Jak mohu propojit položku přehledu výkonnostních metrik se sestavou pomocí Návrháře řídicích panelů?

Mezi klíčovými ukazateli výkonu (KPI) v přehledu výkonnostních metrik a sestavami lze vytvářet propojení. Jde například o tyto sestavy: analytické grafy, analytické tabulky a sestavy SQL Server Reporting Services. Pokud nakonfigurujete takové nastavení, bude moci uživatel řídicího panelu klepnutím na konkrétní ukazatel automaticky aktualizovat a zobrazovat propojené sestavy a zobrazit další informace, které jsou specifické pro vybraný ukazatel KPI.

  Příklad užitečnosti takového nastavení    

Představte si například řídicí panel obsahující přehled výkonnostních metrik zobrazující hrubý zisk pro řadu kategorií produktů. Přehled výkonnostních metrik nabízí uživateli souhrnné zobrazení s informacemi o tom, zda je hodnota hrubého zisku v souladu s cílem nebo je mimo něj. Předpokládejme, že uživatelé řídicího panelu také chtějí zobrazit informace o výsledcích pro hrubý zisk u jednotlivých kategorií produktů a chtějí vidět výsledky za různá období (například čtyři fiskální roky). Jeden přehled výkonnostních metrik, který obsahuje všechny tyto informace, by mohl být v řídicím panelu tak velký, že hlavní informace, které uživatelé potřebují vidět, se budou ztrácet mezi různými podrobnostmi, které se zobrazují.

Právě v takových situacích vám může propojování ukazatelů KPI na další sestavy v řídicím panelu pomoci. Propojení z ukazatele KPI můžete vytvořit na dvě různé sestavy: Na sestavu, která zobrazuje hrubý zisk pro každou kategorii produktů za čtyři fiskální roky, a na druhou sestavu, která zobrazuje hrubý zisk pro různé výrobce, kteří jsou s každou kategorií produktů spojeni. Uživatelé mohou klepnutím na jeden ukazatel KPI kategorie produktů v přehledu výkonnostních metrik aktualizovat najednou dvě analytické sestavy a přitom zobrazit informace o průběžném hrubém zisku podle výrobce pro kategorii produktů v jednoduchém a přehledném řídicím panelu.

  Ukazatele KPI jsou míry nebo členové    

Při pohledu na přehled výkonnostních metrik v řídicím panelu lze snadno předpokládat, že každý řádek v přehledu výkonnostních metrik je ukazatel KPI a že všechny ukazatele KPI jsou stejné. Ale není to tak! Pokud například pracujete s přehledy výkonnostních metrik, které používají zdroje dat služby Analysis Services, má jeden typ ukazatele KPI míru v datové krychli, která je s ním přímo spojená. Dalším typem ukazatele KPI je člen v datové krychli, která dědí svou míru z nadřazené dimenze. Při práci s přehledy výkonnostních metrik, které používají jiné zdroje dat než Analysis Services, nemusí být ukazatele KPI propojeny na míry ve zdroji dat. Na tom záleží, protože typ ukazatele KPI určuje, jakým způsobem je propojen na další sestavy v řídicím panelu. Při použití jedné metody jsou vytvářeny vlastní vlastnosti, při jiné nikoli.

Jak to funguje

Při propojení ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik na sestavu v zásadě pomocí přehledu výkonnostních metrik ovlivňujete, jaký obsah se bude zobrazovat v sestavách. Tj. nahrazujete jeden prvek sestavy jiným, který je určen vybraným ukazatelem KPI. To lze provést předáním jedinečného člena určeného jedinečným názvem, který cílová sestava dokáže rozpoznat.

V případě analytických grafů a tabulek ukazatel KPI odešle jedinečný název, a to buď jako hodnotu MemberUniqueName nebo jako výraz MDX (který má tvar [Míry].[něco] nebo [Dimenze].[něco]), v závislosti na způsobu nastavení ukazatele KPI. Analytická sestava použije hodnotu MemberUniqueName nebo výraz MDX k načtení dat. V případě sestav služby Reporting Services odešle ukazatel KPI název, který umožní službě Reporting Services načíst správná data. Ve většině případů se používá zobrazovaný název, avšak v závislosti na parametru, který se používá v sestavě Reporting Services, může ukazatel KPI k načtení dat odeslat klíč, jedinečný název nebo popis.

Co chcete udělat?

Propojení ukazatele KPI, který je členem datové krychle, na analytickou sestavu

Propojení ukazatele KPI, který je přímo přidružen k míře, na analytickou sestavu

Propojení ukazatele KPI na sestavu SQL Server Reporting Services

Propojení ukazatele KPI, který je členem datové krychle, na analytickou sestavu

Před zahájením tohoto postupu se přesvědčte, zda jste v Návrháři řídicích panelů vytvořili a publikovali následující prvky:

 • Přehled výkonnostních metrik, který je založen na službě Analysis Services a který má ukazatele KPI, jež jsou členy datové krychle pro řádky. Tito členové datové krychle musí být spojeni s nadřazeným ukazatelem KPI.

 • Analytické sestavy, které jsou založeny na stejné datové krychli služby používané přehledem výkonnostních metrik. Analytické sestavy musí mít hierarchie, které jsou spojeny s filtrem umístěným na řádcích, sloupcích či na pozadí (pro tabulky) nebo na řadách, dolní ose nebo na pozadí (pro grafy).

 • Stránka řídicího panelu, která obsahuje přehled výkonnostních metrik a analytické sestavy

Tento postup vám ukáže, jak propojit ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik, které jsou členy v rámci služby Analysis Services, na analytické sestavy. Při provádění tohoto postupu se můžete rozhodnout mezi propojením na míry nebo na dimenze v sestavách. Ukazatel KPI také můžete propojit na dimenzi v jedné sestavě a na míru v jiné sestavě.

 1. Spusťte Návrhář řídicích panelů.

 2. V Prohlížeči pracovních postupů poklepejte na název řídicího panelu, který obsahuje přehled výkonnostních metrik a analytické sestavy, které chcete propojit.

 3. V přehledu výkonnostních metrik vyhledejte seznam dostupných polí (v zóně, ve které se přehled výkonnostních metrik nachází). V části řádku člena klepněte na hodnotu MemberUniqueName a přetáhněte ji do pole Přetažením polí vytvořte propojení pro analytickou sestavu. Tím otevřete dialogové okno Editor odkazů filtrů, které vám pomůže propojení dokončit.

 4. V dialogovém okně Editor odkazů filtrů klepněte na kartu Možnosti propojení a klepnutím do pole Koncový bod položky řídicího panelu otevřete nabídku. Vyberte dimenzi v analytické sestavě, kterou chcete filtrovat pomocí názvu člena ukazatele KPI. (Tímto způsobem je název člena ukazatele KPI předán sestavě.)

 5. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny další analytické sestavy na stránce řídicího panelu, které chcete propojit na ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik.

 6. Po vytvoření propojení klepněte na kartu Domů a potom klepněte na položku Publikovat vše. V tomto bodě můžete zobrazit náhled řídicího panelu nebo ho nasadit na web SharePoint.

  Zobrazte náhled řídicího panelu a otestujte propojení

  1. V Návrháři řídicích panelů klepněte na kartu Úpravy a potom klepněte na možnost Náhled. Tím spustíte průvodce Nasazení řídicího panelu na web náhledu.

  2. V kroku Vybrat řídicí panel vyberte řídicí panel, jehož náhled chcete zobrazit, a klepněte na tlačítko Další.

  3. V kroku průvodce pro zadání umístění by se měla zobrazit adresa URL, která již byla zadána v poli Umístění webu náhledu. Návrhář řídicích panelů obvykle používá správné umístění webu náhled, které vychází z konfigurací Monitorovacího serveru. Zachovejte tuto výchozí adresu URL nebo zadejte jiné umístění a klepněte na tlačítko Dokončit. Otevře se webový prohlížeč a zobrazí řídicí panel.

  4. Klepnutím na ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik ve webovém prohlížeči otestujte propojení na analytické sestavy. Po klepnutí na název ukazatele KPI (je nutné klepnout na název, ne pouze do buňky) by se měly propojené sestavy automaticky aktualizovat a zobrazovat informace specifické pro vybraný ukazatel KPI. Pokud tomu tak nebude, není ukazatel KPI správně propojen na sestavy v řídicím panelu.

  5. V takovém případě je nutné provést nezbytné úpravy řídicího panelu provedením kroků 2-6 nebo nasadit řídicí panel.

  Nasazení řídicího panelu

  1. V Návrháři řídicích panelů klepněte na kartu Úpravy a potom klepněte na možnost Web na serveru SharePoint. Tím spustíte průvodce nasazením řídicího panelu na web SharePoint.

  2. V kroku průvodce pro výběr řídicího panelu vyberte řídicí panel, který chcete nasadit, a klepněte na tlačítko Další.

  3. V kroku průvodce pro zadání umístění se v poli Adresa URL serveru SharePoint zobrazí výchozí adresa webu SharePoint. Toto nastavení můžete zachovat nebo můžete zadat úplnou cestu jiného webu SharePoint, na který chcete nasadit řídicí panel. Tím automaticky načtete hodnoty do rozevíracího seznamu Knihovna dokumentů.

  4. V seznamu Knihovna dokumentů vyberte knihovnu dokumentů, ve které bude uložen řídicí panel, a klepněte na tlačítko Další.

  5. V kroku průvodce pro výběr rozložení se v poli Stránka předlohy zobrazí výchozí stránka předlohy. Stránka předlohy určuje rozložení řídicího panelu, pokud je nasazen. Můžete zachovat toto nastavení nebo klepnout do pole a vybrat jinou stránku předlohy (pokud je k dispozici) a potom klepnout na tlačítko Dokončit. Otevře se webový prohlížeč pro zobrazení řídicího panelu na webu SharePoint.

  6. V Návrháři řídicích panelů klepněte na potvrzovací stránce na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Propojení ukazatele KPI, který je přímo přidružen k míře, na analytickou sestavu

Před zahájením tohoto postupu se přesvědčte, zda jste vytvořili a publikovali následující prvky:

 • Přehled výkonnostních metrik obsahující jeden či více ukazatelů KPI. (Ani přehled výkonnostních metrik ani jeho ukazatele KPI nemohou mít jako zdroj dat službu Analysis Services. Ukazatele KPI musí být ukazatele KPI, které lze namapovat na člena nebo míru v datové krychli, která se používá v analytických sestavách.)

 • Analytické sestavy (tabulky, spojnicové grafy nebo pruhové grafy). Analytické sestavy musí mít hierarchie, které jsou spojeny s filtrem umístěným na řádcích, sloupcích či na pozadí (pro tabulky) nebo na řadách, dolní ose nebo na pozadí (pro grafy).

 • Stránka řídicího panelu, která obsahuje přehled výkonnostních metrik a analytické sestavy

Tento postup vám ukáže, jak propojit ukazatele přehledu výkonnostních metrik na analytické sestavy přiřazením jedinečných názvů, které mají vlastní vlastnosti. Ke každé hodnotě musí být přiřazen jedinečný název, který odpovídá členovi nebo míře v rámci služby Analysis Services. Jedinečný název je předán analytické sestavě k filtrování zobrazení.

Nejprve vytvoříte jedinečné názvy pro ukazatele KPI, které chcete propojit na analytické sestavy, a potom nastavíte propojení. Nakonec zobrazíte náhled řídicího panelu, provedete potřebné úpravy a pak řídicí panel nasadíte.

 1. Spusťte Návrhář řídicích panelů.

 2. V Prohlížeči pracovních prostorů poklepejte na název přehledu výkonnostních metrik. Tím otevřete přehled výkonnostních metrik pro úpravy v jeho pracovním prostoru.

 3. Klepněte v pracovním prostoru na kartu Vlastnosti. Ukazatele KPI, které jsou zahrnuty do přehledu výkonnostních metrik, jsou uvedeny v podokně Podrobnosti.

 4. V podokně Podrobnosti klepnutím otevřete ukazatel KPI v jeho pracovním prostoru.

 5. Klepněte na kartu Vlastnosti. V části Vlastní vlastnosti klepněte na možnost Nová vlastnost. Tím otevřete dialogové okno Výběr typu vlastnosti.

 6. V dialogovém okně Výběr typu vlastnosti vyberte jako typ vlastnosti možnost Text a klepněte na tlačítko OK.

 7. Ve sloupci Hodnota zadejte jedinečný název MDX pro vybraný ukazatel KPI. (Jedinečný název MDX má podobu [Hierarchie].[Úroveň].[Název]). Jedinečný název MDX musí odpovídat členovi nebo míře v datové krychli Analysis Services 2005, která se používá analytickými sestavami, na které chcete ukazatel KPI propojit.

 8. Ve sloupci Název klepnutím do buňky zvýrazněte slova Nová vlastnost a potom zadejte nový název pro vlastní vlastnost. Název, který zadáte, se musí skládat pouze z alfanumerických znaků (mezery jsou povoleny). Mělo by se jednat o popisný název.

 9. Klepněte na kartu Domů a potom na položku Publikovat vše.

 10. Opakujte kroky 2–9 pro každý ukazatel KPI v přehledu výkonnostních metrik. Ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik již mají přiřazeny jedinečné názvy MDX, můžete je proto propojit na analytické sestavy.

 11. V Prohlížeči pracovních postupů poklepejte na řídicí panel, který obsahuje přehled výkonnostních metrik a sestavy, které chcete propojit.

 12. V přehledu výkonnostních metrik vyhledejte seznam dostupných polí (v zóně, ve které se nachází přehled výkonnostních metrik). V části řádku ukazatele KPI klepněte na název vytvořený v kroku 8 a přetáhněte ho do pole Přetažením polí vytvořte propojení pro analytickou sestavu. Tím otevřete dialogové okno Editor odkazů filtrů, které vám pomůže propojení dokončit.

 13. V dialogovém okně Editor odkazů filtrů klepněte na kartu Možnosti propojení a klepnutím do pole Koncový bod položky řídicího panelu otevřete nabídku. Vyberte člena dimenze nebo míru, které chcete použít, a klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno. Položka, kterou vyberete, je položka, která bude nahrazena v sestavě po klepnutí na propojený ukazatel KPI přehledu výkonnostních metrik.

 14. Opakujte kroky 12 a 13 pro všechny zbývající sestavy, které chcete propojit na své ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik.

 15. Po dokončení vytváření propojení mezi ukazateli KPI a analytickými sestavami klepněte na kartu Domů a potom klepněte na položku Publikovat vše. V tomto bodě můžete zobrazit náhled řídicího panelu nebo ho nasadit na web SharePoint.

  Zobrazte náhled řídicího panelu a otestujte propojení

  1. V Návrháři řídicích panelů klepněte na kartu Úpravy a potom klepněte na možnost Náhled. Tím spustíte průvodce Nasazení řídicího panelu na web náhledu.

  2. V kroku Vybrat řídicí panel vyberte řídicí panel, jehož náhled chcete zobrazit, a klepněte na tlačítko Další.

  3. V kroku průvodce pro zadání umístění by se měla zobrazit adresa URL v poli Umístění webu náhledu. Návrhář řídicích panelů obvykle používá správné umístění webu náhledu, které vychází z konfigurací Monitorovacího serveru. Zachovejte tuto výchozí adresu URL nebo zadejte jiné umístění a klepněte na tlačítko Dokončit. Otevře se webový prohlížeč a zobrazí řídicí panel.

  4. Klepnutím na ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik ve webovém prohlížeči otestujte propojení na analytické sestavy. Po klepnutí na název ukazatele KPI (je nutné klepnout na jakoukoli část názvu ukazatele KPI, ne pouze do buňky) by se měly propojené sestavy automaticky aktualizovat a zobrazovat informace specifické pro vybraný ukazatel KPI. Pokud tomu tak nebude, nejsou ukazatele KPI správně propojeny na sestavy v řídicím panelu.

  5. V takovém případě je nutné provést nezbytné úpravy řídicího panelu provedením kroků 2-5 nebo nasadit řídicí panel.

  Nasazení řídicího panelu

  1. V Návrháři řídicích panelů klepněte na kartu Úpravy a potom klepněte na možnost Web na serveru SharePoint. Tím spustíte průvodce nasazením řídicího panelu na web SharePoint.

  2. V kroku průvodce pro výběr řídicího panelu vyberte řídicí panel, který chcete nasadit, a klepněte na tlačítko Další.

  3. V kroku průvodce pro zadání umístění se v poli Adresa URL serveru SharePoint zobrazí výchozí adresa webu SharePoint. Toto nastavení můžete zachovat nebo můžete zadat úplnou cestu jiného webu SharePoint, na který chcete nasadit řídicí panel. Tím dojde automaticky k načtení hodnot do pole se seznamem Knihovna dokumentů.

  4. V seznamu Knihovna dokumentů vyberte knihovnu dokumentů, ve které bude řídicí panel uložen. Klepněte na tlačítko Další.

  5. V kroku průvodce pro výběr rozložení se v poli Stránka předlohy zobrazí výchozí stránka předlohy. Stránka předlohy určuje rozložení nasazeného řídicího panelu. Můžete zachovat toto nastavení nebo klepnout do pole a vybrat jinou stránku předlohy (pokud je k dispozici) a potom klepnout na tlačítko Dokončit. Otevře se webový prohlížeč a zobrazí se řídicí panel na webu SharePoint.

  6. V Návrháři řídicích panelů klepněte na potvrzovací stránce na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Propojení ukazatele KPI na sestavu SQL Server Reporting Services

Před zahájením tohoto postupu zkontrolujte, zda jste v Návrháři řídicích panelů vytvořili a publikovali následující prvky:

 • Přehled výkonnostních metrik obsahující jeden či více ukazatelů KPI.

 • Sestava SQL Server 2005 Reporting Services s parametry. Bude nutné znát název sestavy, umístění a platné hodnoty pro parametry, jako je například klíč, jedinečný název nebo popis.

 • Stránka řídicího panelu, která obsahuje přehled výkonnostních metrik a sestavu Reporting Services

Tento postup vám ukáže, jak propojit ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik na sestavy Reporting Services přiřazením jedinečných názvů, které mají vlastní vlastnosti. Ke každé hodnotě musí být přiřazen jedinečný název odpovídající parametru, který bude v sestavě služby Reporting Services rozpoznán jako platný. Jedinečný název se používá k předání informací sestavě služby Reporting Services k filtrování zobrazení.

Nejprve přiřadíte jedinečné názvy ukazatelům KPI a potom vytvoříte propojení mezi ukazateli KPI a sestavou služby Reporting Services. Nakonec zobrazíte náhled řídicího panelu, provedete potřebné úpravy a potom řídicí panel nasadíte.

 1. Spusťte Návrhář řídicích panelů.

 2. V Prohlížeči pracovních prostorů poklepejte na název přehledu výkonnostních metrik. Tím otevřete přehled výkonnostních metrik pro úpravy v jeho pracovním prostoru.

 3. Klepněte v pracovním prostoru na kartu Vlastnosti. Ukazatele KPI, které jsou zahrnuty do přehledu výkonnostních metrik, jsou uvedeny v podokně Podrobnosti.

 4. V podokně Podrobnosti klepnutím otevřete ukazatel KPI v jeho pracovním prostoru.

 5. Klepněte na kartu Vlastnosti. V části Vlastní vlastnosti klepněte na možnost Nová vlastnost. Tím otevřete dialogové okno Výběr typu vlastnosti.

 6. V dialogovém okně Výběr typu vlastnosti vyberte jako typ vlastnosti možnost Text a klepněte na tlačítko OK.

 7. Ve sloupci Hodnota zadejte klíč, jedinečný název nebo popis, které budou v sestavě služby Reporting Services rozpoznány jako platný vstup pro parametry sestavy.

 8. Ve sloupci Název klepnutím do buňky zvýrazněte slova Nová vlastnost a potom zadejte nový název pro vlastní vlastnost. Název, který zadáte, se musí skládat pouze z alfanumerických znaků (mezery jsou povoleny). Mělo by se jednat o popisný název.

 9. Klepněte na kartu Domů a potom na položku Publikovat vše.

 10. Opakujte kroky 2–9 pro každý ukazatel KPI v přehledu výkonnostních metrik. Ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik již mají přiřazeny jedinečné názvy, můžete je proto propojit na sestavu služby Reporting Services.

 11. V Prohlížeči pracovních postupů poklepejte na řídicí panel, který obsahuje přehled výkonnostních metrik a sestavy služby Reporting Service, které chcete propojit.

 12. V přehledu výkonnostních metrik vyhledejte seznam dostupných polí (v zóně, ve které se nachází přehled výkonnostních metrik). V části řádku ukazatele KPI klepněte na název vytvořený v kroku 8 a přetáhněte ho do pole Přetažením polí vytvořte propojení pro sestavu služby Reporting Services. Tím otevřete dialogové okno Editor odkazů filtrů, které vám pomůže propojení dokončit.

 13. V dialogovém okně Editor odkazů filtrů klepněte na kartu Možnosti propojení a klepnutím do pole Koncový bod položky řídicího panelu otevřete nabídku. Vyberte položku, kterou chcete použít, a klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno. Položka, kterou vyberete, je položka, která bude nahrazena v sestavě po klepnutí na propojený ukazatel KPI přehledu výkonnostních metrik.

 14. Opakujte kroky 12 a 13 pro všechny zbývající sestavy, které chcete propojit na své ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik.

 15. Po dokončení vytváření propojení mezi ukazateli KPI a sestavou Reporting Services klepněte na kartu Domů a potom klepněte na položku Publikovat vše. V tomto bodě můžete zobrazit náhled řídicího panelu nebo ho nasadit na web SharePoint.

  Zobrazte náhled řídicího panelu a otestujte propojení

  1. V Návrháři řídicích panelů klepněte na kartu Úpravy a potom klepněte na možnost Náhled. Tím spustíte průvodce Nasazení řídicího panelu na web náhledu.

  2. V kroku Vybrat řídicí panel vyberte řídicí panel, jehož náhled chcete zobrazit, a klepněte na tlačítko Další.

  3. V kroku průvodce pro zadání umístění by se měla zobrazit adresa URL v poli Umístění webu náhledu. Návrhář řídicích panelů obvykle používá správné umístění webu náhledu, které vychází z konfigurací Monitorovacího serveru. Zachovejte tuto výchozí adresu URL nebo zadejte jiné umístění a klepněte na tlačítko Dokončit. Otevře se webový prohlížeč a zobrazí řídicí panel.

  4. Klepnutím na ukazatele KPI přehledu výkonnostních metrik ve webovém prohlížeči otestujte propojení na sestavy služby Reporting Services. Po klepnutí na název ukazatele KPI (je nutné klepnout na jakoukoli část názvu ukazatele KPI, ne pouze do buňky) by se měly propojené sestavy automaticky aktualizovat a zobrazovat informace specifické pro vybraný ukazatel KPI. Pokud tomu tak nebude, nejsou ukazatele KPI správně propojeny na sestavy v řídicím panelu.

  5. V takovém případě je nutné provést nezbytné úpravy řídicího panelu provedením kroků 2-5 nebo nasadit řídicí panel.

  Nasazení řídicího panelu

  1. V Návrháři řídicích panelů klepněte na kartu Úpravy a potom klepněte na možnost Web na serveru SharePoint. Tím spustíte průvodce nasazením řídicího panelu na web SharePoint.

  2. V kroku průvodce pro výběr řídicího panelu vyberte řídicí panel, který chcete nasadit, a klepněte na tlačítko Další.

  3. V kroku průvodce pro zadání umístění se v poli Adresa URL serveru SharePoint zobrazí výchozí adresa webu SharePoint. Toto nastavení můžete zachovat nebo můžete zadat úplnou cestu jiného webu SharePoint, na který chcete nasadit řídicí panel. Tím dojde automaticky k načtení hodnot do pole se seznamem Knihovna dokumentů.

  4. V seznamu Knihovna dokumentů vyberte knihovnu dokumentů, ve které bude řídicí panel uložen. Klepněte na tlačítko Další.

  5. V kroku průvodce pro výběr rozložení se v poli Stránka předlohy zobrazí výchozí stránka předlohy. Stránka předlohy určuje rozložení nasazeného řídicího panelu. Můžete zachovat toto nastavení nebo klepnout do pole a vybrat jinou stránku předlohy (pokud je k dispozici) a potom klepnout na tlačítko Dokončit. Otevře se webový prohlížeč a zobrazí se řídicí panel na webu SharePoint.

  6. V Návrháři řídicích panelů klepněte na potvrzovací stránce na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×