Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Office InfoPath

V tomto tématu nápovědy jsou popsány klávesové zkratky pro běžné úkoly v aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007 používané například při návrhu šablon formulářů. Klávesové zkratky odpovídají rozložení klávesnice pro americkou angličtinu. Klávesy v jiných rozloženích klávesnice nemusí přesně odpovídat rozložení kláves pro americkou angličtinu.

V klávesových zkratkách, u kterých je nutné najednou stisknout dvě a více kláves, jsou klávesy odděleny znakem plus (+). V klávesových zkratkách, u kterých je nutné stisknout jednotlivé klávesy bezprostředně za sebou, jsou klávesy odděleny čárkou (,).

Pokud chcete toto téma nápovědy vytisknout, stisknutím klávesy TAB vyberte příkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

V tomto článku

Návrh šablon formulářů

Získání nápovědy

Okno Nápověda

Použití nabídek, panelů nástrojů a podoken úloh

Použití dialogových oken

Základy používání sady Office

Návrh šablon formulářů

Vývoj šablon formulářů

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vytvoření návrhu nové šablony formuláře.

CTRL+SHIFT+D

Poznámka : Je-li otevřené dialogové okno Začínáme, opakovaným stisknutím klávesy TAB vyberte možnost Navrhnout šablonu formuláře a potom stiskněte klávesu ENTER.

Otevření dialogového okna Otevřít v režimu návrhu.

CTRL+O nebo CTRL+F12

Zobrazení podokna úloh Navrhnout úkoly.

ALT+N

Náhled aktuální šablony formuláře.

CTRL+SHIFT+B

Vyhledání slova nebo fráze.

CTRL+F

Nahrazení slova nebo fráze.

CTRL+H

Vyjmutí vybraného textu nebo položky.

CTRL+X

Zkopírování vybraného textu nebo položky.

CTRL+C

Vložení textu nebo položky.

CTRL+V

Tisk aktuální šablony formuláře.

CTRL+P

Zobrazení vlastností vybraného ovládacího prvku.

ALT+ENTER

Vložení ovládacího prvku.

ALT+I, C

Výběr předchozího ovládacího prvku.

CTRL+< (znaménko menší než) nebo SHIFT+TAB

Výběr dalšího ovládacího prvku.

CTRL+> (znaménko větší než) nebo TAB

Otevření programu Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Otevření webu střediska Office Developer Center společnosti Microsoft ve webovém prohlížeči.

ALT+H, I

Vložení hypertextového odkazu.

CTRL+K

Výběr textu po začátek odstavce.

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr textu až do konce odstavce.

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr textu, grafiky nebo pole o jeden řádek nahoru nebo dolů.

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Vložení konce řádku.

SHIFT+ENTER

Vložení symbolu euro.

CTRL+ALT+E

Formátování textu

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Odebrání veškerého formátování.

CTRL+MEZERNÍK

Použití nebo odebrání formátování tučného písma u vybraného textu.

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívy u vybraného textu.

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu.

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu.

ALT+SHIFT+K

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu.

CTRL+SHIFT+ROVNÁ SE

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu.

CTRL+ROVNÁ SE

Použití nebo odebrání stylu Normální u vybraného textu.

CTRL+SHIFT+N

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 1 u vybraného textu.

ALT+CTRL+1

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 2 u vybraného textu.

ALT+CTRL+2

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 3 u vybraného textu.

ALT+CTRL+3

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce.

CTRL+SHIFT+L

Odsazení odstavce zleva.

CTRL+M

Odstranění odsazení odstavce zleva.

CTRL+SHIFT+M

Zarovnání vybraného odstavce do bloku.

CTRL+J

Zarovnání vybraného odstavce doprava.

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce na střed.

CTRL+E

Zarovnání vybraného odstavce doleva.

CTRL+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu.

CTRL+SHIFT+ČÁRKA

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu.

CTRL+SHIFT+STŘEDNÍK

Otevření podokna úloh Písmo.

CTRL+D

Práce s tabulkami

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vložení tabulky s opakováním.

ALT+I, G

Změna šířky sloupce doleva od okraje beze změny šířky ostatních sloupců.

Při stisknuté klávese SHIFT přetáhněte okraj sloupce.

Změna výšky řádku nad nebo pod okrajem beze změny výšky ostatních řádků.

Poznámka : U řádků, jejichž výška je nastavena na minimální hodnotu, změníte použitím této klávesové zkratky výšku řádku nad okrajem. Minimální výška řádku je dána několika činiteli například tím, zda řádek obsahuje text nebo ovládací prvky.

Při stisknuté klávese SHIFT přetáhněte okraj řádku.

Změna velikosti všech vybraných řádků nebo sloupců na stejnou výšku či šířku.

Při stisknuté klávese ALT přetáhněte okna řádku nebo sloupce.

Pohyb mezi buňkami v tabulce.

TAB nebo SHIFT+TAB
Je-li kurzor umístěný v poslední buňce posledního řádku, stisknutím klávesy TAB přidáte nový řádek tabulky.

Výběr nebo zrušení výběru buňky tabulky.

F2

Opravy a uložení změn

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby.

Poznámka : Je třeba zaškrtnout políčko Kontrolovat pravopis při psaní (nejprve stiskněte klávesy ALT+T a potom klávesu O).

ALT+F7

Uložení nebo publikování aktuální šablony formuláře.

Poznámka : Pomocí této klávesové zkratky se otevře dialogové okno, které nabízí výběr mezi možnostmi uložení a publikování šablony formuláře. Jestliže budete chtít uvedené dialogové okno v budoucnosti skrýt, zobrazí se po stisknutí klávesové zkratky ALT+SHIFT+F2 dialogové okno Uložit jako.

ALT+SHIFT+F2

Vrácení poslední akce zpět.

CTRL+Z

Zopakování poslední akce.

CTRL+Y

Uložení aktuální šablony formuláře.

SHIFT+F12

Náhled šablony formuláře před tiskem.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazení dialogového okna Náhled.

ALT+F, V

Přesunutí na další stránku.

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na předchozí stránku.

ALT+ŠIPKA DOLEVA

Přiblížení za účelem podrobnějšího zobrazení šablony formuláře.

ALT+ROVNÁ SE

Oddálení za účelem zobrazení větší části šablony formuláře v menší velikosti.

ALT+POMLČKA

Začátek stránky

Získání nápovědy

Použití okna Nápověda

Okno Nápověda umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy sady Microsoft Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

Okno Nápověda

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Otevření okna nápovědy.

F1

Zavření okna nápovědy.

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem nápovědy a aktivní aplikací.

ALT+TAB

Návrat zpět na stránku Nápověda a postupy pro aplikaci InfoPath 2007.

ALT+HOME

Výběr následující položky.

TAB

Výběr předchozí položky.

SHIFT+TAB

Provedení výchozí akce pro vybranou položku.

ENTER

Výběr předchozí nebo následující položky v části Procházet nápovědu k aplikaci Název aplikace.

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu k aplikaci Název aplikace.

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu či hypertextového odkazu, včetně odkazů Zobrazit vše a Skrýt vše v horní části tématu.

TAB

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu.

SHIFT+TAB

Provede akci pro vybraný odkaz Zobrazit vše, Skrýt vše, skrytý text nebo hypertextový odkaz.

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět).

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přechod k následujícímu tématu nápovědy (tlačítko Vpřed).

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Pomalé posouvání nahoru nebo dolů v aktuálně zobrazeném tématu nápovědy.

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Rychlejší posouvání nahoru nebo dolů v aktuálně zobrazeném tématu nápovědy.

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Okno nápovědy musí být aktivováno (stiskněte klávesu F1).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit).

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat).

F5

Vytiskne aktuální téma nápovědy.

Poznámka : Pokud se aktuální téma nápovědy nenachází v aktivním okně, stiskněte nejprve klávesu F6 a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení.

F6, ŠIPKA DOLŮ

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat.

F6, ŠIPKA DOLŮ (opakované stisknutí)

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy; například přepínání mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat

F6

Výběr předchozí nebo následující položky ve stromovém zobrazení obsahu.

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu.

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Výběr dalšího hypertextového odkazu nebo možnosti Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu.

TAB

Výběr předchozího hypertextového odkazu.

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybraný hypertextový odkaz, možnost Zobrazit vše nebo možnost Skrýt vše.

ENTER

Tisk aktuálního tématu nápovědy.

CTRL+P

Zadání vyhledávacího dotazu.

Před zadáním vyhledávacího dotazu je nutné vybrat pole Nápověda – zadejte dotaz.

how

 1. Stiskněte klávesu ALT a vyberte panel nabídek.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se kurzor nezobrazí v poli Nápověda – zadejte dotaz.

 3. Zadejte dotaz.

 • Výraz pro vyhledávání zadaný do pole Nápověda – zadejte dotaz odešlete stisknutím klávesy ENTER.

Začátek stránky

Použití nabídek, panelů nástrojů a podoken úloh

Zobrazení a použití panelů nabídek a panelů nástrojů

Než přesunete panel nástrojů nebo změníte jeho velikost, je nutné jej vybrat.

how

 1. Stiskněte klávesu ALT a vyberte panel nabídek.

 2. Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB vyberte panel nástrojů.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK zobrazíte nabídku Možnosti panelu nástrojů.

 4. Stiskněte klávesu P nebo E a vyberte příkaz Přesunout či Velikost.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Posunutí panelu nástrojů.

CTRL+klávesy se šipkami

Zrušení ukotvení panelu nástrojů.

ŠIPKA DOLŮ (opakované stisknutí)

Ukotvení panelu nástrojů ve svislém směru na pravé či levé straně obrazovky.

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO (opakované stisknutí)

Výběr panelu nabídek nebo zavření otevřené nabídky a podnabídky zároveň.

ALT nebo F10

Výběr podokna úloh nebo panelu nástrojů po výběru panelu nabídek pomocí klávesy F10 nebo ALT. Opakovaným stisknutím kláves nastavujete jako aktivní postupně panely nástrojů, panely nabídek a podokna úloh.

CTRL+TAB nebo CTRL+SHIFT+TAB

Pokud je vybrán panel nástrojů nebo panel nabídek, slouží tyto klávesy k výběru dalšího tlačítka či nabídky na panelu.

TAB nebo ŠIPKA VPRAVO

Pokud je vybrán panel nástrojů nebo panel nabídek, slouží tyto klávesy k výběru předchozího tlačítka či nabídky na panelu.

SHIFT+TAB nebo ŠIPKA VLEVO

Otevře vybranou nabídku nebo provede akci pro vybrané tlačítko či příkaz.

ENTER

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

SHIFT+F10

Zobrazí řídicí nabídku okna.

ALT+MEZERNÍK

Výběr dalšího příkazu v otevřené nabídce nebo podnabídce.

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozího příkazu v otevřené nabídce nebo podnabídce.

ŠIPKA NAHORU

Výběr nabídky vlevo. Je-li otevřena podnabídka, přepíná mezi hlavní nabídkou a podnabídkou.

ŠIPKA VLEVO

Výběr nabídky vpravo. Je-li otevřena podnabídka, přepíná mezi hlavní nabídkou a podnabídkou.

ŠIPKA VPRAVO

Výběr prvního příkazu v nabídce nebo podnabídce.

HOME

Výběr posledního příkazu v nabídce nebo podnabídce.

END

Zavře otevřenou nabídku. Je-li otevřená podnabídka, zavře pouze podnabídku.

ESC

Otevře vybranou nabídku.

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Je-li otevřena místní nabídka, zobrazí úplnou sadu příkazů.

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přepnutí mezi podoknem úloh a aktivní šablonou formuláře.

F6

Výběr další položky v podokně úloh.

TAB

Výběr předchozí položky v podokně úloh.

SHIFT+TAB

Poznámka : Pomocí klávesnice je možné vybrat libovolný příkaz nabídky na panelu nabídek. Stisknutím klávesy ALT vyberete panel nabídek. Potom stiskněte písmeno, které je podtrženo v názvu požadovaného příkazu.

Zobrazení a použití podoken úloh

Než začnete pracovat s podoknem úloh, je nutné je nejprve otevřít a potom vybrat.

how

 1. Stisknutím kláves CTRL+F1 otevřete podokno úloh.

 2. Stisknutím klávesy F6 vyberte panel nabídek.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK zobrazíte nabídku možností podokna úloh.

 4. Stiskněte klávesu P nebo E a vyberte příkaz Přesunout či Velikost.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zobrazení podokna úloh Navrhnout úkoly.

ALT+N

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

Poznámka : Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat panel nabídek a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček).

SHIFT+F6

Změna velikosti podokna úloh (po použití příkazu Velikost).

Klávesy se šipkami

Přesunutí podokna úloh (po použití příkazu Přesunout).

Klávesy se šipkami

Otevře podokno úloh nebo skryje aktuální podokno úloh.

CTRL+F1

Přesunutí do podokna úloh z aktivního okna aplikace (klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout několikrát).

F6

Nastavení podokna úloh jako aktivního v případě, že je aktivní nabídka nebo panel nástrojů (pravděpodobně bude nutné stisknout kombinaci kláves CTRL+TAB více než jednou).

CTRL+TAB

Otevře nabídku s možnostmi podokna úloh.

CTRL+MEZERNÍK

Zavření nabídky, je-li právě otevřena, nebo návrat do šablony formuláře.

ESC

Výběr další možnosti v podokně úloh v případě, že je podokno úloh aktivní.

TAB

Výběr předchozí možnosti v podokně úloh v případě, že je podokno úloh aktivní.

SHIFT+TAB

Pohyb směrem nahoru mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb.

ŠIPKA NAHORU

Pohyb směrem dolů mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb.

ŠIPKA DOLŮ

Otevře vybranou nabídku nebo provede akci přidruženou k vybranému tlačítku.

ENTER

Otevření místní nabídky v šabloně formuláře nebo rozevírací nabídky pro vybranou položku v podokně úloh.

SHIFT+F10

Výběr prvního příkazu nabídky či podnabídky v případě, že je nabídka či podnabídka zobrazena.

HOME

Výběr posledního příkazu nabídky či podnabídky v případě, že je nabídka či podnabídka zobrazena.

END

Přechod na první položku vybraného podokna úloh.

CTRL+HOME

Přechod na poslední položku vybraného podokna úloh.

CTRL+END

Začátek stránky

Použití dialogových oken

Zobrazení a výběr možností v dialogových oknech

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Otevření dialogového okna Otevřít v režimu návrhu.

CTRL+O nebo CTRL+F12

Přechod z otevřeného dialogového okna zpět do šablony formuláře. Platí pro dialogová okna, která tuto funkci podporují.

ALT+F6

Přechod na další možnost.

TAB

Přechod na předchozí možnost.

SHIFT+TAB

Přepnutí na následující kartu.

CTRL+TAB

Přepnutí na předcházející kartu.

CTRL+SHIFT+TAB

Přepnutí na další kategorii.

TAB

Poznámka : Po výběru kategorie použijte pro přechod k požadovanému názvu kategorie klávesy se šipkami.

Přepnutí na předchozí kategorii.

SHIFT+TAB

Poznámka : Po výběru kategorie použijte pro přechod k požadovanému názvu kategorie klávesy se šipkami.

Přechod mezi možnostmi v seznamu nebo skupině možností.

Kurzorové klávesy

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka.

MEZERNÍK

Otevření seznamu (pokud je zavřený) a přechod na příslušnou položku v seznamu.

První písmeno položky v rozbalovacím seznamu

Výběr možnosti nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.

ALT+ písmeno podtržené v popisku

Otevření vybraného rozevíracího seznamu.

ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a následné zavření dialogového okna.

ESC

Spustí vybraný příkaz.

ENTER

Přejde na předchozí složku.

ALT+1

Otevření složky o jednu úroveň výše nad otevřenou složkou.

ALT+2

Odstranění vybrané složky nebo souboru.

ALT+3

Vytvoření nové podsložky v otevřené složce.

ALT+4

Přepnutí mezi zobrazeními Miniatury, Vedle sebe, Ikony, Seznam, Podrobnosti, Vlastnosti a Náhled.

ALT+5

Zobrazení místní nabídky pro vybranou složku nebo soubor.

SHIFT+F10

Otevře seznam Oblast hledání nebo Uložit do.

F4 nebo ALT+I

Aktualizace složky a seznamu souborů v dialogovém okně Otevřít, Otevřít v režimu návrhu nebo Uložit jako.

F5

Použití textových polí v dialogových oknech.

Textové pole představuje pole, do kterého můžete zadat nebo vložit položku, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přesune kurzor na začátek položky.

HOME

Přesune kurzor na konec položky.

END

Posun o jeden znak doleva.

ŠIPKA VLEVO

Posun o jeden znak doprava.

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo.

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo.

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo.

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo.

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOPRAVA

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky.

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky.

SHIFT+END

Začátek stránky

Základy používání sady Office

Zobrazení a používání oken

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přepnutí do dalšího okna.

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna.

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho minimalizaci nebo maximalizaci.

CTRL+F5

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více.

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna, pokud je jich otevřeno více.

CTRL+SHIFT+F6

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Přesunout (v systémové nabídce okna). Pomocí kláves se šipkami přesuňte okno a po dokončení stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F7

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna). Chcete-li změnit velikost okna, stiskněte klávesy se šipkami a po dokončení úprav stiskněte klávesu ESC. 

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích sady Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna, u kterého byla změněna velikost.

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky.

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky.

ALT+PRINT SCREEN

Pohyb v textu

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Posun o jeden znak doleva.

ŠIPKA VLEVO

Posun o jeden znak doprava.

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru.

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů.

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku.

END

Přesunutí na začátek řádku.

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru.

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů.

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×