Karta Nástroje obrázku

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Když v aplikaci Microsoft Publisher 2010 vložíte nebo vyberete obrázek, na pásu karet bude k dispozici kontextová karta Nástroje obrázku. Tato karta umožňuje rychle formátovat obrázek, včetně úprav obrázku, formátování stylu obrázku z galerie, použití efektů, zarovnání, seskupení a oříznutí obrázku.

Karta Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

V tomto článku

Vložit

Upravit

Jas

Kontrast

Přebarvit

Rychlé převedení obrázku do odstínů jedné barvy

Další varianty

Nastavit průhlednou barvu

Obnovení původních barev obrázku

Komprese obrázků

Změnit obrázek

Obnovit obrázek

Zaměnit

Záměna umístění

Záměna formátování

Styly obrázků

Galerie stylů obrázků

Použití stylu

Vymazání stylu

Ohraničení obrázku

Tvar obrázku

Titulek

Stínové efekty

Uspořádat

Oříznout

Velikost

Vložit

Chcete-li vložit jiný obrázek, klikněte na tlačítko Obrázek a v dialogovém okně Vložit obrázek přejděte k obrázku, který chcete vložit.

Skupina Vložit na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

Upravit

Skupina Upravit umožňuje řídit nastavení jasu, kontrastu a barvy obrázku. Obrázek lze také komprimovat, aby zabíral méně místa, nebo můžete obrázek zaměnit za jiný, případně jej zcela odebrat. Nakonec můžete odebrat také všechny změny, které jste u obrázku provedli.

Skupina Upravit na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

Jas

Jas vybraného obrázku lze zvýšit nebo snížit o 10, 20, 30 nebo 40 %. Umístěte ukazatel myši nad jednotlivé možnosti a aplikace Publisher v náhledu zobrazí, jak se daná možnost projeví ve vybraném obrázku.

Kontrast

Kontrast vybraného obrázku lze zvýšit nebo snížit o 10, 20, 30 nebo 40 %. Umístěte ukazatel myši nad jednotlivé možnosti a aplikace Publisher v náhledu zobrazí, jak se daná možnost projeví ve vybraném obrázku.

Přebarvit

Barevný obrázek můžete v aplikaci Microsoft Publisher 2010 zjednodušit snížením počtu barev. Zmenšíte tím velikost souboru s obrázkem a snížíte náklady na tisk. Použití jednotné barvy a stylu u všech obrázků v publikaci navíc sjednotí její styl.

Rychlé převedení obrázku do odstínů jedné barvy

 1. Vyberte obrázek, který chcete změnit, vyberte kartu Nástroje obrázku a klikněte na tlačítko Přebarvit.

 2. Vyberte některý z předdefinovaných režimů přebarvení (například Sépie nebo Stupně šedé) nebo některou z tmavých či světlých variant. Umístěte ukazatel myši nad vybranou možnost a aplikace Publisher v náhledu zobrazí, jak se daná možnost projeví ve vybraném obrázku.

Další varianty

 1. Vyberte obrázek, který chcete změnit, vyberte kartu Nástroje obrázku a klikněte na tlačítko Přebarvit.

 2. Vyberte možnost Další varianty.

 3. V dialogovém okně Přebarvit obrázek klikněte na šipku vedle možnosti Barva a poté klikněte na požadovanou barvu. Chcete-li zobrazit více možností barev, klikněte na tlačítko Další barvy, vyberte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Jestliže v publikaci používáte přímé barvy, možnost Další barvy nebude dostupná.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li na celý obrázek použít odstíny vybrané barvy, klikněte na možnost Přebarvit celý obrázek.

  • Chcete-li odstíny vybrané barvy použít jen v těch částech obrázku, které nejsou černé nebo bílé, klikněte na možnost Černé části nechat černé.

Nastavit průhlednou barvu

Zprůhlednění barvy v obrázku:

 1. Vyberte obrázek, který chcete změnit, vyberte kartu Nástroje obrázku a klikněte na tlačítko Přebarvit.

 2. Klikněte na možnost Nastavit průhlednou barvu. Kurzor se změní na kurzor průhlednosti. Kurzor průhlednosti barvy

 3. Klikněte v obrázku kurzorem průhlednosti na barvu, kterou chcete nastavit jako průhlednou.

Začátek stránky

Obnovení původních barev obrázku

Informace o původních barvách zůstávají v obrázku uloženy, tyto barvy je tedy možné kdykoli obnovit.

 1. Vyberte obrázek, který chcete změnit, vyberte kartu Nástroje obrázku a klikněte na tlačítko Přebarvit.

 2. Klikněte na možnost Bez přebarvení.

  Poznámky : 

  • Veškeré původní nastavení obrázku lze obnovit kliknutím na tlačítko Obnovit původní barvy v dialogovém okně Přebarvit obrázek.

  • Při aktualizaci barevného schématu může dojít také ke změně provedeného přebarvení.

Komprese obrázků

Tento nástroj zkomprimuje vybraný obrázek nebo obrázky, čímž dojde ke zmenšení místa potřebného k jejich uložení v publikaci.

 1. Vyberte obrázek nebo obrázky, které chcete změnit, vyberte kartu Nástroje obrázku a klikněte na tlačítko Komprese obrázků.

 1. V dialogovém okně Komprimovat obrázky se zobrazí informace o obrázku nebo obrázcích a možnosti pro jejich kompresi:

  • Úspora komprese :
   Aktuální souhrnná velikost obrázků – Udává aktuální souhrnnou velikost všech obrázků v publikaci.
   Odhadovaná souhrnná velikost obrázků po kompresi – Udává odhadovanou souhrnnou velikost všech obrázků v publikaci po kompresi. (Tato hodnota se mění v závislosti na jiných vybraných možnostech.)

  • Možnosti komprese:
   Odstranit oříznuté oblasti obrázků – Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete odstranit informaci o počtu pixelů, která je běžně pro oříznuté oblasti obrázků uložena. (Tuto informaci, která je spojena s oříznutými oblastmi, nelze nijak zobrazit ani použít.)
   Odebrat data OLE – Zaškrtnutím tohoto políčka odeberete 24bitový nezkomprimovaný rastrový obrázek, který je součástí proudu OLE daného obrázku. Malý viditelný obrázek, jenž je součástí proudu OLE, je odebrán, ale obrázek sám vypadá stejně. (Po odebrání dat OLE z obrázku již nelze tento obrázek otevřít pomocí programu, který byl použit k jeho vytvoření.)
   Převzorkovat obrázky – Chcete-li zmenšit obrázek, jehož velikost byla změněna, odstraněním zbylých dat z původní velikosti obrázku, zaškrtněte toto políčko. (Je-li obrázek převzorkován a poté roztažen na velikost větší než původní velikost, ve které byl převzorkován, sníží se kvalita obrázku.)
   Převést v případě potřeby na formát JPEG – Zaškrtnutím tohoto políčka převedete obrázek na soubor ve formátu JPEG.

   Poznámka : 
   Úroveň komprese se liší v závislosti na povaze obrázku – například podle toho, zda jde o fotografii, kolik šumu a vrcholů se nachází v histogramu obrázku, atd. U obrázků ve formátu PNG nelze úroveň komprese změnit.

   Obrázky o velikosti 100 kB a menší komprimovány nebudou.

  • Cílový výstup:
   Komerční tisk – Na tuto možnost klikněte, chcete-li obrázky komprimovat na velikost 300 pixelů na palec (ppi). Obrázky ve formátu JPEG komprimovány nejsou.
   Stolní tisk – Na tuto možnost klikněte, pokud chcete obrázky komprimovat na velikost 220 ppi a úroveň kvality 95 u obrázků ve formátu JPEG.
   Web – Kliknutím na tuto možnost zkomprimujete obrázky na velikost 96 bodů na palec (dpi) úroveň kvality 75 u obrázků ve formátu JPEG.

  • Použít nastavení komprese:
   Použít pro všechny obrázky v publikaci – Kliknutím na tuto možnost použijete nastavení komprese u všech obrázků v publikaci.
   Použít pouze pro vybrané obrázky – Kliknutím na tuto možnost použijete nastavení komprese pouze u vybraných obrázků.

Změnit obrázek

Nahrazení vybraného obrázku nebo obrázků jinými obrázky:

 1. Vyberte jeden nebo více obrázků, které chcete změnit.

 2. Klikněte na tlačítko Změnit obrázek a potom na možnost Změnit obrázek.

 3. V dialogovém okně Vložit obrázek přejděte k obrázku, který chcete vložit.

 4. Chcete-li vybrané obrázky odstranit, klikněte na tlačítko Změnit obrázek a potom na možnost Odebrat obrázek. Obrázky budou nahrazeny prázdnými rámečky obrázků.

Obnovit obrázek

Chcete-li odebrat veškeré formátování, které jste u vybraného obrázku použili, klikněte na tlačítko Obnovit obrázek.

Začátek stránky

Zaměnit

Tento nástroj umožňuje vyměnit u dvou vybraných obrázků jejich umístění nebo formátování.

Skupina Zaměnit na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

Záměna umístění

 1. Klikněte na první obrázek, potom podržte klávesu CTRL nebo SHIFT a kliknutím vyberte také druhý obrázek.

 2. Klikněte na tlačítko Zaměnit a potom na možnost Zaměnit.

Záměna formátování

 1. Klikněte na první obrázek, potom podržte klávesu CTRL a kliknutím vyberte také druhý obrázek.

 2. Klikněte na tlačítko Zaměnit a potom na možnost Zaměnit pouze formátování.

Styly obrázků

Skupina Styly obrázků nabízí možnosti pro nastavení tvaru, ohraničení a titulků obrázku. Lze použít předdefinované styly obrázků z galerie stylů obrázků nebo můžete tvar a ohraničení obrázku formátovat ručně.

Skupina Styly obrázků na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

Galerie stylů obrázků

Galerie stylů obsahuje čtyři různé tvary a šest různých typů ohraničení, které lze použít u obrázků. Umístěním ukazatele myši nad některou z možností v galerii zobrazíte náhled vybraných obrázků s použitím daného stylu.

Použití stylu

 1. Vyberte jeden či více obrázků, u kterých chcete použít styl.

 2. Klikněte na kartu Nástroje obrázku.

 3. V galerii stylů obrázků vyberte požadovaný styl.

  Poznámka :  Chcete-li zobrazit všech 24 dostupných stylů najednou, klikněte na tlačítko Více Tlačítko Více .

Vymazání stylu

 1. Vyberte jeden či více obrázků, u kterých chcete provést úpravu.

 2. Klikněte na kartu Nástroje obrázku.

 3. V galerii stylů obrázků klikněte na tlačítko Více Tlačítko Více .

 4. Vyberte možnost Vymazat styl obrázku.

Ohraničení obrázku

U vybraného obrázku lze vybrat barvu, tloušťku a vzor ohraničení ručně.

 1. Vyberte jeden či více obrázků, u kterých chcete provést úpravu.

 2. Klikněte na kartu Nástroje obrázku.

 3. Klikněte na tlačítko Ohraničení obrázku a vyberte požadované možnosti:
  Barvy – Vyberte z palety požadovanou barvu čáry. Další možnosti barvy zobrazíte kliknutím na možnost Další barvy obrysu, která otevře dialogové okno Barvy. Novou barvu můžete vybrat ze standardní barevné palety systému Microsoft Windows nebo můžete vybrat vlastní barvu, kterou definujete pomocí barevného modelu RGB nebo CMYK. Lze také vybrat barvu Systém Pantone.

  Poznámka :  Zobrazené barvy PANTONE® nemusejí odpovídat standardům určeným společností PANTONE. Přesné barvy naleznete v aktuálně publikovaných seznamech PANTONE Color Publications. PANTONE® a další ochranné známky společnosti Pantone, Inc. jsou vlastnictvím společnosti Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

  Tloušťka čáry – Vyberte tloušťku čáry nebo položku Další čáry a zadejte tloušťku do pole Tloušťka.Typ čáry – Vyberte styl přerušované čáry.Vzorek – Otevře dialogové okno Vzorované čáry. Na kartě Barevný nádech můžete zvolit novou Základní barvu a použít odstín základní barvy. Na kartě Vzorek lze použít pro ohraničení vzorek.

Tvar obrázku

U vybraných obrázků lze použít tvar. Další informace o použití tvarů u obrázků naleznete v tématu Použití automatického obrazce u obrázku.

Poznámka : Vyberete-li více obrázků, není možnost Tvar obrázku k dispozici.

Titulek

U obrázků lze použít titulky z galerie stylů titulků.

 1. Vyberte jeden či více obrázků, u kterých chcete provést úpravu.

 2. Klikněte na kartu Nástroje obrázku.

 3. Klikněte na tlačítko Titulek a potom vyberte z galerie stylů titulků. Umístěním ukazatele myši nad některou z možností v galerii zobrazíte náhled vybraných obrázků s použitím daného stylu.

 4. Aplikace Publisher vloží předformátované textové pole, do kterého můžete zadat text titulku pro obrázky.

Začátek stránky

Stínové efekty

Skupina Stínové efekty umožňuje formátovat stínování obrázků. První řádek galerie stylů obrázků obsahuje stíny.

Skupina Stínové efekty na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

 1. Vyberte jeden či více obrázků, u kterých chcete použít stín.

 2. Klikněte na kartu Nástroje obrázku.

 3. Klikněte na tlačítko Stínové efekty a v galerii stylů stínu vyberte požadovaný efekt.

 4. Chcete-li změnit barvu stínu, vyberte položku Barva stínu a vyberte požadované barevné možnosti.

 5. Chcete-li stín posunout, klikněte na příslušná směrová tlačítka Shadow effects enhancement tool in Publisher 2010 .

 6. Efekt stínu zapnete a vypnete kliknutím na tlačítko uprostřed.

Uspořádat

Skupina Uspořádat umožňuje nastavit zalamování textu v obrázku, přenést obrázek dopředu nebo dozadu vzhledem k jiným objektům na stránce, zarovnat obrázek na stránce, seskupit obrázek s jinými objekty nebo jej oddělit a otočit obrázek. Další informace o uspořádání objektů naleznete v následujících tématech:

Zarovnání objektů

Skupina Uspořádat na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

Oříznout

Oříznutí se často používá ke skrytí nebo zastřižení části obrázku, ať už kvůli zdůraznění, nebo odebrání nežádoucích částí. Další informace o oříznutí naleznete v tématu Oříznutí obrázků.

Skupina Oříznout na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

Velikost

Skupina velikost slouží k zadání hodnot Výška obrazce a Šířka obrazce pro obrázky.

Skupina Velikost na kartě Nástroje obrázku v aplikaci Publisher 2010

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×