Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Word

Klávesové zkratky v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

Poznámky   

 • Tento článek se nezabývá vlastním nastavením klávesových zkratek ani vytvářením klávesových zkratek pro makra či pro automatický text. Další informace zobrazíte kliknutím na odkaz v části Viz také.

 • Pokud používáte aplikaci Microsoft Word Starter, mějte na paměti, že ne všechny funkce uvedené pro aplikaci Word jsou podporovány i v aplikaci Word Starter. Další informace o funkcích dostupných v aplikaci Word Starter naleznete v tématu Podpora funkcí aplikace Word Starter.

V tomto článku

Vyhledání a použití klávesových zkratek

Použití klávesových zkratek k rozbalení oddílů

Vyhledávání v článku

Tisk tohoto článku

Základy používání systému Microsoft Office

Zavření podokna úloh

Přesunutí podokna úloh

Změna velikosti podokna úloh

Tipy

Navigace na pásu karet

Stručný přehled aplikace Microsoft Word

Práce s dokumenty nebo webovými stránkami

Úpravy a přesunutí textu a obrázků

Formátování znaků a odstavců

Zavření podokna úloh Styly

Vložení a úpravy objektů

Hromadná korespondence a pole

Panel jazyků

Tipy

Přehled funkčních kláves

Vyhledání a použití klávesových zkratek

V případě klávesových zkratek vyžadujících současné stisknutí dvou nebo více kláves jsou klávesy v nápovědě aplikace Microsoft Word 2010 odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Použití klávesových zkratek k rozbalení oddílů

 • Chcete-li rozbalit všechny oddíly článku, vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše a poté stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li všechny oddíly sbalit, stiskněte znovu klávesu ENTER.

 • Chcete-li rozbalit pouze jeden oddíl článku, vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB nadpis příslušného oddílu a symbol plus a poté stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li oddíl sbalit, stiskněte znovu klávesu ENTER.

Vyhledávání v článku

  Před zahájením vyhledávání vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše a poté stiskněte klávesu ENTER.

 1. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

  Otevře se dialogové okno Hledat s kurzorem umístěným v poli, do kterého můžete zadat hledaný text.

 2. Zadejte do pole hledaný text.

 3. Stiskněte klávesu ENTER.

Tisk tohoto článku

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte opakovaným stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Začátek stránky

Základy používání systému Microsoft Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Klávesy

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci

ALT+F5

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček).

SHIFT+F6

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Použití dialogových oken

Akce

Klávesy

Přesunutí fokusu na další volbu nebo skupinu voleb

TAB

Přesunutí fokusu na předchozí volbu nebo skupinu voleb

SHIFT+TAB

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TAB

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Výběr možnosti; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr možnosti z rozevíracího seznamu

První písmeno možnosti v rozevíracím seznamu

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Spuštění vybraného příkazu

ENTER

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Klávesy

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přesunutí o jeden znak vlevo nebo vpravo

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky

SHIFT+END

Použití dialogových oken OtevřítUložit jako

Akce

Klávesy

Zobrazení dialogového okna Otevřít

CTRL+F12 nebo CTRL+O

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

F12

Otevření vybrané složky nebo souboru

ENTER

Otevření složky, která je o jednu úroveň výše než vybraná složka

BACKSPACE

Odstranění vybrané složky nebo souboru

DELETE

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

SHIFT+F10

Přechod k další možnosti

TAB

Přechod k předchozí možnosti

SHIFT+TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+H

Vrácení akce zpět nebo opakování akce

Akce

Klávesy

Zrušení akce

ESC

Vrácení akce zpět

CTRL+Z

Zopakování akce

CTRL+Y

Přístup k podoknům úloh a galeriím a jejich použití

Akce

Klávesy

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

F6

Přesunutí do podokna úloh v případě, že je nabídka aktivní. (Kombinaci kláves CTRL+TAB bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

CTRL+TAB

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

TAB nebo SHIFT+TAB

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+MEZERNÍK

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Výběr první nebo poslední položky v galerii

HOME nebo END

Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zavření podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zavřít a potom stiskněte klávesu ENTER.

Přesunutí podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Přesunout a poté stiskněte klávesu ENTER.

 4. Pomocí kláves se šipkami podokno úloh přesuňte a poté stiskněte klávesu ENTER.

Změna velikosti podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Velikost a poté stiskněte klávesu ENTER.

 4. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh a poté stiskněte klávesu ENTER.

Přístup k dostupným akcím a jejich použití

Akce

Klávesy

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

SHIFT+F10

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro dostupnou akci nebo pro tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka, případně pro tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka. Existuje-li více než jedna akce, přechod na další akci a zobrazení příslušné nabídky nebo zprávy.

ALT+SHIFT+F10

Přechod mezi možnostmi v nabídce dostupných akcí

Klávesy se šipkami

Provedení akce přidružené k vybrané položce v nabídce dostupných akcí

ENTER

Zavření nabídky nebo zprávy dostupných akcí

ESC

Tipy

 • Můžete zvolit, zda chcete být pokaždé, když je dostupná nějaká akce, upozorněni zvukovým signálem (není k dispozici v aplikaci Word Starter). Využití zvukových pomůcek vyžaduje zvukovou kartu. Do počítače je třeba nainstalovat také zvuky systému Microsoft Office.

 • Máte-li přístup k Internetu, můžete stáhnout zvuky systému Microsoft Office z webu Office.com. Po instalaci zvukových souborů postupujte následovně:

  1. Stisknutím kombinace kláves ALT+S a poté tlačítka Y3 otevřete okno Možnosti aplikace Word.

  2. Dvojím stisknutím klávesy U vyberte možnost Upřesnit a potom pomocí klávesy TAB přejděte do části Upřesňující možnosti práce s aplikací Word .

  3. Pětkrát stiskněte kombinaci kláves ALT+P a přejděte tak k zaškrtávacímu políčku Povolit zvukovou signalizaci v části Obecné a stiskněte MEZERNÍK.

  4. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko OK a potom stiskněte klávesu ENTER.

   Poznámka   Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích systému Office, které podporují zvuk.

Začátek stránky

Navigace na pásu karet

Přístup k libovolnému příkazu stisknutím několika kláves

Přístupové klávesy umožňují rychle použít příkaz stisknutím několika kláves bez ohledu na to, v které části aplikace se právě nacházíte. Každý příkaz v aplikaci Word 2010 je přístupný pomocí přístupové klávesy. K většině příkazů se dostanete pomocí dvou až pěti úhozů. Postup použití přístupových kláves:

 1. Stiskněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny klávesové zkratky.

 2. Stiskněte písmeno uvedené v klávesové zkratce nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další klávesové zkratky. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu V, zobrazí se karta Vložení společně s klávesovými zkratkami pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je třeba nejdříve stisknout písmeno skupiny obsahující daný příkaz.

  Poznámka   Chcete-li zrušit prováděnou akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte klávesu ALT.

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet systému Office je přesunování fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenaleznete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Akce

Klávesy

Výběr aktivní karty na pásu karet a aktivace přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.

Přesunutí na jinou kartu na pásu karet

F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet

 • Libovolná otevřená podokna úloh

 • Stavový řádek v dolní části okna

 • Dokument

F6

Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad (v tomto pořadí)

TAB nebo SHIFT+TAB

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu

ENTER

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Začátek stránky

Stručný přehled aplikace Microsoft Word

Běžné úkoly v aplikaci Microsoft Word

Akce

Klávesy

Vytvoření pevné mezery

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

Vytvoření pevné pomlčky

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Nastavení tučného písma

CTRL+B

Nastavení kurzívy

CTRL+I

Nastavení podtrženého písma

CTRL+U

Zmenšení velikosti písma o jednu hodnotu

CTRL+;

Zvětšení velikosti písma o jednu hodnotu

CTRL+SHIFT+,

Zmenšení velikosti písma o jeden bod

CTRL+SHIFT+)

Zvětšení velikosti písma o jeden bod

CTRL+)

Odstranění formátování odstavce nebo znaků

CTRL+MEZERNÍK

Zkopírování vybraného textu nebo objektu

CTRL+C

Vyjmutí vybraného textu nebo objektu

CTRL+X

Vložení textu nebo objektu

CTRL+V

Provedení příkazu Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Otevření dialogového okna Počet slov

CTRL+SHIFT+G

Práce s dokumenty nebo webovými stránkami

Vytvoření, zobrazení a uložení dokumentu

Akce

Klávesy

Vytvoření nového dokumentu

CTRL+N

Otevření dokumentu

CTRL+O

Zavření dokumentu

CTRL+W

Rozdělení okna dokumentu

ALT+CTRL+S

Zrušení rozdělení okna dokumentu

ALT+SHIFT+C nebo ALT+CTRL+S

Uložení dokumentu

CTRL+S

Vyhledání, nahrazení a procházení textu

Akce

Klávesy

Otevření podokna úloh Navigace (za účelem prohledání dokumentu)

CTRL+F

Zopakování hledání (po zavření okna Najít a nahradit)

ALT+CTRL+Y

Nahrazení textu, formátování a speciálních položek

CTRL+H

Přechod na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek nebo jiné místo

CTRL+G

Přepínání mezi posledními čtyřmi upravovanými místy

ALT+CTRL+Z

Otevření seznamu možností procházení. Požadovanou možnost vyberte stisknutím kláves se šipkami a poté stiskněte klávesu ENTER.

ALT+CTRL+HOME

Přechod na předchozí prohlížený objekt (nastavuje se v možnostech procházení)

CTRL+PAGE UP

Přechod na další prohlížený objekt (nastavuje se v možnostech procházení)

CTRL+PAGE DOWN

Přepnutí na jiné zobrazení

Akce

Klávesy

Přepnutí na zobrazení Rozložení při tisku

ALT+CTRL+P

Přepnutí na zobrazení Osnova

ALT+CTRL+O

Přepnutí na zobrazení Koncept

ALT+CTRL+N

Zobrazení Osnova

Akce

Klávesy

Zvýšení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Snížení úrovně na základní text

CTRL+SHIFT+N

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraných odstavců dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+PLUS

Sbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+MINUS

Rozbalení nebo sbalení celého textu nebo všech nadpisů

ALT+SHIFT+A

Skrytí nebo zobrazení formátování znaků

Lomítko (/) na numerické části klávesnice

Zobrazení prvního řádku základního textu nebo celého základního textu

ALT+SHIFT+L

Zobrazení všech nadpisů stylu Nadpis 1

ALT+SHIFT+1

Zobrazení všech nadpisů až po Nadpis n

ALT+SHIFT+n

Vložení znaku tabulátoru

CTRL+TAB

Tisk a náhled dokumentů

Akce

Klávesy

Vytištění dokumentu

CTRL+P

Přepnutí do náhledu

ALT+CTRL+I

Přechod po stránce náhledu při zvětšení

Klávesy se šipkami

Přechod o jednu stránku náhledu při zmenšení

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přechod na první stránku náhledu při zmenšení

CTRL+HOME

Přechod na poslední stránku náhledu při zmenšení

CTRL+END

Revize dokumentů

Akce

Klávesy

Vložení komentáře

ALT+CTRL+M

Zapnutí nebo vypnutí sledování změn

CTRL+SHIFT+E

Zavření podokna revizí (pokud je otevřeno)

ALT+SHIFT+C

Zobrazení pro čtení na celé obrazovce

Poznámka   Některé programy pro čtení obrazovky nebudou pravděpodobně se zobrazením pro čtení na celé obrazovce kompatibilní.

Akce

Klávesy

Přechod na začátek dokumentu

HOME

Přechod na konec dokumentu

END

Přechod na stránku n

n, ENTER

Ukončení zobrazení rozložení pro čtení

ESC

Odkazy, poznámky pod čarou a vysvětlivky

Akce

Klávesy

Označení položky obsahu

ALT+SHIFT+O

Označení položky seznamu citací

ALT+SHIFT+I

Označení položky rejstříku

ALT+SHIFT+X

Vložení poznámky pod čarou

ALT+CTRL+F

Vložení vysvětlivky

ALT+CTRL+D

Práce s webovými stránkami

Akce

Klávesy

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Přechod na předchozí stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na následující stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Aktualizace zobrazení stránky

F9

Úpravy a přesunutí textu a obrázků

Odstranění textu a grafiky

Akce

Klávesy

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vyjmutí vybraného textu a jeho vložení do schránky systému Office

CTRL+X

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Vyjmutí do zásobníku

CTRL+F3

Kopírování a přesunutí textu a grafiky

Akce

Klávesy

Otevření schránky systému Office

Stisknutím kombinace kláves ALT+H přejděte na kartu Domů a potom stiskněte klávesy F,O.

Zkopírování vybraného textu do schránky systému Office

CTRL+C

Vyjmutí vybraného textu nebo grafiky a jejich vložení do schránky systému Office

CTRL+X

Vložení naposledy přidaného obsahu nebo vložené položky ze schránky systému Office

CTRL+V

Jednorázové přesunutí textu nebo grafiky

F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)

Jednorázové zkopírování textu nebo grafiky

SHIFT+F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)

Otevření dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, je-li vybrán text nebo objekt

ALT+F3

Zobrazení příslušné místní nabídky, je-li vybrán stavební blok – například obrázek SmartArt 

SHIFT+F10

Vyjmutí do zásobníku

CTRL+F3

Vložení obsahu zásobníku

CTRL+SHIFT+F3

Zkopírování záhlaví nebo zápatí použitého v předchozím oddíle dokumentu

ALT+SHIFT+R

Vložení speciálních znaků

Vkládaný znak

Klávesy

Pole

CTRL+F9

Konec řádku

SHIFT+ENTER

Konec stránky

CTRL+ENTER

Konec sloupce

CTRL+SHIFT+ENTER

Dlouhá pomlčka

ALT+CTRL+ZNAMÉNKO MINUS

Krátká pomlčka

CTRL+ZNAMÉNKO MINUS

Volitelná pomlčka

CTRL+POMLČKA

Pevná pomlčka

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Pevná mezera

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

Symbol autorských práv

ALT+CTRL+C

Symbol registrované ochranné známky

ALT+CTRL+R

Symbol ochranné známky

ALT+CTRL+T

Tři tečky

ALT+CTRL+TEČKA

Počáteční uvozovka jednoduchá

CTRL+`(jednoduchá uvozovka), `(jednoduchá uvozovka)

Koncová uvozovka jednoduchá

CTRL+' (jednoduchá uvozovka), ' (jednoduchá uvozovka)

Počáteční dvojité uvozovky

CTRL+` (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)

Koncové dvojité uvozovky

CTRL+' (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)

Položka automatického textu

ENTER (jakmile se po napsání několika prvních znaků položky automatického textu zobrazí položka navržená aplikací Word)

Vkládání znaků pomocí kódů znaků

Akce

Klávesy

Vložení znaku kódování Unicode pro příslušný kód znaku kódování Unicode (šestnáctkový). Chcete-li například vložit symbol měny euro (Symbol měny euro), zadejte 20AC, podržte klávesu ALT a stiskněte písmeno X.

Kód znaku, ALT+X

Zjištění kódu znaku Unicode pro vybraný znak

ALT+X

Vložení znaku kódování ANSI pro příslušný kód znaku kódování ANSI (desítkový). Chcete-li například vložit symbol měny euro, podržte klávesu ALT a stiskněte čísla 0128 na numerické klávesnici.

ALT+kód znaku (na numerické klávesnici)

Výběr textu a obrázků

Text vyberete tak, že podržíte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami přesunete kurzor.

Rozšíření výběru

Akce

Klávesy

Zapnutí režimu rozšíření

F8

Výběr nejbližšího znaku

F8 a klávesa ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA

Rozšíření výběru

F8 (chcete-li vybrat slovo, stiskněte klávesu jednou, chcete-li vybrat větu, dvakrát atd.)

Zúžení výběru

SHIFT+F8

Vypnutí režimu rozšíření

ESC

Rozšíření výběru o jeden znak vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru o jeden znak vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru na konec slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru na začátek slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru na konec řádku

SHIFT+END

Rozšíření výběru na začátek řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na konec odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na začátek odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru na začátek dokumentu

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na konec dokumentu

CTRL+SHIFT+END

Rozšíření výběru na konec okna

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru na celý dokument

CTRL+A

Výběr svislého bloku textu

CTRL+SHIFT+F8 a poté použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Rozšíření výběru až k určitému místu v dokumentu

F8+klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Výběr textu a grafiky v tabulce

Akce

Klávesy

Výběr obsahu následující buňky

TAB

Výběr obsahu předcházející buňky

SHIFT+TAB

Rozšíření výběru o sousední buňky

Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakovaně klávesu se šipkou.

Výběr sloupce

Pomocí kláves se šipkami přejděte do horní nebo dolní buňky sloupce a potom proveďte některý z následujících kroků:

 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE DOWN vyberte sloupec ve směru shora dolů.

 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE UP vyberte sloupec ve směru zdola nahoru.

Rozšíření výběru (nebo bloku)

CTRL+SHIFT+F8 a poté použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

Výběr celé tabulky

ALT+5 na numerické části klávesnice (s vypnutým režimem NUM LOCK)

Přesunutí v rámci dokumentu

Akce

Klávesy

O jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

O jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

O jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

O jednu buňku vlevo (v tabulce)

SHIFT+TAB

O jednu buňku vpravo (v tabulce)

TAB

O jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Na konec řádku

END

Na začátek řádku

HOME

Na začátek okna

ALT+CTRL+PAGE UP

Na konec okna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

O jednu obrazovku nahoru (posuv)

PAGE UP

O jednu obrazovku dolů (posuv)

PAGE DOWN

Na začátek následující stránky

CTRL+PAGE DOWN

Na začátek předchozí stránky

CTRL+PAGE UP

Na konec dokumentu

CTRL+END

Na začátek dokumentu

CTRL+HOME

Na předchozí revizi

SHIFT+F5

Po otevření dokumentu na místo, kde jste přestali pracovat při posledním zavření dokumentu

SHIFT+F5

Pohyb v tabulce

Akce

Klávesy

Na následující buňku na řádku

TAB

Na předchozí buňku na řádku

SHIFT+TAB

Na první buňku na řádku

ALT+HOME

Na poslední buňku na řádku

ALT+END

Na první buňku ve sloupci

ALT+PAGE UP

Na poslední buňku ve sloupci

ALT+PAGE DOWN

Na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

O řádek nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

O řádek dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Vložení znaků konce odstavce a tabulátoru do tabulky

Vložená položka

Klávesy

Nový odstavec v buňce

ENTER

Znak tabulátoru v buňce

CTRL+TAB

Použití režimu přepisování

Chcete-li změnit nastavení tak, aby bylo možné přejít do režimu přepisování stisknutím klávesy INSERT, postupujte takto:

 1. Stisknutím kombinace kláves ALT+S a poté tlačítka Y3 otevřete okno Možnosti aplikace Word.

 2. Dvojím stisknutím klávesy U vyberte možnost Upřesnit a potom stiskněte klávesu TAB.

 3. Stisknutím kombinace kláves ALT+O se přesuňte do zaškrtávacího políčka Ovládat režim přepisování klávesou INS.

 4. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte políčko a potom stiskněte klávesu ENTER.

Nyní můžete režim přepisování zapínat a vypínat stisknutím klávesy INSERT.

Formátování znaků a odstavců

Kopírování formátování

Akce

Klávesy

Zkopírování formátu textu

CTRL+SHIFT+C

Použití zkopírovaného formátu na text

CTRL+SHIFT+V

Změna písma nebo jeho velikosti

Poznámka   Následující klávesové zkratky nejsou funkční v režimu Čtení na celé obrazovce.

Akce

Klávesy

Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny písma

CTRL+SHIFT+F

Zvětšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+,

Zmenšení velikosti písma

CTRL+;

Zvětšení velikost písma o 1 bod

CTRL+)

Zmenšení velikosti písma o 1 bod

CTRL+SHIFT+)

Použití řezu písma

Akce

Klávesy

Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny formátování znaků

CTRL+D

Změna velikosti písmen

SHIFT+F3

Nastavení všech písmen velkých

CTRL+SHIFT+A

Nastavení tučného písma

CTRL+B

Nastavení podtrženého písma

CTRL+U

Podtržení slov, avšak nikoli mezer

CTRL+SHIFT+W

Nastavení dvojitého podtržení textu

CTRL+SHIFT+D

Nastavení skrytého písma

CTRL+SHIFT+H

Nastavení kurzívy

CTRL+I

Nastavení kapitálek

CTRL+SHIFT+K

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

CTRL+ROVNÁ SE

Nastavení horního indexu (automatické mezery)

CTRL+SHIFT+PLUS

Odstranění ručního formátování znaků

CTRL+MEZERNÍK

Změna textu výběru na písmo Symbol

CTRL+SHIFT+Q

Zobrazení a kopírování formátu textu

Akce

Klávesy

Zobrazení netisknutelných znaků

CTRL+SHIFT+* (hvězdička na numerické klávesnici není funkční)

Kontrola formátování textu

SHIFT+F1 (a pak klikněte na text s formátováním, které chcete zkontrolovat)

Zkopírování formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátování

CTRL+SHIFT+V

Nastavení řádkování

Akce

Klávesy

Jednoduché

CTRL+SHIFT+1

Dvojité

CTRL+SHIFT+2

Nastavení řádkování 1,5

CTRL+SHIFT+5

Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavcem

CTRL+0 (nula)

Zarovnání odstavců

Akce

Klávesy

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce doleva a na střed

CTRL+E

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce do bloku a doleva

CTRL+J

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce doprava a doleva

CTRL+R

Zarovnání odstavce doleva

CTRL+L

Odsazení odstavce zleva

CTRL+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

CTRL+SHIFT+M

Předsazení prvního řádku

CTRL+T

Zmenšení předsazení prvního řádku

CTRL+SHIFT+T

Odstranění formátování odstavce

CTRL+Q

Použití stylů odstavce

Akce

Klávesy

Otevření podokna úloh Použít styl

CTRL+SHIFT+S

Otevření podokna úloh Styly

ALT+CTRL+SHIFT+S

Spuštění příkazu Automatický formát

ALT+CTRL+K

Použití stylu Normální

CTRL+SHIFT+N

Použití stylu Nadpis 1

ALT+CTRL+1

Použití stylu Nadpis 2

ALT+CTRL+2

Použití stylu Nadpis 3

ALT+CTRL+3

Zavření podokna úloh Styly

 1. Není-li podokno úloh Styly vybráno, vyberte je stisknutím klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zavřít a potom stiskněte klávesu ENTER.

Vložení a úpravy objektů

Vložení objektu

 1. Stisknutím kláves ALT, Y, J, a potom J otevřete dialogové okno Objekt.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte typ objektu a potom objekt vytvořte stisknutím klávesy ENTER.

  • Stisknutím kláves CTRL+TAB přejděte na kartu Vytvořit ze souboru, stiskněte klávesu TAB a potom zadejte název souboru objektu, který chcete vložit, nebo soubor najděte procházením.

Úpravy objektů

 1. Umístěte kurzor v dokumentu vlevo od objektu a objekt vyberte stisknutím kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.

 2. Stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F10.

 3. Pomocí klávesy TAB přejděte na objekt název objektu, stiskněte klávesu ENTER a poté ještě jednou klávesu ENTER.

Vložení obrázků SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a M vyberte tlačítko SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku.

 3. Stisknutím klávesy TAB a potom kláves se šipkami vyberte obrázek, který chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Vložení objektu WordArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a W vyberte tlačítko WordArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Stisknutím klávesy ESC vyberte objekt WordArt a potom jej pomocí kláves se šipkami můžete přesunout na požadované místo.

 5. Chcete-li se vrátit do dokumentu, stiskněte znovu klávesu ESC.

Hromadná korespondence a pole

Vytvoření hromadné korespondence

Poznámka   Před použitím klávesových zkratek je třeba přejít na kartu Korespondence.

Akce

Klávesy

Zobrazení náhledu pro hromadnou korespondenci

ALT+SHIFT+K

Sloučení dokumentu

ALT+SHIFT+N

Vytištění sloučeného dokumentu

ALT+SHIFT+M

Úpravy datového souboru hromadné korespondence

ALT+SHIFT+E

Vložení slučovacího pole

ALT+SHIFT+F

Práce s poli

Akce

Klávesy

Vložení pole DATE

ALT+SHIFT+D

Vložení pole LISTNUM

ALT+CTRL+L

Vložení pole PAGE

ALT+SHIFT+P

Vložení pole TIME

ALT+SHIFT+T

Vložení prázdného pole

CTRL+F9

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu aplikace Microsoft Word

CTRL+SHIFT+F7

Aktualizace vybraných polí

F9

Zrušení propojení pole

CTRL+SHIFT+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódu vybraného pole a jeho výsledku

SHIFT+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

ALT+F9

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

ALT+SHIFT+F9

Přechod na další pole

F11

Přechod na předchozí pole

SHIFT+F11

Zamknutí pole

CTRL+F11

Odemknutí pole

CTRL+SHIFT+F11

Panel jazyků

Rozpoznání rukopisu

Akce

Klávesy

Přepnutí mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice

LEVÝ ALT+SHIFT

Zobrazení seznamu možností oprav

Klávesa s logem Windows+C

Zapnutí nebo vypnutí rukopisu

Klávesa s logem Windows+H

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro japonštinu na klávesnici se 101 klávesami

ALT+~

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro korejštinu na klávesnici se 101 klávesami

PRAVÝ ALT

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro čínštinu na klávesnici se 101 klávesami

CTRL+MEZERNÍK

Tipy

 • V dialogovém okně Změnit kombinaci kláves je možné zvolit kombinace kláves pro přepínání mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice. Chcete-li otevřít dialogové okno Změnit kombinaci kláves, klikněte pravým tlačítkem myši na panel Jazyk a klikněte na příkaz Nastavení. Ve skupinovém rámečku Předvolby klikněte na tlačítko Nastavení kláves.

 • Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows se na většině klávesnic nachází v dolní řadě kláves.

Začátek stránky

Přehled funkčních kláves

Funkční klávesy

Akce

Klávesy

Zobrazení nápovědy nebo přechod na web služby Microsoft Office.com

F1

Přesunutí textu nebo grafiky

F2

Zopakování poslední akce

F4

Volba příkazu Přejít na (karta Domů)

F5

Přechod na další podokno nebo rámec

F6

Výběr příkazu Pravopis (karta Revize)

F7

Rozšíření výběru

F8

Aktualizace vybraných polí

F9

Zobrazení klávesových zkratek

F10

Přechod na další pole

F11

Výběr příkazu Uložit jako

F12

SHIFT+funkční klávesa

Akce

Klávesy

Spuštění kontextové nápovědy nebo zobrazení formátování

SHIFT+F1

Zkopírování textu

SHIFT+F2

Změna velikosti písmen

SHIFT+F3

Zopakování příkazu Najít nebo Přejít na

SHIFT+F4

Přechod na poslední změnu

SHIFT+F5

Přechod na předchozí podokno nebo rámec (po stisknutí klávesy F6)

SHIFT+F6

Výběr příkazu Tezaurus (karta Revize, skupina Kontrola pravopisu)

SHIFT+F7

Zúžení výběru

SHIFT+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódu a výsledku pole

SHIFT+F9

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přechod na předchozí pole

SHIFT+F11

Výběr příkazu Uložit

SHIFT+F12

CTRL+funkční klávesa

Akce

Klávesy

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

CTRL+F1

Výběr příkazu Náhled

CTRL+F2

Vyjmutí do zásobníku

CTRL+F3

Zavření okna

CTRL+F4

Přechod do dalšího okna

CTRL+F6

Vložení prázdného pole

CTRL+F9

Maximalizace okna dokumentu

CTRL+F10

Zamknutí pole

CTRL+F11

Výběr příkazu Otevřít

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkční klávesa

Akce

Klávesy

Vložení obsahu zásobníku

CTRL+SHIFT+F3

Úprava záložky

CTRL+SHIFT+F5

Přechod do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu aplikace Word 2010

CTRL+SHIFT+F7

Rozšíření výběru nebo bloku

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F8 a potom stiskněte klávesu se šipkou.

Zrušení propojení pole

CTRL+SHIFT+F9

Odemknutí pole

CTRL+SHIFT+F11

Výběr příkazu Tisk

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkční klávesa

Akce

Klávesy

Přechod na další pole

ALT+F1

Vytvoření nového stavebního bloku

ALT+F3

Ukončení aplikace Word 2010

ALT+F4

Obnovení velikosti okna aplikace

ALT+F5

Přechod z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, která tuto funkci podporují.

ALT+F6

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

ALT+F7

Spuštění makra

ALT+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

ALT+F9

Zobrazení podokna úloh Výběr a viditelnost

ALT+F10

Zobrazení kódu jazyka Microsoft Visual Basic

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkční klávesa

Akce

Klávesy

Přechod na předchozí pole

ALT+SHIFT+F1

Výběr příkazu Uložit

ALT+SHIFT+F2

Zobrazení podokna úloh Zdroje informací

ALT+SHIFT+F7

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

ALT+SHIFT+F9

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro dostupnou akci

ALT+SHIFT+F10

Volba tlačítka Obsah v kontejneru Obsah, pokud je kontejner aktivní

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkční klávesa

Akce

Klávesy

Spuštění programu Systémové informace společnosti Microsoft

CTRL+ALT+F1

Výběr příkazu Otevřít

CTRL+ALT+F2

Začátek stránky

Použít na: Word Starter, Word 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk