Klávesové zkratky pro Word

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace o klávesových zkratkách

Pomocí klávesových zkratek můžete rychle provádět úkoly – stisknete na klávesnici jednu nebo víc kláves a úkol se provede. Když stisknete například PŘÍKAZ +P, otevře se dialogové okno Tisk.

Poznámky : 

  • Popisy klávesových zkratek odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy při jiných rozloženích klávesnice nemusí odpovídat klávesám na klávesnici pro americkou angličtinu. Můžou se lišit taky klávesové zkratky pro přenosné počítače.

  • Nastavení v některých verzích operačního systému Macintosh a některé nástroje můžou kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves v Office. Informace o změně přiřazení kláves klávesové zkratky najdete v Nápovědě k Macu pro vaši verzi Macintoshe, resp. v nástroji.

  • Následující seznam obsahuje klávesové zkratky nejčastějších úloh. Seznam všech příkazů Wordu a klávesových zkratek najdete takto: V nabídce Tools (Nástroje) přejděte na Macro (Makro) a potom klikněte na Macros (Makra). V místní nabídce Macros in (Makra v) klikněte na Word commands (Příkazy Wordu), do pole Macro name (Název makra) napište ListCommands, klikněte na Run (Spustit) a pak vyberte požadované možnosti.

Funkční klávesy

Poznámka : Pokud používáte MacBook, funkční klávesu použijete současným stisknutím klávesy Fn (na klávesnici vlevo dole).

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vrácení poslední akce zpět

F1

Vyjmutí textu nebo grafiky

F2

Zkopírování textu nebo grafiky

F3

Vložení obsahu schránky

F4

Volba příkazu Go To (Přejít na) (nabídka Edit (Úpravy))

F5

Přechod na další podokno nebo rámec

F6

Volba příkazu Spelling and Grammar (Kontrola pravopisu a gramatiky) (nabídka Tools (Nástroje))

F7

Rozšíření výběru

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves pro Mac OS X. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku pro Mac OS X. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Hardware klikněte na Keyboard (Klávesnice). Klikněte na kartu Keyboard Shortcuts (Klávesové zkratky) a zrušte zaškrtnutí políčka On (Zapnuto) u přiřazení kláves, které chcete vypnout.

F8

Aktualizace vybraných polí

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves Exposé v Mac OS X verze 10.3 nebo novější. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku Exposé. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Personal (Osobní), klikněte na Exposé & Spaces (Exposé a Prostory).  V části Keyboard and Mouse Shortcuts (Klávesové zkratky a povely myší), v místní nabídce pro zástupce, kterého chcete vypnout, klikněte na .

F9

Přechod na další pole

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves Exposé v Mac OS X verze 10.3 nebo novější. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku Exposé. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Personal (Osobní), klikněte na Exposé & Spaces (Exposé a Prostory). V části Keyboard and Mouse Shortcuts (Klávesové zkratky a povely myší), v místní nabídce pro zástupce, kterého chcete vypnout, klikněte na .

F11

Volba příkazu Save As (Uložit jako) (nabídka File (Soubor)).

PŘÍKAZ +SHIFT+S

Zkopírování textu

SHIFT+F2

Změna velikosti písma na velká nebo malá nebo na kombinaci velkých a malých písmen

SHIFT+F3

Zopakování příkazu Find (Najít) nebo Go To (Přejít na)

SHIFT+F4

Přesunutí na předchozí místo vložení

SHIFT+F5

Přechod na předchozí podokno nebo rámec

SHIFT+F6

Výběr příkazu Thesaurus (Tezaurus) (nabídka Tools (Nástroje))

SHIFT+F7

Zmenšení výběru

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves Exposé v Mac OS X verze 10.3 nebo novější. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku Exposé. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Personal (Osobní), klikněte na Exposé & Spaces (Exposé a Prostory). V části Keyboard and Mouse Shortcuts (Klávesové zkratky a povely myší), v místní nabídce pro zástupce, kterého chcete vypnout, klikněte na .

SHIFT+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódu a výsledku pole

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves Exposé v Mac OS X verze 10.3 nebo novější. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku Exposé. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Personal (Osobní), klikněte na Exposé & Spaces (Exposé a Prostory).  V části Keyboard and Mouse Shortcuts (Klávesové zkratky a povely myší), v místní nabídce pro zástupce, kterého chcete vypnout, klikněte na .

SHIFT+F9

Zobrazení Místní nabídka.

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves Exposé v Mac OS X verze 10.3 nebo novější. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku Exposé. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Personal (Osobní), klikněte na Exposé & Spaces (Exposé a Prostory). V části Keyboard and Mouse Shortcuts (Klávesové zkratky a povely myší), v místní nabídce pro zástupce, kterého chcete vypnout, klikněte na .

SHIFT+F10

Přechod na předchozí pole

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves Exposé v Mac OS X verze 10.3 nebo novější. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku Exposé. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Personal (Osobní), klikněte na Exposé & Spaces (Exposé a Prostory).  V části Keyboard and Mouse Shortcuts (Klávesové zkratky a povely myší), v místní nabídce pro zástupce, kterého chcete vypnout, klikněte na .

SHIFT+F11

Vyjmutí a vložení do zásobníku

PŘÍKAZ +F3

Zavření okna

PŘÍKAZ +F4

Přechod do dalšího okna

PŘÍKAZ +F6

Rozbalení nebo minimalizace pásu karet

OPTION+ PŘÍKAZ +R

Vložení prázdného pole

PŘÍKAZ +F9

Zamknutí pole

PŘÍKAZ +F11

Vložení obsahu zásobníku

PŘÍKAZ +SHIFT+F3

Zopakování příkazu Find (Najít) nebo Go To (Přejít na)

PŘÍKAZ +SHIFT+F4

Úprava záložky

PŘÍKAZ +SHIFT+F5

Přechod do předchozího okna

PŘÍKAZ +SHIFT+F6

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu Wordu

PŘÍKAZ +SHIFT+F7

Rozšíření výběru nebo bloku (pak stiskněte šipkovou klávesu)

PŘÍKAZ +SHIFT+F8

Zrušení propojení pole

PŘÍKAZ +SHIFT+F9

Odemknutí pole

PŘÍKAZ +SHIFT+F11

Vytvoření položky Automatický text

OPTION+F3

Přechod do dalšího okna

OPTION+F6

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby Musí být zaškrtnuté políčko Kontrolovat pravopis při psaní (Check spelling as you type) (nabídka Word, příkaz Preferences (Předvolby), Spelling and Grammar (Pravopis a gramatika)).

OPTION+F7

Spuštění makra

OPTION+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

OPTION+F9

Přechod do předchozího okna

OPTION+SHIFT+F6

Otevření slovníku

OPTION+SHIFT+F7

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

OPTION+SHIFT+F9

Přesouvání kurzoru

Akce

Klávesy

O jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

O jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo vlevo

OPTION+ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo vpravo

OPTION+ŠIPKA VPRAVO

O jeden odstavec nahoru

PŘÍKAZ +ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

PŘÍKAZ +ŠIPKA DOLŮ

O jednu buňku vlevo (v tabulce)

SHIFT+TAB

O jednu buňku vpravo (v tabulce)

TABULÁTOR

O jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Na konec řádku

PŘÍKAZ +ŠIPKA VPRAVO nebo END

Na začátek řádku

PŘÍKAZ +ŠIPKA VLEVO nebo HOME

O jednu obrazovku nahoru (posuv)

PAGE UP

O jednu obrazovku dolů (posuv)

PAGE DOWN

Na začátek následující stránky

PŘÍKAZ +PAGE DOWN

PŘÍKAZ +Fn+ŠIPKA DOLŮ (na klávesnici MacBooku)

Na začátek předchozí stránky

PŘÍKAZ +PAGE UP

PŘÍKAZ +Fn+ŠIPKA NAHORU (na klávesnici MacBooku)

Na konec dokumentu

PŘÍKAZ +END

PŘÍKAZ +Fn+ŠIPKA VPRAVO (na klávesnici MacBooku)

Na začátek dokumentu

PŘÍKAZ +HOME

PŘÍKAZ +Fn+ŠIPKA VLEVO (na klávesnici MacBooku)

Na předchozí místo vložení

SHIFT+F5

Výběr textu a grafiky

Tip : Pokud znáte kombinaci kláves pro přesunutí kurzoru, obecně platí, že když navíc podržíte klávesu SHIFT, můžete pomocí stejné kombinace kláves text vybrat. Například PŘÍKAZ +ŠIPKA VPRAVO přesune kurzor na další slovo a PŘÍKAZ +SHIFT+ŠIPKA VPRAVO vybere text od kurzoru po začátek dalšího slova.

Rozšíření výběru

Klávesová zkratka

Vybráním více položek, které nejsou vedle sebe

Vyberte první položku, podržte PŘÍKAZ a pak vyberte všechny další položky

O jeden znak vpravo

SHIFT + ŠIPKA DOPRAVA

O jeden znak vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo vpravo

SHIFT+OPTION+ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo vlevo

SHIFT+OPTION+ŠIPKA VLEVO

Na konec řádku

PŘÍKAZ +SHIFT+ŠIPKA VPRAVO nebo SHIFT+END

Na začátek řádku

PŘÍKAZ +SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+HOME

O jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

O jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Na konec odstavce

PŘÍKAZ +SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Na začátek odstavce

PŘÍKAZ +SHIFT+ŠIPKA NAHORU

O jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

O jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP

Na začátek dokumentu

PŘÍKAZ +SHIFT+HOME

Na konec dokumentu

PŘÍKAZ +SHIFT+END

Na konec okna

OPTION+ PŘÍKAZ +SHIFT+PAGE DOWN

Výběr celého dokumentu

PŘÍKAZ + A

Na svislý blok textu

PŘÍKAZ +SHIFT+F8 a pak použijte šipkové klávesy. Režim výběru zrušíte stisknutím PŘÍKAZ +TEČKA (.)

Na určité místo v dokumentu

F8 a pak použijte šipkové klávesy. Režim výběru zrušíte stisknutím PŘÍKAZ +TEČKA (.)

Výběr textu a grafiky v tabulce

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Výběr obsahu následující buňky

TAB

Výběr obsahu předcházející buňky

SHIFT+TAB

Rozšíření výběru o sousední buňky

Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakovaně klávesu se šipkou.

Výběr sloupce

Klikněte na horní nebo spodní buňku ve sloupci. Podržte klávesu SHIFT a opakovaně stiskněte klávesu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru (nebo bloku)

PŘÍKAZ +SHIFT+F8 a pak použijte šipkové klávesy. Režim výběru zrušíte stisknutím PŘÍKAZ +TEČKA (.)

Zmenšení velikosti výběru

SHIFT+F8

Výběr několika buněk, sloupců nebo řádků, které nejsou vedle sebe

Vyberte první položku, podržte PŘÍKAZ a pak vyberte všechny další položky

Rozšíření výběru

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zapnutí režimu rozšíření

F8

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves pro Mac OS X. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku pro Mac OS X. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Hardware klikněte na Keyboard (Klávesnice). Klikněte na kartu Keyboard Shortcuts (Klávesové zkratky) a zrušte zaškrtnutí políčka On (Zapnuto) u přiřazení kláves, které chcete vypnout.

Výběr nejbližšího znaku vlevo

F8 a pak ŠIPKA VLEVO

Výběr nejbližšího znaku vpravo

F8 a pak ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru

Opakovaným stisknutím klávesy F8 zvětšíte výběr na celé slovo, větu, odstavec, oddíl a tak dále.

Zúžení výběru

SHIFT+F8

Vypnutí režimu rozšíření

PŘÍKAZ + TEČKA

Úprava textu a grafiky

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zkopírování textu nebo grafiky

PŘÍKAZ +C nebo F3

Zkopírování stylu

PŘÍKAZ +SHIFT+C

Vložení stylu

PŘÍKAZ +SHIFT+V

Zkopírování textu nebo grafiky do výstřižků

CONTROL+OPTION+C

Přesunutí textu nebo grafiky

PŘÍKAZ +X nebo F2 (pak přesuňte kurzor a stiskněte PŘÍKAZ +V nebo F4 )

Vložení grafiky pomocí prohlížeče médií

PŘÍKAZ +CONTROL+M

Vytvoření Automatický text

OPTION+F3

Vložení automatického textu

PŘÍKAZ +OPTION+SHIFT+V

Vložení obsahu schránky

PŘÍKAZ +V nebo F4

Vložení vybraného výřezu z výstřižků

CONTROL+OPTION+V

Provedení příkazu Vložit jinak

PŘÍKAZ +CONTROL+C

Vložení s přizpůsobením formátování okolního textu

PŘÍKAZ +OPTION+SHIFT+V

Vložení do výstřižků

CONTROL+OPTION+V

Vložení obsahu zásobníku

PŘÍKAZ +SHIFT+F3

Odstranění jednoho znaku vlevo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

PŘÍKAZ +DELETE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE nebo CLEAR

Odstranění jednoho slova vpravo

PŘÍKAZ + DELETE

Vyjmutí vybraného textu a jeho vložení do schránky

PŘÍKAZ +X nebo F2

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ + Z

Vyjmutí a vložení do zásobníku

PŘÍKAZ +F3

Zarovnání a formátování odstavců

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zarovnání odstavce na střed

PŘÍKAZ + E

Zarovnání odstavce do bloku

PŘÍKAZ + J

Zarovnání odstavce doleva

PŘÍKAZ + L

Zarovnání odstavce doprava

PŘÍKAZ +R

Odsazení odstavce zleva

CONTROL+SHIFT+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

PŘÍKAZ +SHIFT+M

Předsazení prvního řádku

PŘÍKAZ +T

Zmenšení předsazení prvního řádku

PŘÍKAZ +SHIFT+T

Spuštění příkazu Automatický formát

PŘÍKAZ +OPTION+K

Použití stylu Normální

PŘÍKAZ +SHIFT+N

Použití stylu Nadpis 1

PŘÍKAZ +OPTION+1

Použití stylu Nadpis 2

PŘÍKAZ +OPTION+2

Použití stylu Nadpis 3

PŘÍKAZ +OPTION+3

Použití stylu seznamu

PŘÍKAZ +SHIFT+L

Vložení pevné mezery

OPTION+MEZERNÍK

Nastavení řádkování

Nastavení řádkování na

Klávesová zkratka

Jednoduché

PŘÍKAZ +1

Dvojité

PŘÍKAZ +2

Řádkování 1,5

PŘÍKAZ +5

Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery přímo před odstavcem

PŘÍKAZ +0 (nula).

Formátování znaků

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Změna písma

PŘÍKAZ +SHIFT+F

Zvětšení velikosti písma

PŘÍKAZ + SHIFT + >

Zmenšení velikosti písma

PŘÍKAZ +SHIFT+<

Zvětšení velikost písma o 1 bod

PŘÍKAZ +]

Zmenšení velikosti písma o 1 bod

PŘÍKAZ +[

Změna formátování znaků (příkaz Font (Písmo), nabídka Format (Formát))

PŘÍKAZ +D

Změna velikosti písmen

SHIFT+F3

Formát s velkými písmeny

PŘÍKAZ +SHIFT+A

Nastavení tučného písma

PŘÍKAZ + B

Použití podtržení

PŘÍKAZ +U

Podtržení slov (bez mezer)

PŘÍKAZ +SHIFT+W

Dvojité podtržení textu

PŘÍKAZ +SHIFT+D

Nastavení kurzívy

PŘÍKAZ +I

Formát s malými písmeny

PŘÍKAZ +SHIFT+K

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

PŘÍKAZ +Rovnítko (=)

Použití horního indexu (automatické mezery)

PŘÍKAZ +SHIFT+PLUS (+)

Odstranění ručního formátování znaků

PŘÍKAZ +SHIFT+Z

Použití přeškrtnutí

PŘÍKAZ +SHIFT+X

Vložení speciálních znaků

Vložená položka

Klávesy

Pole

PŘÍKAZ +F9

Konec řádku

SHIFT + ENTER

Konec stránky

SHIFT+Enter

Konec sloupce

PŘÍKAZ + SHIFT + ENTER

Pevná pomlčka

PŘÍKAZ +SHIFT+POMLČKA (–)

Symbol autorských práv

OPTION+G

Symbol registrované ochranné známky

OPTION+R

Symbol ochranné známky

OPTION+2

Tři tečky

OPTION+STŘEDNÍK

Vložení polí

Vložená položka

Klávesy

Pole DATE

CONTROL+SHIFT+D

Pole LISTNUM

PŘÍKAZ +OPTION+SHIFT+L

Pole PAGE

CONTROL+SHIFT+P

Pole TIME

CONTROL+SHIFT+T

Prázdné pole

PŘÍKAZ +F9

Práce s poli

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Aktualizace vybraných polí

F9

Zrušení propojení pole

PŘÍKAZ +SHIFT+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódu a výsledku pole

SHIFT+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

OPTION+F9

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

OPTION+SHIFT+F9

Přechod na další pole

F11

Přechod na předchozí pole

SHIFT+F11

Zamknutí pole

PŘÍKAZ +F11

Odemknutí pole

PŘÍKAZ +SHIFT+F11

Osnova dokumentu

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zvýšení úrovně odstavce

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Snížení úrovně na základní text

PŘÍKAZ +SHIFT+N

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného odstavce dolů

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení textu pod nadpisem

CONTROL+SHIFT+PLUS (+)

Sbalení textu pod nadpisem

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves pro Mac OS X. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku pro Mac OS X. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Hardware klikněte na Keyboard (Klávesnice). Klikněte na kartu Keyboard Shortcuts (Klávesové zkratky) a zrušte zaškrtnutí políčka On (Zapnuto) u přiřazení kláves, které chcete vypnout.

CONTROL+SHIFT+MÍNUS (-)

Rozbalení celého základního textu a nadpisů, nebo sbalení celého základního textu

CONTROL+SHIFT+A

Zobrazení prvního řádku základního textu nebo celého základního textu

CONTROL+SHIFT+L

Zobrazení všech nadpisů se zadanou úrovní nadpisu

CONTROL+SHIFT+<úroveň nadpisu>

Revize dokumentů

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vložení komentáře

PŘÍKAZ +OPTION+A

Zapnutí a vypnutí funkce Sledování změn

PŘÍKAZ +SHIFT+E

Přechod na začátek komentáře

HOME

Přechod na konec komentáře

END (klávesa END není k dispozici na všech klávesnicích)

Přechod na začátek seznamu komentářů v podokně revizí

PŘÍKAZ +HOME

Přechod na konec seznamu komentářů v podokně revizí

PŘÍKAZ +END

Tisk dokumentů

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Tisk dokumentu

PŘÍKAZ +P

Manipulace s tabulkou

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přechod na následující buňku

TAB (pokud je kurzor v poslední buňce tabulky, stisknutí klávesy TAB přidá nový řádek)

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TAB

Přechod na předchozí nebo následující řádek

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přechod na první buňku na řádku

CONTROL+HOME

Přechod na poslední buňku na řádku

CONTROL+END

Přechod na první buňku ve sloupci

CONTROL+Page Up

Přechod na poslední buňku ve sloupci

CONTROL+Page Down

Začátek nového odstavce

RETURN

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Přidání textu před tabulku na začátku dokumentu

RETURN na začátku první buňky

Vložení řádku

PŘÍKAZ +CONTROL+I

Změna velikosti sloupců tabulky pomocí pravítka

Požadovaná akce

Stisknutí klávesové zkratky a přetáhnutí značky na pravítku

Zachování velikosti sloupců vpravo

Změna šířky tabulky

Žádná klávesa

Přesunutí řádku jednoho sloupce

Zachování šířky tabulky

SHIFT

Rovnoměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

PŘÍKAZ +SHIFT

Poměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

PŘÍKAZ

Změna velikosti sloupců tabulky přímo v tabulce

Tipy : 

  • Míry sloupce při změně jeho velikosti zobrazíte na pravítku tak, že stisknete klávesu OPTION s těmito klávesovými zkratkami.

  • Šířku sloupce můžete jemně upravit tak, že vypnete funkci přichycení stisknutím klávesu OPTION s klávesovými zkratkami.

Požadovaná akce

Stiskněte klávesové zkratky a  přetáhněte ohraničení sloupce

Přesunutí řádku jednoho sloupce

Zachování šířky tabulky

Žádná klávesa

Zachování velikosti sloupců vpravo

Změna šířky tabulky

SHIFT

Rovnoměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

PŘÍKAZ +SHIFT

Poměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

PŘÍKAZ

Vložení znaků konce odstavce a tabulátoru do tabulky

Vložená položka

Klávesy

Nový odstavec v buňce

RETURN

Znak tabulátoru v buňce

OPTION+TAB

Sloučení dat

Abyste mohli použít následující klávesové zkratky, musíte napřed nastavit sloučení dat.

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Sloučení dokumentu

CONTROL+SHIFT+N

Úpravy datového souboru sloučení dat

CONTROL+SHIFT+E

Kontrola chyb

CONTROL+SHIFT+K

Vložení slučovacího pole

CONTROL+SHIFT+F

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Vložená položka

Klávesy

Poznámka pod čarou

PŘÍKAZ +OPTION+F

Přidání vysvětlivky

PŘÍKAZ +OPTION+E

Viz taky

Běžné klávesové zkratky sady Office

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×