Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Office Word

Klávesové zkratky v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na klávesnici USA. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nebudou pravděpodobně přesně odpovídat tomuto rozložení.

V případě klávesových zkratek vyžadujících současné stisknutí dvou nebo více kláves jsou klávesy v nápovědě aplikace Microsoft Office Word 2007 odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Pokud chcete toto téma nápovědy vytisknout, stiskněte klávesu TAB, tím vyberete odkaz Zobrazit vše, potom stiskněte klávesu ENTER a kombinaci kláves CTRL+P.

V tomto článku

Základy používání sady Microsoft Office

Procházení pásu karet v uživatelském rozhraní Office Fluent

Stručný přehled aplikace Microsoft Office Word

Přehled funkčních kláves

Základy používání sady Microsoft Office

Zobrazení a používání oken

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci

ALT+F5

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček).

SHIFT+F6

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Použití dialogových oken

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přejde z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, jako je Najít a nahradit, která toto chování podporují.

ALT+F6

Přejde k další možnosti nebo skupině možností.

TAB

Přejde k předchozí možnosti nebo skupině možností.

SHIFT+TAB

Přejde na další kartu v dialogovém okně.

CTRL+TAB

Přejde na předchozí kartu v dialogovém okně.

CTRL+SHIFT+TAB

Přejde mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesy se šipkami

Provede akci přiřazenou k vybranému tlačítku; zaškrtne nebo zruší zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Vybere možnost nebo zaškrtne či zruší zaškrtnutí políčka.

ALT+podtržené písmeno možnosti

Otevře vybraný rozevírací seznam.

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Vybere možnost z rozevíracího seznamu.

Počáteční písmeno položky v rozevíracím seznamu

Zavře vybraný rozevírací seznam nebo zruší příkaz a zavře dialogové okno.

ESC

Spustí vybraný příkaz.

ENTER

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přesune kurzor na začátek položky.

HOME

Přesune kurzor na konec položky.

END

Přesune kurzor o jeden znak doleva nebo doprava.

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesune kurzor o jedno slovo doleva.

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesune kurzor o jedno slovo doprava.

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Vybere jeden znak vlevo nebo zruší jeho výběr.

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Vybere jeden znak vpravo nebo zruší jeho výběr.

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Vybere jedno slovo vlevo nebo zruší jeho výběr.

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Vybere jedno slovo vpravo nebo zruší jeho výběr.

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Vybere znaky od stávající pozice kurzoru do začátku položky.

SHIFT+HOME

Vybere znaky od stávající pozice kurzoru do konce položky.

SHIFT+END

Použití dialogových oken OtevřítUložit jako

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazí dialogové okno Otevřít.

CTRL+F12 nebo CTRL+O

Zobrazí dialogové okno Uložit jako.

F12

Přechod do předchozí složky Vzhled tlačítka

ALT+SHIFT+1

Tlačítko O úroveň výš Vzhled tlačítka: otevření složky o jednu úroveň výše než otevřená složka

ALT+SHIFT+2

Tlačítko Odstranit Obrázek tlačítka: odstranění vybrané složky nebo souboru

DELETE

Tlačítko Vytvořit novou složku Vzhled tlačítka: vytvoření nové složky

ALT+SHIFT+4

Tlačítko Zobrazení Vzhled tlačítka: přepínání mezi zobrazeními složky, která jsou k dispozici

ALT+SHIFT+5

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

SHIFT+F10

Přechází mezi možnostmi nebo oblastmi dialogového okna.

TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+H

Aktualizace seznamu souborů

F5

Vrácení akce zpět nebo opakování akce

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zruší akci.

ESC

Vrátí akci zpět.

CTRL+Z

Zopakuje akci.

CTRL+Y

Přístup k podoknům úloh a galeriím a jejich použití

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

F6

Nastavení podokna úloh jako aktivního v případě, že je aktivní nabídka (pravděpodobně bude nutné stisknout kombinaci kláves CTRL+TAB více než jednou)

CTRL+TAB

Je-li aktivní podokno úloh, umožňuje výběr další nebo předchozí možnosti v tomto podokně.

TAB nebo SHIFT+TAB

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+MEZERNÍK

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Výběr první nebo poslední položky v galerii

HOME nebo END

Přesunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie.

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zavření podokna úloh

 1. V případě potřeby přejděte stisknutím klávesy F6 do podokna úloh.

 2. Stiskněte CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zavřít a potom stiskněte klávesu ENTER.

Přesunutí podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Přesunout a poté stiskněte klávesu ENTER.

 4. Pomocí kláves se šipkami podokno úloh přesuňte a poté stiskněte klávesu ENTER.

Změna velikosti podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Velikost a poté stiskněte klávesu ENTER.

 4. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh a poté stiskněte klávesu ENTER.

Používání inteligentních značek a přístup k nim

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

SHIFT+F10

Zobrazení nabídky nebo zprávy inteligentní značky nebo tlačítka Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka nebo tlačítka Možnosti vložení Obrázek tlačítka. Je-li vybráno více inteligentních značek, přechod na další a zobrazení její nabídky nebo zprávy.

ALT+SHIFT+F10

Výběr následující položky v nabídce inteligentní značky

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozí položky v nabídce inteligentní značky

ŠIPKA NAHORU

Provedení akce přidružené k vybrané položce v nabídce inteligentní značky

ENTER

Uzavření nabídky nebo zprávy inteligentní značky

ESC

Tipy

 • Můžete zvolit, zda chcete být na každé zobrazení inteligentní značky upozorněni zvukovým signálem. Využití zvukových návodů vyžaduje instalaci zvukové karty v počítači. Do počítače je třeba nainstalovat také zvuky sady Microsoft Office.

 • Pokud jste připojeni k webu, můžete zvuky sady Microsoft Office stáhnout z webu služby Microsoft Office Online. Po instalaci zvukových souborů proveďte v aplikacích Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo Microsoft Office Word 2007 následující kroky:

  1. Stisknutím kombinace kláves ALT+S1 otevřete nabídku tlačítka Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom stisknutím klávesy M otevřete Možnosti aplikace Aplikace.

  2. Stisknutím klávesy U dvakrát vyberte možnost Upřesnit a potom pomocí klávesy TAB přejděte do části Upřesnit možnosti práce s aplikací Aplikace .

  3. Stisknutím kombinace kláves ALT+P pětkrát přejděte k zaškrtávacímu políčku Povolit zvukovou zpětnou vazbu v části Obecné a stiskněte MEZERNÍK.

  4. Opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko OK a potom stiskněte klávesu ENTER.

   Poznámka   Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích sady Office, které podporují zvuk.

Začátek stránky

Procházení pásu karet v uživatelském rozhraní Office Fluent

Přístup k příkazu pomocí několika klávesových úhozů

Poznámka   Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

Přístupové klávesy poskytují způsob rychlého použití příkazu stisknutím několika kláves bez ohledu na to, v které části aplikace se právě nacházíte. Každý příkaz v aplikaci Office Word 2007 je přístupný pomocí přístupové klávesy. K většině příkazů se dostanete pomocí dvou až pěti klávesových úhozů. Postup použití přístupových kláves:

 1. Stiskněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny popisy tlačítek.

  Pás karet se zobrazenými popisy tlačítek

  Výše uvedený obrázek byl převzat z webových stránek Školení ve službě Microsoft Office Online.

 2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na stisknutém písmenu se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu Y, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je třeba nejdříve stisknout písmeno skupiny obsahující příkaz.

  Poznámka   Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt popisy tlačítek, stiskněte klávesu ALT.

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet uživatelského rozhraní Office Fluent je přesunování fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenaleznete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.

Přesunutí na jinou kartu pásu karet

F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení nebo skrytí pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky vybraného příkazu

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet

 • Libovolná otevřená podokna úloh

 • Stavový řádek v dolní části okna

 • Dokument

F6

Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad (v tomto pořadí)

TAB nebo SHIFT+TAB

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu

ENTER

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Začátek stránky

Stručný přehled aplikace Microsoft Office Word

Běžné úkoly v aplikaci Microsoft Office Word

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vytvoří pevnou mezeru.

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

Vytvoří pevnou pomlčku.

CTRL+POMLČKA

Nastaví tučné písmo.

CTRL+B

Nastaví kurzívu.

CTRL+I

Nastaví podtržené písmo.

CTRL+U

Zmenší velikost písma o jednu hodnotu.

CTRL+SHIFT+<

Zvětší velikost písma o jednu hodnotu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenší velikost písma o jeden bod.

CTRL+[

Zvětší velikost písma o jeden bod.

CTRL+]

Odstraní formátování odstavce nebo znaků.

CTRL+MEZERNÍK

Zkopíruje vybraný text nebo objekt.

CTRL+C

Vyjme vybraný text nebo objekt.

CTRL+X

Vloží text nebo objekt.

CTRL+V

Provede příkaz Vložit jinak.

CTRL+ALT+V

Vloží pouze formát.

CTRL+SHIFT+V

Vrátí zpět poslední akci.

CTRL+Z

Zopakuje poslední akci.

CTRL+Y

Otevře dialogové okno Počet slov.

CTRL+SHIFT+G

Práce s dokumenty nebo webovými stránkami

Vytvoření, zobrazení a uložení dokumentu

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vytvoří nový dokument, jehož typ je shodný s aktuálním nebo předchozím dokumentem.

CTRL+N

Otevře dokument.

CTRL+O

Zavře dokument.

CTRL+W

Rozdělí okno dokumentu.

ALT+CTRL+S

Zruší rozdělení okna dokumentu.

ALT+SHIFT+C

Uloží dokument.

CTRL+S

Vyhledání, nahrazení a procházení textu

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vyhledá text, formátování a speciální položky.

CTRL+F

Zopakuje hledání (po zavření okna Najít a nahradit).

ALT+CTRL+Y

Nahradí text, formátování a speciální položky.

CTRL+H

Přejde na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek nebo jiné místo.

CTRL+G

Přepne mezi posledními čtyřmi upravovanými místy.

ALT+CTRL+Z

Otevře seznam možností procházení. Požadovanou možnost vyberte stisknutím kláves se šipkami a poté stiskněte klávesu ENTER.

ALT+CTRL+HOME

Přejde na předchozí místo úprav.

CTRL+PAGE UP

Přejde na následující místo úprav.

CTRL+PAGE DOWN

Přepnutí na jiné zobrazení

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přepne na zobrazení Rozložení při tisku.

ALT+CTRL+P

Přepne na zobrazení Osnova.

ALT+CTRL+O

Přepne na zobrazení konceptu.

ALT+CTRL+N

Zobrazení osnovy

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zvýší úroveň odstavce.

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Sníží úroveň odstavce.

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Sníží úroveň na základní text.

CTRL+SHIFT+N

Přesune vybrané odstavce nahoru.

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesune vybrané odstavce dolů.

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozbalí text pod nadpisem.

ALT+SHIFT+PLUS

Sbalí text pod nadpisem.

ALT+SHIFT+MÍNUS

Rozbalí nebo sbalí celý text nebo všechny nadpisy.

ALT+SHIFT+A

Skryje nebo zobrazí formátování znaků.

Lomítko (/) na numerické části klávesnice

Zobrazí první řádek základního textu nebo celý základní text.

ALT+SHIFT+L

Zobrazí všechny nadpisy stylu Nadpis 1.

ALT+SHIFT+1

Zobrazí všechny nadpisy až po Nadpis n.

ALT+SHIFT+n

Vloží znak tabulátoru.

CTRL+TAB

Tisk a náhled dokumentů

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vytiskne dokument.

CTRL+P

Přepne do náhledu tisku a zpět.

ALT+CTRL+I

Přechází po stránce náhledu při zvětšení.

Klávesy se šipkami

Přejde o jednu stránku náhledu při zmenšení.

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přejde na první stránku náhledu při zmenšení.

CTRL+HOME

Přejde na poslední stránku náhledu při zmenšení.

CTRL+END

Revize dokumentů

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vloží komentář.

ALT+CTRL+M

Zapne nebo vypne sledování změn.

CTRL+SHIFT+E

Zavře podokno revizí (pokud je otevřeno).

ALT+SHIFT+C

Zobrazení pro čtení na celé obrazovce

Poznámka   Některé programy pro čtení obrazovky nebudou pravděpodobně se zobrazením pro čtení na celé obrazovce kompatibilní.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přejde na začátek dokumentu.

HOME

Přejde na konec dokumentu.

END

Přejde na stránku n.

n, ENTER

Ukončí zobrazení rozložení pro čtení.

ESC

Odkazy, poznámky pod čarou a vysvětlivky

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Označí položku obsahu.

ALT+SHIFT+O

Označí položku seznamu citací.

ALT+SHIFT+I

Označí položku rejstříku.

ALT+SHIFT+X

Vloží poznámku pod čarou.

ALT+CTRL+F

Vloží vysvětlivku.

ALT+CTRL+D

Práce s webovými stránkami

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vloží hypertextový odkaz.

CTRL+K

Přejde na předchozí stránku.

ALT + ŠIPKA VLEVO

Přejde na následující stránku.

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Aktualizuje zobrazení stránky.

F9

Úpravy a přesunutí textu a obrázků

Odstranění textu a grafiky

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Odstraní jeden znak vlevo.

BACKSPACE

Odstraní jedno slovo vlevo.

CTRL+BACKSPACE

Odstraní jeden znak vpravo.

DELETE

Odstraní jedno slovo vpravo.

CTRL+DELETE

Vyjme vybraný text a vloží ho do schránky sady Office.

CTRL+X

Vrátí zpět poslední akci.

CTRL+Z

Vyjme do zásobníku.

CTRL+F3

Kopírování a přesunutí textu a grafiky

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Otevře schránku sady Office.

Stisknutím kombinace kláves ALT+H přejděte na kartu Domů a potom stiskněte klávesy F,O.

Zkopíruje vybraný text do schránky sady Office.

CTRL+C

Vyjme vybraný text nebo grafiku a vloží do schránky sady Office.

CTRL+X

Vloží naposledy přidaný obsah schránky sady Office.

CTRL+V

Přesune text nebo grafiku jednou.

F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)

Zkopíruje text nebo grafiku jednou.

SHIFT+F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)

Při vybraném textu nebo objektu otevře dialogové okno Vytvořit nový stavební blok.

ALT+F3

Je-li vybrán stavební blok – například obrázek SmartArt – zobrazí příslušnou místní nabídku.

SHIFT+F10

Vyjme do zásobníku.

CTRL+F3

Vloží obsah zásobníku.

CTRL+SHIFT+F3

Zkopíruje záhlaví nebo zápatí použité v předchozím oddíle dokumentu.

ALT+SHIFT+R

Vložení speciálních znaků

Vkládaný znak

Kombinace kláves

Pole

CTRL+F9

Konec řádku

SHIFT+ENTER

Konec stránky

CTRL+ENTER

Konec sloupce

CTRL+SHIFT+ENTER

Dlouhá pomlčka

ALT+CTRL+KLÁVESA MINUS

Krátká pomlčka

CTRL+KLÁVESA MINUS

Volitelná pomlčka

CTRL+POMLČKA

Pevná pomlčka

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Pevná mezera

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

Symbol copyrightu

ALT+CTRL+C

Symbol registrované ochranné známky

ALT+CTRL+R

Symbol ochranné známky

ALT+CTRL+T

Výpustek

ALT+CTRL+TEČKA

Počáteční uvozovka jednoduchá

CTRL+`(jednoduchá uvozovka), `(jednoduchá uvozovka)

Koncová uvozovka jednoduchá

CTRL+' (jednoduchá uvozovka), ' (jednoduchá uvozovka)

Počáteční dvojité uvozovky

CTRL+` (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)

Koncové dvojité uvozovky

CTRL+' (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)

Položka automatického textu

ENTER (pokud se po napsání několika prvních znaků položky automatického textu zobrazí položka navržená aplikací Word)

Vkládání znaků pomocí kódů znaků

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vložení znaku kódování Unicode pro příslušný kód znaku (šestnáctkový) kódování Unicode. Chcete-li například vložit symbol měny euro (Symbol měny euro), zadejte 20AC, podržte klávesu ALT a stiskněte písmeno X.

Kód znaku, ALT+X

Zjištění kódu znaku Unicode pro vybraný znak

ALT+X

Vložení znaku kódování ANSI pro příslušný kód znaku kódování ANSI (desítkový). Chcete-li například vložit symbol měny euro, podržte klávesu ALT a stiskněte čísla 0128 na numerické klávesnici.

ALT+kód znaku (na numerické klávesnici)

Výběr textu a grafiky

Text vyberete tak, že podržíte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami přesunete kurzor.

Rozšíření výběru

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zapnutí režimu rozšíření

F8

Výběr nejbližšího znaku

F8 a klávesa ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA

Rozšíření výběru

F8 (chcete-li vybrat slovo, stiskněte klávesu jednou, chcete-li vybrat větu, dvakrát atd.)

Zúžení výběru

SHIFT+F8

Vypnutí režimu rozšíření

ESC

Rozšíření výběru o jeden znak vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru o jeden znak vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru na konec slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru na začátek slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru na konec řádku

SHIFT+END

Rozšíření výběru na začátek řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na konec odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na začátek odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru na začátek dokumentu

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na konec dokumentu

CTRL+SHIFT+END

Rozšíření výběru na konec okna

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru na celý dokument

CTRL+A

Výběr svislého bloku textu

CTRL+SHIFT+F8 a použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

Rozšíření výběru až k určitému místu v dokumentu

F8+klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

Výběr textu a grafiky v tabulce

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vybere obsah následující buňky.

TAB

Vybere obsah předcházející buňky.

SHIFT+TAB

Rozšíří výběr na přilehlé buňky.

Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakované klávesu se šipkou

Vybere sloupec.

Pomocí kláves se šipkami přejděte do horní nebo dolní buňky sloupce a potom proveďte některý z následujících kroků:

 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE DOWN vyberte sloupec odshora dolů.

 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE UP vyberte sloupec odzdola nahoru.

Rozšíří výběr (nebo blok).

CTRL+SHIFT+F8 a použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

Vybere celou tabulku.

ALT+5 na numerické části klávesnice (s vypnutým NUM LOCK)

Přesunutí v rámci dokumentu

Akce

Kombinace kláves

O jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

O jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA DOLEVA

O jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA DOPRAVA

O jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

O jednu buňku vlevo (v tabulce)

SHIFT+TAB

O jednu buňku vpravo (v tabulce)

TAB

O jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Na konec řádku

END

Na začátek řádku

HOME

Na začátek okna

ALT+CTRL+PAGE UP

Na konec okna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

O jednu obrazovku nahoru (posuv)

PAGE UP

O jednu obrazovku dolů (posuv)

PAGE DOWN

Na začátek následující stránky

CTRL+PAGE DOWN

Na začátek předcházející stránky

CTRL+PAGE UP

Na konec dokumentu

CTRL+END

Na začátek dokumentu

CTRL+HOME

Na předchozí revizi

SHIFT+F5

Po otevření dokumentu na místo, kde jste přestali pracovat při posledním zavření dokumentu

SHIFT+F5

Pohyb v tabulce

Akce

Kombinace kláves

Na následující buňku na řádku

TAB

Na předchozí buňku na řádku

SHIFT+TAB

Na první buňku na řádku

ALT+HOME

Na poslední buňku na řádku

ALT+END

Na první buňku ve sloupci

ALT+PAGE UP

Na poslední buňku ve sloupci

ALT+PAGE DOWN

Na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

O řádek nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

O řádek dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Vložení znaků konce odstavce a tabulátoru do tabulky

Vložená položka

Kombinace kláves

Nový odstavec v buňce

ENTER

Znak tabulátoru v buňce

CTRL+TAB

Formátování znaků a odstavců

Kopírování formátování

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zkopíruje formát textu.

CTRL+SHIFT+C

Použije pro text zkopírovaný formát.

CTRL+SHIFT+V

Změna písma nebo jeho velikosti

Poznámka   Následující klávesové zkratky nejsou funkční v režimu Čtení na celé obrazovce.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Otevře dialogové okno Písmo za účelem změny písma.

CTRL+SHIFT+F

Zvětší velikost písma.

CTRL+SHIFT+>

Zmenší velikost písma.

CTRL+SHIFT+<

Zvětší velikost písma o 1 bod.

CTRL+]

Zmenší velikost písma o 1 bod.

CTRL+[

Použití řezu písma

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Otevře dialogové okno Písmo za účelem změny formátování znaků.

CTRL+D

Změní velikost písmen.

SHIFT+F3

Nastaví velká písmena.

CTRL+SHIFT+A

Nastaví tučné písmo.

CTRL+B

Nastaví podtržené písmo.

CTRL+U

Podtrhne slova, ale ne mezery.

CTRL+SHIFT+W

Nastaví dvojité podtržení textu.

CTRL+SHIFT+D

Nastaví skryté písmo.

CTRL+SHIFT+H

Nastaví kurzívu.

CTRL+I

Nastaví kapitálky.

CTRL+SHIFT+K

Nastaví dolní index (automatické mezery).

CTRL+ROVNÁ SE

Nastaví horní index (automatické mezery).

CTRL+SHIFT+PLUS

Odstraní ruční formátování znaků.

CTRL+MEZERNÍK

Změní text výběru na písmo Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

Zobrazení a kopírování formátu textu

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazí netisknutelné znaky.

CTRL+SHIFT+* (hvězdička na numerické klávesnici není funkční)

Zobrazí formátování textu.

SHIFT+F1 (a pak klepněte na text s formátováním, které chcete zkontrolovat)

Zkopíruje formát.

CTRL+SHIFT+C

Vloží formát.

CTRL+SHIFT+V

Nastavení řádkování

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Jednoduché

CTRL+1

Dvojité

CTRL+2

Mezery 1,5

CTRL+5

Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavec

CTRL+0 (nula)

Zarovnání odstavců

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přepne mezi zarovnáním odstavce doleva a na střed.

CTRL+E

Přepne mezi zarovnáním odstavce do bloku a doleva.

CTRL+J

Přepne mezi zarovnáním odstavce doprava a doleva.

CTRL+R

Zarovná odstavec doleva.

CTRL+L

Odsadí odstavec zleva.

CTRL+M

Odstraní odsazení odstavce zleva.

CTRL+SHIFT+M

Předsadí první řádek.

CTRL+T

Zmenší předsazení prvního řádku.

CTRL+SHIFT+T

Odstraní formátování odstavce.

CTRL+Q

Použití stylů odstavce

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Otevře podokno úloh Použít styl.

CTRL+SHIFT+S

Otevře podokno úloh Styly.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Spustí příkaz Automatický formát.

ALT+CTRL+K

Použije styl Normální.

CTRL+SHIFT+N

Použije styl Nadpis 1.

ALT+CTRL+1

Použije styl Nadpis 2.

ALT+CTRL+2

Použije styl Nadpis 3.

ALT+CTRL+3

Zavření podokna úloh Styly

 1. Není-li podokno úloh Styly vybráno, vyberte je stisknutím klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Zavřít a potom stiskněte klávesu ENTER.

Vložení a úpravy objektů

Vložení objektu

 1. Stisknutím kláves ALT, Y, J, a potom J otevřete dialogové okno Objekt.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte typ objektu a potom objekt vytvořte stisknutím klávesy ENTER.

  • Stisknutím kláves CTRL+TAB přejděte na kartu Vytvořit ze souboru a potom zadejte název souboru objektu, který chcete vložit, nebo soubor najděte procházením.

Úpravy objektů

 1. Umístěte kurzor v dokumentu vlevo od objektu a objekt vyberte stisknutím kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.

 2. Stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F10.

 3. Přejděte pomocí klávesy TAB na Objekt jméno objektu, stiskněte klávesu ENTER a poté ještě jednou klávesu ENTER.

Vložení obrázků SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a M vyberte tlačítko SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku.

 3. Stisknutím klávesy TAB a potom kláves se šipkami vyberte obrázek, který chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Vložit WordArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a W tlačítko WordArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Stiskněte klávesu TAB a potom ENTER.

Hromadná korespondence a pole

Vytvoření hromadné korespondence

Poznámka   Před použitím klávesových zkratek je třeba přejít na kartu Korespondence.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazí náhled pro hromadnou korespondenci.

ALT+SHIFT+K

Provede sloučení dokumentu.

ALT+SHIFT+N

Vytiskne sloučený dokument.

ALT+SHIFT+M

Upraví datový soubor hromadné korespondence.

ALT+SHIFT+E

Vloží slučovací pole.

ALT+SHIFT+F

Práce s poli

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vloží pole DATE.

ALT+SHIFT+D

Vloží pole LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Vloží pole PAGE.

ALT+SHIFT+P

Vloží pole TIME.

ALT+SHIFT+T

Vloží prázdné pole.

CTRL+F9

Aktualizuje propojené informace ve zdrojovém dokumentu aplikace Microsoft Office Word.

CTRL+SHIFT+F7

Aktualizuje vybraná pole.

F9

Zruší propojení pole.

CTRL+SHIFT+F9

Přepne mezi zobrazením kódu vybraného pole a jeho výsledku.

SHIFT+F9

Přepne mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole.

ALT+F9

Spustí akci GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole.

ALT+SHIFT+F9

Přejde na další pole.

F11

Přejde na předchozí pole.

SHIFT+F11

Zamkne pole.

CTRL+F11

Odemkne pole.

CTRL+SHIFT+F11

Panel Language (Jazyk)

Rozpoznání rukopisu

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přepne mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice.

LEVÝ ALT+SHIFT

Zobrazí seznam možností oprav.

Klávesa s logem Windows+C

Zapne nebo vypne rukopis.

Klávesa s logem Windows+H

Zapne nebo vypne editor IME pro japonštinu na klávesnici se 101 klávesami.

ALT+~

Zapne nebo vypne funkci korejský editor IME na klávesnici 101.

PRAVÝ ALT

Zapne nebo vypne funkci čínský editor IME na klávesnici 101.

CTRL+MEZERNÍK

Tipy

 • V dialogovém okně Změnit kombinaci kláves je možné zvolit kombinace kláves pro přepínání mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice. Chcete-li otevřít dialogové okno Změnit kombinaci kláves, klepněte pravým tlačítkem myši na panel Jazyk a klepněte na příkaz Nastavení. Ve skupinovém rámečku Předvolby klepněte na tlačítko Nastavení kláves.

 • Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows se na většině klávesnic nachází v dolní řadě kláves.

Začátek stránky

Přehled funkčních kláves

Funkční klávesy

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazí nápovědu nebo přejde na službu Microsoft Office Online.

F1

Přesune text nebo grafiku.

F2

Zopakuje poslední akci.

F4

Zvolí příkaz Přejít na (karta Domů).

F5

Přejde na další podokno nebo rámec.

F6

Vybere příkaz Pravopis (karta Revize).

F7

Rozšíří výběr.

F8

Aktualizuje vybraná pole.

F9

Zobrazí popisy tlačítek.

F10

Přejde na další pole.

F11

Vybere příkaz Uložit jako (tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka).

F12

SHIFT+funkční klávesa

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Spustí kontextově závislou nápovědu nebo odhalí formátování.

SHIFT+F1

Zkopíruje text.

SHIFT+F2

Změní velikost písmen.

SHIFT+F3

Zopakuje příkaz Najít nebo Přejít na.

SHIFT+F4

Přejde na poslední změnu.

SHIFT+F5

Přejde na předchozí podokno nebo rámec (po stisknutí klávesy F6).

SHIFT+F6

Vybere příkaz Tezaurus (karta Revize, skupina Kontrola pravopisu).

SHIFT+F7

Zúží výběr.

SHIFT+F8

Přepne mezi zobrazením kódu a výsledku pole.

SHIFT+F9

Zobrazí místní nabídku.

SHIFT+F10

Přejde na předchozí pole.

SHIFT+F11

Vybere příkaz Uložit (tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka).

SHIFT+F12

CTRL+funkční klávesa

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vybere příkaz Náhled (tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka).

CTRL+F2

Vyjme do zásobníku.

CTRL+F3

Zavře okno.

CTRL+F4

Přejde do dalšího okna.

CTRL+F6

Vloží prázdné pole.

CTRL+F9

Maximalizuje okno dokumentu.

CTRL+F10

Zamkne pole.

CTRL+F11

Vybere příkaz Otevřít (tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka).

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkční klávesa

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vloží obsah zásobníku.

CTRL+SHIFT+F3

Upraví záložku.

CTRL+SHIFT+F5

Přejde do předchozího okna.

CTRL+SHIFT+F6

Aktualizuje propojené informace ve zdrojovém dokumentu aplikace Office Word 2007.

CTRL+SHIFT+F7

Rozšíří výběr nebo blok.

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F8 a potom stiskněte klávesu se šipkou.

Zruší propojení pole.

CTRL+SHIFT+F9

Odemkne pole.

CTRL+SHIFT+F11

Vybere příkaz Tisk (tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka).

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkční klávesa

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přejde na další pole.

ALT+F1

Vytvoří nový stavební blok.

ALT+F3

Ukončí aplikaci Office Word 2007.

ALT+F4

Obnoví velikost okna programu.

ALT+F5

Přejde z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, jako je Najít a nahradit, která toto chování podporují.

ALT+F6

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby.

ALT+F7

Spustí makro.

ALT+F8

Přepne mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole.

ALT+F9

Maximalizuje okno programu.

ALT+F10

Zobrazí kód jazyka Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkční klávesa

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přejde na předchozí pole.

ALT+SHIFT+F1

Vybere příkaz Uložit (tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka).

ALT+SHIFT+F2

Zobrazí podokno úloh Zdroje informací.

ALT+SHIFT+F7

Spustí akci GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole.

ALT+SHIFT+F9

Zobrazí nabídku nebo zprávu inteligentní značky.

ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+funkční klávesa

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Spustí program Systémové informace společnosti Microsoft.

CTRL+ALT+F1

Vybere příkaz Otevřít (tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka).

CTRL+ALT+F2

Začátek stránky

Použít na: Word 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk