Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Word

Klávesové zkratky v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na klávesnici USA. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nebudou pravděpodobně přesně odpovídat tomuto rozložení.

Poznámky : 

 • Tento článek se nezabývá vlastním nastavením klávesových zkratek ani vytvářením klávesových zkratek pro makra ani automatický text. Další informace zobrazíte kliknutím na odkaz v části Viz také.

 • Pokud používáte aplikaci Microsoft Word Starter, mějte na paměti, že ne všechny funkce uvedené pro aplikaci Word jsou podporovány i v aplikaci Word Starter. Další informace o funkcích dostupných v aplikaci Word Starter naleznete v tématu Podpora funkcí aplikace Word Starter.

V tomto článku:

Vyhledání a použití klávesových zkratek

Základy používání sady Microsoft Office

Navigace na pásu karet

Stručný přehled aplikace Microsoft Word

Přehled funkčních kláves

Vyhledání a použití klávesových zkratek

V případě klávesových zkratek vyžadujících současné stisknutí dvou nebo více kláves jsou klávesy v nápovědě aplikace Microsoft Word 2010 odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Použití klávesových zkratek k rozbalení oddílů

 • Chcete-li rozbalit všechny oddíly článku, vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše a poté stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li všechny oddíly sbalit, stiskněte znovu klávesu ENTER.

 • Chcete-li rozbalit pouze jeden oddíl článku, vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB nadpis příslušného oddílu a symbol plus a poté stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li oddíl sbalit, stiskněte znovu klávesu ENTER.

Vyhledávání v článku

Důležité : Před zahájením vyhledávání vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše a poté stiskněte klávesu ENTER.

 1. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

  Otevře se dialogové okno Hledat s kurzorem umístěným v poli, do kterého můžete zadat hledaný text.

 2. Zadejte do pole hledaný text.

 3. Stiskněte klávesu ENTER.

Tisk tohoto článku

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Začátek stránky

Základy používání systému Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Klávesy

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci

ALT+F5

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček).

SHIFT+F6

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky jako obrázku do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Použití dialogových oken

Akce

Klávesy

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TAB

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TAB

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TAB

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Výběr přepínače nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr možnosti z rozevíracího seznamu

Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Spuštění vybraného příkazu

ENTER

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Klávesy

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přechod o jeden znak doleva nebo doprava

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Vybere jeden znak vlevo nebo zruší jeho výběr.

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Vybere jeden znak vpravo nebo zruší jeho výběr.

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Vybere jedno slovo vlevo nebo zruší jeho výběr.

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Vybere jedno slovo vpravo nebo zruší jeho výběr.

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky

SHIFT+END

Použití dialogových oken OtevřítUložit jako

Akce

Kombinace kláves

Zobrazí dialogové okno Otevřít.

CTRL+F12 nebo CTRL+O

Zobrazí dialogové okno Uložit jako.

F12

Otevření vybrané složky nebo souboru

ENTER

Otevření složky, která je o jednu úroveň výše než vybraná složka

BACKSPACE

Odstranění vybrané složky nebo souboru

DELETE

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

SHIFT+F10

Přechod k další možnosti

TAB

Přechod na předchozí možnost

SHIFT+TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+H

Vrácení akce zpět nebo opakování akce

Akce

Kombinace kláves

Zruší akci.

ESC

Vrátí akci zpět.

CTRL+Z

Zopakuje akci.

CTRL+Y

Přístup k podoknům úloh a galeriím a jejich použití

Akce

Klávesy

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

F6

Nastavení podokna úloh jako aktivního v případě, že je aktivní nabídka (pravděpodobně bude nutné stisknout kombinaci kláves CTRL+TAB více než jednou)

CTRL+TAB

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

TAB nebo SHIFT+TAB

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+MEZERNÍK

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Výběr první nebo poslední položky v galerii

HOME nebo END

Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zavření podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zavřít a potom stiskněte klávesu ENTER.

Přesunutí podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Přesunout a poté stiskněte klávesu ENTER.

 4. Pomocí kláves se šipkami podokno úloh přesuňte a poté stiskněte klávesu ENTER.

Změna velikosti podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Velikost a poté stiskněte klávesu ENTER.

 4. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh a poté stiskněte klávesu ENTER.

Přístup k dostupným akcím a jejich použití

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

SHIFT+F10

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro dostupnou akci nebo pro tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka , případně pro tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka . Existuje-li více než jedna akce, přechod na další akci a zobrazení příslušné nabídky nebo zprávy.

ALT+SHIFT+F10

Přechod mezi možnostmi v nabídce dostupných akcí

Klávesy se šipkami

Provedení akce přidružené k vybrané položce v nabídce dostupných akcí

ENTER

Zavření nabídky nebo zprávy dostupných akcí

ESC

Tipy

 • Můžete zvolit, zda chcete být pokaždé, když je dostupná nějaká akce, upozorněni zvukovým signálem (není k dispozici v aplikaci Word Starter). Využití zvukových pomůcek vyžaduje zvukovou kartu. Do počítače je třeba nainstalovat také zvuky systému Microsoft Office.

 • Máte-li přístup k internetu, můžete stáhnout zvuky systému Microsoft Office z webu služby Office.com. Po instalaci zvukových souborů postupujte následovně:

  1. Stisknutím kláves ALT+S, Y3 otevřete okno Možnosti aplikace Word.

  2. Stisknutím klávesy U dvakrát vyberte možnost Upřesnit a potom pomocí klávesy TAB přejděte do části Upřesnit možnosti práce s aplikací Word .

  3. Stisknutím kombinace kláves ALT+P pětkrát přejděte k zaškrtávacímu políčku Povolit zvukovou signalizaci v části Obecné a stiskněte MEZERNÍK.

  4. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko OK a potom stiskněte klávesu ENTER.

   Poznámka : Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích sady Office, které podporují zvuk.

Začátek stránky

Navigace na pásu karet

Přístup k příkazu pomocí několika kláves

Přístupové klávesy umožňují rychle použít příkaz stisknutím několika kláves bez ohledu na to, v které části aplikace se právě nacházíte. Každý příkaz v aplikaci Word 2010 je přístupný pomocí přístupové klávesy. K většině příkazů se dostanete pomocí dvou až pěti úhozů. Postup použití přístupových kláves:

 1. Stiskněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny popisy tlačítek.

 2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu N, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je třeba nejdříve stisknout písmeno skupiny obsahující příkaz.

  Poznámka : Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte klávesu ALT.

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet systému Office je přesunování fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenaleznete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Požadovaná akce

Klávesa

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.

Přesunutí na jinou kartu pásu karet

F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet

 • Libovolná otevřená podokna úloh

 • Stavový řádek v dolní části okna

 • Dokument

F6

Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad (v tomto pořadí)

TAB nebo SHIFT+TAB

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu

ENTER

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Začátek stránky

Stručný přehled aplikace Microsoft Word

Běžné úkoly v aplikaci Microsoft Word

Akce

Kombinace kláves

Vytvoří pevnou mezeru.

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

Vytvoří pevnou pomlčku.

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Nastaví tučné písmo.

CTRL+B

Nastaví kurzívu.

CTRL+I

Nastaví podtržené písmo.

CTRL+U

Zmenší velikost písma o jednu hodnotu.

CTRL+SHIFT+<

Zvětší velikost písma o jednu hodnotu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenší velikost písma o jeden bod.

CTRL+[

Zvětší velikost písma o jeden bod.

CTRL+]

Odstraní formátování odstavce nebo znaků.

CTRL+MEZERNÍK

Zkopíruje vybraný text nebo objekt.

CTRL+C

Vyjme vybraný text nebo objekt.

CTRL+X

Vloží text nebo objekt.

CTRL+V

Provede příkaz Vložit jinak.

CTRL+ALT+V

Vloží pouze formát.

CTRL+SHIFT+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Otevře dialogové okno Počet slov.

CTRL+SHIFT+G

Práce s dokumenty nebo webovými stránkami

Vytvoření, zobrazení a uložení dokumentu

Akce

Kombinace kláves

Vytvoří nový dokument.

CTRL+N

Otevře dokument.

CTRL+O

Zavře dokument.

CTRL+W

Rozdělí okno dokumentu.

ALT+CTRL+S

Zruší rozdělení okna dokumentu.

ALT+SHIFT+C nebo ALT+CTRL+S

Uloží dokument.

CTRL+S

Vyhledání, nahrazení a procházení textu

Akce

Kombinace kláves

Otevře podokno úloh Navigace (za účelem prohledání dokumentu).

CTRL+F

Zopakuje hledání (po zavření okna Najít a nahradit).

ALT+CTRL+Y

Nahradí text, formátování a speciální položky.

CTRL+H

Přejde na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek nebo jiné místo.

CTRL+G

Přepne mezi posledními čtyřmi upravovanými místy.

ALT+CTRL+Z

Otevře seznam možností procházení. Požadovanou možnost vyberte stisknutím kláves se šipkami a poté stiskněte klávesu ENTER.

ALT+CTRL+HOME

Přejde na předchozí prohlížený objekt (nastavuje se v možnostech procházení).

CTRL+PAGE UP

Přejde na další prohlížený objekt (nastavuje se v možnostech procházení).

CTRL+PAGE DOWN

Přepnutí na jiné zobrazení

Akce

Kombinace kláves

Přepne na zobrazení Rozložení při tisku.

ALT+CTRL+P

Přepne na zobrazení Osnova.

ALT+CTRL+O

Přepne na zobrazení konceptu.

ALT+CTRL+Z

Zobrazení osnovy

Akce

Klávesa

Zvýšení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Sníží úroveň na základní text.

CTRL+SHIFT+N

Přesunutí vybraného odstavce nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného odstavce dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozbalí text pod nadpisem.

ALT+SHIFT+PLUS

Sbalí text pod nadpisem.

ALT+SHIFT+MÍNUS

Rozbalí nebo sbalí celý text nebo všechny nadpisy.

ALT+SHIFT+A

Skryje nebo zobrazí formátování znaků.

Lomítko (/) na numerické části klávesnice

Zobrazí první řádek základního textu nebo celý základní text.

ALT+SHIFT+L

Zobrazí všechny nadpisy stylu Nadpis 1.

ALT+SHIFT+1

Zobrazí všechny nadpisy až po Nadpis n.

ALT+SHIFT+n

Vloží znak tabulátoru.

CTRL+TAB

Tisk a náhled dokumentů

Akce

Kombinace kláves

Vytiskne dokument.

CTRL+P

Přepne do náhledu.

ALT+CTRL+I

Přechází po stránce náhledu při zvětšení.

Klávesy se šipkami

Přejde o jednu stránku náhledu při zmenšení.

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přejde na první stránku náhledu při zmenšení.

CTRL+HOME

Přejde na poslední stránku náhledu při zmenšení.

CTRL+END

Revize dokumentů

Akce

Kombinace kláves

Vloží komentář.

ALT+CTRL+M

Zapne nebo vypne sledování změn.

CTRL+SHIFT+E

Zavře podokno revizí (pokud je otevřeno).

ALT+SHIFT+C

Zobrazení pro čtení na celé obrazovce

Poznámka : Některé programy pro čtení obrazovky nebudou pravděpodobně se zobrazením pro čtení na celé obrazovce kompatibilní.

Akce

Kombinace kláves

Přejde na začátek dokumentu.

HOME

Přejde na konec dokumentu.

END

Přejde na stránku n.

n, ENTER

Ukončí zobrazení rozložení pro čtení.

ESC

Odkazy, poznámky pod čarou a vysvětlivky

Akce

Kombinace kláves

Označí položku obsahu.

ALT+SHIFT+O

Označí položku seznamu citací.

ALT+SHIFT+I

Označí položku rejstříku.

ALT+SHIFT+X

Vloží poznámku pod čarou.

ALT+CTRL+F

Vloží vysvětlivku.

ALT+CTRL+D

Práce s webovými stránkami

Akce

Kombinace kláves

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Přejde na předchozí stránku.

ALT + ŠIPKA VLEVO

Přejde na následující stránku.

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Aktualizace zobrazení stránky

F9

Úpravy a přesunutí textu a obrázků

Odstranění textu a grafiky

Akce

Kombinace kláves

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vlevo.

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo.

DELETE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vyjme vybraný text a vloží ho do schránky sady Office.

CTRL+X

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Vyjme do zásobníku.

CTRL+F3

Kopírování a přesunutí textu a grafiky

Akce

Kombinace kláves

Otevře schránku sady Office.

Stisknutím kombinace kláves ALT+H přejděte na kartu Domů a potom stiskněte klávesy F,O.

Zkopíruje vybraný text do schránky sady Office.

CTRL+C

Vyjme vybraný text nebo grafiku a vloží do schránky sady Office.

CTRL+X

Vloží naposledy přidaný obsah nebo vloženou položku ze schránky systému Office.

CTRL+V

Přesune text nebo grafiku jednou.

F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)

Zkopíruje text nebo grafiku jednou.

SHIFT+F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)

Při vybraném textu nebo objektu otevře dialogové okno Vytvořit nový stavební blok.

ALT+F3

Je-li vybrán stavební blok – například obrázek SmartArt – zobrazí příslušnou místní nabídku.

SHIFT+F10

Vyjme do zásobníku.

CTRL+F3

Vloží obsah zásobníku.

CTRL+SHIFT+F3

Zkopíruje záhlaví nebo zápatí použité v předchozím oddíle dokumentu.

ALT+SHIFT+R

Vkládání speciálních znaků

Vkládaný znak

Kombinace kláves

Pole

CTRL+F9

Konec řádku

SHIFT+ENTER

Konec stránky

CTRL+ENTER

Konec sloupce

CTRL+SHIFT+ENTER

Dlouhá pomlčka

ALT+CTRL+KLÁVESA MINUS

Krátká pomlčka

CTRL+KLÁVESA MINUS

Volitelná pomlčka

CTRL+POMLČKA

Pevná pomlčka

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Pevná mezera

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

Symbol copyrightu

ALT+CTRL+C

Symbol registrované ochranné známky

ALT+CTRL+R

Symbol ochranné známky

ALT+CTRL+T

Výpustek

ALT+CTRL+TEČKA

Počáteční uvozovka jednoduchá

CTRL+`(jednoduchá uvozovka), `(jednoduchá uvozovka)

Koncová uvozovka jednoduchá

CTRL+' (jednoduchá uvozovka), ' (jednoduchá uvozovka)

Počáteční dvojité uvozovky

CTRL+` (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)

Koncové dvojité uvozovky

CTRL+' (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)

Položka automatického textu

ENTER (pokud se po napsání několika prvních znaků položky automatického textu zobrazí položka navržená aplikací Word)

Vkládání znaků pomocí kódů znaků

Akce

Kombinace kláves

Vložení znaku kódování Unicode pro příslušný kód znaku (šestnáctkový) kódování Unicode. Chcete-li například vložit symbol měny euro ( Symbol měny euro ), zadejte 20AC, podržte klávesu ALT a stiskněte písmeno X.

Kód znaku, ALT+X

Zjištění kódu znaku Unicode pro vybraný znak

ALT+X

Vložení znaku kódování ANSI pro příslušný kód znaku kódování ANSI (desítkový). Chcete-li například vložit symbol měny euro, podržte klávesu ALT a stiskněte čísla 0128 na numerické klávesnici.

ALT+kód znaku (na numerické klávesnici)

Výběr textu a grafiky

Text vyberete tak, že podržíte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami přesunete kurzor.

Rozšíření výběru

Akce

Kombinace kláves

Zapnutí režimu rozšíření

F8

Výběr nejbližšího znaku

F8 a klávesa ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA

Rozšíření výběru

F8 (chcete-li vybrat slovo, stiskněte klávesu jednou, chcete-li vybrat větu, dvakrát atd.)

Zúžení výběru

SHIFT+F8

Vypnutí režimu rozšíření

ESC

Rozšíření výběru o jeden znak vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru o jeden znak vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru na konec slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru na začátek slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru na konec řádku

SHIFT+END

Rozšíření výběru na začátek řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na konec odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na začátek odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru na začátek dokumentu

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na konec dokumentu

CTRL+SHIFT+END

Rozšíření výběru na konec okna

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru na celý dokument

CTRL+A

Výběr svislého bloku textu

CTRL+SHIFT+F8 a použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

Rozšíření výběru až k určitému místu v dokumentu

F8+klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

Výběr textu a grafiky v tabulce

Akce

Kombinace kláves

Vybere obsah následující buňky.

TAB

Vybere obsah předcházející buňky.

SHIFT+TAB

Rozšíří výběr na přilehlé buňky.

Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakované klávesu se šipkou

Vybere sloupec.

Pomocí kláves se šipkami přejděte do horní nebo dolní buňky sloupce a potom proveďte některý z následujících kroků:

 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE DOWN vyberte sloupec odshora dolů.

 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE UP vyberte sloupec odzdola nahoru.

Rozšíří výběr (nebo blok).

CTRL+SHIFT+F8 a použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

Vybere celou tabulku.

ALT+5 na numerické části klávesnice (s vypnutým NUM LOCK)

Přesunutí v rámci dokumentu

Akce

Kombinace kláves

O jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

O jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA DOLEVA

O jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA DOPRAVA

O jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

O jednu buňku vlevo (v tabulce)

SHIFT+TAB

O jednu buňku vpravo (v tabulce)

TAB

O jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Na konec řádku

END

Na začátek řádku

HOME

Na začátek okna

ALT+CTRL+PAGE UP

Na konec okna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

O jednu obrazovku nahoru (posuv)

PAGE UP

O jednu obrazovku dolů (posuv)

PAGE DOWN

Na začátek následující stránky

CTRL+PAGE DOWN

Na začátek předcházející stránky

CTRL+PAGE UP

Na konec dokumentu

CTRL+END

Na začátek dokumentu

CTRL+HOME

Na předchozí revizi

SHIFT+F5

Po otevření dokumentu na místo, kde jste přestali pracovat při posledním zavření dokumentu

SHIFT+F5

Pohyb v tabulce

Akce

Kombinace kláves

Na následující buňku na řádku

TAB

Na předchozí buňku na řádku

SHIFT+TAB

Na první buňku na řádku

ALT+HOME

Na poslední buňku na řádku

ALT+END

Na první buňku ve sloupci

ALT+PAGE UP

Na poslední buňku ve sloupci

ALT+PAGE DOWN

Na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

O řádek nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

O řádek dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Vložení znaků konce odstavce a tabulátoru do tabulky

Vložená položka

Kombinace kláves

Nový odstavec v buňce

ENTER

Znak tabulátoru v buňce

CTRL+TAB

Použití režimu přepisování

Chcete-li změnit nastavení tak, aby bylo možné do režimu přepisování přejít stisknutím klávesy INSERT, proveďte následující postup:

 1. Stisknutím kláves ALT+S, Y3 otevřete okno Možnosti aplikace Word.

 2. Stisknutím klávesy U vyberte položku Upřesnit a potom stiskněte klávesu TAB.

 3. Stisknutím kombinace kláves ALT+O se přesuňte do zaškrtávacího políčka Ovládat režim přepisování klávesou INS.

 4. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte políčko a potom stiskněte klávesu ENTER.

Nyní můžete režim přepisování zapínat a vypínat stisknutím klávesy INSERT.

Formátování znaků a odstavců

Kopírování formátování

Akce

Kombinace kláves

Zkopíruje formát textu.

CTRL+SHIFT+C

Použije pro text zkopírovaný formát.

CTRL+SHIFT+V

Změna písma nebo jeho velikosti

Poznámka : Následující klávesové zkratky nejsou funkční v režimu Čtení na celé obrazovce.

Akce

Klávesa

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

CTRL+SHIFT+F

Zvětšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+<

Zvětší velikost písma o 1 bod.

CTRL+]

Zmenší velikost písma o 1 bod.

CTRL+[

Použití řezu písma

Akce

Klávesa

Otevře dialogové okno Písmo za účelem změny formátování znaků.

CTRL+D

Změní velikost písmen.

SHIFT+F3

Nastaví velká písmena.

CTRL+SHIFT+A

Použití tučného písma

CTRL+B

Použití podtrženého písma

CTRL+U

Podtrhne slova, ale ne mezery.

CTRL+SHIFT+W

Nastaví dvojité podtržení textu.

CTRL+SHIFT+D

Nastaví skryté písmo.

CTRL+SHIFT+H

Použití kurzívy

CTRL+I

Nastaví kapitálky.

CTRL+SHIFT+K

Použití dolního indexu (automatické mezery)

CTRL+ROVNÁ SE

Použití horního indexu (automatické mezery)

CTRL+SHIFT+PLUS

Odstraní ruční formátování znaků.

CTRL+MEZERNÍK

Změní text výběru na písmo Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

Zobrazení a kopírování formátu textu

Akce

Kombinace kláves

Zobrazí netisknutelné znaky.

CTRL+SHIFT+* (hvězdička na numerické klávesnici není funkční)

Zobrazí formátování textu.

SHIFT+F1 (a pak klikněte na text s formátováním, které chcete zkontrolovat)

Kopírování formátu

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátu

CTRL+SHIFT+V

Nastavení řádkování

Akce

Kombinace kláves

Jednoduché

CTRL+1

Dvojité

CTRL+2

Mezery 1,5

CTRL+5

Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavec

CTRL+0 (nula)

Zarovnání odstavců

Akce

Kombinace kláves

Přepne mezi zarovnáním odstavce doleva a na střed.

CTRL+E

Přepne mezi zarovnáním odstavce do bloku a doleva.

CTRL+J

Přepne mezi zarovnáním odstavce doprava a doleva.

CTRL+R

Zarovná odstavec doleva.

CTRL+L

Odsazení odstavce zleva

CTRL+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

CTRL+SHIFT+M

Předsadí první řádek.

CTRL+T

Zmenší předsazení prvního řádku.

CTRL+SHIFT+T

Odstranění formátování odstavce

CTRL+Q

Použití stylů odstavce

Akce

Kombinace kláves

Otevře podokno úloh Použít styly.

CTRL+SHIFT+S

Otevře podokno úloh Styly.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Spustí příkaz Automatický formát.

ALT+CTRL+K

Použije styl Normální.

CTRL+SHIFT+N

Použije styl Nadpis 1.

ALT+CTRL+1

Použije styl Nadpis 2.

ALT+CTRL+2

Použije styl Nadpis 3.

ALT+CTRL+3

Zavření podokna úloh Styly

 1. Není-li podokno úloh Styly vybráno, vyberte je stisknutím klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zavřít a potom stiskněte klávesu ENTER.

Vložení a úpravy objektů

Vložení objektu

 1. Stisknutím kláves ALT, Y, J, a potom J otevřete dialogové okno Objekt.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte typ objektu a potom objekt vytvořte stisknutím klávesy ENTER.

  • Stisknutím kláves CTRL+TAB přejděte na kartu Vytvořit ze souboru, stiskněte klávesu TAB a potom zadejte název souboru objektu, který chcete vložit, nebo soubor najděte procházením.

Úpravy objektů

 1. Umístěte kurzor v dokumentu vlevo od objektu a objekt vyberte stisknutím kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.

 2. Stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F10.

 3. Pomocí klávesy TAB přejděte na objekt název objektu, stiskněte klávesu ENTER a poté ještě jednou klávesu ENTER.

Vložení obrázků SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a M vyberte tlačítko SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku.

 3. Stisknutím klávesy TAB a potom kláves se šipkami vyberte obrázek, který chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Vložení objektu WordArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a W tlačítko WordArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Stisknutím klávesy ESC vyberte objekt WordArt a potom jej pomocí kláves se šipkami můžete přesunout na požadované místo.

 5. Chcete-li se vrátit do dokumentu, stiskněte znovu klávesu ESC.

Hromadná korespondence a pole

Vytvoření hromadné korespondence

Poznámka : Před použitím klávesových zkratek je třeba přejít na kartu Korespondence.

Akce

Kombinace kláves

Zobrazí náhled pro hromadnou korespondenci.

ALT+SHIFT+K

Provede sloučení dokumentu.

ALT+SHIFT+N

Vytiskne sloučený dokument.

ALT+SHIFT+M

Upraví datový soubor hromadné korespondence.

ALT+SHIFT+E

Vloží slučovací pole.

ALT+SHIFT+F

Práce s poli

Akce

Kombinace kláves

Vloží pole DATE.

ALT+SHIFT+D

Vloží pole LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Vloží pole PAGE.

ALT+SHIFT+P

Vloží pole TIME.

ALT+SHIFT+T

Vloží prázdné pole.

CTRL+F9

Aktualizuje propojené informace ve zdrojovém dokumentu aplikace Microsoft Word.

CTRL+SHIFT+F7

Aktualizuje vybraná pole.

F9

Zruší propojení pole.

CTRL+SHIFT+F9

Přepne mezi zobrazením kódu vybraného pole a jeho výsledku.

SHIFT+F9

Přepne mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole.

ALT+F9

Spustí akci GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole.

ALT+SHIFT+F9

Přejde na další pole.

F11

Přejde na předchozí pole.

SHIFT+F11

Zamkne pole.

CTRL+F11

Odemkne pole.

CTRL+SHIFT+F11

Panel Language (Jazyk)

Rozpoznání rukopisu

Akce

Kombinace kláves

Přepne mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice.

LEVÝ ALT+SHIFT

Zobrazí seznam možností oprav.

Obrázek tlačítka +C

Zapne nebo vypne rukopis.

Obrázek tlačítka +H

Zapne nebo vypne editor IME pro japonštinu na klávesnici se 101 klávesami.

ALT+~

Zapne nebo vypne funkci korejský editor IME na klávesnici 101.

PRAVÝ ALT

Zapne nebo vypne funkci čínský editor IME na klávesnici 101.

CTRL+MEZERNÍK

Tipy

 • V dialogovém okně Změnit kombinaci kláves je možné zvolit kombinace kláves pro přepínání mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice. Chcete-li otevřít dialogové okno Změnit kombinaci kláves, klepněte pravým tlačítkem myši na panel Jazyk a klepněte na příkaz Nastavení. Ve skupinovém rámečku Předvolby klepněte na tlačítko Nastavení kláves.

 • Klávesa s logem Windows Obrázek tlačítka se na většině klávesnic nachází v dolní řadě kláves.

Začátek stránky

Přehled funkčních kláves

Funkční klávesy

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení nápovědy nebo přechod na službu Microsoft Office.com

F1

Přesune text nebo grafiku.

F2

Zopakuje poslední akci.

F4

Zvolí příkaz Přejít na (karta Domů).

F5

Přejde na další podokno nebo rámec.

F6

Vybere příkaz Pravopis (karta Revize).

F7

Rozšíří výběr.

F8

Aktualizuje vybraná pole.

F9

Zobrazí popisy tlačítek.

F10

Přejde na další pole.

F11

Vybere příkaz Uložit jako.

F12

SHIFT+funkční klávesa

Akce

Kombinace kláves

Spustí kontextově závislou nápovědu nebo odhalí formátování.

SHIFT+F1

Zkopíruje text.

SHIFT+F2

Změní velikost písmen.

SHIFT+F3

Zopakuje příkaz Najít nebo Přejít na.

SHIFT+F4

Přejde na poslední změnu.

SHIFT+F5

Přejde na předchozí podokno nebo rámec (po stisknutí klávesy F6).

SHIFT+F6

Vybere příkaz Tezaurus (karta Revize, skupina Kontrola pravopisu).

SHIFT+F7

Zúží výběr.

SHIFT+F8

Přepne mezi zobrazením kódu a výsledku pole.

SHIFT+F9

Zobrazí místní nabídku.

SHIFT+F10

Přejde na předchozí pole.

SHIFT+F11

Vybere příkaz Uložit.

SHIFT+F12

CTRL+funkční klávesa

Akce

Kombinace kláves

Rozbalí nebo sbalí pás karet.

CTRL+F1

Vybere příkaz Náhled.

CTRL+F2

Vyjme do zásobníku.

CTRL+F3

Zavře okno.

CTRL+F4

Přejde do dalšího okna.

CTRL+F6

Vloží prázdné pole.

CTRL+F9

Maximalizuje okno dokumentu.

CTRL+F10

Zamkne pole.

CTRL+F11

Vybere příkaz Otevřít.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkční klávesa

Akce

Kombinace kláves

Vloží obsah zásobníku.

CTRL+SHIFT+F3

Upraví záložku.

CTRL+SHIFT+F5

Přejde do předchozího okna.

CTRL+SHIFT+F6

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu aplikace Word 2010.

CTRL+SHIFT+F7

Rozšíří výběr nebo blok.

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F8 a potom stiskněte klávesu se šipkou.

Zruší propojení pole.

CTRL+SHIFT+F9

Odemkne pole.

CTRL+SHIFT+F11

Vybere příkaz Tisk.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkční klávesa

Akce

Kombinace kláves

Přejde na další pole.

ALT+F1

Vytvoří nový stavební blok.

ALT+F3

Ukončení aplikace Word 2010

ALT+F4

Obnoví velikost okna programu.

ALT+F5

Přejde z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, která tuto funkci podporují.

ALT+F6

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby.

ALT+F7

Spustí makro.

ALT+F8

Přepne mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole.

ALT+F9

Zobrazí podokno úloh Výběr a viditelnost.

ALT+F10

Zobrazí kód jazyka Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkční klávesa

Akce

Kombinace kláves

Přejde na předchozí pole.

ALT+SHIFT+F1

Vybere příkaz Uložit.

ALT+SHIFT+F2

Zobrazí podokno úloh Zdroje informací.

ALT+SHIFT+F7

Spustí akci GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole.

ALT+SHIFT+F9

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro dostupnou akci

ALT+SHIFT+F10

Zvolí tlačítko Obsah v kontejneru Obsah, pokud je kontejner aktivní.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkční klávesa

Akce

Kombinace kláves

Spustí program Systémové informace společnosti Microsoft.

CTRL+ALT+F1

Vybere příkaz Otevřít.

CTRL+ALT+F2

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×