Jak vytvořit obchodní pravidlo?

V nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePointje obchodní pravidlo krátký program, který provádí obchodní úkol.

Můžete vytvářet obchodní pravidla, která budou přidělovat prostředky, vypočítávat předpovědi podle vašich kritérií, určovat odchylky nebo vyhledávat klíčové ukazatele výkonu. Pravidla vám mohou pomoci při spouštění dotazů, implementaci dat ve formulářích aplikace Office Excel 2007 nebo přesouvání zůstatků mezi jednotlivými obdobími. Pravidla lze spouštět přímo z pracovního prostoru Obchodní pravidla nebo jako součást naplánované úlohy.

Podobně jako jiné funkce nástroje Obchodní modelování pro Plánovací službupracují obchodní pravidla s multidimenzionálními daty v modelu. Každé pravidlo určuje určitou sadu dimenzí a členů, na které se pravidlo vztahuje.

Vytvoření obchodního pravidla se skládá ze tří hlavních fází: Naplánování pravidla, napsání pravidla a spuštění pravidla.

Plánování pravidla

  Krok 1: Určení, co má pravidlo provést

Obchodní pravidla lze provádět řadu úkolů, od přesouvání dat v modelu po provádění jednoduchých výpočtů. Můžete vytvořit vlastní pravidla nebo použít jednu z alternativ, které jsou rychlejší.

Úkol

Popis

Analýza voleb pravidel

Zvolte typ pravidla, které je určeno pro vaše účely.

  Krok 2: Identifikace důležitých faktorů pro implementaci

Vybraný typ pravidla určuje, jaké možnosti budou pro implementaci k dispozici. Implementaci však můžete určit ještě před volbou typu požadovaného pravidla. Implementace pravidla může mít silný dopad na jeho výkon. Kromě toho implementace pravidla určuje, jak nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu ukládá pravidlo i výsledky spuštění pravidla.

Úkol

Popis

Možnosti analýzy implementace

Zvolte možnost implementace, která podporuje způsob, jakým chcete pravidlo spustit.

  Krok 3: Volba způsobu vytvoření pravidla

Chcete-li ušetřit čas, můžete vybrat z mnoha předem kódovaných šablon, které vyžadují určitou znalost kódu. Případně můžete vytvořit zcela přizpůsobené pravidlo pomocí jedné z řady jazykových možností podporovaných aplikací Obchodní modelování pro Plánovací službu.

Úkol

Popis

Přehled způsobů vytváření obchodního pravidla

Zjistěte, jaké metody jsou podporovány.

.

Zápis pravidla

  Krok 4: Vytvoření sady pravidel a pravidla

Každé pravidlo musí patřit do sady pravidel. Navíc typ sady pravidel určuje možnosti, které budou k dispozici pro typ pravidla. Potom použijte výsledky plánování a analýzy k volbě šablony nebo zadejte typ pravidla a implementaci.

Úkol

Popis

Vytvoření nové sady pravidel

Vytvořte sadu pravidel, která odpovídá vašemu účelu.

  Vytvoření nového pravidla

Vytvořte procedurální pravidlo nebo pravidlo definice.

  Krok 5: Určení oboru pravidla

Termín obor pravidla definuje, které buňky v modelu pravidla budou fungovat. Obvykle se obor skládá ze sady členů dimenze uzavřených do závorek. Jednotlivé dimenze jsou odděleny čárkami. Obchodní pravidlo může zahrnovat dva druhy oborů:

  • Cílový obor – obvykle příkaz SCOPE, který vypisuje dimenze a členy. Tento obor označuje výseč modelu, ve které budou ukládány výsledky pravidla.

  • Kontextový obor – obvykle sada několika výrazů dimenzí. Kontextový obor je často používán s funkcí PEL. Tento obor označuje, že data, se kterými pravidlo pracuje, se liší od cíle.

Úkol

Popis

Určete obor pravidla

Následující otázky vám pomohou určit prvky oboru:

» Když pravidlo dokončí úkol, do kterých buněk v krychli uložíte výsledky?

» Když pravidlo dokončí úkol, které buňky budou obsahovat data, s nimiž pravidlo pracuje? Shodují se tyto buňky s cílovými buňkami nebo se některé zdrojové buňky liší?


Definujte obor


Pomocí nástrojů aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu vložte příkaz Scope.

  Krok 6: Přidání textu pravidla

Většina obchodních pravidel v aplikaci Obchodní modelování pro Plánovací službu je vytvořena v jazyce PEL (PerformancePoint Expression Language). Všechna pravidla mají standardní prvky určující obor pravidla a výpočet nebo úkol, který pravidlo provádí. Viz prvky obchodního pravidla.

  Krok 7: Ověření pravidla a aktualizace modelu

Úkol

Popis

Ověření pravidla

Zkontrolujte syntaxi a sémantiku pravidla a ověřte, zda dimenze a programové prvky v pravidle jsou platné.

Uložte model

Chcete-li uložit obchodní pravidlo, je nutné uložit model.

Nasaďte pravidlo.

Zpřístupněte pravidlo uživatelům v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu a v nástroji PerformancePoint pro Excel.

Spusťte pravidlo

 Krok 9: Spuštění pravidla

Po vytvoření kódu a otestování pravidla bude vše připraveno k jeho spuštění. Způsob spuštění a provedení pravidla je závislý na vlastnostech pravidla. Některá pravidla lze spustit pomocí příkazu uživatele z uživatelského rozhraní aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu a ostatní musí být přidán do šablonu úlohy a potom naplánována v úloze.

Úkol

Popis

Zjistěte, jak spustit pravidlo nebo sadu pravidel

Zjistěte, jaké kroky je třeba provést pro spuštění pravidla.

Zjistěte, jak vytvořit šablonu projektu

Získejte informace, které jsou potřebné k vytvoření šablony úlohy.

Zjistěte, jak naplánovat úlohu

Získejte informace, které jsou nezbytné k plánování úlohy.

Důležité : Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud před použitím pravidla v úloze pro uživatele toto pravidlo otestujete. Doporučujeme pravidlo spustit a potom zkontrolovat výsledky v tabulce faktů nebo v sestavě aplikace Excel.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×