Jazyka SQL aplikace Access: základní koncepty, slovník a syntaxe

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li načíst data z databáze, použijete k zadání dotazu jazyk SQL (Structured Query Language). Jazyk SQL je programovací jazyk připomínající angličtinu, který je srozumitelný pro databázové programy. Každý dotaz, který spustíte, používá na pozadí jazyk SQL.

Porozumíte-li principu fungování jazyka SQL, umožní vám to vytvářet lepší dotazy a snadněji porozumět způsobu, jak opravit dotaz, který nevrací požadované výsledky.

To je jedním ze sady články o Access SQL. Tento článek popisuje základní použití SQL vybrat data a pomocí příklady ilustrují syntaxe jazyka SQL.

V tomto článku

Co je jazyk SQL?

Základní klauzule SQL: SELECT, FROM a WHERE

Řazení výsledků: ORDER BY

Práce se souhrnnými daty: GROUP BY a HAVING

Sloučení výsledků dotazů: UNION

Co je jazyk SQL?

SQL je počítač jazyk pro práci s sady fakt a vztahů mezi nimi. Relační databáze aplikací, jako je Microsoft Office Access pomocí jazyka SQL pro práci s daty. Na rozdíl od spousty jazyků počítač není SQL snadné čtení a interpretaci i pro novým. Jako spousty jazyků počítače je SQL mezinárodních standard rozpoznaný standardy orgány například ISO a ANSI.

“I začínající uživatel dokáže číst jazyk SQL a porozumět mu.”

Pomocí jazyka SQL pro popis sady dat, která mohou vám pomoci zodpovědět. Pokud používáte SQL, je nutné použít správné syntaxe. Syntaxe je sada pravidel, kterými prvky jazykem zkombinují správně. Syntaxe jazyka SQL se podle anglické syntaxe a používá spoustu jeden prvek jako Visual Basic syntaxi Applications (VBA).

Jednoduchý příkaz SQL, který načte seznam příjmení kontaktů, jejichž jméno je Mary, může vypadat například takto:

SELECT Last_Name
FROM Contacts
WHERE First_Name = 'Mary';

Poznámka : Jazyk SQL není využíván pouze k manipulaci s daty, ale také k vytváření a změnám návrhu databázových objektů, například tabulek. Část jazyka SQL, která slouží k vytváření a změnám databázových objektů, se nazývá jazyk DDL (Data Definition Language). Toto téma nezahrnuje jazyk DDL. Další informace naleznete v článku Vytváření nebo změny tabulek nebo indexů pomocí definičního dotazu.

Příkazy SELECT

Chcete-li popsat sadu dat pomocí jazyka SQL, napíšete příkaz SELECT. Příkaz SELECT obsahuje úplný popis sady dat, kterou chcete z databáze získat. Patří sem následující informace:

  • Ve kterých tabulkách jsou data obsažena.

  • Jak spolu data z různých zdrojů souvisejí.

  • Která pole nebo výpočty vytvoří data.

  • Jaká kritéria musí data splňovat, aby byla zahrnuta.

  • Zda a jak mají být řazeny výsledky.

Klauzule SQL

Příkaz SQL obsahuje klauzule. Každá klauzule vykonává v příkazu SQL určitou funkci. Některé klauzule jsou v příkazu SELECT povinné. V následující tabulce jsou uvedeny nejběžnější klauzule SQL.

Klauzule SQL

Akce

Povinné

SELECT

Uvádí seznam polí obsahujících požadovaná data.

Ano

FROM

Uvádí seznam tabulek obsahujících pole uvedená v klauzuli SELECT.

Ano

WHERE

Slouží k zadání kritérií pole, která musí každý záznam splnit, aby byl zahrnut do výsledků.

Ne

ORDER BY

Určuje způsob řazení výsledků.

Ne

GROUP BY

V příkazu SQL obsahujícím agregační funkce uvádí seznam polí, která nejsou sumarizována v klauzuli SELECT.

Pouze pokud taková pole existují.

HAVING

V příkazu SQL obsahujícím agregační funkce určuje podmínky, které platí pro pole sumarizovaná příkazem SELECT.

Ne

Lexikální jednotky SQL

Každá klauzule SQL se skládá z lexikálních jednotek, které se dají přirovnat ke slovním druhům. V následující tabulce jsou uvedeny typy lexikálních jednotek SQL.

Lexikální jednotka SQL

Srovnatelný slovní druh

Definice

Příklad

identifikátor

podstatné jméno

Název použitý k identifikaci databázového objektu, například název pole

Zákazníci.[Telefonní číslo]

operátor

sloveso nebo příslovce

Klíčové slovo, které představuje nebo mění akci

AS

konstanta

podstatné jméno

Hodnota, která se nemění, například číslo nebo hodnota Null

42

výraz

přídavné jméno

Kombinace identifikátorů, operátorů, konstant a funkcí, která je vyhodnocena jako jediná hodnota

>= Produkty.[Jednotková cena]

Začátek stránky

Základní klauzule SQL: SELECT, FROM a WHERE

Příkaz SQL má následující obecnou formu:

SELECT field_1
FROM table_1
WHERE criterion_1
;

Poznámky : 

  • Aplikace Access ignoruje konce řádků v příkazu SQL. Zvažte nicméně použití samostatného řádku pro každou klauzuli, protože tím zajistíte lepší čitelnost příkazů SQL pro vás i pro ostatní uživatele.

  • Každý příkaz SELECT je zakončen středníkem (;). Středník může být zobrazen na konci poslední klauzule nebo na samostatném řádku na konci příkazu SQL.

Příklad v aplikaci Access

Následující příkaz znázorňuje, jak může v aplikaci Access vypadat příkaz SQL pro jednoduchý výběrový dotaz:

Karta objektu SQL zobrazující příkaz SELECT

1. Klauzule SELECT

2. Klauzule FROM

3. Klauzule WHERE

Tento příklad příkazu SQL můžeme přečíst jako: Vybrat z tabulky Contacts data uložená v polích s názvem E-mail Address a Company, konkrétně ty záznamy, které mají v poli pro město hodnotu Seattle.

Podívejme se na následující příklad postupně po jednotlivých klauzulích, abychom zjistili, jak syntaxe SQL funguje.

Klauzule SELECT

SELECT [E-mail Address], Company

Takto vypadá klauzule SELECT. Skládá se z operátoru (SELECT) následovaného dvěma identifikátory ([E-mail Address] a Company).

Pokud identifikátor obsahuje mezery nebo speciální znaky (například E-mail Address), musí být uzavřen v hranatých závorkách.

Klauzule SELECT nemusí uvádět, které tabulky obsahují pole, a nemůže určovat žádné podmínky, které data musí splnit, aby mohla být zahrnuta.

V příkazu SELECT je klauzule SELECT vždy zobrazena před klauzulí FROM.

Klauzule FROM

FROM Contacts

Takto vypadá klauzule FROM. Skládá se z operátoru (FROM) následovaného identifikátorem (Contacts).

Klauzule FROM neuvádí seznam polí, která mají být vybrána.

Klauzule WHERE

WHERE City="Seattle"

Takto vypadá klauzule WHERE. Skládá se z operátoru (WHERE) následovaného výrazem (City="Seattle").

Poznámka : Na rozdíl od klauzulí SELECT a FROM není klauzule WHERE povinným prvkem příkazu SELECT.

Je možné provádět spoustu akce, které SQL umožňuje s použitím SELECT, FROM a WHERE klauzulí. Další informace o použití těchto klauzule jsou uvedeny v tyto další články:

Začátek stránky

Řazení výsledků: ORDER BY

Podobně jako aplikace Microsoft Office Excel umožňuje aplikace Access řadit výsledky dotazu v datovém listu. V dotazu můžete také pomocí klauzule ORDER BY určit, jakým způsobem chcete řadit výsledky při spuštění dotazu. Použijete-li klauzuli ORDER BY, bude to poslední klauzule v příkazu SQL.

Klauzule ORDER BY obsahuje seznam polí, která chcete použít pro řazení. Tato pole jsou ve stejném pořadí, jaké chcete použít při operacích řazení.

Předpokládejme například, že chcete, aby výsledky byly seřazeny nejprve podle hodnoty pole Company sestupně a – pokud existují záznamy se stejnou hodnotu pro Company – poté seřazeny podle hodnot v poli E-mail Address vzestupně. Klauzule ORDER BY může vypadat následovně:

ORDER BY Company DESC, [E-mail Address]

Poznámka : Ve výchozím nastavení řadí aplikace Access hodnoty vzestupně (A-Z, od nejmenších po největší). Chcete-li hodnoty seřadit sestupně, použijte klíčové slovo DESC.

Další informace o klauzuli ORDER BY naleznete v tématu Klauzule ORDER BY.

Začátek stránky

Práce se souhrnnými daty: GROUP BY a HAVING

Někdy budete chtít práce se souhrnnými daty, například celkové prodeje za měsíc nebo nejčastěji drahé položek v inventární. K tomuto účelu použijete Agregační funkce pole v klauzuli SELECT. Například pokud má váš dotaz zobrazíte počet hodnot v e-mailové adresy uvedený pro každou společnost klauzuli SELECT může vypadat takto:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Agregační funkce, které lze použít, závisí na datovém typu v poli nebo na výrazu, který chcete použít. Další informace o dostupných agregačních funkcích naleznete v článku Agregační funkce SQL.

Určení polí, která nebudou použita v agregační funkci: klauzule GROUP BY

Používáte-li agregační funkce, je obvykle také třeba vytvořit klauzuli GROUP BY. Klauzule GROUP BY obsahuje seznam všech polí, pro která nechcete použít agregační funkci. Použijte-li agregační funkce pro všechna pole v dotazu, klauzuli GROUP BY není třeba vytvářet.

Klauzule GROUP BY následuje bezprostředně za klauzulí WHERE nebo za klauzulí FROM, pokud není obsažena klauzule WHERE. Klauzule GROUP BY uvádí seznam polí tak, jak jsou zobrazena v klauzuli SELECT.

Navážeme-li na předchozí příklad, pokud tedy například klauzule SELECT použije agregační funkci pro pole [E-mail Address], ale nepoužije ji pro pole Company, klauzule GROUP BY může vypadat následovně:

GROUP BY Company

Další informace o klauzuli GROUP BY naleznete v tématu Klauzule GROUP BY.

Omezení agregovaných hodnot pomocí skupinových kritérií: klauzule HAVING

Chcete-li omezit výsledky pomocí kritérií, ale pole, pro které chcete kritéria použít, je použito v agregační funkci, nelze použít klauzuli WHERE. Namísto toho můžete použít klauzuli HAVING. Klauzule HAVING funguje stejně jako klauzule WHERE, ale používá se pro agregovaná data.

Předpokládejme například, že použijete funkci COUNT (která zjišťuje celkový počet) s prvním polem v klauzuli SELECT:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Chcete-li, aby dotaz omezil výsledky na základě hodnoty funkce COUNT, nemůžete použít kritéria pro dané pole v klauzuli WHERE. Namísto toho použijete kritéria v klauzuli HAVING. Chcete-li například, aby dotaz vrátil řádky, pokud existuje více než jedna e-mailová adresa přidružená ke společnosti, klauzule HAVING může vypadat následovně:

HAVING COUNT([E-mail Address])>1

Poznámka : Dotaz může mít klauzuli WHERE a klauzuli HAVING – kritéria pro pole, která nejsou použita v agregační funkci, budou uvedena v klauzuli WHERE a kritéria pro pole, která jsou použita s agregačními funkcemi, budou uvedena v klauzuli HAVING.

Další informace o klauzuli HAVING naleznete v tématu Klauzule HAVING.

Začátek stránky

Sloučení výsledků dotazů: UNION

Chcete-li zobrazit veškerá data vrácená několika podobnými výběrovými dotazy dohromady jako sloučenou sadu, použijte operátor UNION.

Operátor UNION umožňuje sloučit dva příkazy SELECT do jednoho. Příkazy SELECT, které slučujete, musí mít stejný počet výstupních polí ve stejném pořadí a se stejnými nebo kompatibilními datovými typy. Po spuštění dotazu jsou data z každé sady odpovídajících polí sloučena do jednoho výstupního pole, výstup dotazu má tedy stejný počet polí jako každý z příkazů SELECT.

Poznámka : Pro účely sjednocovacího dotazu jsou datové typy Číslo a Text kompatibilní.

Použijete-li operátor UNION, můžete také pomocí klíčového slova ALL zadat, zda mají výsledky dotazu obsahovat duplicitní řádky, pokud nějaké existují.

Základní syntaxe SQL pro sjednocovací dotaz slučující dva příkazy SELECT vypadá následovně:

SELECT field_1
FROM table_1
UNION [ALL]
SELECT field_a
FROM table_a
;

Předpokládejme například, že máte tabulku s názvem Products a jinou tabulku s názvem Services. V obou tabulkách jsou pole, která obsahují název produktu nebo služby, cenu, dostupnost záruky na produkty nebo služby a informace o tom, zda nabízíte produkt nebo službu výhradně. Přestože tabulka Products obsahuje informace o záruce na produkty a tabulka Services informace o záruce na služby, základní informace jsou stejné (zda je u určitého produktu nebo služby zaručena kvalita). Můžete použít sjednocovací dotaz, například následující, a sloučit čtyři pole ze dvou tabulek:

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services
;

Další informace o tom, jak kombinovat příkazy SELECT pomocí operátoru UNION najdete v tématu sloučení výsledků několika výběrových dotazů pomocí sjednocovacího dotazu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×