Kategorie Upřesnit (Možnosti aplikace Access)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Úpravy

 • Po stisknutí klávesy enter   

  • Nepřecházet:     Kurzor je po stisknutí klávesy ENTER ponechán v aktuálním poli.

  • Další pole:    Po stisknutí klávesy ENTER přesune kurzor do dalšího pole. Ve výchozím nastavení je další pole umístěno vpravo nebo vlevo od aktuálního pole, v závislosti na nastaveném směru textu.

  • Další záznam:    Po stisknutí klávesy ENTER je kurzor přesunut do aktuálního pole v dalším záznamu. Další záznam je záznam umístěný přímo pod aktuálním záznamem.

 • Při zadávání   

  Možnosti v této části slouží ke změně chování kláves ENTER, TAB a kláves se šipkami, pokud je použijete ve formulářích a datových listech k přesunutí kurzoru z jednoho pole do druhého.

  • Vybrat celé pole:    Po vložení kurzoru do pole vybere celé pole.

  • Přejít na začátek pole:    Po vložení do pole kurzor přejde na začátek pole.

  • Přejít na konec pole:    Po vložení do pole kurzor přejde na konec pole.

 • Chování kurzorových kláves   

  • Další pole:    Po stisknutí kláves ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO přejde kurzor do dalšího pole. Chcete-li přesunout kurzor mezi znaky ve vybraném poli, stiskněte klávesu F2.

  • Přejít na další znak:    Po stisknutí kláves ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO přejde kurzor na další nebo předchozí znak v poli.

  • Kurzor se zastavuje na prvním či posledním poli:    Zabrání klávesám ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO v přesunutí kurzoru z prvního nebo posledního pole na předchozí nebo další záznam.

 • Výchozí způsob hledání či nahrazování

  Možnosti v této části řídí chování operací hledání a hledání a nahrazení v aplikaci Microsoft Office Access 2007 a platí globálně pro celou aplikaci Office Access 2007.

  • Rychlé hledání:    Prohledá aktuální pole a porovná celé pole s hledaným řetězcem.

  • Obecné hledání:    Prohledá všechna pole a porovná libovolnou část pole.

  • Hledání od začátku pole:    Prohledá aktuální pole a porovná počáteční znaky v poli.

 • Potvrzení

  • Změny záznamů:    Zobrazí zprávu s potvrzením při každé změně záznamu.

  • Odstranění dokumentů:    Zobrazí zprávu s potvrzením při každém odstranění databázového objektu.

  • Akční dotazy:    Při spuštění přidávacího, aktualizačního, odstraňovacího nebo vytvářecího dotazu v databázi aplikace Access je zobrazena žádost o potvrzení.

 • Výchozí směr

  • Zleva doprava:    Při tomto nastavení jsou nové objekty zobrazeny ve směru zleva doprava, známém uživatelům hovořícím anglicky nebo evropskými jazyky. Při tomto nastavení je první pole v tabulce zobrazeno v prvním sloupci zleva, nová pole jsou přidávána napravo od tohoto sloupce a pole čísla záznamu a navigační tlačítka jsou v zobrazení datového listu umístěna v levém dolním rohu.

  • Zprava doleva:    Při tomto nastavení jsou nové objekty zobrazeny ve směru zprava doleva, známém uživatelům hovořícím jazyky ze Středního východu. Při tomto nastavení je první pole v tabulce zobrazeno v prvním sloupci zprava, nová pole jsou přidávána nalevo od tohoto sloupce a pole čísla záznamu a navigační tlačítka jsou v zobrazení datového listu umístěna v pravém dolním rohu.

 • Obecné zarovnání

  • Režim rozhraní:    Zobrazení znaků je konzistentní s používaným jazykem uživatelského rozhraní. Jestliže je jazyk uživatelského rozhraní jazykem se zápisem zprava doleva (například angličtina), jsou znaky zarovnány doleva.

  • Textový režim:    Zobrazený text je zarovnán podle prvního znaku specifického pro daný jazyk. Pokud je například první směrový znak (nikoli číslo nebo speciální znak) v angličtině, bude text zarovnán doleva.

 • Pohyb kurzoru

  • Logický:    Nastaví kurzor na pohyb v obousměrném textu podle směru jazyka textu. Například v případě použití kláves se šipkami pro přesun v arabském a pak v anglickém textu ve stejné větě bude pohyb kurzoru v arabském textu zprava doleva a potom začne prvním levým znakem anglického slova a bude postupovat zleva doprava.

  • Vizuální:    Nastaví pohyb kurzoru v obousměrném textu na přesun na další vizuálně sousedící znak. Například v případě použití kláves se šipkami pro přesun zprava doleva v arabském a pak v anglickém textu ve stejné větě bude pohyb kurzoru v arabském textu zprava doleva a potom začne prvním pravým znakem anglického slova a bude postupovat zprava doleva.

  • Ovládací prvek datového listu IME: Při zaškrtnutí tohoto políčka bude režim IME pro východoasijské jazyky nastaven při zadávání dat do datového listu tabulky na možnost Bez zarovnání.

  • Použít kalendář Hidžra: Příslušná data jsou založena na islámském lunárním kalendáři. Pokud toto tlačítko není zaškrtnuto, databáze používá gregoriánský kalendář. Při počátečním vytvoření kalendáře aplikace Access doporučí volbu určitého typu kalendáře a toto nastavení již nebude měnit.

Zobrazit

 • Zobrazit tento počet posledních dokumentů    Nastavit nebo změnit počet naposledy použitých souborů zobrazených v podokně Otevřít poslední databáze na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access a v seznamu Naposledy použitých dokumentů, které se zobrazí po kliknutí Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office .

 • Stavový řádek:    Zobrazí stavový řádek v dolní části okna aplikace Access.

 • Zobrazit animace:    Zapne animované funkce, například animované vkládání nových sloupců do datových listů.

 • Zobrazit inteligentní značky na datových listech:    Zobrazí na datových listech inteligentní značky.

 • Zobrazit inteligentní značky ve formulářích a sestavách:    Zobrazí inteligentní značky ve formulářích a sestavách.

 • Zobrazení v návrhu maker   

  • Sloupec názvů:    Zobrazí v návrháři makra sloupec Název makra. Tento sloupec lze rovněž zobrazit nebo skrýt klepnutím na tlačítko Názvy maker ve skupině Zobrazit či skrýt na kartě Návrh. Vypnete-li tuto možnost a potom otevřete (v návrhovém zobrazení) makro obsahující názvy maker, budou zobrazeny skryté sloupce. Toto nastavení platí pro všechny databáze, pomocí příkazu Názvy maker však můžete toto nastavení pro aktuální makro vypnout.

  • Sloupec podmínek:    Zobrazí v návrháři makra příkaz Podmínky. Tento sloupec lze rovněž zobrazit nebo skrýt klepnutím na tlačítko Podmínky ve skupině Zobrazit či skrýt na kartě Návrh. Vypnete-li tuto možnost a potom otevřete (v návrhovém zobrazení) makro obsahující jednu či více podmínek, budou zobrazeny skryté sloupce. Toto nastavení platí pro všechny databáze, pomocí příkazu Podmínky však můžete toto nastavení pro aktuální makro vypnout.

Tisk

 • Levý okraj    Ke změně výchozího levého okraje pro datové listy, moduly nového formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty od 0 do šířka nebo výška vytištěnou stránku. Jak změnit okraje do existujícího formuláře a sestavy, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na příkaz Tisk, klikněte na Tisk a potom klikněte na Nastavení v dialogovém okně Tisk.

 • Pravý okraj    Ke změně výchozího pravého okraje pro datové listy, moduly nového formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty od 0 do šířka nebo výška vytištěnou stránku. Jak změnit okraje do existujícího formuláře a sestavy, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a použijte příkaz Vzhled stránky.

 • Horní okraj    Ke změně výchozího horního okraje pro datové listy, moduly nového formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty od 0 do šířku nebo výšku tištěné stránky. Jak změnit okraje do existujícího formuláře a sestavy, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a použijte příkaz Vzhled stránky.

 • Dolní okraj    Změní výchozího dolního okraje pro datové listy, moduly nového formuláře a sestavy. Můžete použít hodnoty od 0 do šířku nebo výšku tištěné stránky. Jak změnit okraje do existujícího formuláře a sestavy, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a použijte příkaz Vzhled stránky.

Obecný

 • Zobrazovat chyby v uživatelském rozhraní v doplňcích:    Vývojáři mohou zaškrtnout toto tlačítko, pokud chtějí zobrazovat chyby ve vlastním kódu uživatelského rozhraní, nebo zrušit jeho zaškrtnutí, chtějí-li chyby skrýt.

 • Zvuková zpětná kontrola:    Přehraje dostupné zvuky připojené k událostem aplikace sady Microsoft Office Professional 2007, například otevření, uložení, tisk souborů a zobrazení chybových zpráv. Zvuky připojené k různým událostem lze změnit v dialogovém okně Vlastnosti zvuku v Ovládacích panelech systému Windows. Jestliže políčko Zvuková zpětná kontrola zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte v jedné aplikaci sady Office, projeví se tato akce ve všech ostatních aplikacích sady Office. Chcete-li změnit zvuk připojený k události, otevřete v Ovládacích panelech systému Windows složku Zvuky. K přehrávání většiny zvuků je nutná zvuková karta.

 • Použití formátování čtyři číslice roku   

  • Tato databáze:    Nastaví výchozí formát roku pro aktuálně otevřenou databázi na čtyři číslice (rrrr).

   Poznámka : Toto nastavení nahrazuje nastavenívšechny databázeApro aktuálně otevřenou databázi.

  • Všechny databáze:    Nastaví výchozí formát pro všechny databáze na čtyři číslice (rrrr).

 • Webové možnosti:    Zobrazí dialogové okno Webové možnosti. Toto dialogové okno slouží k nastavení webových možností pro databázové objekty. Můžete nastavit zobrazování hypertextových odkazů a použitých hypertextových odkazů v tabulkách, dotazech, formulářích a sestavách.

Upřesnit

 • Otevřít poslední použitou databázi při spuštění aplikace Access:     Pokud je zaškrtnuto toto políčko, není zobrazena stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access, ale je otevřena poslední použitá databáze.

 • Výchozí režim otevření

  • Sdílený:    Otevře existující databázi pro sdílené používání. Toto je výchozí nastavení.

  • Výhradní přístup:    Otevře existující databázi pro výhradní používání jedním uživatelem.

 • Výchozí uzamčení záznamů

  • Bez uzamčení:    Ponechá záznamy otevřené pro úpravy.

  • Všechny záznamy:    Uzamkne všechny záznamy v otevřeném formuláři nebo datovém listu a uzamkne také záznamy ve všech podkladových tabulkách. Záznamy zůstávají uzamčené po dobu, kdy je záznam otevřený.

  • Upravovaný záznam:    Uzamkne pouze záznam, který upravujete.

 • Při otvírání databází používat uzamykání na úrovni záznamů:    Nastaví uzamykání na úrovni záznamů jako výchozí pro aktuálně otevřenou databázi. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka nastavíte jako výchozí možnost pro otevřenou databázi uzamykání na úrovni stránky. Tato volba platí pro data ve formulářích, datových listech a kódu, který používá objekt sady záznamů k opakovanému procházení záznamů. Tato možnost se nevztahuje na akční dotazy nebo kód, který provádí hromadné operace pomocí příkazů SQL.

 • Časový limit operace OLE/DDE (s):    Určuje interval, po jehož uplynutí se aplikace znovu pokusí o provedení neúspěšného pokusu o připojení OLE nebo DDE. Platné hodnoty: 0-300. Výchozí hodnota: 30.

 • Interval aktualizace (s):    Počet sekund, po jejichž uplynutí aplikace Access automaticky aktualizuje záznamy v zobrazení datového listu nebo ve formulářovém zobrazení. Platné hodnoty: 0-32 766. Výchozí hodnota: 60. Nulová hodnota zakáže aktualizace.

 • Počet pokusů o aktualizaci:    Počet pokusů aplikace Access o uložení změněného záznamu, který je uzamčen jiným uživatelem. Platné hodnoty: 0-10. Výchozí hodnota: 2.

 • Interval aktualizace ODBC (s):    Interval, po jehož uplynutí aplikace Access automaticky aktualizuje data získaná prostřednictvím připojení ODBC. Toto nastavení je platné pouze v případě, že je databáze sdílena v síti. Platné hodnoty: 0-32 766. Výchozí hodnota: 1 500. Nulová hodnota zakáže aktualizace.

 • Interval pokusů o aktualizaci (ms):    Počet milisekund, po jejichž uplynutí se aplikace Access pokusí uložit záznam uzamčený jiným uživatelem. Platné hodnoty: 0-1 000. Výchozí hodnota: 250.

 • Operace DDE

  • Ignorovat požadavky DDE:    Aplikace Access ignoruje požadavky DDE z jiných aplikací.

  • Povolit aktualizaci DDE:    Umožní aplikaci Access aktualizovat propojení DDE v intervalu určeném v poli Interval aktualizace.

 • Argumenty příkazového řádku:    Zadejte argumenty, které budou spuštěny po spuštění aplikace Access nebo otevření databáze aplikace Access.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×