Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Office InfoPath

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto tématu nápovědy jsou popsány klávesové zkratky pro běžné úkoly v aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007 používané například při návrhu šablon formulářů. Klávesové zkratky odpovídají rozložení klávesnice pro americkou angličtinu. Klávesy v jiných rozloženích klávesnice nemusí přesně odpovídat rozložení kláves pro americkou angličtinu.

V klávesových zkratkách, u kterých je nutné najednou stisknout dvě a více kláves, jsou klávesy odděleny znakem plus (+). V klávesových zkratkách, u kterých je nutné stisknout jednotlivé klávesy bezprostředně za sebou, jsou klávesy odděleny čárkou (,).

Pokud chcete toto téma nápovědy vytisknout, stisknutím klávesy TAB vyberte příkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

V tomto článku

Návrh šablony formuláře

Získání nápovědy

V okně Nápověda

Pomocí nabídky, panely nástrojů a podoken úloh

Používání dialogových oken

Základy používání systému Microsoft Office

Návrh šablon formulářů

Vývoj šablon formulářů

Akce

Kombinace kláves

Návrh nové šablony formuláře

CTRL+SHIFT+D

Poznámka : Je-li otevřeno dialogové okno Začínáme, tiskněte klávesu TAB, dokud nevyberte možnost Navrhnout šablonu formuláře, a potom stiskněte klávesu ENTER.

Otevření dialogového okna Otevřít v režimu návrhu

CTRL+O nebo CTRL+F12

Zobrazení podokna úloh Navrhnout úkoly

ALT+N

Náhled aktuální šablony formuláře

CTRL+SHIFT+B

Vyhledání slova nebo fráze

CTRL+F

Nahrazení slova nebo fráze

CTRL+H

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

CTRL+X

Zkopírování vybraného textu nebo položky

CTRL+C

Vložení textu nebo položky

CTRL+V

Tisk aktuální šablony formuláře

CTRL+P

Zobrazení vlastností vybraného ovládacího prvku

ALT+ENTER

Vložení ovládacího prvku.

ALT+I, C

Výběr předchozího ovládacího prvku.

CTRL+< (znaménko menší než) nebo SHIFT+TAB

Výběr dalšího ovládacího prvku

CTRL+> (znaménko větší než) nebo TAB

Otevření programu Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Otevření webu střediska Office Developer Center společnosti Microsoft ve webovém prohlížeči.

ALT+H, I

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Výběr textu do začátku odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr textu do konce odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr textu, grafiky nebo pole o jeden řádek nahoru nebo dolů

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Vložení symbolu euro

CTRL+ALT+E

Formátování textu

Akce

Kombinace kláves

Odebrání veškerého formátování

CTRL+MEZERNÍK

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

ALT+SHIFT+K

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+ROVNÁ SE

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+ROVNÁ SE

Použití nebo odebrání stylu Normální u vybraného textu.

CTRL+SHIFT+N

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 1 u vybraného textu

ALT+CTRL+1

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 2 u vybraného textu.

ALT+CTRL+2

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 3 u vybraného textu

ALT+CTRL+3

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+SHIFT+L

Odsazení odstavce zleva

CTRL+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

CTRL+SHIFT+M

Zarovnání vybraného odstavce do bloku

CTRL+J

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+ČÁRKA

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+TEČKA

Otevření podokna úloh Písmo.

CTRL+D

Práce s tabulkami

Akce

Kombinace kláves

Vložení tabulky s opakováním.

ALT+I, G

Změna šířky sloupce doleva od okraje beze změny šířky ostatních sloupců.

Při stisknuté klávese SHIFT přetáhněte okraj sloupce.

Změna výšky řádku nad nebo pod okrajem řádku beze změny výšky ostatních řádků

Poznámka : U řádku, jehož výška je nastavena na minimální hodnotu, mění tato klávesová zkratka výšku řádku nad okrajem řádku. Minimální výška řádku je dána několika činiteli – například tím, zda řádek obsahuje text nebo ovládací prvky.

Při stisknuté klávese SHIFT přetáhněte okraj řádku.

Změna velikosti všech vybraných řádků nebo sloupců na stejnou výšku či šířku

Při stisknuté klávese ALT přetáhněte okraj řádku nebo sloupce.

Přechod na další nebo předchozí buňku tabulky

TAB nebo SHIFT+TAB
Je-li kurzor umístěn v poslední buňce posledního řádku, stisknutím klávesy TAB přidáte nový řádek tabulky.

Výběr nebo zrušení výběru buňky tabulky

F2

Opravy a uložení změn

Akce

Kombinace kláves

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

Poznámka : Je třeba, aby bylo zaškrtnuto políčko Kontrolovat pravopis při psaní (stiskněte klávesy ALT+T a potom klávesu O).

ALT+F7

Uložení nebo publikování aktuální šablony formuláře

Poznámka : Pomocí této klávesové zkratky se otevře dialogové okno, které nabízí výběr mezi uložením a publikováním šablony formuláře. Vyberete-li možnost budoucího skrytí tohoto dialogového okna, zobrazí se po stisknutí klávesové zkratky ALT+SHIFT+F2 dialogové okno Uložit jako.

ALT+SHIFT+F2

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Uložení aktuální šablony formuláře.

SHIFT+F12

Náhled šablony formuláře před tiskem

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení dialogového okna Náhled

ALT+F, V

Přechod na další stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na předchozí stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přiblížení za účelem podrobnějšího zobrazení šablony formuláře

ALT+ROVNÁ SE

Oddálení za účelem zobrazení větší části šablony formuláře v menší velikosti

ALT+POMLČKA

Začátek stránky

Získání nápovědy

Použití okna Nápověda

Okno Nápověda umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy sady Microsoft Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

Okno Nápověda

Akce

Kombinace kláves

Otevření okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Návrat zpět na stránku Nápověda a postupy pro aplikaci InfoPath 2007.

ALT+HOME

Výběr následující položky

TAB

Výběr předchozí položky

SHIFT+TAB

Provedení výchozí akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr další nebo předchozí položky, v části Procházet nápovědu aplikace název aplikace

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu aplikace název aplikace.

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Okno nápovědy musí být aktivováno (stiskněte klávesu F1).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka : Pokud se aktuální téma nápovědy nenachází v aktivním okně, stiskněte nejprve klávesu F6 a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6, ŠIPKA DOLŮ

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete vyhledat.

F6, ŠIPKA DOLŮ (opakované stisknutí)

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy; například přepínání mezi panelem nástrojů, polem Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat

F6

Výběr předchozí nebo následující položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Výběr dalšího hypertextového odkazu nebo možnosti Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybraný hypertextový odkaz, možnost Zobrazit vše nebo možnost Skrýt vše

ENTER

Tisk aktuálního tématu nápovědy

CTRL+P

Zadání vyhledávacího dotazu

Před zadáním vyhledávacího dotazu je nutné vybrat pole Nápověda – zadejte dotaz.

jak

 1. Stiskněte klávesu ALT a vyberte panel nabídek.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se kurzor nezobrazí v poli Nápověda – zadejte dotaz.

 3. Zadejte dotaz.

 • Výraz pro vyhledávání zadaný do pole Nápověda – zadejte dotaz odešlete stisknutím klávesy ENTER.

Začátek stránky

Použití nabídek, panelů nástrojů a podoken úloh

Otevření a používání nabídek a panelů nástrojů

Než přesunete panel nástrojů nebo změníte jeho velikost, je nutné jej vybrat.

jak

 1. Stiskněte klávesu ALT a vyberte panel nabídek.

 2. Opakovaným stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB vyberte panel nástrojů.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK zobrazíte nabídku Možnosti panelu nástrojů.

 4. Stisknutím klávesy S nebo M vyberte příkaz Přesunout nebo velikost.

Akce

Kombinace kláves

Posunutí panelu nástrojů.

CTRL+klávesy se šipkami

Zrušení ukotvení panelu nástrojů.

ŠIPKA DOLŮ (opakované stisknutí)

Ukotvení panelu nástrojů ve svislém směru na pravé či levé straně obrazovky.

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO (opakované stisknutí)

Výběr panelu nabídek nebo zavření otevřené nabídky a podnabídky zároveň.

ALT nebo F10

Výběr podokna úloh nebo panelu nástrojů po výběru panelu nabídek pomocí klávesy F10 nebo ALT. Opakovaným stisknutím kláves nastavujete jako aktivní postupně panely nástrojů, panely nabídek a podokna úloh.

CTRL+TAB nebo CTRL+SHIFT+TAB

Pokud je vybrán panel nástrojů nebo panel nabídek, slouží tyto klávesy k výběru dalšího tlačítka či nabídky na panelu.

TAB nebo ŠIPKA VPRAVO

Pokud je vybrán panel nástrojů nebo panel nabídek, slouží tyto klávesy k výběru předchozího tlačítka či nabídky na panelu.

SHIFT+TAB nebo ŠIPKA VLEVO

Otevře vybranou nabídku nebo provede akci pro vybrané tlačítko či příkaz.

ENTER

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

SHIFT+F10

Zobrazí řídicí nabídku okna.

ALT+MEZERNÍK

Výběr dalšího příkazu v otevřené nabídce nebo podnabídce.

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozího příkazu v otevřené nabídce nebo podnabídce.

ŠIPKA NAHORU

Výběr nabídky vlevo. Je-li otevřena podnabídka, přepíná mezi hlavní nabídkou a podnabídkou.

ŠIPKA VLEVO

Výběr nabídky vpravo. Je-li otevřena podnabídka, přepíná mezi hlavní nabídkou a podnabídkou.

ŠIPKA VPRAVO

Výběr prvního příkazu v nabídce nebo podnabídce.

HOME

Výběr posledního příkazu v nabídce nebo podnabídce.

END

Zavře otevřenou nabídku. Je-li otevřená podnabídka, zavře pouze podnabídku.

ESC

Otevře vybranou nabídku.

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Je-li otevřena místní nabídka, zobrazí úplnou sadu příkazů.

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přepnutí mezi podoknem úloh a aktivní šablonou formuláře.

F6

Výběr další položky v podokně úloh.

TAB

Výběr předchozí položky v podokně úloh.

SHIFT+TAB

Poznámka : Pomocí klávesnice je možné vybrat libovolný příkaz nabídky na panelu nabídek. Stisknutím klávesy ALT vyberete panel nabídek. Potom stiskněte písmeno, které je podtrženo v názvu požadovaného příkazu.

Otevření a použití podoken úloh

Než začnete pracovat s podoknem úloh, je nutné je nejprve otevřít a potom vybrat.

jak

 1. Stisknutím kláves CTRL+F1 otevřete podokno úloh.

 2. Stisknutím klávesy F6 vyberte panel nabídek.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK zobrazíte nabídku možností podokna úloh.

 4. Stisknutím klávesy M nebo S vyberte příkaz Přesunout nebo velikost.

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení podokna úloh Navrhnout úkoly.

ALT+N

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

Poznámka : Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat panel nabídek a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček).

SHIFT+F6

Změna velikosti podokna úloh (po použití příkazu Velikost).

Klávesy se šipkami

Přesunutí podokna úloh (po použití příkazu Přesunout).

Klávesy se šipkami

Otevře podokno úloh nebo skryje aktuální podokno úloh.

CTRL+F1

Přesunutí do podokna úloh z aktivního okna aplikace (klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout několikrát).

F6

Nastavení podokna úloh jako aktivního v případě, že je aktivní nabídka nebo panel nástrojů (Pravděpodobně bude nutné stisknout kombinaci kláves CTRL+TAB více než jednou.)

CTRL+TAB

Otevře nabídku s možnostmi podokna úloh.

CTRL+MEZERNÍK

Zavření nabídky, je-li právě otevřena, nebo návrat do šablony formuláře.

ESC

Výběr další možnosti v podokně úloh v případě, že je podokno úloh aktivní.

TAB

Výběr předchozí možnosti v podokně úloh v případě, že je podokno úloh aktivní.

SHIFT+TAB

Pohyb směrem nahoru mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb.

ŠIPKA NAHORU

Pohyb směrem dolů mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb.

ŠIPKA DOLŮ

Otevře vybranou nabídku nebo provede akci přidruženou k vybranému tlačítku.

ENTER

Otevření místní nabídky v šabloně formuláře nebo rozevírací nabídky pro vybranou položku v podokně úloh.

SHIFT+F10

Výběr prvního příkazu nabídky či podnabídky v případě, že je nabídka či podnabídka zobrazena.

HOME

Výběr posledního příkazu nabídky či podnabídky v případě, že je nabídka či podnabídka zobrazena.

END

Přechod na první položku vybraného podokna úloh.

CTRL+HOME

Přechod na poslední položku vybraného podokna úloh.

CTRL+END

Začátek stránky

Použití dialogových oken

Zobrazení a výběr možností v dialogových oknech

Akce

Kombinace kláves

Otevření dialogového okna Otevřít v režimu návrhu

CTRL+O nebo CTRL+F12

Přechod z otevřeného dialogového okna zpět do šablony formuláře (u dialogových oken, která tuto funkci podporují)

ALT+F6

Přechod na další možnost

TAB

Přechod na předchozí možnost

SHIFT+TAB

Přepnutí na následující kartu

CTRL+TAB

Přepnutí na předchozí kartu

CTRL+SHIFT+TAB

Přepnutí na další kategorii

TAB

Poznámka : Po výběru kategorie přejdete k požadovanému názvu kategorie pomocí kláves se šipkami.

Přepnutí na předchozí kategorii

SHIFT+TAB

Poznámka : Po výběru kategorie přejdete k požadovanému názvu kategorie pomocí kláves se šipkami.

Přechod mezi možnostmi v seznamu nebo skupině možností

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka

MEZERNÍK

Otevření seznamu (pokud je zavřený) a přechod na určitou možnost v seznamu

První písmeno možnosti v rozevíracím seznamu

Výběr možnosti nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

ALT+podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a následné zavření dialogového okna

ESC

Spuštění vybraného příkazu

ENTER

Přejde na předchozí složku.

ALT+1

Otevření složky o jednu úroveň výše nad vybranou složkou

ALT+2

Odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+3

Vytvoření nové podsložky v otevřené složce

ALT+4

Přepínání mezi zobrazeními Miniatury, Vedle sebe, Ikony, Seznam, Podrobnosti, Vlastnosti a Náhled

ALT+5

Zobrazení místní nabídky pro vybranou složku nebo soubor

SHIFT+F10

Otevření seznamu Oblast hledání nebo Uložit do (v systému Windows Vista nazývaného panel Adresa)

F4

Aktualizace seznamu složek a souborů v dialogovém okně Otevřít, Otevřít v režimu návrhu nebo Uložit jako

F5

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole představuje pole, do kterého můžete zadat nebo vložit položku, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Kombinace kláves

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky

SHIFT+END

Začátek stránky

Základy používání systému Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Kombinace kláves

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho minimalizaci nebo maximalizaci

CTRL+F5

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+SHIFT+F6

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato klávesová zkratka k provedení příkazu Přesunout (v systémové nabídce okna). Pomocí kláves se šipkami přesuňte okno a po dokončení stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F7

Není-li okno dokumentu maximalizováno, slouží tato klávesová zkratka k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna). Pomocí kláves se šipkami změňte velikost okna a po dokončení stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (Klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích sady Microsoft Office.)

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna, u kterého byla změněna velikost

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky jako obrázku do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Pohyb v textu

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×