Klávesové zkratky aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy v nápovědě aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Poznámka : Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a poté stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Nápověda online

Klávesové zkratky pro použití okna Nápověda

Okno Nápověda umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy sady Office. V okně Nápověda se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Akce

Klávesa

Zobrazení okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Přechod zpět na domovskou stránku aplikace Název programu

ALT+HOME

Výběr další položky v okně Nápověda

TAB

Výběr předchozí položky v okně Nápověda

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

V oddílu Procházet nápovědu aplikace Název programu okna Nápověda výběr další nebo předchozí položky

TAB nebo SHIFT+TAB

V oddílu Procházet nápovědu aplikaceNázev programuokna Nápověda rozbalení nebo sbalení vybrané položky

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu (včetně odkazů Zobrazit vše nebo Skrýt vše na horním okraji tématu)

TAB

Výběr předchozího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybraný odkaz Zobrazit vše, odkaz Skrýt vše, pro skrytý text nebo hypertextový odkaz

ENTER

Přechod zpět na předchozí téma nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přechod vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP, PAGE DOWN

Přepnutí mezi zobrazením okna nápovědy ve spojení s aktivní aplikací a zobrazením okna nápovědy odděleně od aktivní aplikace

ALT+U

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Nutnou podmínkou je, že okno Nápověda má aktivní fokus (klepněte do okna Nápověda).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Obnovení okna (tlačítko Obnovit)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka : Není-li kurzor v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a poté kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6 a poté klepněte na ŠIPKU DOLŮ

Zadejte text do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat.

F6 a poté klepněte na ŠIPKU DOLŮ

Přepnutí mezi oblastmi v okně Nápověda, například mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení na kartě Obsah

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení na kartě Obsah

ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA DOPRAVA

Office SharePoint Designer 2007

Práce a správa na stránkách webu

Akce

Klávesa

Vytvoření nové webové stránky

CTRL+N

Otevření webové stránky

CTRL+O

Zavření webové stránky

CTRL+F4

Uložení webové stránky

CTRL+S

Tisk webové stránky

CTRL+P

Aktualizace webové stránky
nebo aktualizace změn zobrazení kódu v Návrhovém zobrazení

F5

Přepnutí mezi otevřenými webovými stránkami

CTRL+TAB

Přepnutí mezi otevřenými webovými stránkami v opačném pořadí

CTRL+SHIFT+TAB

Náhled webové stránky ve webovém prohlížeči

F12
nebo
CTRL+SHIFT+B

Ukončení aplikace Office SharePoint Designer 2007

ALT+F4

Vyhledání textu nebo obsahu HTML na webové stránce

CTRL+F

Vyhledání dalšího výskytu naposledy vyhledávaného řetězce

F3

Vyhledání předchozího výskytu naposledy vyhledávaného řetězce

SHIFT+F3

Vyhledání dalšího výskytu stávajícího výběru

CTRL+F3

Vyhledání předchozího výskytu stávajícího výběru

CTRL+SHIFT+F3

Nahrazení textu nebo obsahu HTML na webové stránce

CTRL+H

Kontrola pravopisu na webové stránce

F7

Vyhledání slova v synonymickém slovníku

SHIFT+F7

Zrušení akce nebo zavření dialogového okna

ESC

Vrácení akce zpět

CTRL+Z
nebo
ALT+BACKSPACE

Opakování akce

CTRL+Y
nebo
SHIFT+ALT+BACKSPACE

Přepnutí mezi otevřenými dialogovými okny

ALT+F6

Přepnutí mezi otevřenými dialogovými okny v opačném pořadí

ALT+SHIFT+F6

Odstranění webové stránky nebo složky ze Seznamu složek nebo z dialogového okna

DELETE

Přesunutí o jednu úroveň nahoru v Seznamu složek

BACKSPACE

Přístup k zobrazením a jejich použití

Akce

Klávesa

Náhled stávající stránky ve webovém prohlížeči

F12

Přechod mezi zobrazením Kódu, Návrhovým a Paralelním

CTRL+PAGE DOWN
nebo
CTRL+PAGE UP

Přechod mezi podokny Kódu a Návrhu v Paralelním zobrazení

ALT+PAGE DOWN
nebo
ALT+PAGE UP

Zobrazení nebo skrytí Seznamu složek

ALT+F1

Přejmenování aktuálně vybraného souboru v Seznamu složek

F2

Práce s nástroji kódování

Důležité : Klávesové zkratky v této tabulce jsou funkční pouze v Zobrazení kódu.

Akce

Klávesa

Vložení dočasné záložky

CTRL+F2

Přechod na další dočasnou záložku

F2

Přechod na předchozí dočasnou záložku

SHIFT+F2

Vložení fragmentu kódu

CTRL+ENTER

Vložení koncové značky

CTRL+. (TEČKA)

Vložení počáteční značky

CTRL+, (ČÁRKA)

Vložení komentáře HTML

CTRL+/ (LOMÍTKO)

Vložení vybraného prvku IntelliSense

CTRL+MEZERNÍK

Výběr značky a jejího obsahu

CTRL+SHIFT+: (DVOJTEČKA)

Vyhledání odpovídající značky

CTRL+; (STŘEDNÍK)

Provedení přírůstkového hledání

CTRL+ALT+F

Otevření dialogového okna Přejít na řádek

CTRL+G

Otevření okna Rychlé úpravy značek

Poznámka : Tato zkratka funguje rovněž v návrhovém zobrazení.

CTRL+Q

Formátování textu a odstavců

Akce

Klávesa

Změna písma

CTRL+SHIFT+F, pomocí ŠIPKY DOLŮ a ŠIPKY NAHORU vyberte požadované písmo a stiskněte klávesu ENTER

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P, pomocí ŠIPKY DOLŮ a ŠIPKY NAHORU vyberte požadovanou velikost písma (nebo lze velikost písma zadat) a stiskněte klávesu ENTER

Tučné písmo

CTRL+B

Podtržené písmo

CTRL+U

Kurzíva

CTRL+I

Horní index (pouze v návrhovém zobrazení)

CTRL+ZNAMÉNKO PLUS (+)

Dolní index (pouze v návrhovém zobrazení)

CTRL += (ROVNÁ SE)

Kopírování formátování

CTRL+ SHIFT+C

Vložení formátování

CTRL+SHIFT+V

Odstranění formátování z výběru (pouze v návrhovém zobrazení)

CTRL+SHIFT+Z
nebo
CTRL+MEZERNÍK

Zarovnání odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání odstavce vlevo (pouze v návrhovém zobrazení)

CTRL+L

Zarovnání odstavce vpravo

CTRL+R

Zvětšení odsazení

CTRL+M

Zmenšení odsazení

CTRL+ SHIFT+M

Použití stylu

CTRL+SHIFT+S, pomocí ŠIPKY DOLŮ a ŠIPKY NAHORU vyberte požadovaný styl a stiskněte klávesu ENTER

Použití stylu Normální

CTRL+SHIFT+ N

Použití stylu Nadpis 1

CTRL+ALT+1

Použití stylu Nadpis 2

CTRL+ALT+2

Použití stylu Nadpis 3

CTRL+ALT+3

Použití stylu Nadpis 4

CTRL+ALT+4

Použití stylu Nadpis 5

CTRL+ALT+5

Použití stylu Nadpis 6

CTRL+ALT+6

Použití stylu Seznam

CTRL+ SHIFT+L

Po aktivaci okna Volba barev vyberte požadovanou barvu

Klávesy se šipkami

Poznámka : Pro dosažení barevných šestihranů z černého šestihranu použijte ŠIPKU VLEVO a ŠIPKU NAHORU a přejděte nejprve mezi šedými a bílými šestihrany.

Úprava a přesunutí textu a obrázků

Akce

Klávesa

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Kopírování textu nebo grafiky

CTRL+C
nebo
CTRL+INSERT

Vyjmutí vybraného textu do schránky sady Microsoft Office

CTRL+X
nebo
SHIFT+DELETE

Vložení obsahu schránky

CTRL+V
nebo
SHIFT+INSERT

Vložení konce řádku

Poznámka : Pouze v návrhovém zobrazení.

SHIFT+ENTER

Vložení pevné mezery

Poznámka : Pouze v návrhovém zobrazení.

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

Výběr textu a grafiky

Akce

Klávesa

Výběr jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr textu do konce slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu do začátku slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr textu do konce řádku

SHIFT+END

Výběr textu do začátku řádku

SHIFT+HOME

Výběr o jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr o jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr do konce odstavce (pouze v návrhovém zobrazení)

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr do začátku odstavce (pouze v návrhovém zobrazení)

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr o jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

Výběr o jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP

Výběr celé stránky

CTRL+A

Zobrazení vlastností výběru

ALT+ENTER

Práce s grafikou, tabulkami a hypertextovými odkazy

Důležité : Klávesové zkratky v této tabulce jsou funkční pouze v návrhovém zobrazení.

Akce

Klávesa

Vložení tabulky

SHIFT+CTRL+ALT+T

Výběr obsahu další buňky tabulky

TAB

Výběr obsahu předchozí buňky tabulky

SHIFT+TAB

Rozšíření výběru na sousední buňky řádku, přičemž kurzor je v buňce

Stiskněte klávesu SHIFT a ŠIPKU VLEVO nebo ŠIPKU VPRAVO

Výběr sloupce, přičemž kurzor je v horní nebo spodní buňce sloupce

Stiskněte klávesu SHIFT a ŠIPKU NAHORU nebo ŠIPKU DOLŮ

Vytvoření automatické miniatury vybrané grafiky

CTRL +T

Vytvoření hypertextového odkazu ve webové stránce

CTRL+K

Základy používání sady Microsoft Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Klávesa

Přechod do dalšího okna

ALT+TAB

Přechod do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 může být nutné stisknout opakovaně.

Poznámka : Pokud se po stisknutí klávesy F6 požadované podokno úloh nezobrazí, přejděte stisknutím klávesy ALT na panel nabídek nebo na pás poté stisknutím kombinace CTRL+TAB přejděte do požadovaného podokna úloh.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček)

SHIFT+F6

Přechod do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přechod do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato kombinace kláves k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna). Chcete-li změnit velikost okna, stiskněte klávesy se šipkami a po dokončení úprav stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (Klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích sady Microsoft Office.)

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky jako obrázku do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna jako obrázku do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Změna písma nebo jeho velikosti

Akce

Klávesa

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Změna velikosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo buňkách

Akce

Klávesa

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí kurzoru na začátek textového pole

CTRL+HOME

V aplikaci PowerPoint sady Microsoft Office přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, bude vložen nový snímek s rozložením, které je shodné s původním rozložením snímku.

CTRL+ENTER

Zopakování poslední akce Najít

SHIFT+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Akce

Klávesa

Přechod na následující buňku

TAB

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TAB

Přechod na následující řádek

DOWN ARROW

Přechod na předchozí řádek

UP ARROW

Vložení tabulátoru do buňky

CTRL+TAB

Začátek nového odstavce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Přístup k podoknům úloh a jejich použití

Akce

Klávesa

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna úloh v okně programu (Klávesu F6 může být zapotřebí stisknout opakovaně.)

Poznámka : Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat panel nabídek a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Nastavení podokna úloh jako aktivního v případě, že je aktivní nabídka nebo panel nástrojů (Pravděpodobně bude nutné stisknout kombinaci kláves CTRL+TAB více než jednou.)

CTRL+TAB

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

TAB nebo SHIFT+TAB

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přidružené k vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky nebo otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

SHIFT+F10

Výběr prvního nebo posledního příkazu v zobrazené nabídce nebo podnabídce

HOME nebo END

Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

CTRL+HOME nebo CTRL+END

Otevření podokna úloh Zdroje informací

Poznámka : Tato klávesová zkratka nefunguje v aplikacích Microsoft Office PowerPoint a Microsoft Office SharePoint Designer.

ALT+klepnutí

Používání inteligentních značek a přístup k nim

Akce

Klávesa

Zobrazení nabídky nebo zprávy inteligentní značky. Je-li vybráno více inteligentních značek, přechod na další a zobrazení její nabídky nebo zprávy.

ALT+SHIFT+F10

Výběr další položky v nabídce Inteligentní značky

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozí položky v nabídce Inteligentní značky

ŠIPKA NAHORU

Provedení akce související s vybranou položkou v nabídce Inteligentní značky

ENTER

Uzavření nabídky nebo zprávy inteligentní značky

ESC

Tipy

 • Můžete zvolit, zda chcete být na každé zobrazení inteligentní značky upozorněni zvukovým signálem. Využití zvukových pomůcek vyžaduje zvukovou kartu. Do počítače je třeba nainstalovat také zvuky sady Microsoft Office.

 • Pokud jste připojeni k webu, můžete zvuky sady Microsoft Office stáhnout z webu služby Microsoft Office Online. Po instalaci zvukových souborů proveďte v aplikacích Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Word 2007 následující kroky:

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klepněte na příkaz Možnosti aplikace Program.

  2. Klepněte na kartu Upřesnit.

  3. V části Obecné zaškrtněte políčko Zvuková zpětná kontrola a pak klepněte na tlačítkoOK.

   Poznámka : Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích sady Office, které podporují zvuk.

Změny velikosti a přesouvání panelů nástrojů, nabídek a podoken úloh

 1. Stisknutím klávesy ALT vyberte panel nabídek.

 2. Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB vyberte požadovaný panel nástrojů nebo podokno úloh.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Změna rozměrů panelu nástrojů

  1. Na panelu nástrojů stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Klepněte na příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost panelu nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesa se šipkou změníte velikost o jeden pixel.

  Přesunutí panelu nástrojů

  1. Na panelu nástrojů stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku Možnosti panelu nástrojů.

  2. Klepněte na příkaz Přesunout a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami umístěte panel nástrojů. Stisknutím kombinace kláves CTRL+klávesa se šipkou přesunete panel nástrojů o jeden pixel. Chcete-li uvolnit ukotvený panel nástrojů, stiskněte opakovaně klávesu ŠIPKA DOLŮ. Chcete-li panel nástrojů ukotvit svisle na pravé nebo levé straně, tiskněte opakovaně klávesy ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO, dokud panel zcela nepřesunete na pravou nebo levou stranu.

  Změna velikosti podokna úloh

  1. V podokně úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Velikost a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Použitím kláves se šipkami upravte velikost podokna úloh. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ klávesa se šipkou provedete změnu o jeden pixel.

  Přesunutí podokna úloh

  1. V podokně úloh stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK. Tím zobrazíte nabídku dalších příkazů.

  2. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Přesunout a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Pomocí kláves se šipkami umístěte podokno úloh. Chcete-li podokno přesunout o jeden pixel, stiskněte kombinaci kláves CTRL+klávesa se šipkou.

 4. Po dokončení přesunutí nebo změny velikosti stiskněte klávesu ESC.

Používání dialogových oken

Akce

Klávesa

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TAB

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TAB

Přechod na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TAB

Přechod na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka

MEZERNÍK

Otevření seznamu v případě, že je zavřený, a výběr příslušné položky v seznamu

První písmeno položky v rozevíracím seznamu

Výběr přepínače nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

ALT+podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku dialogového okna

ENTER

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Klávesa

Přesunutí kurzoru na začátek položky

HOME

Přesunutí kurzoru na konec položky

END

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva nebo doprava

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky

SHIFT+END

Použití dialogových oken OtevřítUložit jako

Akce

Klávesa

Přechod na předchozí složku Vzhled tlačítka

ALT+1

Tlačítko O úroveň výš Vzhled tlačítka : otevření složky o jednu úroveň výše než otevřená složka

ALT+2

Tlačítko Hledat na webu Obrázek tlačítka : zavření dialogového okna a otevření webové stránky pro vyhledávání

ALT+3

Tlačítko Odstranit Obrázek tlačítka : odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+3

Tlačítko Vytvořit novou složku Vzhled tlačítka : vytvoření nové složky

ALT+4

Tlačítko Zobrazení Vzhled tlačítka : přepínání mezi zobrazeními složky, která jsou k dispozici

ALT+5

Tlačítko Nástroje: zobrazení nabídky Nástroje

ALT+L

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

SHIFT+F10

Přepnutí mezi možnostmi nebo oblastmi v dialogovém okně

TAB

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo ALT+I

Aktualizace seznamu souborů

F5

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×