Klávesové zkratky pro aplikaci Picture Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud chcete toto téma nápovědy vytisknout, stiskněte klávesu TAB, tím vyberete odkaz Zobrazit vše, potom stiskněte klávesu ENTER a kombinaci kláves CTRL+P.

Běžné úkoly v aplikaci Microsoft Office Picture Manager

Přesunutí mezi podokny

Akce

Kombinace kláves

Pohyb ve směru hodinových ručiček mezi podokny v normálním zobrazení

F6

Pohyb proti směru hodinových ručiček mezi podokny v normálním zobrazení

SHIFT+F6

Přepnutí zobrazení v podokně náhledu

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení Miniatura

CTRL+T

Zobrazení Jeden obrázek

CTRL+G

Zobrazení Filmový pás

CTRL+B

Přiblížení či oddálení obrázků

Akce

Kombinace kláves

Přiblížení

+

Zmenšení

-

Přizpůsobit pomocí lupy

=

Výběr všech obrázků

Akce

Kombinace kláves

Výběr všech obrázků

CTRL+A

Výběr více obrázků

Akce

Kombinace kláves

Jeden obrázek vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Jeden obrázek vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

O řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

O řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Odstranění a kopírování obrázků

Akce

Kombinace kláves

Odstranění vybraných obrázků

DELETE

Vyjmutí vybraných obrázků

CTRL+X

Kopírování vybraných obrázků

CTRL+C

Vložení vyjmutých nebo zkopírovaných obrázků

CTRL+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Odeslání obrázku v e-mailové zprávě

Pokud je záhlaví e-mailu aktivní, použijte následující klávesy. Záhlaví e-mailu můžete aktivovat stisknutím kláves SHIFT+TAB, podle potřeby i několikrát.

Akce

Kombinace kláves

Odeslání aktuálního obrázku jako e-mailové zprávy

ALT+S

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Kontrola jmen v polích Komu, Kopie a Slepá podle Adresáře

ALT+K

Výběr dalšího pole v záhlaví e-mailové zprávy nebo textu zprávy v případě, že je aktivní poslední pole záhlaví e-mailové zprávy 

TAB

Výběr předcházejícího pole nebo tlačítka v záhlaví e-mailové zprávy

SHIFT+TAB

Barva, jas a kontrast

Akce

Kombinace kláves

Barva, jas a kontrast

CTRL+Q

Použití podokna a okna Nápověda

Podokno Nápověda je Podokno úloh, které umožňuje přístup k obsahu nápovědy sady Office. Podokno Nápověda je jako podokno úloh zobrazeno jako část aktivní aplikace. V okně Nápověda jsou zobrazena témata a jiný obsah Nápovědy a je samostatně zobrazeno jako okno vedle aktivní aplikace.

V podokně Nápověda

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení podokna Nápověda

F1

Přepnutí mezi podoknem Nápověda a aktivní aplikací

F6

Výběr další položky v podokně Nápověda

TAB

Výběr předcházející položky v podokně Nápověda

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr následující nebo předcházející položky v obsahu

ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v obsahu

ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO

Přechod na předchozí podokno úloh

ALT + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí dopředu na další podokno úloh

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Otevření nabídky možností podokna

CTRL+MEZERNÍK

Zavření a opětovné otevření aktuálního podokna úloh

CTRL+F1

Rozbalení seznamu

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Sbalení seznamu

CTRL+ŠIPKA VLEVO

V okně Nápověda

Akce

Kombinace kláves

Výběr následujícího skrytého textu nebo hypertextového odkazu, případně odkazu Zobrazit vše nebo Skrýt vše na začátku tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu nebo tlačítka Zobrazit v prohlížeči v horní části článku webu Microsoft Office Online

SHIFT+TAB

Provedení akce příslušné k vybranému příkazu Zobrazit vše nebo Skrýt vše, skrytému textu nebo hypertextovému odkazu

ENTER

Přechod na předchozí téma nápovědy

ALT + ŠIPKA VLEVO

Přechod vpřed na další téma nápovědy

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Tisk aktuálního tématu nápovědy

CTRL+P

Posunutí o malou část nahoru nebo dolů v aktuálně zobrazeném tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ

Posunutí o větší část nahoru nebo dolů v aktuálně zobrazeném tématu nápovědy

PAGE UP a PAGE DOWN

Volba zobrazení okna Nápověda společně (vedle sebe) s aktivní aplikací nebo odděleně (ne vedle sebe)

ALT+U

Zobrazení nabídky příkazů pro okno nápovědy; okno nápovědy musí být aktivováno (je třeba klepnout na některou položku v okně nápovědy).

SHIFT+F10

Přístup k podoknům úloh a jejich použití

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout víckrát.)

Poznámka : Pokud se požadované podokno úloh pomocí klávesy F6 nezobrazí, stiskněte klávesu ALT (tím umístíte fokus do panelu nabídek) a pak pomocí kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Pokud je nabídka nebo Panel nástrojů aktivní, slouží klávesová zkratka k přechodu do podokna úloh. (Kombinaci kláves CTRL+TAB bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

CTRL+TAB

Je-li aktivní panel úloh, vyberte další nebo předchozí položku na tomto panelu 

TAB nebo SHIFT+TAB

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přecházení mezi možnostmi vybrané podnabídky, přecházení mezi možnostmi ve skupině možností

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření Místní nabídka, otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Výběr prvního nebo posledního příkazu v zobrazené nabídce nebo podnabídce

HOME nebo END

Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu galerie 

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přechod na začátek nebo konec vybraného seznamu galerie

CTRL+HOME nebo CTRL+END

Změny velikosti a přesouvání panelů nástrojů, nabídek a podoken úloh

Akce

 1. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves CTRL+TAB, dokud nevyberete požadovaný Panel nástrojů nebo Podokno úloh.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Změna velikosti panelu nástrojů

  1. Vyberte panel nástrojů a stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK zobrazte nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost panelu nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesa se šipkou změníte velikost o jeden pixel.

  Přesunutí panelu nástrojů

  1. Vyberte panel nástrojů a stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK zobrazte nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Vyberte příkaz Přesunout a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami umístěte panel nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesa se šipkou přesunete panel nástrojů o jeden pixel. Chcete-li uvolnit ukotvený panel nástrojů, stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA DOLŮ. Chcete-li panel nástrojů ukotvit svisle na pravé nebo levé straně, stiskněte opakovaně klávesy ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO, dokud panel zcela nepřesunete na pravou nebo levou stranu.

  Změna velikosti podokna úloh

  1. Vyberte podokno úloh a stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK zobrazte nabídku s dalšími příkazy.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh. Chcete-li změnit velikost podokna o jeden pixel, stiskněte kombinaci kláves CTRL+klávesa se šipkou.

  Přesunutí podokna úloh

  1. Vyberte podokno úloh a stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK zobrazte nabídku s dalšími příkazy.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Přesunout a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami umístěte podokno úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesy se šipkami přesunete podokno o jeden pixel.

 3. Po dokončení přesunutí nebo změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

Použití dialogových oken

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí na následující možnost nebo skupinu možností

TAB

Přesunutí na předchozí možnost nebo skupinu možností

SHIFT+TAB

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TAB

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Přesunutí mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka

MEZERNÍK

Otevření seznamu (je-li zavřený) a přesunutí na danou položku v seznamu

Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu

Výběr možnosti nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Provedení akce přiřazené k výchozímu tlačítku v dialogovém okně

ENTER

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné pole, které slouží k zadání nebo vložení údajů, jako jsou například uživatelské jméno nebo Cesta ke složce.

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí na počátek položky

HOME

Přesunutí na konec položky

END

Přesunutí o jeden znak vlevo nebo vpravo

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku napravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova nalevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova napravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru na začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru na konec položky

SHIFT+END

Pomocí dialogového okna Uložit jako

V dialogovém okně Uložit jako jsou podporovány standardní klávesové zkratky dialogových oken. (Další informace o standardních klávesových zkratkách naleznete v částech Použití dialogových oken a Použití textových polí v dialogových oknech v hlavním tématu Klávesové zkratky.) Tyto dialogová okna také podporují dále uvedené zkratky.

Akce

Kombinace kláves

Přejít na předchozí složku Button image

ALT+1

Nahoru o jednu úroveň tlačítko Button image : Otevřete složku nahoru jednu úroveň výše než otevřená složka

ALT+2

Hledání na webu tlačítko Button image : zavřete dialogové okno a otevřete svůj Web TE000127564

ALT+3

Odstranění tlačítko Button image : odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+4

Vytvoření nové složky tlačítko Button image : vytvoření nové složky

ALT+5

Zobrazení tlačítko Button Image : přepínání mezi dostupnými zobrazeními složky

ALT+6

Tlačítko Nástroje: Zobrazení nabídky Nástroje

ALT+SHIFT+7 nebo ALT+N

Zobrazení Místní nabídka pro vybranou položku, například složku nebo soubor.

SHIFT+F10

Přesunutí mezi jednotlivými možnostmi nebo oblastmi dialogového okna

TAB

Otevření rozevíracího seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+I

Aktualizace seznamu souborů

F5

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×