Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Toto téma obsahuje všechny klávesové zkratky Outlooku pro Mac. Klávesové zkratky umožňují rychle provádět příkazy a funkce bez použití myši. Klávesové zkratky v tomto článku platí pro americké rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích nemusí přesně odpovídat klávesám americké klávesnice.

Poznámky : 

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

  • Nastavení v některých verzích operačního systému Mac a určitých nástrojích můžou kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves v Office pro Mac. Informace o změně přiřazení klávesy nějaké klávesové zkratky najdete v Nápovědě k Macu pro vaši verzi operačního systému, nebo v příslušném nástroji.

  • Toto téma předpokládá, že uživatelé čteček JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet.

  • Pokud si v Office 2016 pro Mac chcete vytvořit vlastní klávesové zkratky, přečtěte si článek Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office 2016 pro Mac.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce najdete často používané klávesové zkratky v Outlooku 2016 pro Mac.

Akce

Klávesová zkratka

Uložení položky

COMMAND +S

Tisk položky

COMMAND +P

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND +Z

Zopakování poslední akce

COMMAND +Y

Minimalizace aktivního okna

COMMAND +M

Vytvoření nové složky Kontakty v navigačním podokně

Shift+ COMMAND +N

Vytvoření nového e-mailu (v zobrazení pošty)

COMMAND +N

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení vpravo

COMMAND +Lomítko (\)

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení dole

Shift+ COMMAND +lomítko (\)

Přesunutí vybrané položky do jiné složky

Shift+ COMMAND +M

Zkopírování vybrané položky do jiné složky

Shift+ COMMAND +C

Výběr všech položek v seznamu položek, pokud je seznam položek v aktivním podokně

COMMAND +A

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

Options+ COMMAND +R

Skrytí Outlooku

COMMAND +H

Ukončení Outlooku

COMMAND +Q

Zahájení diktování

FN+FN

Vložení emoji

Control+ COMMAND +Mezerník

Práce v oknech a v dialozích

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do zobrazení pošty

COMMAND +1

Přechod do zobrazení kalendáře

COMMAND +2

Přechod do zobrazení kontaktů

COMMAND +3

Přechod do zobrazení úkolů

COMMAND +4

Přechod do zobrazení poznámek

COMMAND +5

Otevření okna stavu synchronizace nebo jeho změna na aktivní okno

COMMAND +7

Otevření okna chyb synchronizace nebo jeho změna na aktivní okno

COMMAND +8

Otevření okna pro hledání kontaktů

COMMAND +0

Otevření dialogového okna Předvolby Outlooku

COMMAND +čárka ( , )

Přecházení vpřed mezi otevřenými okny

COMMAND +tilda ( ~ )

Přecházení vzad mezi otevřenými okny

Shift+ COMMAND +tilda ( ~ )

Zavření aktivního okna

COMMAND +W

Otevření vybrané položky

COMMAND +O

Přechod na další ovládací prvky v okně

Tab

Přechod na předchozí ovládací prvky v okně

Shift+Tab

Použití vyhledávání

Akce

Klávesová zkratka

Prohledání aktuální složky

Option+ COMMAND +F

Rozšířené hledání v Outlooku (a přidání filtru Položka obsahuje)

Shift+ COMMAND +F

Hledání textu v položce

COMMAND +F

Hledání dalšího výskytu stejného textu v položce

COMMAND +G

Hledání předchozího výskytu stejného textu v položce

COMMAND +Shift+G

Odesílat a přijímat poštu

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové zprávy

COMMAND +N

Odeslání otevřené zprávy

COMMAND +Return

Odeslání všech zpráv z Outlooku a příjem všech příchozích zpráv

COMMAND +K

Odeslání všech zpráv z Outlooku

Shift+ COMMAND +K

Uložení otevřené zprávy do složky Koncepty

COMMAND +S

Přidání přílohy k otevřené zprávě

COMMAND +E

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

COMMAND +dvojtečka ( : )

Kontrola jmen příjemců v otevřených zprávách

Control+ COMMAND +C

Odpověď odesílateli zprávy (nebo seznamu adresátů, pokud je zpráva poslaná ze seznamu adresátů)

COMMAND +R

Odpověď všem

Shift+ COMMAND +R

Předání zprávy příjemci

COMMAND +J

Otevření vybrané zprávy v samostatném okně

COMMAND +O

Vymazání příznaku vybrané zprávy

Option+ COMMAND +Apostrof ( ' )

Označení vybrané zprávy za nevyžádanou poštu

COMMAND +Shift+J

Označení vybrané zprávy za vyžádanou poštu

COMMAND +Shift+Option+J

Zobrazení předchozí zprávy

Control+levá hranatá závorka ([)

Zobrazení další zprávy

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Pošta

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Pošta

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Přesunutí vybrané zprávy do složky

Shift+ COMMAND +M

Zmenšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

COMMAND +spojovník (-)

Zvětšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

COMMAND +znaménko plus (+)

Posunutí dolů na další obrazovku s textem nebo, pokud jste na konci zprávy, zobrazení další zprávy

Mezerník

Posunutí nahoru na předchozí obrazovku s textem nebo, pokud jste na začátku zprávy, zobrazení předchozí zprávy

Shift+mezerník

Odstranění vybrané zprávy

Delete

Trvalé odstranění vybrané zprávy

Shift+Delete

Odstranění aktuální zprávy a zavření okna zpráv (pokud je otevřené)

COMMAND +Delete

Označení vybraných zpráv jako přečtených

COMMAND +T

Označení vybraných zpráv jako nepřečtených

Shift+ COMMAND +T

Označení všech zpráv ve složce jako přečtených

Option+ COMMAND +T

Použití Kalendáře

Akce

Klávesová zkratka

Otevření okna kalendáře

COMMAND +2

Vytvoření nové události

COMMAND +N

Otevření vybrané události v kalendáři

COMMAND +O

Odstranění události v kalendáři

Delete

Přepnutí zobrazení, aby zahrnovalo dnešek

COMMAND +T

V zobrazení dne přechod na předchozí den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přechod na předchozí týden. V zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc.

COMMAND +Šipka vlevo

V zobrazení dne přechod na další den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přechod na další týden. V zobrazení měsíce přechod na další měsíc.

COMMAND +Šipka vpravo

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Kalendář

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Kalendář

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Práce s lidmi a kontakty

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového kontaktu

COMMAND +N

Otevření vybraného kontaktu

COMMAND +O

Odstranění kontaktu

Delete

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření předchozího kontaktu

Control+levá hranatá závorka ([)

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření dalšího kontaktu

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Lidé

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Lidé

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Správa úkolů

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do okna Úkoly

COMMAND +4

Vytvoření nového úkolu

COMMAND +N

Otevření vybraného úkolu

COMMAND +O

Odstranění úkolu

Delete

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření předchozího úkolu v seznamu úkolů

Control+levá hranatá závorka ([)

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření dalšího úkolu v seznamu úkolů

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Úkolů

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Úkolů

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Použití poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do okna Poznámky

COMMAND + 5

Vytvoření nové poznámky

COMMAND +N

Otevření vybrané poznámky

COMMAND +O

Odstranění poznámky

Delete

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření předchozí poznámky v seznamu poznámek

Control+levá hranatá závorka ([)

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření další poznámky v seznamu poznámek

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Poznámky

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Poznámky

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Odeslání poznámky jako e-mailu

COMMAND +J

Odeslání poznámky v podobě HTML přílohy k e-mailu

Control+ COMMAND +J

Nejdříve umístěte fokus na poznámku v seznamu poznámek.

Úpravy a formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Vyjmutí vybraného textu do schránky

COMMAND +X

Kopírování výběru do schránky

COMMAND +C

Vložení výběru ze schránky

COMMAND +V

Vložení výběru ze schránky a přizpůsobení stylu podle cíle

Shift+Option+ COMMAND +V

Změna vybraného textu na tučný

COMMAND +B

Změna vybraného textu na kurzívu

COMMAND +I

Podtržení vybraného textu

COMMAND +U

Přeškrtnutí vybraného textu

Shift+ COMMAND +X

Vložení hypertextového odkazu

Control+ COMMAND +K

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního odstavce

Option+šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního odstavce

Option+Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního slova

Option+šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního slova

Option+šipka vpravo

Zmenšení odsazení

Odstranit +levá složená závorka ({)

Zvětšení odsazení

Odstranit +pravá složená závorka (})

Odstranění znaku nalevo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

Delete

Odstranění znaku napravo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

Odstranit

Pokud vaše klávesnice neobsahuje klávesu Odstranit , použijte kombinaci FN+Delete.

Vložení zarážky tabulátoru

Tab

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

COMMAND +Šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na konec řádku

COMMAND +Šipka vpravo

Přesunutí kurzoru na začátek textu zprávy

COMMAND +Šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na konec textu zprávy

COMMAND +Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek vybraného textu

COMMAND +Home

Přesunutí kurzoru na konec vybraného textu

COMMAND +End

Posunutí nahoru

Page up

Posunutí dolů

Page down

Označení zpráv, kontaktů nebo úkolů příznakem pro zpracování

Akce

Klávesová zkratka

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění dnes

Control+1

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění zítra

Control+2

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění tento týden

Control+3

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění příští týden

Control+4

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, bez termínu splnění

Control+5

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání vlastního termínu splnění

Control+6

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání připomenutí

Control+rovnítko (=)

Označení vybrané položky jako dokončené

Control+nula (0)

Vymazání příznaku pro zpracování u vybraných položek

Option+ COMMAND +Apostrof ( ' )

V tomto tématu

Běžné funkce Outlooku

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Otevření Outlooku bez spuštění plánů a se zakázaným připojením k poštovnímu serveru. Tuto možnost použijte, když chcete zabránit upozorňování na chybu připojení, zatímco používáte Outlook bez připojení k síti.

SHIFT (při spouštění Outlooku)

Otevření nástroje Database Utility, když máte zavřený Outlook

Podržte klávesu OPTION a potom klikněte na ikonu Outlooku v Docku.

Uložení položky

COMMAND + S

Tisk položky

COMMAND +P

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND + Z

Zopakování poslední akce

COMMAND +Y

Minimalizace aktivního okna

COMMAND +M

Vytvoření nové složky v navigačním podokně

COMMAND +SHIFT+N

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení vpravo

COMMAND +\

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení dole

SHIFT+ COMMAND +\

Přesunutí vybrané položky do jiné složky

SHIFT+ COMMAND +M

Kopírování vybrané položky do jiné složky

SHIFT+ COMMAND +C

Výběr všech položek v seznamu položek, pokud je seznam položek v aktivním podokně

COMMAND + A

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

OPTION+ COMMAND +R

Skrytí Outlooku

COMMAND +H

Ukončení Outlooku

COMMAND + Q

Okna a dialogová okna

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přechod do zobrazení pošty

COMMAND +1

Přechod do zobrazení kalendáře

COMMAND +2

Přechod do zobrazení kontaktů

COMMAND +3

Přechod do zobrazení úkolů

COMMAND +4

Přechod do zobrazení poznámek

COMMAND +5

Otevření okna průběhu nebo jeho změna na aktivní okno

COMMAND +7

Otevření protokolu chyb nebo jeho změna na aktivní okno

COMMAND +8

Otevření aplikace Můj den

COMMAND +9

Otevření okna pro hledání kontaktů

COMMAND +0

Otevření dialogového okna Předvolby

COMMAND +ČÁRKA (,)

Otevření prohlížeče médií

CTRL+ COMMAND +M

Přecházení vpřed mezi otevřenými okny

COMMAND +TILDA (~)

Přecházení vzad mezi otevřenými okny

SHIFT+ COMMAND +TILDA (~)

Zavření aktivního okna

COMMAND + W

Otevření vybrané položky

COMMAND + O

Postup vpřed na další pole v dialogovém okně

TAB

Postup vzad na předchozí pole v dialogovém okně

SHIFT+TAB

Vyhledávání

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Základní vyhledávání v Outlooku

OPTION+ COMMAND +F

Rozšířené vyhledávání v Outlooku

SHIFT+ COMMAND +F

Hledání textu v položce

COMMAND +F

Hledání dalšího výskytu stejného textu v položce

COMMAND + G

Hledání předchozího výskytu stejného textu v položce

COMMAND +SHIFT+G

Zrušení probíhajícího vyhledávání

COMMAND +TEČKA (.)

Pošta

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové zprávy

COMMAND + N

Odeslání otevřené zprávy

COMMAND +RETURN

Odeslání všech zpráv z Outlooku a příjem všech příchozích zpráv

COMMAND +K

Odeslání všech zpráv z Outlooku

SHIFT+ COMMAND +K

Uložení otevřené zprávy do složky Koncepty

COMMAND + S

Přidání přílohy k otevřené zprávě

COMMAND + E

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

COMMAND +DVOJTEČKA (:)

Kontrola jmen příjemců v otevřených zprávách

CTRL+ COMMAND +C

Odpověď odesílateli zprávy (nebo seznamu adresátů, pokud je zpráva poslaná ze seznamu adresátů)

COMMAND +R

Odpověď všem

SHIFT+ COMMAND +R

Předání zprávy příjemci

COMMAND +J

Otevření vybrané zprávy v samostatném okně

COMMAND + O

Vymazání příznaku vybrané zprávy

OPTION+ COMMAND +APOSTROF (')

Označení vybrané zprávy za nevyžádanou poštu

COMMAND +SHIFT+J

Označení vybrané zprávy za vyžádanou poštu

COMMAND +SHIFT+OPTION+J

Zobrazení předchozí zprávy

CTRL+[

Zobrazení další zprávy

CTRL+]

Přesunutí vybrané zprávy do složky

SHIFT+ COMMAND +M

Zmenšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

COMMAND +SPOJOVNÍK (-)

Zvětšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

COMMAND ++

Posunutí dolů na další obrazovku s textem nebo, pokud jste na konci zprávy, zobrazení další zprávy

MEZERNÍK

Posunutí nahoru na předchozí obrazovku s textem nebo, pokud jste na začátku zprávy, zobrazení předchozí zprávy

SHIFT+MEZERNÍK

Odstranění vybrané zprávy

DELETE

Odstranění aktuální zprávy a zavření okna zpráv (pokud je otevřené)

COMMAND +DELETE

Označení vybraných zpráv jako přečtených

COMMAND +T

Označení vybraných zpráv jako nepřečtených

SHIFT+ COMMAND +T

Označení všech zpráv ve složce jako přečtených

OPTION+ COMMAND +T

Kalendář

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové události

COMMAND + N

Otevření vybrané události v kalendáři

COMMAND + O

Odstranění události v kalendáři

DELETE

Přepnutí zobrazení, aby zahrnovalo dnešek

COMMAND +T

Otevření výběru data pro zobrazení data

SHIFT+ COMMAND +T

V zobrazení dne přejděte na předchozí den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přejděte na předchozí týden. V zobrazení měsíce přejděte na předchozí měsíc.

COMMAND +ŠIPKA DOLEVA

V zobrazení dne přejděte na další den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přejděte na další týden. V zobrazení měsíce přejděte na další měsíc.

COMMAND +ŠIPKA DOPRAVA

Kontakty

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového kontaktu

COMMAND + N

Uložení a zavření kontaktu

COMMAND +RETURN

Otevření vybraného kontaktu

COMMAND + O

Odstranění kontaktu

DELETE

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření předchozího kontaktu

CTRL+[

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření dalšího kontaktu

CTRL+]

Úkoly

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového úkolu

COMMAND + N

Uložení a zavření úkolu

COMMAND +RETURN

Otevření vybraného úkolu

COMMAND + O

Odstranění úkolu

DELETE

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření předchozího úkolu v seznamu úkolů

CTRL+[

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření dalšího úkolu v seznamu úkolů

CTRL+]

Poznámky

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové poznámky

COMMAND + N

Otevření vybrané poznámky

COMMAND + O

Odstranění poznámky

DELETE

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření předchozí poznámky v seznamu poznámek

CTRL+[

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření další poznámky v seznamu poznámek

CTRL+]

Odeslání poznámky v podobě e-mailové zprávy

COMMAND +J

Odeslání poznámky v podobě přílohy k e-mailové zprávě

CTRL+ COMMAND +J

Úpravy a formátování textu

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vyjmutí vybraného textu do schránky

COMMAND + X

Kopírování výběru do schránky

COMMAND + C

Kopírování výběru do knihy výstřižků

CTRL+OPTION+C

Vložení výběru ze schránky

COMMAND + V

Odstranění multimediálního klipu z knihy výstřižků

CTRL+OPTION+V

Vložení výběru ze schránky a přizpůsobení stylu podle cíle

SHIFT+OPTION+ COMMAND +V

Změna vybraného textu na tučný

COMMAND +B

Změna vybraného textu na kurzívu

COMMAND +I

Podtržení vybraného textu

COMMAND +U

Přeškrtnutí vybraného textu

SHIFT+ COMMAND +X

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního odstavce

OPTION + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního odstavce

OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního slova

OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního slova

OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Odstranění znaku nalevo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

DELETE

Odstranění znaku napravo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

Odstranit

Pokud vaše klávesnice neobsahuje klávesu Odstranit , použijte kombinaci FN+DELETE.

Vložení zarážky tabulátoru

TAB

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

COMMAND +ŠIPKA DOLEVA

Přesunutí kurzoru na konec řádku

COMMAND +ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí kurzoru na začátek textu zprávy

COMMAND +ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na konec textu zprávy

COMMAND +ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek vybraného textu

COMMAND +HOME

Přesunutí kurzoru na konec vybraného textu

COMMAND +END

Posunutí nahoru

PAGE UP

Posunutí dolů

PAGE DOWN

Označení zpráv, kontaktů a úkolů příznakem pro zpracování

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění dnes

CTRL+1

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění zítra

CTRL+2

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění tento týden

CRTRL+3

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění příští týden

CTRL+4

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, bez termínu splnění

CTRL+5

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání vlastního termínu splnění

CTRL+6

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání připomenutí

CTRL+=

Označení vybrané položky jako dokončené

CTRL+0

Vymazání příznaku pro zpracování u vybraných položek

OPTION+ COMMAND +APOSTROF (')

Okno nápovědy

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Otevření nabídky s nápovědou k Outlooku

SHIFT+ COMMAND +?

Posunování k začátku tématu nápovědy vždy po jedné obrazovce

PAGE UP

Posunování ke konci tématu nápovědy vždy po jedné obrazovce

PAGE DOWN

Posunování k začátku tématu nápovědy vždy po jednom řádku

ŠIPKA NAHORU

Posunování ke konci tématu nápovědy vždy po jednom řádku

ŠIPKA DOLŮ

Kopírování výběru do schránky

COMMAND + C

Zavření okna nápovědy

COMMAND + W

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×