky

ENTER

Uzavření nabídky nebo zprávy inteligentní značky

ESC

Tipy

 • Můžete zvolit, zda chcete být na každé zobrazení inteligentní značky upozorněni zvukovým signálem. Využití zvukových návodů vyžaduje instalaci zvukové karty v počítači. Do počítače je třeba nainstalovat také zvuky sady Microsoft Office.

 • Pokud jste připojeni k webu, můžete zvuky sady Microsoft Office stáhnout z webu služby Microsoft Office Online. Po instalaci zvukových souborů proveďte v aplikaci Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo Microsoft Office Word 2007následující kroky:

  1. Stisknutím kláves ALT+F zobrazte tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak stisknutím písmene I vyberte příkaz Možnosti aplikace Program.

  2. Stisknutím klávesy A přejděte k tlačítku Upřesnit nebo je vyhledejte pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ.

  3. V tématu Obecné v kategorii Upřesnit zaškrtněte stisknutím kláves ALT+F políčko Zvuková zpětná kontrola, opakovaným stisknutím klávesy TAB přejděte k tlačítko OK a pak stiskněte klávesu ENTER.

   Poznámka : Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích sady Office, které podporují zvuk.

Změna velikosti podokna úloh

 1. V Podokno úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

 2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o jeden pixel.

Poznámka : Po dokončení změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

Použití dialogových oken

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TAB

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TAB

Přechod na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TAB

Přechod na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Otevření seznamu v případě, že je zavřený, a výběr příslušné položky v seznamu

Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka

MEZERNÍK

Výběr přepínače nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

ALT+podtržené písmeno možnosti

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku dialogového okna

ENTER

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přesunutí kurzoru na začátek položky

HOME

Přesunutí kurzoru na konec položky

END

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva nebo doprava

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru po konec položky

SHIFT+END

Použití dialogových oken OtevřítUložit jako

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přechod na předchozí složku Vzhled tlačítka

ALT+SHIFT+1

Tlačítko O úroveň výše Vzhled tlačítka : Otevření složky o úroveň výše, než je otevřená složka

ALT+SHIFT+2

Tlačítko Odstranit Obrázek tlačítka : Odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+3 nebo DELETE

Tlačítko Vytvořit novou složku Vzhled tlačítka : Vytvoření nové složky

ALT+SHIFT+4

Tlačítko Zobrazení Vzhled tlačítka : Přepnutí mezi různými zobrazeními složky, která jsou k dispozici

ALT+SHIFT+5

Tlačítko Nástroje: Zobrazení nabídky Nástroje

ALT+L

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, například složku nebo soubor

SHIFT+F10

Přepnutí mezi možnostmi nebo oblastmi v dialogovém okně.

TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+H

Aktualizace seznamu souborů

F5

Navigace na pásu karet, což je součást nového uživatelského rozhraní Fluent systému Office

Přístup k příkazu pomocí několika klávesových úhozů

 1. Stiskněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny popisy tlačítek. Následující příklad se týká aplikace Microsoft Office Word.

  pás karet se zobrazenými klávesovými zkratkami

  Výše uvedený obrázek byl převzat z webových stránek Školení ve službě Microsoft Office Online.

 2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu N, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující konkrétní příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je nutné nejprve stisknout písmeno skupiny, která obsahuje daný příkaz. Například pomocí zkratek ALT+H, F, S přejdete k seznamu Velikost ve skupinovém rámečku Písmo.

  Poznámka : Chcete-li zrušit prováděnou akci a skrýt popisy tlačítek, stiskněte klávesu ALT.

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci s pásem karet je přepínání fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenaleznete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace Přístupová klávesa.

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.

Přesunutí vlevo nebo vpravo na jinou kartu na pásu karet

F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Skrytí nebo zobrazení pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybraný příkaz

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet

 • Jakékoli otevřené Podokno úloh

 • Váš dokument

F6

Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad

TAB, SHIFT+TAB

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu

ENTER

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Běžné úkoly v aplikaci Microsoft Office PowerPoint

Přesunutí mezi podokny

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení ve směru hodinových ručiček

F6

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení proti směru hodinových ručiček

SHIFT+F6

Přepínání mezi kartou SnímkyOsnova v podokně Snímky a Osnova v normálním zobrazení

CTRL+SHIFT+TAB

Práce v osnově

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zvýšení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí vybraného odstavce nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného odstavce dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení úrovně nadpisu 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Sbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+KLÁVESA MINUS

Práce s tvary, obrázky, poli, objekty a textem WordArt

Vložení tvaru

 1. Chcete-li vybrat příkaz Tvary, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N, stiskněte klávesu S a nakonec stiskněte klávesu H.

 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte v kategoriích tvarů požadovaný tvar.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ENTER vložte vybraný tvar.

Vložení pole

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT a pak stiskněte klávesu N.

 2. Stisknutím klávesy TAB přejděte k příkazu Textové pole na kartě Vložení ve skupinovém rámečku Text.

 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte textové pole.

Vložení objektu

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak klávesu N a pak klávesou J vyberte možnost Objekt.

 2. Mezi objekty se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami.

 3. Stisknutím kláves CTRL+ENTER vložte požadovaný objekt.

Vložení objektu WordArt

 1. Chcete-li vybrat příkaz WordArt, stiskněte a uvolněte klávesu ALT, pak stiskněte klávesu N a nakonec stiskněte klávesu W.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

Výběr tvaru

Poznámka : Nachází-li se kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • Při výběru jednoho tvaru přecházejte stisknutím klávesy TAB po jednotlivých objektech (pomocí kláves SHIFT+TAB můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se na požadovaném objektu nezobrazí úchyty.

 • Chcete-li vybrat několik položek, použijte podokno výběru.

Seskupování a oddělování tvarů, obrázků a objektů WordArt

 • Chcete-li seskupit tvary, obrázky nebo objekty WordArt, vyberte položky, které chcete zařadit do skupiny, a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+G.

 • Chcete-li skupinu oddělit, vyberte ji a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+G.

Zobrazení nebo skrytí mřížky či vodítek

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazení nebo skrytí mřížky

SHIFT+F9

Zobrazení nebo skrytí vodítek

ALT+F9

Kopírování atributů tvaru

 1. Vyberte tvar s atributy, které chcete zkopírovat.

  Pokud vyberete tvar s přidruženým textem, můžete kromě atributů tvaru zkopírovat také vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kláves CTRL+SHIFT+C zkopírujte atributy objektu.

 3. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte objekt, do kterého chcete atributy zkopírovat.

 4. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

Výběr textu a objektů

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Výběr jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr textu do konce slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu do začátku slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr o jeden řádek nahoru

SHIFT + ŠIPKA NAHORU

Výběr o jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Opakovaně klávesu TAB nebo klávesy SHIFT+TAB, dokud nevyberete požadovaný objekt.

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

ENTER

Výběr všech objektů

CTRL+A (na kartě Snímky)

Výběr všech snímků

CTRL+A (v zobrazení Řazení snímků)

Výběr veškerého textu

CTRL+A (na kartě Osnova)

Odstranění nebo kopírování textu a objektů

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vyjmutí vybraného objektu

CTRL+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

CTRL+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Zkopírování pouze formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Pohyb v textu

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí kurzoru na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením shodným s rozložením původního snímku.

CTRL+ENTER

Přesunutí a zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přechod na následující buňku

TAB

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TAB

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TAB

Začátek nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.

 3. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Objekt pracovní sešit a pak vyberte příkaz Úpravy.

Formátování a zarovnání znaků a odstavců

Změna písma nebo jeho velikosti

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

CTRL+SHIFT+F

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+<

Použití řezu písma

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu formátování znaků

CTRL+T

Změna velikosti písma v režimu Věta, Malá písmena a Velká písmena

SHIFT+F3

Použití tučného písma

CTRL+B

Použití podtrženého písma

CTRL+U

Použití kurzívy

CTRL+I

Použití dolního indexu (automatické mezery)

CTRL + ROVNÁ SE

Použití horního indexu (automatické mezery)

CTRL+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Odebrání ručního formátování znaků, například horního nebo dolního indexu

CTRL+MEZERNÍK

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Kopírování formátu textu

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Kopírování formátu

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátu

CTRL+SHIFT+V

Zarovnání odstavců

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zarovnání odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání odstavce do bloku

CTRL+J

Zarovnání odstavce doleva

CTRL+L

Zarovnání odstavce doprava

CTRL+R

Spuštění prezentace

Při spuštění prezentace v režimu na celou obrazovku jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Spuštění prezentace od začátku

F5

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N, ENTER, PAGE DOWN, ŠIPKA VPRAVO, ŠIPKA DOLŮ nebo MEZERNÍK

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P, PAGE UP, ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo BACKSPACE

Přechod na snímek číslo

číslo+ENTER

Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku

B nebo TEČKA

Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku

W nebo ČÁRKA

Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace

S

Ukončení prezentace

ESC nebo POMLČKA

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

H

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Použití původního časování při zkoušce

O

Pokračování klepnutím tlačítkem myši při zkoušce

M

Návrat k prvnímu snímku

1+ENTER

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na pero

CTRL+P

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na šipku

CTRL+A

Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka

CTRL+H

Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund

CTRL+U

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přechod na první nebo další hypertextový odkaz na snímku

TAB

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na snímku

SHIFT+TAB

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent klepnutí myší)

ENTER při vybraném hypertextovém odkazu

Tip : Stisknutím klávesy F1 při prezentaci zobrazíte seznam ovládacích prvků.

Procházení webových prezentací

Následující klávesy slouží k prohlížení prezentací na webu v aplikaci Internet Explorer 4.0 nebo vyšší verzi.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přechod vpřed po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, v adresním řádku nebo na panelu Odkazy

TAB

Přechod vzad po hypertextových odkazech ve webové prezentaci, na adresním řádku nebo na panelu Odkazy

SHIFT+TAB

Aktivace vybraného hypertextového odkazu (ekvivalent klepnutí myší)

ENTER

Přechod na další snímek

MEZERNÍK

Přechod na předcházející snímek

BACKSPACE

Použití funkce podokna výběru

V podokně výběru jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazení podokna výběru

ALT, J, T, S a pak P

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Zrušení výběru položky s fokusem

SHIFT+MEZERNÍK nebo SHIFT+ENTER

Přesunutí vybrané položky vpřed

CTRL+SHIFT+F

Přesunutí vybrané položky vzad

CTRL+SHIFT+B

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

CTRL+SHIFT+S

Přejmenování položky s fokusem

F2

Přepnutí fokusu klávesnice v rámci podokna výběru mezi stromovým zobrazením a tlačítky Zobrazit vše a Skrýt vše

TAB nebo SHIFT+TAB 

Sbalení všech skupin

ALT+SHIFT+1

Rozbalení všech skupin

ALT+SHIFT+9

Chcete-li v aplikaci Office PowerPoint 2007 přiřadit položkám nabídek, zaznamenaným makrům nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) vlastní klávesové zkratky, je třeba použít doplněk od jiného dodavatele, jako je například doplněk Shortcut Manager pro aplikaci PowerPoint. Tento doplněk je k dispozici na adrese OfficeOne Add-Ins for PowerPoint (v angličtině) (Doplňky sady OfficeOne pro aplikaci PowerPoint).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×