Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Office OneNote 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto tématu nápovědy jsou uvedeny klávesové zkratky pro běžné úkoly v aplikaci Microsoft Office OneNote 2007. Klávesové zkratky odpovídají rozložení klávesnice pro americkou angličtinu. Klávesy v jiných rozloženích nemusí přesně odpovídat klávesám v rozložení americké angličtiny.

V případě klávesových zkratek, při kterých je nutné současně stisknout dvě nebo více kláves, jsou klávesy odděleny znaménkem plus (+). V případech, kdy stisknete jednu klávesu ihned po jiné klávese, jsou klávesy odděleny čárkou ( , ).

Tip : Chcete-li v tomto tématu vyhledat slovo nebo frázi, klepněte na tlačítko Zobrazit vše, stiskněte kombinaci kláves CTRL+F, zadejte hledané slovo nebo frázi a pak stiskněte klávesu ENTER.

Online nápověda

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy systému Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Akce

Kombinace kláves

Otevření okna Nápověda

F1

Zavření okna nápovědy

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Návrat na domovskou stránku nápovědy k aplikaci OneNote

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TAB

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr další nebo předchozí položky v části Procházet nápovědu k aplikaci OneNote okna nápovědy

TAB nebo SHIFT+TAB 

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu k aplikaci OneNote okna nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přepnutí mezi zobrazením okna nápovědy ve spojení s aktivní aplikací a zobrazením okna nápovědy odděleně od aktivní aplikace

ALT+U

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Nutnou podmínkou je, že okno Nápověda má aktivní fokus (klikněte do okna Nápověda).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Není-li kurzor v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6 a potom ŠIPKA DOLŮ

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat

F6 a potom ŠIPKA DOLŮ

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy; například přepínání mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Základy používání sady Microsoft Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Kombinace kláves

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček) – klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát

Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat panel nabídek a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček)

SHIFT+F6

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna) v případě, že okno dokumentu není maximalizováno – velikost okna lze změnit pomocí kláves se šipkami a následným stisknutím klávesy ESC

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (Klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích sady Microsoft Office.)

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky jako obrázku do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Změna písma nebo jeho velikosti

Akce

Klávesa

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo mezi buňkami

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Akce

Kombinace kláves

Přechod na následující buňku

TAB

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TAB

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Začátek nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Přístup k podoknům úloh a jejich použití

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát)

Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat panel nabídek a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Nastavení podokna úloh jako aktivního v případě, že je aktivní nabídka nebo panel nástrojů (Pravděpodobně bude nutné stisknout kombinaci kláves CTRL+TAB více než jednou.)

CTRL+TAB

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

TAB nebo SHIFT+TAB

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přidružené k vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky; otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Je-li zobrazena nabídka nebo podnabídka, výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo v podnabídce

HOME nebo END

Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

CTRL+HOME nebo CTRL+END

Otevření podokna úloh Zdroje informací

ALT+klepnutí

Změna velikosti a přesouvání panelů nástrojů, nabídek a podoken úloh

 1. Stisknutím klávesy ALT vyberete řádek nabídek.

 2. Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB vyberte požadovaný panel nástrojů nebo podokno úloh.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  Změna velikosti panelu nástrojů

  1. Na panelu nástrojů zobrazte stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Klepněte na příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost panelu nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+KLÁVESA SE ŠIPKOU změníte velikost vždy o jeden pixel.

  Přesunutí panelu nástrojů

  1. Na panelu nástrojů zobrazte stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Klepněte na příkaz Přesunout a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami umístěte panel nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+KLÁVESA SE ŠIPKOU přesunete panel nástrojů vždy o jeden pixel. Chcete-li uvolnit ukotvený panel nástrojů, stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA DOLŮ. Pokud chcete panel nástrojů ukotvit svisle na levé nebo pravé straně, stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO, dokud panel zcela nepřesunete na levou nebo pravou stranu.

  Změna velikosti podokna úloh

  1. V podokně úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a potom stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+KLÁVESA SE ŠIPKOU změníte velikost vždy o jeden pixel.

  Přesunutí podokna úloh

  1. V podokně úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Přesunout a potom stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami umístěte podokno úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+KLÁVESA SE ŠIPKOU dojde k přesunutí vždy o jeden pixel.

 4. Po přesunutí nebo změně velikosti podokna úloh stiskněte klávesu ESC.

Použití dialogových oken

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TAB

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TAB

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TAB

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Otevření seznamu (pokud je zavřen) a přechod na příslušnou možnost v seznamu

První písmeno možnosti v rozevíracím seznamu

Výběr možnosti; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku dialogového okna

ENTER

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Kombinace kláves

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přechod o jeden znak doleva nebo doprava

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky

SHIFT+END

Použití dialogových oken OtevřítUložit jako

Akce

Kombinace kláves

Přechod na předchozí složku. Vzhled tlačítka

ALT+1

Nahoru o jednu úroveň tlačítko Vzhled tlačítka : Otevřete složku nahoru jednu úroveň výše než otevřená složka.

ALT+2

Hledání na webu tlačítko Obrázek tlačítka : zavřete dialogové okno a otevření webové stránky pro vyhledávání

ALT+3

Tlačítko Odstranit Obrázek tlačítka : odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+3

Tlačítko Vytvořit novou složku Vzhled tlačítka : vytvoření nové složky

ALT+4

Tlačítko Zobrazení Vzhled tlačítka : přepínání mezi zobrazeními složky, která jsou k dispozici

ALT+5

Tlačítko Nástroje: zobrazení nabídky Nástroje

ALT+L

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

SHIFT+F10

Přepnutí mezi možnostmi nebo oblastmi v dialogovém okně

TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+H

Aktualizace seznamu souborů

F5

Záznam a formátování poznámek

Zadání a úprava poznámek

Akce

Klávesy

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

CTRL+X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu ze schránky.

CTRL+V

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Kontrola pravopisu

F7

Formátování poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Zvýraznění vybraného textu

CTRL+SHIFT+H

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Otevření hypertextového odkazu

Poznámka : Kurzor musí být umístěn v libovolném místě formátovaného textu hypertextového odkazu.

ENTER

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

CTRL+POMLČKA

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+=

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+=

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+TEČKA

Použití nebo odebrání formátování číslovaného seznamu u vybraného odstavce

CTRL+LOMÍTKO

Odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Odebrání odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Použití písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+F, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Použití velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+P, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Otevření podokna úloh Písmo

CTRL+D

Přidání položek na stránku

Akce

Klávesy

Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku

ALT+I, F

Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku

ALT+I, O

Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce (při spuštění aplikace OneNote v režimu vysokého kontrastu)

ALT+SHIFT+P

Vložení obrázku ze souboru

ALT+I, P, F

Vložení obrázku ze skeneru či fotoaparátu

ALT+I, P, S

Vložení výřezu obrazovky

Poznámka : V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému Windows musí být aktivní ikona OneNote.

WINDOWS+S

Vložení aktuálního data

ALT+SHIFT+D

Vložení aktuálního data a času

ALT+SHIFT+F

Vložení aktuálního času

ALT+SHIFT+T

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Výběr poznámek a objektů

Akce

Klávesy

Výběr všech položek na aktuální stránce

Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Zrušení vybrané osnovy nebo stránky

ESC

Posun vybrané poznámky nebo objektu nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Posun vybrané poznámky nebo objektu dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Posun vybrané poznámky nebo objektu doleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Posun vybrané poznámky nebo objektu doprava

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Přidání nebo odebrání místa na stránce

ALT+I, N, potom ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ a potom ENTER

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

DELETE

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Použití značek u poznámek

Akce

Klávesy

Použití, přidání nebo zrušení značky Úkol

CTRL+1

Použití nebo zrušení značky Důležité

CTRL+2

Použití nebo zrušení značky Otázka

CTRL+3

Použití nebo zrušení značky Zapamatovat na později

CTRL+4

Použití nebo zrušení značky Definice

CTRL+5

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+6

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+7

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+8

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

CTRL+0

Použití osnov

Akce

Klávesy

Zobrazení od úrovně 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení na úrovni 2

ALT+SHIFT+2

Rozbalení na úrovni 3

ALT+SHIFT+3

Rozbalení na úrovni 4

ALT+SHIFT+4

Rozbalení na úrovni 5

ALT+SHIFT+5

Rozbalení na úrovni 6

ALT+SHIFT+6

Rozbalení na úrovni 7

ALT+SHIFT+7

Rozbalení na úrovni 8

ALT+SHIFT+8

Rozbalení na úrovni 9

ALT+SHIFT+9

Rozbalení všech úrovní

ALT+SHIFT+0

Zobrazení základního textu pro vybraný nadpis

ALT+SHIFT+=

Skrytí základního textu pro vybraný nadpis

ALT+SHIFT+POMLČKA

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

TAB

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

SHIFT+TAB

Určení jazykového nastavení

Poznámka : Chcete-li pro poznámky změnit směr psaní, je třeba nejprve povolit v dialogovém okně Jazykové nastavení sady Microsoft Office 2007 jazyky se zápisem zprava doleva.

Akce

Klávesy

Nastavení směru psaní zleva doprava

CTRL+LEVÝ SHIFT

Nastavení směru psaní zprava doleva

CTRL+PRAVÝ SHIFT

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

TAB

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

SHIFT+TAB

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Práce se stránkami a poznámkami na okraj

Akce

Klávesy

Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky

F11

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M

Tisk aktuální stránky

CTRL+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

CTRL+N

Přidání nové podstránky do aktuální skupiny stránek

CTRL+SHIFT+N

Výběr všech položek

Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Výběr aktuální stránky

CTRL+SHIFT+A
Je-li vybraná stránka součástí skupiny, vyberete stisknutím kombinace kláves CTRL+A všechny stránky ve skupině.

Zvětšení velikosti karty stránky

CTRL+SHIFT+LEVÁ HRANATÁ ZÁVORKA

Zmenšení velikosti karty stránky

CTRL+SHIFT+PRAVÁ HRANATÁ ZÁVORKA

Posun karty vybrané stránky nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Posun karty vybrané stránky dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na záhlaví stránky

CTRL+T

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

PAGE UP

Posun dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Posun na horní okraj aktuální stránky

CTRL+HOME

Posun na dolní okraj aktuální stránky

CTRL+END

Přechod na další odstavec

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí odstavec

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru k hornímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem nahoru

CTRL+ALT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru k dolnímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem dolů

CTRL+ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru doleva na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doleva

CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru doprava na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doprava

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na kontejner další poznámky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na začátek řádku

HOME

Přechod na konec řádku

END

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zvětšení

ALT+CTRL+PLUS (na číselné klávesnici)
– nebo –
ALT+CTRL+SHIFT+PLUS

Zmenšení

ALT+CTRL+MINUS (na číselné klávesnici)
– nebo –
ALT+CTRL+SHIFT+POMLČKA

Uložení změn

Poznámka : Pokud je aplikace OneNote spuštěna, jsou poznámky při každé změně ukládány automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

CTRL+S

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového poznámkového bloku

ALT+N, N

Vytvoření nového oddílu

ALT+N, S

Otevření oddílu

CTRL+O

Přechod na další oddíl

CTRL+TAB

Přechod na předchozí oddíl

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod na další stránku v oddílu

CTRL+PAGE DOWN

Přechod na předchozí stránku v oddílu

CTRL+PAGE UP

Přechod na první stránku v oddílu

ALT+HOME

Přechod na poslední stránku v oddílu

ALT+END

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Přechod na aktuální oddíl

ALT+F, R, V

Hledání poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí kurzoru do pole Najít

CTRL+F

Změna oboru hledání

CTRL+F, TAB, ŠIPKA DOLŮ

Při hledání posun na další výsledek hledání

ENTER

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek s jinými uživateli

Akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Zahájení relace živého sdílení

ALT+S, L, S

Připojení se ke sdílené relaci

ALT+S, L, J

Opuštění sdílené relace

ALT+S, L, L

Sdílení poznámek s jinými programy

Akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Odeslání vybrané stránky do aplikace Microsoft Office Word 2007

ALT+F, D, W

Vytvoření události v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007

ALT+SHIFT+A

Vytvoření kontaktu v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007

CTRL+SHIFT+C

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Dnes z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+1

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Zítra z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+2

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Tento týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+3

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Příští týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+4

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Žádné datum z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+5

Otevření nabídky Úkoly v aplikaci Outlook

CTRL+K

Otevření vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+K

Označení vybraného úkolu aplikace Outlook jako dokončeného

CTRL+SHIFT+9

Odstranění vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+0

Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku

SHIFT+F9

Synchronizace změn ve všech otevřených poznámkových blocích

F9

Ochrana poznámek

Oddíly chráněné heslem

Akce

Klávesová zkratka

Určení možností ochrany heslem

ALT+F, S

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

CTRL+ALT+L

Výběr pole Heslo v dialogovém okně Ochrana heslem

ALT+P

Výběr pole Potvrzení hesla v dialogovém okně Ochrana heslem

ALT+C

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×