Klávesové zkratky ve OneNotu 2016 pro Mac

V tomto článku najdete seznam klávesových zkratek pro OneNote 2016 pro Mac. Klávesové zkratky umožňují rychle provádět příkazy a funkce bez použití myši.

Poznámka : Zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích nemusejí přesně odpovídat klávesám americké klávesnice.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce najdete nejčastěji používané klávesové zkratky ve OneNotu 2016 pro Mac.

Akce

Klávesa

Výběr všech položek na aktuální stránce

PŘÍKAZ +A

(Opakovaným stisknutím rozšíříte rozsah výběru.)

Výběr nadpisu stránky

PŘÍKAZ + Shift + T

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

PŘÍKAZ +X

Zkopírování vybraného textu nebo položky do schránky

PŘÍKAZ +C

Vložení obsahu ze schránky

PŘÍKAZ +V

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ + Z

Zopakování poslední akce

PŘÍKAZ +Y

Otevření poznámkového bloku

SHIFT+ PŘÍKAZ +W nebo PŘÍKAZ +O

Zavření poznámkového bloku

PŘÍKAZ +W

Odsazení odstavce zleva od slova

Tab

Odsazení odstavce kdekoli v odstavci

PŘÍKAZ +pravá hranatá závorka (])

Odebrání odsazení odstavce zleva

SHIFT+TAB nebo PŘÍKAZ +levá hranatá závorka([)

Přiblížení

SHIFT+TAB nebo PŘÍKAZ +znaménko plus (+)

Oddálení

SHIFT+TAB nebo PŘÍKAZ +znaménko minus (-)

Obnovení lupy

PŘÍKAZ +nula (0)

Sbalení rozbalené osnovy

CONTROL+SHIFT+znaménko plus (+)

Rozbalení sbalené osnovy

CONTROL+SHIFT+znaménko minus (-)

Otevření odkazu

Výběr odkazu+RETURN

Zkopírování formátu vybraného textu

Option + PŘÍKAZ + C

Vložení zkopírovaného formátu textu do vybraného textu

OPTION+ PŘÍKAZ +V

Zahájení diktování

FN+FN

Vložení emodži

CONTROL+ PŘÍKAZ +MEZERNÍK


Začínáme

U klávesových zkratek, které vyžadují současné stisknutí dvou nebo víc kláves, jsou klávesy oddělené znaménkem plus (+). Pokud je potřeba stisknout klávesy hned po sobě, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Mnoho klávesnic standardně funkčním klávesám přiřazuje speciální funkce. Abyste mohli použít funkční klávesu k jiným účelům, musíte stisknout kombinaci kláves FN+funkční klávesa.

Na klávesnici Mac je příkazová klávesa označená symbolem PŘÍKAZ . Informace o změně přiřazení kláves klávesové zkratky najdete v nápovědě k verzi operačního systému (OS) vašeho Macu nebo v nástroji. Přečtěte si i oddíl Konflikty zkratek dál v tomto tématu.

Pokud funkční klávesa nefunguje tak, jak byste očekávali, stiskněte spolu s funkční klávesou i klávesu FN. Pokud nechcete klávesu FN stisknout pokaždé, můžete změnit předvolby systému Apple.

Změna předvoleb funkčních kláves pomocí myši

 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Vyberte Klávesnice.

 3. Na kartě Klávesnice zaškrtněte políčko u Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Změna předvoleb funkčních kláves pomocí klávesnice

 1. Stiskněte klávesy PŘÍKAZ +MEZERNÍK. Uslyšíte „systémový dialog Spotlight“ a budete vyzváni k zadání. Zadejte sys a stiskněte ENTER.

 2. Uslyšíte „předvolby systému“. Fokus je ve vyhledávacím okně.

 3. Napište z a opakovaně stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ, dokud neuslyšíte „Zpřístupnění, vybráno dokončení“. Stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialog Zpřístupnění, ve kterém můžete nastavit předvolby.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte „právě jste v tabulce“.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ, dokud neuslyšíte „klávesnice“. Stisknutím klávesy TAB se přesuňte na tlačítko Otevřít předvolby pro Klávesnici a stiskněte MEZERNÍK.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte „použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“. Fokus je na zaškrtávacím políčku. Stisknutím MEZERNÍKU ho zaškrtněte.

 7. Stisknutím kláves PŘÍKAZ +OPTION+W uložíte změny a zavřete tento dialog.

Konflikty zkratek

Některé klávesové zkratky pro Windows kolidují s odpovídajícími výchozími klávesovými zkratkami pro Mac OS. V tomto tématu jsou takové zkratky označené hvězdičkou. Abyste mohli tyto zkratky používat, bude možná nutné změnit nastavení klávesnice Mac tak, aby se pro danou klávesu změnila zkratka Zobrazit plochu.

Změna předvoleb systému pro klávesové zkratky pomocí myši
 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

  Poznámka : Abyste mohli Předvolby systému použít, musíte mít zapnutý úplný přístup ke klávesnici.

 2. Stiskněte Klávesnice.

 3. Stiskněte kartu Zkratky.

 4. Klikněte na Mission Control.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka pro klávesovou zkratku, kterou chcete použít.

Pokud potřebujete použít tuto funkci jenom pomocí klávesnice, přečtěte si téma Přístupnost v Office 2016 pro Mac.

Vkládání obsahu

Akce

Klávesová zkratka

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

Shift + Return

Vložení konce řádku

Shift + Return

Vložení aktuálního data

PŘÍKAZ + D

Vložení aktuálního data a času

PŘÍKAZ +SHIFT+D

Vložení rovnice (nebo převod vybraného textu na matematickou rovnici)

CONTROL+rovnítko (=)

Použití Inteligentního vyhledávání

CONTROL+OPTION+ PŘÍKAZ +L

Odstraňování obsahu

Akce

Klávesová zkratka

Odstranění znaku nalevo od kurzoru

Delete

Odstranění znaku vpravo od kurzoru

fn + Delete

Odstranění jednoho slova vlevo

Option + Delete

Odstranění jednoho slova vpravo

FN+OPTION+DELETE nebo OPTION+DEL

Pohyb kurzoru

Akce

Klávesy

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Option + Šipka vlevo

Přesunutí o řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí na začátek řádku

PŘÍKAZ + Šipka vlevo

Přesunutí na konec řádku

PŘÍKAZ + Šipka vpravo

Přesunutí na začátek slova doleva

Option + Šipka vlevo

Přesunutí na konec slova doprava

Option + Šipka vpravo

Přechod na další odstavec

PŘÍKAZ + Šipka nahoru

Přechod na předchozí odstavec

PŘÍKAZ + Šipka dolů

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

Page Up

Posun dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Přechod na začátek stránky

COMMAND+ŠIPKA NAHORU

Přechod na konec stránky

COMMAND+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další odstavec

Option + Šipka nahoru

Přechod na předchozí odstavec

OPTION+ŠIPKA DOLŮ


Formátování tabulek

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření tabulky

Tab

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Tab

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

POZNÁMKA: Druhým stisknutím klávesy RETURN tabulku dokončíte.

RETURN

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

PŘÍKAZ + Option+ R

Vytvoření sloupce vlevo od aktuálního sloupce v tabulce

PŘÍKAZ + Option + E

Vytvoření řádku pod aktuálním řádkem v tabulce

PŘÍKAZ +RETURN

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

OPTION+RETURN


Vyhledávání

Akce

Klávesová zkratka

Hledání na stránce

PŘÍKAZ +F

Hledání ve všech poznámkových blocích

PŘÍKAZ +OPTION+F


Navigace v poznámkovém bloku

Akce

Klávesová zkratka

Přechod mezi oddíly poznámkového bloku

Option + Tab

Přechod mezi stránkami oddílu

 1. Začněte s kurzorem na nějaké stránce a pak stiskněte klávesy CONTROL+TAB. Fokus se přesune na Přidat stránku.

 2. Stisknutím klávesy TAB přesunete fokus na stránku.

 3. Stisknutím kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ vyberte předchozí nebo další stránku oddílu.

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

PŘÍKAZ +SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraných odstavců dolů

PŘÍKAZ +SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí vybraného odstavce doleva (zmenšení odsazení)

PŘÍKAZ +SHIFT+ŠIPKA VLEVO


Pokročilé ovládání kurzoru

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí kurzoru k hornímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem nahoru

PŘÍKAZ + Option + Šipka nahoru

Přesunutí kurzoru k dolnímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem dolů

PŘÍKAZ + Option + Šipka dolů

Přesunutí kurzoru doleva na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doleva

PŘÍKAZ + Option + Šipka vlevo

Přesunutí kurzoru doprava na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doprava

PŘÍKAZ +OPTION+ŠIPKA VPRAVO


Další příkazy

Akce

Klávesová zkratka

Otevření jiných poznámkových bloků nebo vytvoření nových

PŘÍKAZ +O

Zobrazení seznamu otevřených poznámkových bloků

Control + G

Vytvoření nové stránky poznámkového bloku

PŘÍKAZ + N

Otevření předvoleb OneNotu

PŘÍKAZ + , (čárka)

Přesunutí stránky jinam

PŘÍKAZ + Shift + M

Zkopírování stránky jinam

PŘÍKAZ +SHIFT+C

Opětovné přesunutí nebo zkopírování stránky do naposledy vybraného oddílu

OPTION+ PŘÍKAZ +T

Přepnutí do režimu na celou obrazovku

CONTROL+ PŘÍKAZ +_F

Synchronizace tohoto poznámkového bloku

PŘÍKAZ +S

Synchronizace všech poznámkových bloků

SHIFT+ PŘÍKAZ +S


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×