Jednotná správa obsahu na webu pomocí typů obsahu

Tento článek seznamuje čtenáře s konceptem použití typů obsahu ke správě obsahu.

Poznámka : Chcete-li na webu vytvářet nebo spravovat typy obsahu webu, musíte mít k danému webu oprávnění alespoň na úrovni Návrh.

V tomto článku

Co je typ obsahu?

Atributy typů obsahu

Druhy typů obsahu

Dědičnost atributů

Podpora správy obsahu pomocí typů obsahu

Co je typ obsahu?

V průběhu jednoho projektu může být v podniku vytvořeno několik různých druhů obsahu, například návrhy, smlouvy, pracovní výkazy a specifikace návrhu produktu. Některé podniky mohou chtít, aby byly pro každý druh obsahu shromažďovány a uchovávány různé druhy metadat. Metadata mohou zahrnovat například číslo účtu, číslo projektu nebo jméno vedoucího projektu. Přestože lze dokumenty ukládat společně, protože souvisí s jedním projektem, lze je vytvářet, používat, sdílet a uchovávat různými způsoby.

Typ obsahu umožňují organizacím uspořádat, spravovat a zpracovávat obsah jednotným způsobem v rámci celé Kolekce webů. Definováním typů obsahu pro určité druhy dokumentů nebo informačních produktů může organizace zajistit, aby byl obsah spravován jednotným způsobem. Na typy obsahu lze pohlížet jako na šablony, které používáte u seznamu nebo knihovny, přičemž u jednoho seznamu či knihovny můžete použít více šablon, takže mohou obsahovat více typů položek nebo dokumentů.

Začátek stránky

Atributy typů obsahu

Typy obsahu lze definovat pro dokumenty, položky seznamů nebo složky. Každý typ obsahu může určovat:

  • Sloupce (metadata), které chcete přiřadit položkám tohoto typu

  • Šablonu dokumentu, kterou chcete použít u nových položek (k dispozici pouze pro typy obsahu dokumentu)

  • Vlastní formuláře Nový, Upravit a Zobrazit

  • Pracovní postupy pro položky typu obsahu

  • Vlastní řešení nebo funkce

Druhy typů obsahu

Existují dva druhy typů obsahu, které lze vytvořit či použít v závislosti na tom, zda je chcete používat v seznamech a knihovnách na více webech v kolekci webů, nebo v konkrétním seznamu či knihovně na jednom webu.

Výběr typů obsahu webu v okně Nastavení webu

  • Typy obsahu webu: Typy obsahu jsou pro web nejprve definovány v galerii typů obsahu webu. Typy obsahu definované na úrovni webu jsou označovány jako typy obsahu webu. Typy obsahu webu lze použít u jakýchkoli webů podřízených webu, pro který byly definovány. Pokud je například typ obsahu webu definován pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů, bude jej možné použít v seznamech a knihovnách všech webů v dané kolekci webů.

  • Typy obsahu seznamu: Typy obsahu webu lze přidávat jednotlivě do seznamů či knihoven a přizpůsobit pro použití v těchto seznamech nebo knihovnách. Pokud je typ obsahu webu přidán do seznamu nebo knihovny, je označován jako typ obsahu seznamu. Typy obsahu seznamu jsou podřízené typům obsahu webu, ze kterých byly vytvořeny. Díky typům obsahu seznamu mohou být knihovny dokumentů a seznamy flexibilnější, protože jeden seznam nebo knihovna může obsahovat více typů položek nebo dokumentů, z nichž každý může mít jedinečná metadata, zásady či chování. Jestliže má seznam nebo knihovna obsahovat více typů položek nebo dokumentů, je třeba seznam či knihovnu nakonfigurovat tak, aby v nich bylo povoleno více typů obsahu. Příkaz Nový v daném seznamu nebo knihovně potom bude obsahovat seznam typů, které jsou pro daný seznam nebo knihovnu k dispozici.

Začátek stránky

Dědičnost atributů

Typy obsahu se nikdy nevytváří úplně od začátku. Namísto toho je k dispozici výchozí sada typů obsahu, které můžete použít tak, jak jsou, nebo je můžete přizpůsobit. Typy obsahu jsou uspořádány do hierarchie, která umožňuje, aby jeden typ obsahu dědil své vlastnosti z jiného. Tato struktura umožňuje uživateli zpracovávat celé kategorie dokumentů v rámci celé organizace jednotně. V následujících tabulkách je uveden popis jednotlivých základních typů obsahu a jejich související skupina a nadřazený typ obsahu.

Typ obsahu

Popis

Nadřazený typ obsahu

Systém

Veškeré typy obsahu dědí z typu obsahu Systém. Tento typ obsahu je uzamčen a nelze jej upravit.

Skupina: Typy obsahu dokumentu

Typ obsahu

Popis

Nadřazený typ obsahu

Dokument

Slouží k vytvoření dokumentu.

Položka

Styl XLS

Slouží k vytvoření stylu XSL.

Dokument

Obrázek

Slouží k odeslání obrázku nebo fotografie.

Dokument

Stránka předlohy

Slouží k vytvoření stránky předlohy.

Dokument

Základní stránka

Slouží k vytvoření základní stránky.

Dokument

Stránka webové části

Slouží k vytvoření stránky webových částí.

Dokument

Formulář

Slouží k vytvoření formuláře, který lze vyplnit.

Dokument

Připojit k dokumentu

Slouží k vytvoření odkazu na dokument v jiném umístění.

Dokument

Základní sloupce v Dublinu

Používá se pro sadu elementů metadat standardu Dublin Core. Sloupce standardu Dublin Core představují definici metadat pro dokumenty podle průmyslového standardu. Další informace naleznete na webu organizace Dublin Core Metadata Initiative.

Dokument

Skupina: Typy obsahu seznamu

Typy obsahu

Popis

Nadřazený typ obsahu

Událost

Slouží k vytvoření nové schůzky, termínu nebo jiné události.

Položka

Plán+Prostředek

Slouží k plánování a rezervaci prostředku.

Událost

Rezervace

Slouží k rezervaci prostředku, například konferenční místnosti.

Položka

Plán

Slouží k vytvoření nové události.

Položka

Problém

Slouží ke sledování problému nebo potíží.

Položka

Komentář

Slouží k vytvoření nového komentáře blogu.

Položka

Položka

Slouží k vytvoření nové položky seznamu.

Systém

Kontakt z východní Asie

Slouží k uložení informací o obchodním nebo soukromém kontaktu.

Položka

Kontakt

Slouží k uložení informací o obchodním nebo soukromém kontaktu.

Položka

Zpráva

Slouží k vytvoření nové zprávy.

Položka

Úkol

Slouží ke sledování pracovní položky, kterou musíte vy nebo váš tým dokončit.

Položka

Příspěvek

Slouží k vytvoření nového příspěvku blogu.

Položka

Oznámení

Slouží k vytvoření nového příspěvku, stavu nebo jiných stručných informací.

Položka

Odkaz

Slouží k vytvoření nového odkazu na webovou stránku nebo jiný prostředek.

Položka

Skupina: Typy obsahu Skupinová práce

Typ obsahu

Popis

Nadřazený typ obsahu

Oběžník

Slouží k přidání oběžníku.

Položka

Nepracovní den

Slouží k přidání nového nepracovního dne.

Položka

Slovo

Slouží k přidání nového slova do seznamu.

Položka

Úřední oznámení

Slouží k přidání nového úředního oznámení.

Položka

Poznámka k telefonnímu hovoru

Slouží k přidání nové poznámky k telefonnímu hovoru.

Položka

Prostředek

Slouží k přidání nového prostředku.

Položka

Skupina prostředků

Slouží k přidání nové skupiny prostředků.

Položka

Časový výkaz

Slouží k přidání nových dat časového výkazu.

Položka

Uživatelé

Slouží k přidání nových uživatelů do seznamu.

Položka

Oznámení Co je nového

Slouží k přidání nového oznámení Co je nového.

Položka

Skupina: Typy obsahu složky

Typ obsahu

Popis

Nadřazený typ obsahu

Diskuse

Slouží k vytvoření nového tématu diskuse.

Složka

Složka

Slouží k vytvoření nové složky.

Položka

Souhrnný úkol

Umožňuje seskupit a popsat přidružené úkoly, které potřebujete vy nebo váš tým dokončit.

Složka

Při definování nového vlastního typu obsahu webu v galerii typů obsahu webu je výchozím bodem výběr existujícího nadřazeného typu obsahu webu v galerii typů obsahu webu. Nově vytvořený typ obsahu webu zdědí všechny atributy nadřazeného typu obsahu webu, jako jsou například šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení, pracovní postupy a sloupce. Po vytvoření nového typu obsahu webu můžete kterékoli z těchto atributů změnit.

Následující diagram znázorňuje, jak typy obsahu dědí atributy z nadřazených typů obsahu.

Dědičnost typů obsahu

1. Tento typ obsahu webu je odvozen z typu obsahu Systém.

2. Tyto typy obsahu webu jsou založeny na typu obsahu Dokument. Žádné změny provedené u těchto typů obsahu neovlivní jejich nadřazený typ obsahu (Dokument).

3. Tento typ obsahu webu je založen na typu obsahu Plán projektu. Žádné změny provedené u tohoto typu obsahu neovlivní jeho nadřazený typ obsahu (Plán projektu).

4. Tyto typy obsahu seznamu jsou založeny na typech obsahu Projekt X a Přejímací list. Jakékoli změny provedené u typu obsahu seznamu se vztahují pouze na instanci daného typu obsahu, která byla přidána do seznamu nebo knihovny.

Přizpůsobíte-li podřízený typ pomocí atributů, které nadřazený typ neobsahuje, například přidáním dalších sloupců, nejsou tyto úpravy do nadřazeného typu zaznamenány. Jinými slovy lze říci, že změny zděděných atributů se mohou kaskádovitě šířit směrem dolů od nadřazeného k podřízenému, ale nikdy směrem nahoru.

Stejná pravidla platí pro vytváření typu obsahu seznamu. Jestliže například přizpůsobíte typ seznamu pomocí atributů, které nadřazený typ neobsahuje, například přidáním dalších sloupců, neovlivní tyto úpravy nadřazený typ. Nezapomeňte také, že můžete typ seznamu přizpůsobit pouze pro seznam nebo knihovnu, do kterých byl přidán, a že při změně atributů v nadřazeném typu mohou provedené změny přepsat atributy v podřízeném typu seznamu.

Začátek stránky

Podpora správy obsahu pomocí typů obsahu

Definováním typů obsahu webu můžete zajistit, aby byly celé kategorie dokumentů zpracovávány v rámci celé organizace jednotně. Například veškeré dokumenty v organizaci, které se týkají dodávek zákazníkům, mohou vyžadovat specifickou sadu metadat, například číslo zákazníka, číslo projektu a jméno vedoucího projektu. Vytvořením typu obsahu webu Dodávky zákazníkům, který bude obsahovat sloupce požadované pro tyto položky metadat, můžete zajistit, aby byla k dokumentům organizace týkajícím se dodávek zákazníkům přidružena čísla zákazníků a projektů.

Jako příklad toho, jak mohou typy obsahu usnadnit správu obsahu, je na následujícím obrázku znázorněn nový typ obsahu Dodávky zákazníkům jako možnost, která je k dispozici při vytváření nového dokumentu v knihovně dokumentů Dodávky zákazníkům.

Nový typ obsahu

Všechny typy dokumentů týkajících se dodávek zákazníkům v kolekci webů, které dědí atributy z tohoto typu obsahu webu, poté budou požadovat, aby uživatelé zadali informace potřebné pro tyto sloupce. V případě, že potřebujete sledovat další metadata související s těmito dokumenty týkajícími se dodávek zákazníkům, můžete do typu obsahu webu Dodávky zákazníkům přidat další požadovaný sloupec. Poté můžete aktualizovat všechny podřízené typy obsahu seznamu, které dědí atributy z tohoto typu obsahu webu, a přidat tak nový sloupec do všech dokumentů týkajících se dodávek zákazníkům.

Použití konzistentních metadat v rámci více knihoven dokumentů představuje pouze jednu výhodu použití typů obsahu ke správě obsahu. Typy obsahu umožňují také přidružit k obsahu v rámci celého webu stejné možnosti nebo atributy.

Jestliže je v seznamu nebo knihovně povoleno několik typů obsahu, můžete do tohoto seznamu nebo knihovny přidávat typy obsahu ze skupiny typů obsahu webu, které jsou pro daný web k dispozici. Jednou z hlavních výhod použití typů obsahu v seznamech a knihovnách je možnost zahrnutí několika typů položek nebo dokumentů do jediného seznamu či knihovny, přičemž každý typ může mít jedinečná metadata, zásady nebo chování.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×