Jak lze vytvořit filtr řídicího panelu v nástroji Návrhář řídicích panelů?

Filtry řídicího panelu jsou prvky řídicích panelů, které můžete vytvořit a připojit k výkonnostním metrikám a sestavám v nástroji Návrhář řídicích panelů za účelem omezení typů dat, které chcete zobrazit v řídicích panelech. Například je možné vytvořit filtr Čas pro zobrazení dat za konkrétní časové období nebo za více časových období, například za několik let. Nebo je možné vytvořit filtr Týmy pro zobrazení dat pro jednu nebo více skupin v organizaci.

Co chcete udělat?

Volba typu filtru

Vytvoření filtru

Přidání filtru na stránku řídicího panelu

Zobrazení dalších kroků

Volba typu filtru

Při vyváření filtru řídicího panelu se musíte nejprve rozhodnout, jaký typ filtru chcete vytvořit. Filtry řídicího panelu se liší vzhledem a funkcemi, ale obvykle patří do jedné ze následujících skupin:

Samostatné filtry vytvořené pomocí průvodce

Samostatný filtr zobrazí jako individuální prvek v řídicím panelu. Samostatný filtr použijte, pokud chcete provést některý z následujících úkolů:

 • vytvořit filtr, který se zobrazí jako individuální prvek v řídicím panelu,

 • umožnit uživatelům řídicího panelu výběrem jedné nebo více položek ze seznamu nebo rozbalitelného stromu určit, které položky mají být použity jako filtr,

 • propojit filtr s více sestavami a výkonnostními metrikami.

Dotazy, které jsou integrovány v jednotlivých sestavách nebo výkonnostních metrikách

Vložený dotaz je filtr, který je integrován do sestavy nebo výkonnostní metriky za účelem zobrazení konkrétních informací v této sestavě nebo výkonnostní metrice. Vložený dotaz se neprojeví v řídicím panelu, protože je bezproblémově integrován do jednotlivých sestav nebo výkonnostních metrik. Použijte vložený dotaz, pokud chcete provádět následující úkoly:

 • vytvořit filtr, který je integrován do sestavy nebo výkonnostní metriky, pomocí vlastních dotazů nebo položek na pozadí;

 • nastavit sestavu nebo výkonnostní metriku tak, aby uživatelé uviděli konkrétní informace jako výchozí po otevření sestavy nebo výkonnostní metriky;

 • použít filtr, který je specifický pro individuální sestavu nebo výkonnostní metriku.

Klíčové ukazatele výkonu (KPI) výkonnostní metriky, které jsou propojeny se sestavami

Uživatelé řídicích panelů mohou klepnutím na ukazatel KPI zobrazit další informace o metrice. Propojené ukazatele KPI vyberte v případě, že chcete provádět následující úkoly:

 • použít ukazatel KPI jako filtr pro jiné sestavy,

 • povolit uživatelům řídicího panelu klepnutím na ukazatel KPI zobrazit další informace o základních podrobnostech,

 • propojit ukazatel KPI s více sestavami.

Po rozhodnutí, který typ filtru požadujete, přejděte k části Vytvoření filtru.

Poznámka : Další informace o různých typech filtrů, které lze vytvořit, naleznete v tématu Vytváření filtrů v Návrháři řídicích panelů PerformancePoint.

Začátek stránky

Vytvoření filtru

Způsob, který použijete k vytvoření filtru, závisí na typu filtru, který chcete vytvořit.

Akce

Klepněte na tento odkaz

Informace o vytvoření samostatného filtru pomocí průvodce.

Volba postupu, který odpovídá šabloně filtru, již chcete použít.

Informace o filtrech integrovaných do sestav nebo výkonnostních metrik pomocí vlastních dotazů nebo položek na pozadí.

Používání jazyka MDX v Návrháři řídicích panelů

Informace o použití ukazatelů KPI jako filtrů pro jiné sestavy v řídicím panelu.

Propojení ukazatelů KPI výkonnostní metriky s analytickými sestavami

Začátek stránky

Přidání filtru na stránku řídicího panelu

Zda je nutné přidat filtr na stránku řídicího panelu závisí na typu filtru, který vytváříte. Vytvoříte-li filtry zobrazené jako jednotlivé prvky řídicího panelu, je nutné je přidat na stránku řídicího panelu a pak je připojit je k jedné nebo více sestavám a výkonnostním metrikám. Naproti tomu vytváříte-li filtry, které tvoří vlastní dotazy, položky na pozadí nebo ukazatele KPI, které jsou spojeny s analytickými sestavami, jsou tyto filtry již v řídicím panelujako součásti sestav nebo výkonnostních metrik.

Následující postupy platí pouze pro samostatné filtry, které vytvoříte pomocí průvodce Vytvořit filtr.

Poznámka : Než začnete, přesvědčte se, zda jste již vytvořili řídicí panel, který obsahuje nejméně jednu výkonnostní metriku či sestavu a filtr. Ačkoli filtr vytvoříte v pracovním prostoru řídicího panelu, není tento filtr zahrnut na stránce řídicího panelu, dokud jej nepřidáte pomocí následujícího postupu.

Část I: Přetažení filtru do zóny řídicího panelu

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Obnovit obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na Monitorovacím serveru. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na položku Řídicí panely. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server server obsahuje všechny řídicí panely, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam řídicích panelů, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud není uveden řídicí panel, který chcete upravit, klepněte na kartu Server. Poklepáním na řídicí panel jej otevřete v pracovním prostoru.

 2. V prostředním podokně klepněte na kartu Editor.

 3. V podokně Podrobnosti klepnutím na znaménko plus ( + ) vedle položky Filtry rozbalte seznam dostupných filtrů. Přetáhněte filtr, který chcete použít, do zóny řídicího panelu.

  Poznámka : Pokud se v seznamu v podokně Podrobnosti nezobrazí žádné filtry, nebyly pro tento panel žádné filtry vytvořeny. Vytvořte filtra potom pokračujte.

 4. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitorovací server.

Část II: Připojení filtru k sestavě nebo výkonnostní metrice

 1. V Návrháři řídicích panelů klepněte na kartu Editor v pracovním prostoru pro řídicí panel, který chcete změnit. Vyhledejte filtr, který chcete připojit k sestavě nebo výkonnostní metrice.

 2. Klepněte na šipku dolů vedle názvu filtru v zóně řídicího panelu a pak klepněte na příkaz Vytvořit odkaz. Zobrazí se dialogové okno Editor odkazů filtru.

 3. Klepněte na kartu Propojit položky. Název filtru, který jste právě přidali do řídicího panelu, by měl být uveden v poli Filtr. Pokud není uveden, vyberte jej pomocí seznamu Filtr. Potom pomocí seznamu Propojená položka řídicího panelu vyberte sestavu nebo výkonostní metriku, kterou chcete propojit s filtrem.

 4. Klepněte na kartu Možnosti propojení a zadejte hodnoty Koncový bod položky řídicího panelu, Zdrojová hodnota a Vzorec odkazu filtru pomocí následujících postupů:

  Určení Koncového bodu položky řídicího panelu

  Pomocí seznamu Koncový bod položky řídicího panelu vyberte dimenzi, kterou chcete použít. To znamená určete, kde se mají výsledky dotazu v sestavě zobrazit.

  Předpokládejme například, že máte sestavu obsahující kategorie produktů a hodnot, například hrubý zisk a hrubé ziskové rozpětí. Předpokládejme dále, že chcete propojit sestavu s filtrem, který obsahuje seznam různých geografických oblastí. Vyberete-li možnost Kategorie produktu v seznamu Koncový bod položky řídicího panelu, budou informace o kategoriích produktů v sestavě nahrazen informacemi o geografických oblastech vybraných v tomto filtru.

  Určení Zdrojové hodnoty

  Pomocí seznamu Zdrojová hodnota vyberete dostupný zdroj pro filtr. Zdrojová hodnota, kterou jste vybrali, odpovídá datům, která filtr vyhledá po použití uživatelem řídicího panelu. V závislosti na typu filtru, který konfigurujete, se možnosti liší. Pro většinu filtrů byste měli vybrat zdroj dat pro sestavu nebo výkonnostní metriku, kterou propojujete s filtrem.

  Určení Vzorce odkazu filtru

  Poznámka : Pokud do řídicího panelu přidáte filtr Vzorec po zpracování časových řad, je nutné zadat Vzorec odkazu filtru. Pokud však přidáte další typy filtrů, mohou se obvykle pokročilí uživatelé rozhodnout, zda Vzorec odkazu filtru určí či nikoli.

  Klepnutím na možnost Vzorec propojení filtru otevřete dialogové okno Editor vzorců. Zde můžete zadat vlastní dotaz jazyka MDX (Multidimensional Expressions) nebo vzorec časové řady pro filtr. Další informace najdete v následujících zdrojích.

  Akce

  Klepněte na tento odkaz

  Získání informací o použití vlastního dotazu jazyka MDX ve filtru

  Vytvoření vlastního filtru MDX pomocí dialogového okna Editor vzorců

  Zobrazení příkladů dotazů jazyka MDX

  Používání jazyka MDX v Návrháři řídicích panelů

  Získání informací o použití vzorce časové řady ve filtru

  Vytvoření filtru, který používá časové řady

  Zobrazení příkladů vzorců časové řady

  Syntaxe pro výrazy časových řad

 5. Po nastavení hodnot na kartě Možnosti propojení dialogového okna Editor odkazů filtru klepněte na tlačítko OK. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte řídicí panel na Monitorovací server. Filtr je nyní v řídicím panelu a je propojen se sestavou nebo výkonnostní metrikou.

Začátek stránky

Zobrazení dalších kroků

Klepněte na odkaz, který nejvíce odpovídá postupu, o němž chcete získat další informace.

Zobrazení náhledu řídicího panelu
Vytvoření nebo úpravy stránky řídicího panelu
Export řídicího panelu na web služby SharePoint

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×