Kam zmizely přepínací panely?

Jestliže v aplikaci Microsoft Office Access 2007 otevřete databázi vytvořenou ve starší verzi aplikace Access a tato databáze obsahuje přepínací panel (formulář s tlačítky nebo odkazy, které umožňují navigaci v databázi), některé příkazy na přepínacím panelu nemusí fungovat. Konkrétně již nefungují příkazy k zobrazení okna Databáze.

Aplikace Office Access 2007 nabízí novou funkci nazývanou navigační podokno. Toto podokno nahrazuje okno Databáze a je možné je používat místo přepínacích panelů. Navigační podokno pracuje s novým modelem uživatelského rozhraní používaným v aplikaci Office Access 2007. V tomto modelu, nazývaném jednodokumentový model rozhraní, se všechny otevřené objekty (formuláře, sestavy atd.) umísťují do jediného okna a každý objekt je označen záložkou. Otevře-li se víc než jeden objekt, používají se záložky k přepínání mezi otevřenými objekty. Následující obrázek ukazuje typickou sadu záložek:

Karty objektů v databázi aplikace Access 2007

Na rozdíl od přepínacích panelů zůstává navigační podokno viditelné, dokud je neskryjete. Skrývat nebo zobrazovat je můžete klepnutím na tlačítko Otevření nebo uzavření příčky Tlačítko otevření nebo uzavření příčky v Navigačním podokně nebo stisknutím klávesy F11. Chcete-li, aby se navigační okno ve výchozím nastavení při otevření databáze nezobrazovalo, nastavte odpovídající možnost aplikace.

V tomto článku

Možnosti použití přepínacích panelů

Vytvoření vlastní skupiny objektů v navigačním podokně

Otevření a zavření navigačního podokna

Vypnutí navigačního podokna

Vytvoření nebo změna přepínacího panelu pomocí Správce přepínacích panelů

Možnosti použití přepínacích panelů

V aplikaci Office Access 2007 můžete s přepínacími panely provést jednu z následujících akcí:

 • Vytvořit vlastní kategorie a skupiny objektů v navigačním podokně:    Můžete vytvářet vlastní skupiny, které obsahují pouze tabulky, formuláře, sestavy a jiné objekty, které chcete použít v daný čas nebo s danou databází. Vlastní skupiny je možné vytvářet bez nutnosti vytvářet makra nebo psát kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA). V následujících oddílech tohoto článku je vysvětleno, jak se vytvářejí vlastní skupiny objektů v navigačním podokně.

  Další informace o používání navigačního podokna naleznete v článku Průvodce navigačním podoknem.

 • Spouštět stávající přepínací panely jako obvykle:    Rozhodnete-li se nadále používat přepínací panely, je vhodné zablokovat akce, které nejsou podporovány, například zobrazení okna Databáze. Nakonfigurujete-li databázi tak, aby se po spuštění zobrazil přepínací panel, tento panel se zobrazí a bude normálně fungovat, až na příkazy, které již aplikace Office Access 2007 nepodporuje. Navíc bude stále možné používat Správce přepínacích panelů k vytváření, změnám a odstraňování přepínacích panelů. Postupy dále v tomto článku vysvětlují, jak Správce přepínacích panelů používat.

 • Ručně vytvořit formulář, který funguje jako přepínací panel:    Podle potřeby můžete přidávat tlačítka a vložená makra k spouštění databázových komponent a potom formulář nastavit tak, aby se zobrazil při spuštění.

  Informace o vytváření vložených maker naleznete v článku Základy maker v aplikaci Access 2007. Další informace o nastavení formuláře otvíraného při spuštění najdete v odstavci Zobrazit formulář v části Možnosti aplikace článku Kategorie Aktuální databáze (Možnosti aplikace Access).

Začátek stránky

Vytvoření vlastní skupiny objektů v navigačním podokně

Vlastní skupiny jsou v aplikaci Office Access 2007 ekvivalentem a náhradou za přepínací panely i za okno Databáze. Postup vytváření vlastní skupiny probíhá takto:

 • Nejprve vytvoříte vlastní kategorii. Aplikace Access vám jednu nabízí: Vlastní. Tuto kategorii si můžete přejmenovat a potom do ní přidávat nebo z ní odebírat skupiny podle vlastních potřeb, nebo můžete kdykoliv vytvořit novou kategorii.

 • Pro nově vytvořenou kategorii vytvoříte jednu nebo několik skupin.

 • Zavřete dialogové okno Možnosti navigace a do navigačního podokna přetáhnete nebo zkopírujete a vložíte databázové objekty, které chcete přiřadit vlastní skupině. Celá množina objektů je umístěna ve skupině s názvem Nepřiřazené objekty. Aplikace Access tuto skupinu vytvoří automaticky, když vytvoříte vlastní kategorii.

  Poznámka : Když do vlastní skupiny přidáte databázový objekt, aplikace Access vytvoří pro tento objekt zástupce. Nepřesouváte tedy ani nekopírujete objekt samotný. Pokud ve vlastní skupině zástupce přejmenujete nebo odstraníte, neovlivní tyto změny objekt samotný, nýbrž pouze jeho zástupce.

 • Po naplnění vlastní skupiny nebo skupin objekty můžete skupinu Nepřiřazené objekty a libovolné jiné skupiny, které nechcete mít zobrazeny, skrýt.

Vytvoření vlastní kategorie

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klepněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace klepněte v podokně Kategorie na tlačítko Přidat položku. V sekci se objeví nová kategorie. Následující obrázek ukazuje podokno Kategorie s novou vlastní kategorií:

  Nová vlastní kategorie v navigačním podokně

 3. Zadejte název pro novou kategorii a stiskněte klávesu ENTER.

  Pokud je to možné, snažte se vytvořit název, který je pro uživatele databáze smysluplný. Všimněte si, že po vytvoření názvu se titulek sekce Skupiny pro změní tak, aby odpovídal zadanému názvu. Například dáte-li nové kategorii název „Přepínací panel“, titulek se změní na Skupiny pro: Přepínací panel. Všimněte si také, že sekce Skupiny pro obsahuje skupinu s názvem Nepřiřazené objekty. Aplikace Access vytváří tuto skupinu automaticky. Obsahuje všechny objekty dané databáze a objekty v této skupině můžete použít pro naplnění vlastní skupiny.

Po vytvoření vlastní kategorie vytvoříte pro tuto kategorii jednu nebo několik skupin. Můžete vytvořit tolik skupin, kolik potřebujete. Ponechejte dialogové okno Možnosti navigace otevřené a přejděte k následujícím krokům.

Vytvoření vlastní skupiny

 1. V sekci Skupiny pro klepněte na tlačítko Přidat skupinu, zadejte název skupiny a stiskněte klávesu ENTER. Tento postup můžete podle potřeby několikrát opakovat. Například kategorie Přepínací panel může obsahovat tři skupiny – Formuláře pro zadávání dat, SestavyDotazy. Skupiny, které v této fázi přidáte, by měly odpovídat potřebám vašich zákazníků a vašim požadavkům.

 2. Ponechte zaškrtávací políčko vedle položky Nepřiřazené objekty zaškrtnuté a klepněte na tlačítko OK. Aplikace Access zavře dialogové okno Možnosti navigace a přidá vaši novou vlastní skupinu do navigačního podokna, novou skupinu však neuvidíte.

 3. Provedením následujících kroků novou skupinu zviditelníte a můžete do ní přidat objekty.

Přidání objektů do vlastní skupiny

 1. Klepněte na nabídku v horní části navigačního podokna a potom klepněte na novou vlastní kategorii. Skupina nebo skupiny, které jste pro kategorii vytvořili, se společně se skupinou Nepřiřazené objekty objeví v nabídce.

 2. Ve skupině Nepřiřazené objekty vyberte položky, které chcete používat ve své vlastní skupině, a přesuňte je do této skupiny. Aplikace Access nabízí několik způsobů přesunutí vybraných položek. Můžete:

  • umístit položky jednotlivě přetažením myší,

  • stisknout a podržet klávesu CTRL, klepnout na několik položek a přetáhnout je do vlastní skupiny,

  • klepnout pravým tlačítkem myši na vybrané položky, přejít na příkaz Přidat do skupiny a pak klepnout na název vlastní skupiny.

Po skončení můžete skupinu Nepřiřazené objekty ponechat v navigačním podokně zobrazenou, nebo ji můžete skrýt.

Skrytí skupiny Nepřiřazené objekty

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klepněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V podokně Skupiny pro: kategorie zrušte zaškrtnutí políčka vedle skupiny Nepřiřazené objekty.

Vytvoření nové vlastní skupiny pomocí objektu v existující vlastní skupině

Poznámka : Pro použití této techniky je nutné nejprve pomocí postupů popsaných v předchozích oddílech vytvořit vlastní kategorii a poté objekty skupiny.

 1. S otevřenou vlastní kategorií a skupinou v navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete umístit do nové skupiny.

 2. Nastavte ukazatel na položku Přidat do skupiny a potom klepněte na položku Nová skupina.

  V navigačním podokně se objeví nová skupina. Na následujícím obrázku je znázorněna typická nová skupina:

  Nová vlastní skupina v navigačním podokně

 3. Zadejte název nové skupiny, stiskněte klávesu ENTER a potom do nové skupiny podle potřeby přetáhněte další zástupce.

Začátek stránky

Otevření a zavření navigačního podokna

Ve výchozím nastavení se navigační podokno aplikace Office Access 2007 zobrazí při otevření databáze, a to i v databázích vytvořených ve starších verzích aplikace Access. V následujících postupech je vysvětleno, jak se příslušné akce provádějí.

Skrytí nebo zobrazení podokna

 • Klepněte na tlačítko Otevření nebo uzavření příčky v navigačním podokně.

  Tlačítko otevření nebo uzavření příčky v Navigačním podokně

  Klávesová zkratka  Stiskněte klávesu F11.

Poznámka : Když je navigační podokno skryté, můžete je zobrazit také klepnutím na svislý text Navigační podokno:

Začátek stránky

Vypnutí navigačního podokna

Poznámka : Navigační podokno doporučujeme skrýt pouze v případě, že máte k dispozici formulář, přepínací panel ze starší verze nebo jinou metodu pro otvírání objektů v databázi.

Zakázání zobrazení navigačního podokna ve výchozím nastavení

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na tlačítko Aktuální databáze a v oddílu Navigace zaškrtněte políčko Zobrazit navigační podokno nebo jeho zaškrtnutí zrušte. Políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.

Další informace

Další informace o používání navigačního podokna naleznete v článku Průvodce navigačním podoknem.

Začátek stránky

Vytvoření nebo změna přepínacího panelu pomocí Správce přepínacích panelů

Správce přepínacích panelů použijete, pokud potřebujete vytvořit přepínací panel rychle a s menší námahou. Při dalším postupu nezapomeňte, že přepínací panely se nezobrazují vždy (mohou je překrýt jiná okna) a na rozdíl od Navigačního podokna nepodporují nový jednodokumentový pracovní model.

Kroky v následujících částech popisují, jak postupovat při vytváření, úpravách a odstraňování přepínacího panelu.

Vytvoření přepínacího panelu

 1. Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Databázové nástroje na tlačítko Správce přepínacích panelů.

  Poznámka : Jestliže aplikace Microsoft Access zobrazí dotaz, zda chcete vytvořit přepínací panel, klepněte na tlačítko Ano.

 2. Klepněte na tlačítko Nový.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit nový.

 3. Zadejte název nového přepínacího panelu a klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Microsoft Access přidá přepínací panel do seznamu Stránky přepínacího panelu.

 4. Klepněte na nový přepínací panel a poté klepněte na tlačítko Upravit.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit stránku přepínacího panelu.

 5. Klepněte na tlačítko Nový.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit položku přepínacího panelu.

 6. Do pole Text zadejte název pro první položku přepínacího panelu a klepněte na příkaz v rozevíracím seznamu Příkaz.

  Zadejte do pole Text například Data zákazníka a v rozevíracím seznamu Příkaz klepněte na příkaz Otevřít formulář v režimu přidávání.

  Poznámka : Chcete-li vytvořit přepínací panel, který je rozvětven do dalších přepínacích panelů, klepněte v rozevíracím seznamu Příkaz na příkaz Přejít na přepínací panel a poté vyberte přepínací panel ze seznamu nebo zadejte název panelu.

 7. V závislosti na příkazu, na který jste klepli, zobrazí aplikace Access další seznam pod rozevíracím seznamem Příkaz. Jestliže například vyberete příkaz Otevřít sestavu, zobrazí se v otevřené databázi seznam sestav. Podle potřeby vyberte položku z tohoto seznamu.

 8. Opakováním kroků 5 až 7 přidejte všechny položky do přepínacího panelu a po vytvoření přepínacího panelu klepněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka : 

 • Chcete-li, aby byl určitý přepínací panel otevřen automaticky vždy při otevření databáze, klepněte v dialogovém okně Správce přepínacích panelů na název tohoto přepínacího panelu a poté klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

 • Vytvoříte-li přepínací panel pomocí Správce přepínacích panelů, vytvoří aplikace Access tabulku Switchboard Items (Položky přepínacích panelů), která popisuje, co tlačítka na formuláři zobrazují a vykonávají. Pokud změníte přepínací panel ručně, může se stát, že aplikace již nebude pracovat správně.

Změna přepínacího panelu

 1. Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Databázové nástroje na tlačítko Správce přepínacích panelů.

 2. V dialogovém okně Správce přepínacích panelů vyberte přepínací panel, který chcete upravit, a poté klepněte na tlačítko Upravit.

 3. Klepněte na položku přepínacího panelu, kterou chcete upravit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  Chcete-li změnit text položky, příkaz prováděný po klepnutí na položku nebo objekt, který je otevřen nebo spuštěn po klepnutí na položku, klepněte na tlačítko Upravit.

  Chcete-li přidat položku, klepněte na tlačítko Nový, zadejte text položky a poté klepněte na příkaz v rozevíracím seznamu Příkaz. V závislosti na příkazu, na který jste klepli, zobrazí aplikace Microsoft Access další seznam pod rozevíracím seznamem Příkaz. Je-li to nutné, klepněte na položku v tomto seznamu. Jestliže jste například v rozevíracím seznamu Příkaz klepli na některý z příkazů pro formulář, klepněte na název formuláře, který chcete otevřít.

  Chcete-li odstranit položku, klepněte na tlačítko Odstranit.

  Chcete-li přemístit položku, klepněte na tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.

 4. Po dokončení změn přepínacího panelu klepněte na tlačítko Zavřít.

Odstranění přepínacího panelu

 1. Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Databázové nástroje na tlačítko Správce přepínacích panelů.

 2. V dialogovém okně Správce přepínacích panelů vyberte přepínací panel, který chcete odstranit, a poté klepněte na tlačítko Odstranit.

 3. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×