Klávesové zkratky v OneNotu 2013

Tento článek obsahuje seznam dostupných klávesových zkratek pro běžné úkoly v Microsoft OneNotu 2013. Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích klávesnice nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, při kterých se musí najednou stisknout dvě nebo více kláves, jsou klávesy oddělené znaménkem plus (+). V případech, kdy stisknete jednu klávesu ihned po jiné klávese, jsou klávesy oddělené čárkou ( , ). 

Odkazy

Pořizování a formátování poznámek

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Sdílení poznámek

Ochrana poznámek

Záznam a formátování poznámek

Zadání a úprava poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M nebo Windows+ALT+N

Ukotvení okna aplikace OneNote

CTRL+ALT+D

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Poznámka : Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

CTRL+X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu ze schránky

CTRL+V

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Posun o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

SHIFT+ENTER

Kontrola pravopisu

F7

Otevření tezauru pro aktuálně vybrané slovo

SHIFT+F7

Zobrazení místní nabídky pro libovolnou poznámku, kartu nebo jiný zvýrazněný objekt

SHIFT+F10

Provedení akce navržené na informačním panelu, pokud se tento panel zobrazí v horní části stránky.

CTRL+SHIFT+W

Začátek stránky

Formátování poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Zvýraznění vybraného textu

CTRL+SHIFT+H nebo CTRL+ALT+H

Vložení odkazu

CTRL+K

Kopírování formátování vybraného textu (Kopírovat formát)

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátování do vybraného textu (Kopírovat formát)

CTRL+SHIFT+V

Otevření odkazu

Poznámka : Kurzor musí být někde ve formátovaném textu odkazu.

ENTER

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

CTRL+POMLČKA

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+=

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+=

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+TEČKA

Použití nebo odebrání formátování číslovaného seznamu u vybraného odstavce

CTRL+LOMÍTKO

Použití stylu Nadpis 1 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+1

Použití stylu Nadpis 2 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+2

Použití stylu Nadpis 3 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+3

Použití stylu Nadpis 4 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+4

Použití stylu Nadpis 5 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+5

Použití stylu Nadpis 6 pro aktuální poznámku

CTRL+ALT+6

Použití stylu Normální pro aktuální poznámku

CTRL+SHIFT+N

Odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Odebrání odsazení odstavce zleva

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+< (znaménko menší než)

Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text

CTRL+SHIFT+N

Zobrazení nebo skrytí linkování na aktuální stránce

CTRL+SHIFT+R

Začátek stránky

Přidání položek na stránku

Požadovaná akce

Klávesa

Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku

ALT+N, F

Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku

ALT+N, O

Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce (při spuštění aplikace OneNote v režimu vysokého kontrastu)

ALT+SHIFT+P

Vložení obrázku ze souboru

ALT+N, P

Vložení obrázku ze skeneru či fotoaparátu

ALT+N, S

Vložení výřezu obrazovky

Poznámka : V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému Windows musí být aktivní ikona OneNote.

Klávesa s logem Windows+S (Pokud používáte OneNote 2013 s nejnovějšími aktualizacemi, je potřeba stisknout klávesovou zkratku Klávesa s logem Windows+SHIFT+S.)

Vložení aktuálního data

ALT+SHIFT+D

Vložení aktuálního data a času

ALT+SHIFT+F

Vložení aktuálního času

ALT+SHIFT+T

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Spuštění matematické rovnice nebo převod vybraného textu na matematický vzorec

ALT+=

Vložení symbolu eura (€)

CTRL+ALT+E

Vytvoření tabulky přidáním druhého sloupce k již zadanému textu

TABULÁTOR

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

TABULÁTOR

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

Poznámka : Dalším stisknutím klávesy ENTER tabulku dokončíte.

ENTER

Vytvoření řádku pod aktuálním řádkem v tabulce

CTRL+ENTER

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

ALT+ENTER

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

CTRL+ALT+R

Vytvoření řádku nad aktuálním řádkem v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

ENTER

Odstranění aktuálně prázdného řádku v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

DEL (stiskněte dvakrát)

Začátek stránky

Výběr poznámek a objektů

Požadovaná akce

Klávesa

Výběr všech položek na aktuální stránce

Poznámka : Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Přechod na konec řádku

SHIFT+END

Výběr celého řádku (pokud je kurzor na začátku řádku)

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na název stránky a výběr názvu

CTRL+SHIFT+T

Zrušení vybrané osnovy nebo stránky

ESC

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doleva (zmenšení odsazení)

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doprava (zvětšení odsazení)

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

DELETE

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Posun o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Spuštění přehrávání vybraného zvukového nebo obrazového záznamu

CTRL+ALT+P nebo CTRL+ALT+S

Převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu zpět o několik sekund

CTRL+ALT+Y

Rychlé převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu vpřed o několik sekund

CTRL+ALT+U

Začátek stránky

Použití značek u poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Použití, přidání nebo zrušení značky Úkol

CTRL+1

Použití nebo zrušení značky Důležité

CTRL+2

Použití nebo zrušení značky Otázka

CTRL+3

Použití nebo zrušení značky Zapamatovat na později

CTRL+4

Použití nebo zrušení značky Definice

CTRL+5

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+6

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+7

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+8

Použití nebo zrušení vlastní značky

CTRL+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

CTRL+0

Použití osnov

Požadovaná akce

Klávesa

Zobrazení od úrovně 1

ALT+SHIFT+1

Rozbalení na úrovni 2

ALT+SHIFT+2

Rozbalení na úrovni 3

ALT+SHIFT+3

Rozbalení na úrovni 4

ALT+SHIFT+4

Rozbalení na úrovni 5

ALT+SHIFT+5

Rozbalení na úrovni 6

ALT+SHIFT+6

Rozbalení na úrovni 7

ALT+SHIFT+7

Rozbalení na úrovni 8

ALT+SHIFT+8

Rozbalení na úrovni 9

ALT+SHIFT+9

Rozbalení všech úrovní

ALT+SHIFT+0

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

TABULÁTOR

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

SHIFT+TAB

Rozbalení sbalené osnovy

ALT+SHIFT+KLÁVESA PLUS

Sbalení rozbalené osnovy

ALT+SHIFT+KLÁVESA MINUS

Začátek stránky

Určení jazykového nastavení

Poznámka : Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte napřed povolit jazyky se zápisem zprava doleva v nástroji Jazykové předvolby systému Microsoft Office.

Požadovaná akce

Klávesa

Nastavení směru psaní zleva doprava

CTRL+LEVÝ SHIFT

Nastavení směru psaní zprava doleva

CTRL+PRAVÝ SHIFT

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

TABULÁTOR

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

SHIFT+TAB

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Práce se stránkami a poznámkami na okraj

Požadovaná akce

Klávesa

Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky

F11

Otevření nového okna aplikace OneNote

CTRL+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

CTRL+SHIFT+M

Rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek

CTRL+SHIFT+*

Tisk aktuální stránky

CTRL+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

CTRL+N

Zvětšení šířky panelu karet stránky

CTRL+SHIFT+[

Snížení šířky panelu karet stránky

CTRL+SHIFT+]

Vytvoření nové stránky na stejné úrovni pod kartou aktuální stránky

CTRL+ALT+N

Snížení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

CTRL+ALT+[

Zvýšení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

CTRL+ALT+]

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

CTRL+SHIFT+ALT+N

Výběr všech položek

Poznámka : Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+A zvětšíte obor výběru.

CTRL+A

Výběr aktuální stránky

CTRL+SHIFT+A
Pokud je vybraná stránka součástí skupiny, vyberete stisknutím kombinace kláves CTRL+A všechny stránky ve skupině.

Posun karty vybrané stránky nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Posun karty vybrané stránky dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesun kurzoru na název stránky

CTRL+SHIFT+T

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

PAGE UP

Posun dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Posun na horní okraj aktuální stránky

CTRL+HOME

Posun na dolní okraj aktuální stránky

CTRL+END

Přechod na další odstavec

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí odstavec

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přechod na kontejner další poznámky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na začátek řádku

HOME

Přechod na konec řádku

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Posun o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Návrat na poslední navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další navštívenou stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zvětšení

ALT+CTRL+PLUS (na číselné klávesnici) nebo ALT+CTRL+SHIFT+PLUS

Zmenšení

ALT+CTRL+MINUS (na číselné klávesnici) nebo ALT+CTRL+SHIFT+POMLČKA

Uložení změn

Poznámka : Pokud je aplikace OneNote spuštěna, jsou poznámky při každé změně ukládány automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

CTRL+S

Začátek stránky

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Požadovaná akce

Klávesa

Otevření OneNotu

Windows+SHIFT+N

Otevření poznámkového bloku

CTRL+O

Nástroj Odeslat do OneNotu

Windows+N

Vytvoření nového oddílu

CTRL+T

Otevření oddílu

CTRL+ALT+SHIFT+O

Přechod na další oddíl

CTRL+TAB

Přechod na předchozí oddíl

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod na další stránku v oddílu

CTRL+PAGE DOWN

Přechod na předchozí stránku v oddílu

CTRL+PAGE UP

Přechod na první stránku v oddílu

ALT+HOME

Přechod na poslední stránku v oddílu

ALT+END

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

ALT+PAGE DOWN

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

CTRL+ALT+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

CTRL+ALT+G

Výběr aktuální karty stránky

CTRL+SHIFT+A

Zvýraznění aktuální karty oddílu

CTRL+SHIFT+G

Přechod na aktuální oddíl

CTRL+SHIFT+G, potom SHIFT+F10, M

Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu

CTRL+G, potom stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Hledání poznámek

Požadovaná akce

Klávesy

Přesunutí kurzoru na pole Hledat pro vyhledávání ve všech poznámkových blocích

CTRL+E

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na vybraný výsledek při vyhledávání všech poznámkových bloků a ukončení vyhledávání

ENTER

Změna oboru vyhledávání

CTRL+E, TAB, MEZERNÍK

Otevření podokna výsledků vyhledávání

ALT+O po vyhledávání

Vyhledávání pouze na aktuální stránce

Poznámka : Stisknutím kláves CRTL+E nebo CTRL+F je možné kdykoli přepnout mezi vyhledáváním všude a vyhledáváním pouze na aktuální stránce

CTRL+F

Přechod na další výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

ENTER nebo F3

Přechod na předchozí výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

SHIFT+F3

Ukončení vyhledávání a návrat na stránku

ESC

Začátek stránky

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek s jinými uživateli

Požadovaná akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Sdílení poznámek s jinými programy

Požadovaná akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

CTRL+SHIFT+E

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Dnes z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+1

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Zítra z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+2

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Tento týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+3

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Příští týden z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+4

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Žádné datum z aktuálně vybrané poznámky

CTRL+SHIFT+5

Otevření vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+K

Označení vybraného úkolu aplikace Outlook jako dokončeného

CTRL+SHIFT+9

Odstranění vybraného úkolu aplikace Outlook

CTRL+SHIFT+0

Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku

SHIFT+F9

Synchronizace změn ve všech otevřených poznámkových blocích

F9

Označení aktuální stránky jako nepřečtené

CTRL+Q

Ochrana poznámek

Oddíly chráněné heslem

Požadovaná akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

CTRL+ALT+L

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×